Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 12. júna 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Finančné služby: nedostatočný pokrok v Rade a meškanie Komisie pri prijímaní niektorých návrhov (rozprava)
 3.Príprava na zasadnutie Európskej rady (27. – 28. júna 2013) (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Hlasovanie
  5.1.Vymenovanie člena Európskej komisie – Neven Mimica
  5.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2014
 6.Slávnostná časť schôdze
 7.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  8.1.Počet členov stálych výborov (B7-0268/2013) (hlasovanie)
  8.2.Vymenovanie člena Dvora audítorov - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  8.3.Vymenovanie člena Dvora audítorov - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  8.4.Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (hlasovanie)
  8.5.Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (hlasovanie)
  8.6.Žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
  8.7.Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (hlasovanie)
  8.8.Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (A7-0183/2013 - Emer Costello) (hlasovanie)
  8.9.Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (hlasovanie)
  8.10.Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností (A7-0200/2012 - Renate Weber) (hlasovanie)
  8.11.Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (hlasovanie)
  8.12.Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)
  8.13.Požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  8.14.Miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
  8.15.Zmena Kódexu schengenských hraníc a Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (hlasovanie)
  8.16.Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  8.17.Sociálne investície do rastu a súdržnosti (B7-0255/2013) (hlasovanie)
  8.18.Regionálna politika ako súčasť širších systémov štátnej podpory (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (hlasovanie)
  8.19.Výročná správa o politike v oblasti hospodárskej súťaže (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (hlasovanie)
  8.20.Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – demokratické rozhodovanie v budúcej HMÚ (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (hlasovanie)
  8.21.Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – Európske opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (hlasovanie)
  8.22.Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Vymenovanie člena Európskej komisie – Neven Mimica
  9.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2014
  9.3.Počet členov stálych výborov (B7-0268/2013)
  9.4.Vymenovanie člena Dvora audítorov - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Vymenovanie člena Dvora audítorov - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Zmena Kódexu schengenských hraníc a Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Sociálne investície do rastu a súdržnosti (B7-0255/2013)
  9.20.Regionálna politika ako súčasť širších systémov štátnej podpory (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Výročná správa o politike v oblasti hospodárskej súťaže (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – demokratické rozhodovanie v budúcej HMÚ (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – Európske opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Situácia v Turecku (rozprava)
 16.Hodnotenie organizácie a fungovania ESVČ uskutočnené v roku 2013 (rozprava)
 17.Sloboda tlače a médií vo svete - Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike EÚ v tejto oblasti - Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery
 18.Širšie transatlantické partnerstvo (rozprava)
 19.Obnova a demokratizácia Mali (rozprava)
 20.Dohoda o partnerstve a spolupráci s Afganistanom (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2561 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (8441 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia