Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: έλλειψη προόδου στο Συμβούλιο και καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση ορισμένων προτάσεων (συζήτηση)
 3.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ορισμός του μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Neven Mimica
  5.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2014
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση
 7.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1.Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (B7-0268/2013) (ψηφοφορία)
  8.2.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  8.3.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  8.4.Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (ψηφοφορία)
  8.5.Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (ψηφοφορία)
  8.6.Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (Αναδιατύπωση) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  8.7.Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (ψηφοφορία)
  8.8.Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (A7-0183/2013 - Emer Costello) (ψηφοφορία)
  8.9.Θέσπιση του συστήματος "Eurodac" για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  8.10.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (A7-0200/2012 - Renate Weber) (ψηφοφορία)
  8.11.Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  8.12.Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  8.13.Προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (ψηφοφορία)
  8.14.Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (ψηφοφορία)
  8.15.Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (ψηφοφορία)
  8.16.Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.17.Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή (B7-0255/2013) (ψηφοφορία)
  8.18.Η περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (ψηφοφορία)
  8.19.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (ψηφοφορία)
  8.20.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία ληψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (ψηφοφορία)
  8.21.Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (ψηφοφορία)
  8.22.Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Ορισμός του μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Neven Mimica
  9.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2014
  9.3.Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (B7-0268/2013)
  9.4.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (Αναδιατύπωση) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Θέσπιση του συστήματος "Eurodac" για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή (B7-0255/2013)
  9.20.Η περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία ληψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)
 16.Επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ το 2013 (συζήτηση)
 17.Ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο - Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος - Προαγωγή και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων
 18.Ευρύτερη διατλαντική εταιρική σχέση (συζήτηση)
 19.Ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμός του Μαλί (συζήτηση)
 20.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Αφγανιστάν (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2561 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (8441 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου