Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 11 juni 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål (debatt)
 4.USA:s internetövervakning av EU-medborgare (NSA:s PRISM-program) (debatt)
 5.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fortsättning på debatten)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Omröstning
  10.1.FN:s generalförsamlings 68:e session (artikel 97.4 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (1) (A7-0141/2013 - Diane Dodds) (omröstning)
  10.3.Begäran om upphävande av Jacek Olgierd Kurskis immunitet (A7-0187/2013 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  10.4.Begäran om upphävande av Malgorzata Handzliks parlamentariska immunitet (A7-0195/2013 - Dimitar Stoyanov) (omröstning)
  10.5.Begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet (A7-0188/2013 - Eva Lichtenberger) (omröstning)
  10.6.En ny dagordning för EU:s konsumentpolitik (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón) (omröstning)
  10.7.Rättshjälp i gränsöverskridande tvister på privaträttens område (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  10.8.Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann) (omröstning)
  10.9.Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål (A7-0191/2013 - Frédérique Ries) (omröstning)
  10.10.Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (omröstning)
  10.11.Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (2) (A7-0146/2013 - Diane Dodds) (omröstning)
  10.12.Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino) (omröstning)
 11.Högtidligt möte - Slovenien
 12.Omröstning (fortsättning)
  12.1.Subventionerat boende i Europeiska unionen (A7-0155/2013 - Karima Delli) (omröstning)
  12.2.Kvinnors rörlighet inom utbildningen och på arbetsmarknaden i EU (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli) (omröstning)
  12.3.Elektroniska vägtullar och vinjettsystem för lätta privatfordon i Europa (A7-0142/2013 - Jim Higgins) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (1) (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
  13.2.Begäran om upphävande av Jacek Olgierd Kurskis immunitet (A7-0187/2013 - Cecilia Wikström)
  13.3.Begäran om upphävande av Malgorzata Handzliks parlamentariska immunitet (A7-0195/2013 - Dimitar Stoyanov)
  13.4.Begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet (A7-0188/2013 - Eva Lichtenberger)
  13.5.En ny dagordning för EU:s konsumentpolitik (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
  13.6.Rättshjälp i gränsöverskridande tvister på privaträttens område (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  13.7.Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
  13.8.Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
  13.9.Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.10.Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (2) (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
  13.11.Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.12.Subventionerat boende i Europeiska unionen (A7-0155/2013 - Karima Delli)
  13.13.Kvinnors rörlighet inom utbildningen och på arbetsmarknaden i EU (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
  13.14.Elektroniska vägtullar och vinjettsystem för lätta privatfordon i Europa (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Fastställande av normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) - Ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) - Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck - Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (omarbetning) (debatt)
 17.Utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket - Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna (debatt)
 18.Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag - Insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (debatt)
 19.Årsrapport om konkurrenspolitiken (debatt)
 20.Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (debatt)
 21.Anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2062 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7083 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy