Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) (συζήτηση)
 6.Ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή (ψηφοφορία)
  7.2.Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της ΕΕ (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (ψηφοφορία)
 8.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημίες (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros) (ψηφοφορία)
  9.2.Εφαρμογή του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  9.3.Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  9.4.Δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών (A7-0193/2013 - Yannick Jadot) (ψηφοφορία)
  9.5.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Marine Le Pen (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  9.6.Καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος (A7-0223/2013 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  9.7.Έλεγχος από το κράτος λιμένα (A7-0394/2012 - Brian Simpson) (ψηφοφορία)
  9.8.Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (ψηφοφορία)
  9.9.Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (ψηφοφορία)
  9.10.Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (ψηφοφορία)
  9.11.Ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (A7-0397/2012 - Richard Seeber) (ψηφοφορία)
  9.12.Oρισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων - δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann) (ψηφοφορία)
  9.13.Γαλάζια ανάπτυξη - Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού (A7-0209/2013 - Spyros Danellis) (ψηφοφορία)
  9.14.Συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης (A7-0222/2013 - Patrizia Toia) (ψηφοφορία)
  9.15.Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Εκλογή του Διαμεσολαβητή
  11.1.Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της ΕΕ (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
  11.2.Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημίες (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
  11.3.Εφαρμογή του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  11.4.Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  11.5.Δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
  11.6.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Marine Le Pen (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
  11.7.Καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
  11.8.Έλεγχος από το κράτος λιμένα (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
  11.9.Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  11.10.Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  11.11.Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  11.12.Ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
  11.13.Oρισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων - δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
  11.14.Γαλάζια ανάπτυξη - Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
  11.15.Συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
  11.16.Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στη Βουλγαρία (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 17.Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Eφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (συζήτηση)
 20.Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (συζήτηση)
 21.Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
 22.Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (συζήτηση)
 23.To oλοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου - Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης
 24.Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2283 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7892 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου