Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 2 juli 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte (27–28 juni 2013) (debatt)
 6.Utvärdering av det irländska ordförandeskapet, inklusive överenskommelsen om den fleråriga budgetramen (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Val av ombudsman (omröstning)
  7.2.Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (omröstning)
 8.Utskottens sammansättning: se protokollet
 9.Omröstning (forts.)
  9.1.Wienkonventionen om ansvarighet för atomskada (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros) (omröstning)
  9.2.Tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  9.3.Yttre luftfartspolitik (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  9.4.Medlemsstaternas exportkreditinstitut (A7-0193/2013 - Yannick Jadot) (omröstning)
  9.5.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  9.6.Stadga för europeiska stiftelser (A7-0223/2013 - Evelyn Regner) (omröstning)
  9.7.Hamnstatskontroll (A7-0394/2012 - Brian Simpson) (omröstning)
  9.8.Registreringsbevis för fordon (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (omröstning)
  9.9.Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (omröstning)
  9.10.Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (omröstning)
  9.11.Prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (A7-0397/2012 - Richard Seeber) (omröstning)
  9.12.Vissa slag av övergripande statligt stöd samt kollektivtrafik på järnväg och väg (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann) (omröstning)
  9.13.Blå tillväxt – att stärka en hållbar tillväxt i den marina sektorn, sektorn för sjötransporter och turismsektorn i EU (A7-0209/2013 - Spyros Danellis) (omröstning)
  9.14.Kooperativs bidrag till att övervinna krisen (A7-0222/2013 - Patrizia Toia) (omröstning)
  9.15.En bioekonomi för Europa (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Val av ombudsman
  11.1.Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
  11.2.Wienkonventionen om ansvarighet för atomskada (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
  11.3.Tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  11.4.Yttre luftfartspolitik (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  11.5.Medlemsstaternas exportkreditinstitut (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
  11.6.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
  11.7.Stadga för europeiska stiftelser (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
  11.8.Hamnstatskontroll (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
  11.9.Registreringsbevis för fordon (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  11.10.Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  11.11.Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  11.12.Prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
  11.13.Vissa slag av övergripande statligt stöd samt kollektivtrafik på järnväg och väg (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
  11.14.Blå tillväxt – att stärka en hållbar tillväxt i den marina sektorn, sektorn för sjötransporter och turismsektorn i EU (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
  11.15.Kooperativs bidrag till att övervinna krisen (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
  11.16.En bioekonomi för Europa (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (debatt)
 15.Situationen i Bulgarien (debatt)
 16.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 17.Den senaste tidens översvämningar i Europa (debatt)
 18.Utskottens sammansättning: se protokollet
 19.Genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner (debatt)
 20.Lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (debatt)
 21.Reformen av banksektorns struktur inom EU (debatt)
 22.Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (debatt)
 23.Den integrerade ramen för intern kontroll - Skydd av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
 24.Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2283 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7892 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy