Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 2 юли 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Трансфер на бюджетни средства
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет (27 и 28 юни 2013 г.) (разискване)
 6.Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Избор на Омбудсман (гласуване)
  7.2.Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (гласуване)
 8.Състав на комисиите: вж. протоколи
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros) (гласуване)
  9.2.Прилагане на член 93 от Договора за ЕО (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen) (гласуване)
  9.3.Външната политика в областта на въздухоплаването (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  9.4.Агенции на държавите членки за експортно кредитиране (A7-0193/2013 - Yannick Jadot) (гласуване)
  9.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Марин льо Пен (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  9.6.Устав на европейската фондация (A7-0223/2013 - Evelyn Regner) (гласуване)
  9.7.Държавен пристанищен контрол (A7-0394/2012 - Brian Simpson) (гласуване)
  9.8.Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (гласуване)
  9.9.Проверки на търговски превозни средства (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (гласуване)
  9.10.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (гласуване)
  9.11.Приоритетни вещества в областта на политиката за водите (A7-0397/2012 - Richard Seeber) (гласуване)
  9.12.Някои категории хоризонтална държавна помощ и обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann) (гласуване)
  9.13.„Син растеж“ - Насърчаване на устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор (A7-0209/2013 - Spyros Danellis) (гласуване)
  9.14.Приносът на кооперациите за превъзмогване на кризата (A7-0222/2013 - Patrizia Toia) (гласуване)
  9.15.Биоикономика за Европа (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
 11.Избор на Омбудсман
  11.1.Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
  11.2.Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
  11.3.Прилагане на член 93 от Договора за ЕО (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  11.4.Външната политика в областта на въздухоплаването (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  11.5.Агенции на държавите членки за експортно кредитиране (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
  11.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Марин льо Пен (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
  11.7.Устав на европейската фондация (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
  11.8.Държавен пристанищен контрол (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
  11.9.Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  11.10.Проверки на търговски превозни средства (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  11.11.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  11.12.Приоритетни вещества в областта на политиката за водите (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
  11.13.Някои категории хоризонтална държавна помощ и обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
  11.14.„Син растеж“ - Насърчаване на устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
  11.15.Приносът на кооперациите за превъзмогване на кризата (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
  11.16.Биоикономика за Европа (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (разискване)
 15.Положението в България (разискване)
 16.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 17.Скорошни наводнения в Европа (разискване)
 18.Състав на комисиите: вж. протоколи
 19.Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (разискване)
 20.Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (разискване)
 21.Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (разискване)
 22.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (разискване)
 23.Интегрирана рамка за вътрешен контрол - Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите
 24.Сериозни трансгранични здравни заплахи (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2283 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (7892 kb)
Правна информация - Политика за поверителност