Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 22 maja 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych (debata)
 3.Przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące UGW (debata)
 4.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 5.Filar społeczny unii gospodarczej i walutowej (debata)
 6.Zmiana w porządku obrad
 7.Głosowanie
  7.1.Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (zgoda) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (głosowanie)
  7.2.Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (konsultacja) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (głosowanie)
  7.3.Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (głosowanie)
  7.4.Umowa między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (głosowanie)
  7.5.Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (głosowanie)
  7.6.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (głosowanie)
  7.7.Wyroby pirotechniczne (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  7.8.Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (zgoda) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (konsultacja) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Umowa między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Wyroby pirotechniczne (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Zmiana w porządku obrad
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Sytuacja syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących (debata)
 13.Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (debata)
 14.Sprawozdanie w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. (debata)
 15.Powitanie
 16.Sprawozdanie w sprawie postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2012 r. (debata)
 17.Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach (debata)
 18.Przywrócenie dostępu Mjanmy/Birmy do ogólnych preferencji taryfowych - Przywrócenie dostępu Mjanmy/ Birmy do ogólnych preferencji taryfowych (debata)
 19.Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną - Dwustronne umowy inwestycyjne a prawo UE (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1716 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (6106 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności