Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 12 czerwca 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Usługi finansowe: Brak postępów w Radzie i opóźnienia w przyjęciu przez Komisję niektórych wniosków (debata)
 3.Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca 2013 r.) (debata)
 4.Powitanie
 5.Głosowanie
  5.1.Mianowanie członka Komisji Europejskiej - Neven Mimica
  5.2.Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu - 2014
 6.Uroczyste posiedzenie
 7.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Głosowanie (kontynuacja)
  8.1.Skład liczbowy komisji stałych (B7-0268/2013) (głosowanie)
  8.2.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  8.3.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  8.4.Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (głosowanie)
  8.5.Ustanowienie norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (głosowanie)
  8.6.Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  8.7.Udzielanie i cofanie statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (głosowanie)
  8.8.Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (A7-0183/2013 - Emer Costello) (głosowanie)
  8.9.Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  8.10.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (A7-0200/2012 - Renate Weber) (głosowanie)
  8.11.Ustanowienie mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (głosowanie)
  8.12.Sprawozdania finansowe i powiązane sprawozdania niektórych rodzajów jednostek (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (głosowanie)
  8.13.Wymogi dotyczące przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (głosowanie)
  8.14.Współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (głosowanie)
  8.15.Zmiana kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) oraz Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (głosowanie)
  8.16.Projekt decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  8.17.Pakiet dotyczący inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności (B7-0255/2013) (głosowanie)
  8.18.Polityka regionalna, która stanowi element programów pomocy państwa o szerokim zasięgu (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (głosowanie)
  8.19.Roczne sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (głosowanie)
  8.20.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 27-28 czerwca 2013 r.) - Demokratyczne podejmowanie decyzji w przyszłej UGW (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (głosowanie)
  8.21.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 27-28 czerwca 2013 r.) -? Europejskie działania zmierzające do zwalczania bezrobocia wśród młodzieży (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (głosowanie)
  8.22.Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Mianowanie członka Komisji Europejskiej - Neven Mimica
  9.2.Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu - 2014
  9.3.Skład liczbowy komisji stałych (B7-0268/2013)
  9.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Ustanowienie norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Udzielanie i cofanie statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Ustanowienie mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Sprawozdania finansowe i powiązane sprawozdania niektórych rodzajów jednostek (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Wymogi dotyczące przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Zmiana kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) oraz Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Projekt decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Pakiet dotyczący inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności (B7-0255/2013)
  9.20.Polityka regionalna, która stanowi element programów pomocy państwa o szerokim zasięgu (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Roczne sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 27-28 czerwca 2013 r.) - Demokratyczne podejmowanie decyzji w przyszłej UGW (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 27-28 czerwca 2013 r.) - Europejskie działania zmierzające do zwalczania bezrobocia wśród młodzieży (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 13.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Sytuacja w Turcji (debata)
 16.Przegląd organizacji i funkcjonowania ESDZ w roku 2013 (debata)
 17.Wolność prasy i mediów na świecie - Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2012 r. oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie - Propagowanie i ochrona wolności religii lub przekonań
 18.Rola UE w promowaniu szerzej zakrojonego partnerstwa transatlantyckiego (debata)
 19.Odbudowa i demokratyzacja Mali (debata)
 20.Umowa o partnerstwie i współpracy z Afganistanem (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2561 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (8441 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności