Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 12 юни 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Финансови услуги: липса на напредък в рамките на Съвета и закъснение на Комисията при приемането на определени предложения (разискване)
 3.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Време за гласуване
  5.1.Назначаване на член на Европейската комисия - Невен Мимица
  5.2.График на месечните сесии на Парламента — 2014 г.
 6.Тържествено заседание
 7.Поправки (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Числен състав на постоянните комисии (B7-0268/2013) (гласуване)
  8.2.Назначаване на член на Сметната палата - Невен Матес (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  8.3.Назначаване на член на Сметната палата - Джордже Пуфан (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  8.4.Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (гласуване)
  8.5.Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (гласуване)
  8.6.Искане за международна защита, внесено в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство (преработена версия) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  8.7.Предоставяне или отнемане на международна закрила (преработена версия) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (гласуване)
  8.8.Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello) (гласуване)
  8.9.Създаване на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (гласуване)
  8.10.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (A7-0200/2012 - Renate Weber) (гласуване)
  8.11.Създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (гласуване)
  8.12.Финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (гласуване)
  8.13.Изисквания за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (гласуване)
  8.14.Ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 г. (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (гласуване)
  8.15.Изменение на Кодекса на шенгенските граници и на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (гласуване)
  8.16.Проект на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  8.17.Социални инвестиции за растеж и сближаване (B7-0255/2013) (гласуване)
  8.18.Регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно подпомагане (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (гласуване)
  8.19.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (гласуване)
  8.20.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) - Демократичното вземане на решения в рамките на бъдещия ИПС (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (гласуване)
  8.21.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) - Европейски действия за борба срещу безработицата (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (гласуване)
  8.22.Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Назначаване на член на Европейската комисия - г-н Невен Мимица (Хърватия)
  9.2.График на месечните сесии на Парламента — 2014 г.
  9.3.Числен състав на постоянните комисии (B7-0268/2013)
  9.4.Назначаване на член на Сметната палата - Невен Матес (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Назначаване на член на Сметната палата - Джордже Пуфан (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Искане за международна защита, внесено в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство (преработена версия) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Предоставяне или отнемане на международна закрила (преработена версия) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Създаване на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Изисквания за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 г. (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Изменение на Кодекса на шенгенските граници и на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Проект на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Социални инвестиции за растеж и сближаване (B7-0255/2013)
  9.20.Регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно подпомагане (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) - Демократичното вземане на решения в рамките на бъдещия ИПС (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) - Европейски действия за борба срещу безработицата (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протоколи
 15.Положението в Турция (разискване)
 16.Преглед за 2013 г. на организацията и функционирането на ЕСВД (разискване)
 17.Свобода на печата и на медиите по света - Годишен доклад за 2012 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази връзка - Насърчаване и защита на свободата на религията или убежденията
 18.По-широко трансатлантическо партньорство (разискване)
 19.Възстановяване и демократизиране на Мали (разискване)
 20.Споразумение за партньорство и сътрудничество с Афганистан (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2561 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (8441 kb)
Правна информация - Политика за поверителност