Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (συζήτηση)
 3.Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (συζήτηση)
 4.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κοινωνικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
 6.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης.
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (έγκριση) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (ψηφοφορία)
  7.2.Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (διαβούλευση) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (ψηφοφορία)
  7.3.Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία ΕΕ-Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (ψηφοφορία)
  7.5.Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (ψηφοφορία)
  7.6.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (ψηφοφορία)
  7.7.Είδη πυροτεχνίας (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (ψηφοφορία)
  7.8.Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (έγκριση) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (διαβούλευση) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Συμφωνία ΕΕ-Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Είδη πυροτεχνίας (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης.
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάσταση των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (συζήτηση)
 13.Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (συζήτηση)
 14.Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 15.Υποδοχή
 16.Έκθεση προόδου του 2012 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (συζήτηση)
 18.Αποκατάσταση της συμμετοχής του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων - Συμμετοχή του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις (συζήτηση)
 19.Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος - Διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και νομοθεσία της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1716 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6106 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου