Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2013/2681(RSP)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : O-000064/2013

Eingereichte Texte :

O-000064/2013 (B7-0212/2013)

Aussprachen :

PV 04/07/2013 - 10
CRE 04/07/2013 - 10

Abstimmungen :

Angenommene Texte :


Ausführliche Sitzungsberichte
Donnerstag, 4. Juli 2013 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

10. Die europäische Notrufnummer 112 (Aussprache)
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή σχετικά με τον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112: μη εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2001, και του άρθρου 26 της οδηγίας 2009/136/ΕΚ των Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Κρίτωνα Αρσένη, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Μαριέττας Γιαννάκου, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Αντιγόνης Παπαδοπούλου, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Γεωργίου Σταυρακάκη, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ιωάννη Α. Τσουκαλά, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti και Monika Flašíková Beňová (O-000064/2013 – B7-0212/2013).

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall, author. − Madam President, I have used the 112 number. My assistant has used it too. I wonder how many other people here have done so.

When I had to use the number I was very glad I knew that it was 112. But half of the British people who travelled to another EU country last year did not know that number. So we need to do more work on promoting 112 in an effective way, and I would like to hear from the Commission on how they intend to galvanise Member States to do this.

However, the main aspect of the oral question that I want to focus on concerns access for people with disabilities. Millions of EU citizens do not have access to 112 at present because they are deaf or hard of hearing or have speech difficulties. They are currently denied the right to an efficient rescue service because 112 is currently only a voice service in most countries.

In its Written Declaration no 35/2011, Parliament urged the Commission to ensure equal access to 112 for disabled users. The Commission funded the REACH 112 project some years ago, which concluded that deaf and hard-of-hearing people would not enjoy an accessible 112 until the Next Generation 112 service based on Internet protocol technology was deployed. Such a service could also provide more data to emergency call centres’ personnel in cases of emergency.

In its 5 July 2011 resolution, Parliament also asked for funds to be allocated specifically to support the testing and implementation of innovative services based on voiceover Internet and Internet protocol access to 112, which could be initiated through network-independent applications in anticipation of the establishment of the Next Generation 112 system in the EU. Such a testing programme would also provide guidance on the regulations that could apply to voiceover Internet providers and network operators.

I would be grateful if the Commission could tell us about the specific steps that have been taken to support the deployment of the Next Generation 112 service in Europe and also the time frame for funding this important programme.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, laatija. − Arvoisa puhemies, on aivan totta, että tämä kysymys eurooppalaisesta hätänumerosta 112 on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Parlamenttihan teki tästä päätöksen 5. heinäkuuta 2011 ja näin ollen on odotettu, että se lähtisi asianmukaisesti toimimaan eri puolilla Eurooppaa, mutta tämä täytäntöönpano on viivästynyt ja tietenkin tässä on se iso kysymys meillä komission suuntaan: Miksi?

Kysymys on kuitenkin erittäin tärkeästi EU-kansalaisten turvallisuudesta. Varsinkin erityistilanteissa, katastrofin yllättäessä tarvitaan toimivaa järjestelmää, jonka kansalaiset yleisesti tietävät ja tuntevat ja näin ollen, joka myöskin sitten takaa avun nopeasti ja luotettavasti. Kun tarvitaan apua, niin kansalaisten on pystyttävä luottamaan siihen, että se järjestelmä myöskin toimii ja että se on sujuvaa. Voi sanoa näin, että monta kertaa näissä tilanteissa, kun tätä järjestelmää tarvitaan, on todella tosi kysymyksessä. On kysymyksessä ihmisten terveys tai jopa henki.

Myöskin se on muistettava, että liikkuvuus on yksi iso asia tämän päivän Euroopan unionissa. Meillä on vapaa liikkuvuus, ja senkin vuoksi on erittäin tärkeää, että näitä 112-palveluita kehitetään. Nimittäin on tärkeää myös, että EU-kansalaiset voivat saada ainakin muutamalla kielellä sen palvelun. Näin tiedän suomalaisena, että kun täällä Ranskassa esimerkiksi pyrkii saamaan palveluja, niin täällä ei saa yleensä millään muulla kielellä kuin ranskalla.

Olisi tärkeätä kyllä, että noissa keskuksissa olevat ihmiset, jotka ovat 112-numeron palveluksessa, he voisivat puhua ainakin englantia, saksaa, ranskaa, näitä suurimpia eurooppalaisia kieliä, eikä niin, että heidän kielitaitonsa on myöskin rajattu. Tähän olisi hyvä myöskin kiinnittää huomiota, koska se on tärkeä asia. Toki jokaisessa jäsenvaltiossa on sitten saatava palvelu kaikilla jäsenvaltion virallisilla kielillä, niin kuin Suomessa suomeksi, ruotsiksi ja saameksi, mutta lähtökohtaisesti myöskin olisi hyvä, että tämä kielikysymys huomioitaisiin ja sitä kautta se pystyisi palvelemaan laajemmin.

Tarvitaan siis myös tehokkaampaa tiedottamista tästä asiasta, että kaikille ihmisille tulee tietoon, että on olemassa tämä 112-palvelu. Tällä hetkellä nuo tutkimukset kertovat, että yllättävän vähän, vain jopa noin puolet Euroopan unionin kansalaisista, tietävät tämän palvelun. Tässäkin suhteessa toivon, että komissio sitten nopeasti laittaa asian täytäntöön ja myöskin tehostaa tätä tiedottamista.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. − Madam President, the Commission is firmly committed to ensuring better awareness and implementation of 112 in Member States. Meanwhile the Commission has taken a number of initiatives to address the issues raised by Parliament.

We agree that the Commission has a role to play in supporting Member States’ efforts to promote 112. Together with Vice-President Kallas, we invited transport companies to join a year-long campaign to raise the awareness of customers when travelling in another Member State. This year we have extended the initiative to travel agencies and tour operators. The Commission, together with the authorities, produced a video campaign in Greece. We intend to promote this approach in other Member States where awareness is low.

Caller location is an important element for effective access to emergency services. The regulatory authorities in Member States are responsible for defining criteria for accuracy and reliability of caller location information. Taking into account the ongoing expert work in CEPT, the Commission is working with Member States to build a common understanding on requirements for this criterion.

As a follow-up to last year’s COCOM 112 implementation report, Neelie Kroes’ services, together with Member States, have developed a set of key performance indicators (known as KPIs) to facilitate comparison of data on the implementation of 112. Building on last year’s pilot, we will now refocus our reporting exercise on the KPIs. We will thus have more transparency and comparability on the performance of emergency access services in Member States.

Parliament’s call for an independent evaluation of the quality of service and the deployment of a reverse 112 system is very much in the remit of Member States. As for providing a platform to share best practices, the expert group on emergency access is serving this purpose.

An EU-funded project has provided valuable input to improve accessibility for disabled end users. Pilot projects in five Member States have demonstrated the maturity of total conversation technology – combining voice, text and video, including the use of relay services and access to 112. Further standardisation efforts are underway.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin den Initiatoren dieser mündlichen Anfrage außerordentlich dankbar. Nehmen Sie doch ein Stück weit das auf, was Frau Kollegin Rapti und Frau Kollegin Thun und Hohenstein für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz vor einigen Monaten bereits in einem Initiativbericht angesprochen haben.

Herr Kommissar, wir haben heute Morgen über den digitalen Binnenmarkt gesprochen und über die Schwierigkeiten, die sich uns stellen, diesen digitalen Binnenmarkt zu vollenden. Wir sehen am Beispiel der Rufnummer 112, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die grenzüberschreitend beispielsweise in Urlaub fahren und in einer solchen Situation hoffentlich möglichst selten, aber im Einzelfall eben doch Hilfe brauchen, am Ende an den alten Grenzen der Mitgliedstaaten scheitern. Deswegen zeigt das Beispiel der Notrufnummer 112, die ja noch immer nicht in allen Mitgliedstaaten in der Weise verfügbar ist, wie es für die Verbraucherinnen und Verbraucher günstig wäre, dass wir den Druck – und da bitte ich dringend auch Sie, Herr Kommissar Hahn, uns zu helfen – auf die Mitgliedstaaten aufrechterhalten müssen, diese Barrieren, die im Binnenmarkt an dieser Stelle immer noch bestehen, dringend abzubauen und dazu beizutragen, dass das, was auch Kollege Takkula vorhin gesagt hat, am Ende tatsächlich möglich wird, vor allem eben auch die Anpassungen an die unterschiedlichen Sprachen der Anrufer. Heute ist das System ja im Prinzip nur für diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher verfügbar, die die Sprache beherrschen, die im jeweiligen Mitgliedstaat gesprochen wird. Das wird langfristig kein System sein, das uns zufriedenstellt. Auch das Projekt eCall, ein technisches Projekt in den Kfz, wird diesen Missstand nicht beheben können. Deswegen werden wir weiter politisch daran arbeiten müssen.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, za skupinu S&D. – Paní předsedající, evropské tísňové číslo 112 považuji skutečně za jednu z nejvýznamnějších evropských iniciativ ke zvýšení bezpečnosti občanů. 112 je k dispozici zdarma každému volajícímu v případě nebezpečí či nouze, a to kdekoli v EU.

Přestože se celoevropská linka tísňového volání těší ukotvení v právním rámci EU i přes nesporné výhody, které občanům přináší, stále existují překážky v jejím používání a prosazení. Už jsme to slyšeli. Problémem je nedostatečná implementace směrnice z roku 2009 ze strany členských států i pokrok Komise v souvislosti s jejím prováděním.

Zmíním dva konkrétní aspekty. O jednom z nich mluvila paní Hall. Ačkoliv je podle článku 26 směrnice garantován rovný přístup ke službě 112 občanům se zdravotním postižením, na začátku roku 2013 byla možnost dovolat se na tísňové číslo jinak než pomocí hlasu přístupná pouze ve 12 členských státech. Milionům osob s postižením je tak odepřen přístup k této službě.

Druhý aspekt, jako zpravodajka Evropského parlamentu pro zavedení systému e-call – automatického přivolání pomoci v případě nehody vozidla – musím rovněž připomenout, že e-call, který má dle návrhu Komise začít fungovat od roku 2015 v celé Evropské unii i dalších zemích, je přímo závislý na správném fungování evropského čísla tísňového volání 112. Zajímá mne proto, jak hodlá Komise v souvislosti s e-callem konkrétně podpořit vytvoření potřebné fungující veřejné infrastruktury k řádnému přijímání a vyřizování nouzových hovorů.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, how many European citizens, including UK citizens for that matter, know that wherever they are in the European Union they should be able to reach emergency services using the 112 number? And I do say ‘should’. It is one of the really concrete tools that we offer citizens and it can protect, it can help their security when travelling around Europe and even save lives in certain circumstances.

But there is a big issue of awareness of 112. The citizen is simply not aware of this service. There is also a big problem with the Member States and their implementation. The Commission has so far launched 17 infringement procedures against 15 countries, due to either lack of availability, lack of caller location, or inappropriate handling of 112 calls.

The implementation of 112 is crucial if we also want to development eCall, as Mrs Sehnalová has just pointed out. This system is installed in cars and it is triggered if an accident takes place. We need to make sure that Member States improve the functioning of 112 so that it is able to handle these automatic calls from cars before – and I have said this in previous debates – before it becomes mandatory for all new cars to have this system installed.

A further point is mobile coverage. Given that you still need to be able to make a mobile phone call to reach 112. I would like to ask the Commission two questions: have the Member States really made their systems ready to deal with 112 calls and eCalls and, also, given the massive cuts in the Connecting Europe facility, what are the future plans of the Commission with regard to mobile coverage across Europe, particularly in rural areas where we know that currently mobile coverage is very patchy?

This system is simply not going to have the confidence of the people if it does not work simply because in many areas there is no mobile coverage.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre comment, dans certains domaines, on avance à toute vitesse, on met une pression maximale – si je prends les exemples des trajectoires budgétaires ou d'autres domaines, où la pression sur les États membres et la pression à l'efficacité de mettre en place une mesure est extrêmement grande.

Ici, en revanche, je ne comprends pas comment, après tant d'années, nous nous trouvons toujours dans la même situation, à savoir que le 112 est connu, au mieux, par un citoyen sur quatre dans l'Union européenne.

Et donc, vous nous indiquez un certain nombre de pistes suivies par la Commission sur lesquelles, en tout cas, j'aimerais des précisions, à la fois sur la manière d'organiser de façon un peu plus transdisciplinaire les différentes DG de la Commission qui ont à s'entendre pour essayer de faire avancer les choses – on a cité quelques exemples. Mais aussi, ce serait bien de nous dire, par exemple, si le problème est dans les États membres. Si tel est le cas, dites-le nous, de manière à ce que nous puissions relayer dans nos États membres la nécessité d'avancer sur un certain nombre d'aspects qui seraient problématiques.

Troisième chose, je pense qu'il extrêmement préoccupant qu'à l'époque où les technologies au 21e siècle sont ce qu'elles sont, que nous soyions, nous, Européens, incapables d'avoir un numéro à la fois connu et fonctionnel sur notre territoire. Ce n'est pas acceptable.

Donc, je crois vraiment qu'il faut que la Commission, à son niveau, se mette une pression maximale pour obtenir des résultats rapides qui ne se résument pas à des indicateurs de performances, mais une vraie pression interdisciplinaire des différentes DG de la Commission est nécessaire pour que, dans quelques années enfin, ce numéro soit fonctionnel pour tous les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group. – Madam President, in a way it is disappointing that yet again this Parliament has to keep pressure on the Commission on this crucial issue. I pay tribute to colleagues who have worked on this but – given that the Universal Service Directive, on which I was the rapporteur, was passed in 2002 and called for the full implementation of 112 including caller location information, and that this call was supplemented by my report on reforming universal service provision in 2009, and also by Mr Schwaab’s contribution to the Consumer Rights Directive – is it not about time that Member States stepped up to accept their responsibility?

I want to talk about something that my colleagues have not talked about, which is this question of caller location data, offering the fantastic possibility of additional information to help people in an emergency. It will be vital indeed for the eCall services which Mr Bennion talked about earlier. Provision for this was clearly in the 2002 text, and Member States were asked to get together to come up with common technical standards for reliable, speedy and accurate information. They have yet to do so, although we know the necessary technology is available. I insist that the Commission should get its act together on the technical standards for caller location, in conjunction with eCall, as soon as possible, and that we should not accept any further unnecessary delays.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson, on behalf of the GUE/NGL Group. – Madam President, we need to be able to give the 112 number the attention and promotion it deserves, and to that end I would like to ask the Commissioner what else could be done.

Although in 2011 the European Parliament adopted a resolution on this 112 emergency number which called for greater implementation and promotion of the number, the results have unfortunately been uneven and insufficient as far as you have heard in this Chamber today.

It is to be regretted that in a recent Eurobarometer survey just over a quarter of respondents could correctly identify 112 as a number to call anywhere in Europe in case of an emergency. Indeed in my own country, Ireland, just 14% of the population when asked could say that they received any information on the number, despite the expectation that Member States and governments would inform their citizens of its existence. This is one of the worst levels in Europe but many other countries are doing little better.

As we approach the holiday season, with millions of Europeans travelling abroad with family members young and old, it is pertinent to remember the importance of 112, which evidently needs more promotion. Now I recently became a 112 champion as I want to play my part in raising awareness but I also share the concerns that were expressed by Ms Hall in her contribution about the importance of equal access to 112 for those who are deaf or hard of hearing.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - Pani Przewodnicząca! Dane europejskie są właściwie strasznie ponure, jeśli chodzi o wypadki na drogach. Pokazują, że ok. 40 tysięcy Europejczyków traci życie w wypadkach drogowych i liczy się, że ok. 150 tysięcy Europejczyków rocznie zostaje inwalidami, a prognozy wskazują na to, że wypadki drogowe były 9. przyczyną śmierci w roku 2004, a do roku 2020 awansują na trzecie miejsce. To nie są bardzo wesołe dane w czasie i w momencie, kiedy miliony Europejczyków wyruszają samochodami na wakacje. Funkcjonujący numer 112 może uratować tysiące osób, ich życie i zdrowie. Zgadzam się z głosami moich przedmówców. Cieszę się z obu inicjatyw Komisji Europejskiej dotyczących e-call. E-call może ratować, liczy się, że prawie 3 tysiące osób rocznie, ale on nigdy nie zadziała, jeżeli nie będzie działać numer 112, łatwy w użyciu, znany wszystkim, pokrywający całą przestrzeń europejską. To jest sprawa dla nas dzisiaj akurat ogromnej wagi.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, tous les collègues vont dans le même sens. Le constat est chaque fois le même: la connaissance du 112 stagne, cela a été dit. Un citoyen sur quatre en moyenne connaît le 112. Les critères de précision de la localisation, que rappelait Malcolm Harbour très justement, n'ont pas été définis; le fonctionnement du système dans son ensemble est encore imparfait dans de nombreux États membres.

A contrario, pour l'eCall, supporté par la Commission, tout a été plus simple et plus vite. Les députés ont été conviés aux groupes de travail organisés par la Commission, ce qui n'a pas du tout été le cas pour le 112, puisque l'accès leur a souvent été refusé aux réunions, qui étaient d'ailleurs organisées à Bruxelles, lorsque nous étions à Strasbourg.

Tout cela m'amène à poser les quelques questions suivantes. Premièrement, j'aimerais vous demander si la Commission a quelque chose à cacher en ce qui concerne le 112, vu les maigres progrès que l'on a accomplis. On pourrait progresser beaucoup plus vite, clairement. Ensuite, quel est le budget annuel affecté au numéro d'urgence européen par rapport à celui de l'eCall? Pouvez-vous nous donner un comparatif? Par ailleurs, quelle structure avez-vous mise en place pour favoriser la coopération entre les différents services de la Commission sur ce sujet? Et, enfin, quel budget affectez-vous chaque année au financement des projets sur le 112?

C'est là un dossier emblématique, qui donnerait un signal clair aux citoyens, dans une période troublée, dans une période où les citoyens doutent de l'efficience européenne. Voilà un bel exemple de dossier où il faudrait se hâter pour montrer aux citoyens que l'Europe est un plus et que l'on peut faire beaucoup de choses pour eux, surtout quand ils sont dans une situation de détresse, telle qu'une situation dans laquelle ils doivent faire appel aux urgences.

C'est vraiment un dossier dans lequel, Monsieur le Commissaire, je pense qu'il faut se hâter maintenant. J'espère que vous nous donnerez des informations encourageantes à cet égard.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, Article 26(3) of the Universal Service Directive provides that ‘Member States shall ensure that calls to the single European emergency number “112” are appropriately answered and handled in a manner best suited to the national organisation of emergency systems’.

Citizens need to feel secure, they need to feel confident when they ring 112, because it could literally be a matter of life or death. Therefore we have to be able to guarantee the quality of the service. I believe the only way we can guarantee the quality of the service is to gather and publish data on how well it works.

In that context I would like to ask the Commission: have the Commission or Member States compiled data on the time and effectiveness of answering and handling calls to 112 and other national emergency numbers for each Member State? How does the Commission ensure the effectiveness of answering and handling 112 calls as compared to national emergency numbers? Finally, Commissioner, for whatever data we have, did the methodology used guarantee the independence and objectivity of the comparison and where has that relevant data been published?

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Haben Sie persönlich schon einen Schockzustand erlebt, vielleicht infolge eines schweren Unfalls oder einer lebensbedrohlichen Situation? Dann werden Sie sich sicherlich erinnern, dass Ihnen in diesem Moment weder Namen noch wichtige Telefonnummern einfielen. Gerade in der Urlaubszeit, in der Ferienzeit, in der z. B. ein Brite Urlaub in Polen und ein Lette Urlaub in Südfrankreich macht, ist die Frage, ob es eine europaweit funktionierende Notrufnummer gibt und wie sie lautet, immens wichtig. Jeder sollte sie kennen! Da in unserem offenen europäischen Binnenmarkt solche Situationen überall eintreten können, ist die einheitliche Notrufnummer 112 so bedeutsam.

Gerade auch zur Umsetzung des elektronischen Notrufs eCall, zu dem sich alle Mitgliedstaaten in einem Memorandum of Understanding verpflichtet haben, ist die einheitliche Notrufnummer von existentieller Bedeutung. Deshalb fordert das Europäische Parlament in seinem Initiativbericht zu eCall, dass dieser auf der Notrufnummer 112 beruht. Schließlich ist eCall ein Dienst im Sinne der Daseinsvorsorge und eine hoheitliche Aufgabe. Nur dadurch wird ein kostenloses, flächendeckendes Funktionieren ohne Diskriminierungen möglich.

Die Mitgliedstaaten haben großen Nachholbedarf bei der Ausrüstung ihrer Notrufzentralen mit Hard- und Software auf der Basis 112. Es ist an der Zeit, dass sie handeln. Kommission, was tun Sie dazu?

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Bereits 1991 haben sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt, dass man eine einheitliche Euronotrufnummer benötigt. Trotz alledem, obwohl das sehr lange her ist, wissen nur knapp 25 % der EU-Bürger, dass es überhaupt diese einheitliche Nummer gibt. Ich denke, das muss sich ändern! Zum Beispiel in Italien, wo nur gerade 5 % der Menschen wissen, dass es diese Nummer gibt, im Vergleich zu Polen, wo es die Hälfte der Bevölkerung weiß. Das ist das eine, das sich ändern muss.

Ganz wichtig ist auch die Anruferlokalisierung. Wir müssen irgendwie Mittel und Wege finden, dass es im Ausland, wo es durchaus im Notfall Verständigungsschwierigkeiten gibt, eine automatische Anruferlokalisierung gibt. Herr Kollege Koch hat es gesagt, wir haben im Verkehrsausschuss mit eCall einen ganz wichtigen Bereich, den wir umsetzen wollen.

Die Europäische Konferenz für Post und Telekommunikation wird nach meinem Kenntnisstand erst Ende 2014 einen Vorschlag machen, wie man damit umgehen muss. Dann frage ich mich aber, wenn die erst Ende 2014 mit dem Vorschlag kommen, bis wann die Kommission dann überhaupt in der Lage sein wird, hier eine vernünftige Vorschrift zu machen. Das ist meine erste Frage. Was will die Kommission dagegen tun, und wie will sie letztendlich in diesem Bereich tätig werden?

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Tisztelt biztos úr! Köszönöm a tájékoztatóját, és azt is, hogy fontosnak tarja ezt a kérdést, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatban is. Egy folyamatos érékelés keretében szeretnék áttekinteni, hogy ez a segélyhívó szám, amely életeket menthet, hogyan működik a tagállami gyakorlatban.

Engedje meg, hogy én is megosszam Önnel a saját tapasztalataimat. 2006-ban került bevezetésre Magyarországon ez a segélyhívó szám és 2012-től kezdve 19 millió eurót fordítottak arra a célra, hogy a korábbi hívószámokat megszüntessék, illetve kivezessék a rendszerből, és ez a szám igaziból betölthesse a funkcióját. Azt gondolom, hogy ezeket a célkitűzéseket ösztönözni kell. Egyetértek Harbour elnök úrral, a XXI. században megengedhetetlen, hogy közös informatikai háttér nélkül működjön ez a rendszer, ami nem biztosítja az adatkeresés és a helymeghatározás fontosságát.

Csatlakozni szeretnék azon képviselőkhöz is, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy egyenlő elérést kell biztosítani minden polgár számára. Akik fogyatékkal élnek még inkább nehéz helyzetbe kerülnek akkor, amikor ezt a segélyhívó számot szeretnék elérni és használni. Elmondom Önnek biztos úr, hogy a tapasztalataim nem kedvezőek. Néhány tagországban kipróbáltam, és eltérő módon kapcsol ez a hívószám és ad segítséget. Ez nem megfelelő eljárásmód ebben az esetben. Ennek az egységesítésére mindenféleképpen törekedni kell. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos ez a vita, nagyon fontos ennek a vitának a célja. Minden képviselő ugyanazt mondja: várjuk a Bizottságtól azt, hogy az elismertsége és az ismertsége ennek a segélyhívó számnak nagyobb legyen, teljesebb körű legyen, ezért egyfajta tudatosításra van szükség ebben a rendszerben, amit azt gondolom, hogy nem a távoli jövőben, hanem a nagyon közeli jövőben kell biztosítani. Mi készek vagyunk erre az együttműködésre, de várjuk a Bizottságnak az irányító munkáját ebben a folyamatban.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). - Frau Präsidentin! Die Notrufnummer 112 ist eine sehr positive Errungenschaft. Kostenlos und unionsweit Nothilfe zu erreichen, könnte eine Erfolgsstory sein. Leider ist die Nummer unbekannt, ich habe das auch im Kollegenkreis überprüft. Sie ist nicht für alle zugänglich, vor allem nicht für Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie ist auch ein Symbol für die Unfähigkeit Europas, Probleme zu lösen. Ich verstehe nicht, warum es nicht einmal möglich ist, eine gemeinsame Notrufnummer zustande zu bringen. Es könnte tatsächlich ein Symbol dafür sein, dass wir etwas Gemeinsames leisten können. In diesem Sinne halte ich es für sehr wichtig, das endlich durchzuziehen.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE). - Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, qui, parmi nous, ne s'est jamais retrouvé confronté à une situation d'urgence dans un pays étranger et s'est demandé quel numéro de secours appeler? Alors que les Européens sont de plus en plus mobiles à l'intérieur de l'Union, il fallait mettre fin à ce casse-tête.

Le 112 est la réponse à cette situation. Concrètement, de l'Espagne à la Finlande, en passant par la Pologne ou la République tchèque, ce numéro peut être utilisé pour contacter les secours dans tous les États membres de l'Union européenne. C'est un numéro gratuit, ce qui est, évidemment, un avantage considérable quand on sait que les frais d'itinérance sont toujours un problème pour les Européens qui voyagent dans un autre État membre de l'Union. Le 112 est donc un projet très concret, qui facilite grandement l'existence des citoyens.

À moins d'un an des élections européennes, il faut communiquer sur cette initiative utile aux citoyens. Le 112 ne doit pas être utilisé par les seuls fonctionnaires européens qui travaillent à Bruxelles et qui connaissent évidemment ce numéro. Il serait donc intéressant, Monsieur le Commissaire, que la Commission travaille à une large stratégie de communication, en particulier dans cette période estivale, pour essayer de promulguer ce numéro 112.

Ce numéro d'urgence, sous sa forme actuelle, doit encore être amélioré. Le fait que l'agent téléphonique ne parle que quelques-unes des langues de l'Union est un véritable frein à l'efficacité de ce lien d'urgence. Ce genre de situation contrevient, par ailleurs, au principe de multilinguisme qui préside au fonctionnement de l'Union européenne. La localisation des appels peut également être perfectionnée puisqu'on estime que, pour 6 millions d'appels par an, les services d'urgence perdent un temps vital pour localiser un interlocuteur. Or, ce qui est en jeu, parfois, ce sont des vies humaines. Il n'y a pas de temps à perdre.

Enfin, pour conclure, il est primordial de ne pas introduire de discriminations avec le 112 en nous assurant que les sourds et muets, qui sont des citoyens à part entière, puissent également bénéficier de ce service d'urgence. Quelques pays ont mis en place un système de sms de détresse, mais cette démarche gagnerait à être généralisée et systématisée.

Pour terminer, je dirai ceci: nous sommes bien à Strasbourg, mes chers collègues. Restons-y. C'est le siège de l'Union européenne!

 
  
 

Παρεμβάσεις με τη διαδικασία "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE). - Za komunikacijo z državljani veliko uporabljam družbena omrežja, ki so zame pomemben vir neodvisnih informacij o tem, kako ljudje ocenjujejo naše delo.

In tokrat sem jih povprašala po številki 112. Tudi sama sem bila presenečena, kajti še nikoli se mi niso tako množično odzvali kot tokrat. In občutek imam, da ljudje v Sloveniji, to je v državi, v kateri živim, zelo dobro poznajo to številko. Pisali so mi tudi o izkušnjah, ki jih imajo z njo in da so zelo dobre. Naklonjeni so takemu našemu sodelovanju.

Zato se tudi sama pridružujem številnim kolegom in pozivam Komisijo, da pripravi akcijski načrt, ki bo vseboval ukrepe, ki bodo uporabo številke 112 še izboljšali. Še posebej se mi zdi pomembno izboljšati osveščenost, potem dodati informacijo o lokaciji klicatelja in pa omogočiti uporabo številke za ljudi s posebnimi potrebami. Zelo pomembno pa je tudi omogočiti večjezičnost, kajti to je pestrost in zaklad Evropske unije in ne sme omejevati naše skupne varnosti.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Există, evident, multe deficienţe în ceea ce priveşte funcţionarea numărului european de urgenţă. În primul rând, faptul că doar 27% din cetăţenii europeni ştiu de existenţa acestui număr, în ciuda campaniei de informare desfăşurate, îmi confirmă faptul că trebuie reanalizate metodele de diseminare a informaţiei. Un alt aspect îngrijorător îl constituie metodele de localizare a apelanţilor. În primul rând, accesul la numărul de urgenţă al persoanelor cu dizabilităţi, precum şi modul cum pot fi identificate. Pe de altă parte, am primit semnale prin care cetăţenii europeni deplâng capacitatea limitată de localizare în zone izolate sau acolo unde nu pot fi furnizate repere stradale. O altă problemă constă în dificultatea accesului echipajelor de urgenţă la persoanele apelante. Sugerez autorităţilor locale şi regionale să furnizeze planuri de acces alternative, pentru situaţii de urgenţă. În acest cadru aş dori să includ şi corelarea planurilor menţionate la nivel interregional şi transfrontalier.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Madam President, like other speakers here this morning, I want to raise the problem of awareness of 112 numbers, because one out of five Irish people quoted an incorrect number when asked whether they knew what number to dial in an emergency. While the level of awareness has increased over the past few years we do need to keep spreading the word about this very simple and potentially life-saving three-digit number, especially as increasing numbers of young people are leaving to work and study on the continent.

The Commission must remain alert to implementation shortcomings and take action to broaden access to alternatives to voice calls for disabled users. Mobile network coverage gaps in remote and rural areas, as mentioned by other colleagues, remain an issue of serious concern. I wish, finally, to pay tribute to my colleague, Ms Sehnalová, for her work on automated vehicle calls in case of accidents and urge the Commission to act upon her conclusions.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, gan dabht is ábhar an-tábhachtach é seo go háirithe maidir le daoine a bhíonn ag taisteal agus b’fhéidir gan aon ghaolta nó aon chairde acu mar gur féidir leo glaoch ar an uimhir 112 má bhíonn siad i ndainséar. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach go mbeadh níos mó aird dírithe ar an uimhir seo.

Fáiltím roimh an méid a dúirt an Coimisinéir Hahn faoi na hiarrachtaí atá á ndéanamh aige, agus a bheidh á ndéanamh aige amach anseo, chun níos mó aird a dhíriú ar an uimhir 112. Tá sé sin an-tábhachtach.

Freisin, mar a dúirt Fiona Hall, caithfimid é a leathnú amach i dtreo is go bhfreastalóidh sé ar na daoine a bhfuil máchail orthu, go háirithe na daoine atá bodhar. Sin pointe an-tábhachtach.

An pointe a rinne Hannu Takkula: tá súil go mbeidh an tseirbhís ar fáil sna príomhtheangacha – Béarla, Fraincis agus Gearmáinis – agus b’fhéidir é a leathnú amach go dtí na teangacha eile níos déanaí.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die Notrufnummer 112 kann Leben retten! Wir haben ja glücklicherweise eine höhere Mobilität, die Reisefreiheit macht es möglich. Ich möchte an dieser Stelle aber auf die Subsidiarität eingehen. Es ist ja die Frage, warum das die Europäische Union machen muss. Die Mitgliedstaaten hätten das Ganze schon längst umsetzen können. Aber offensichtlich funktioniert das nicht. Es ist ein Armutszeugnis, dass die Mitgliedstaaten das alleine nicht hinbekommen. Ich finde es richtig, im Sinne der Bürgerrechte, im Sinne der Verbesserung der Notrufalarmierung und auch der Standortbestimmung, dass wir das einführen, aber ich möchte an dieser Stelle einfach sagen: Hier muss die EU jetzt im Dienste, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger tätig werden, weil es die Mitgliedstaaten alleine nicht geschafft haben.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE). - Szanowna Pani Przewodnicząca! Ponownie dzisiaj rozmawiamy o problemie nie tyle braku przepisów, ale niedostatecznym poziomie ich wdrożenia. Od czasu przyjęcia rezolucji Parlamentu minęło kilka lat, a, jak pokazują dane, wielu Europejczyków wciąż nie wie o istnieniu numeru 112, zaś ci, którzy o nim wiedzą, często przekonują się, że system ten po prostu nie działa i zamiast szybkiej pomocy otrzymują radę, aby zadzwonić pod inny numer. Zadaję więc sobie pytanie, jakie konkretnie kroki i, przede wszystkim, kiedy zostaną podjęte, w szczególności, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystywania numeru 112 w obie strony, czyli też na przykład do informowania obywateli o nadchodzącej klęsce żywiołowej.

Parlament przyjął też podczas tej sesji plenarnej rezolucję dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego, w której podkreśla konieczność instalowania systemu eCall w samochodach, co związane jest z użyciem numeru 112, tak aby jak najszybciej informować odpowiednie służby o wypadku, a dzięki temu aby one mogły szybciej reagować. Do tego potrzebne jest jednak wdrożenie systemu numeru 112. Komisja przyjęła już odpowiednie propozycje, ale znowu pojawia się pytanie o kwestię wdrożenia. Proszę Komisję o ustosunkowanie się do tej kwestii.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Grundsätzlich ist eine europaweite Notrufnummer eine recht praktikable Lösung. Allerdings macht ihre mangelnde Bekanntheit den parallelen Einsatz der nationalen Rufnummern aber zwingend erforderlich. Umso bedeutender wird folglich die Effizienz bei der Bearbeitung und Übermittlung der eingehenden Anrufe sein. Zum anderen sollte zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU eine ähnliche Geschwindigkeit und Professionalität bei der Bearbeitung und Weiterleitung erreicht werden. Das ist im Notfall elementar!

Zum anderen sollte aber vermieden werden, dass die Kommission durch starre generalisierte Vorgaben ungewollt bestehende und bestens funktionierende Praktiken – ich denke an Österreich – in einzelnen Mitgliedstaaten zerstört. Routine würde da durch Chaos ersetzt werden. Dementsprechend fordere ich bei der Festlegung der Effizienzkriterien zur Dienstleistungskette 112 einen ergebnisorientierten Bewertungsansatz – mit anderen Worten regelmäßige EU-weite Stichprobenkontrollen mit Rüge, mit Lob, aber auch mit einer Problemrangliste statt einer praxisfernen Regelflut. Nur so können wir die Erwartungen der Bürger in eine einheitliche Notrufnummer auch erfüllen!

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). - Pani Przewodnicząca! Kwestia numeru 112 jest elementem zaufania do wspólnej Europy. Dzisiaj w momencie, kiedy nie mamy granic, kiedy tak wiele ludzi korzysta z mobilności, kwestia dotycząca bezpieczeństwa jest elementem fundamentalnym. Dlatego mając przepisy powinniśmy je tylko lepiej wdrażać w systemie praktycznym. Uważam, że trzeba jeszcze w dużej części zbadać stan wdrożenia numeru 112 w poszczególnych państwach członkowskich, wszędzie to działa. Natomiast potrzebna jest lepsza koordynacja, potrzebny jest również system możliwości reagowania na wielojęzyczność wiedząc o tym, że w tzw. złotej godzinie przeżycia szanse po wypadku z każdą minutą maleją. Dlatego tak ważne jest wdrożenie w systemie praktycznym identyfikacji lokalizacji, przede wszystkim lepszej komunikacji głównie w strefie przygranicznej.

Na końcu wydaje mi się, że dla lepszej popularyzacji powinniśmy w większym stopniu namówić wszystkich operatorów komórkowych, aby przy każdym przekroczeniu granic wewnętrznych Unii Europejskiej informować o możliwości skorzystania z numeru 112. To jest darmowa reklama tego numeru dla obywateli, którzy przekraczają granice.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. − Madam President, I would like to thank honourable Members for their continued interest in the European emergency number, 112. The Commission is ever vigilant and provides support to Member States, as outlined earlier. We will keep the Parliament updated as the experts provide us with EU-level solutions for the issues you have raised. Allow me to take this opportunity to invite you to continue to encourage Member States to ensure that the use of 112 is integrated in their policy and actions.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. Jednotnou linku tísňového volání v celé Evropské unii považuji za velmi důležitou. Již existující jednotná evropská tísňová linka 112 by měla být běžně dostupná pro všechny občany. Proto je důležité, aby každý občan věděl, kam se má v nouzi obrátit. Ve chvíli, kde jde o sekundy a o život, by neměl občan, který navštíví jinou zemi EU, přemýšlet o tom, kam se v nouzovém případě obrátit. Proto je nezbytné další informování občanů o této lince a nastavení technických podmínek tak, aby občané mohli linku 112 využívat všude a bez technických problémů – a to i občané se zdravotním postižením.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. 112 are rolul de a reduce timpul de răspuns şi de reacţie al echipelor de intervenţie oriunde în Europa. În plus, persoanele care călătoresc în spaţiul european ştiu că acelaşi număr de urgenţă este valabil în toate ţările. Atrag atenţia că Decizia Consiliului nr. 396 din 1991 privind introducerea şi implementarea numărului unic de urgenţă european cere statelor membre să asigure aplicarea procedurilor numărului unic de urgenţă şi popularizarea numărului 112 oriunde în Europa. Un exemplu de bună practică se înregistrează în România. Dacă în 2007, Comisia Europeană acuza deficienţe de implementare a deciziei, acum, conform Eurobarometrului Flash 2013, peste 90% din populaţia României cunoaşte şi foloseşte numărul 112 pentru situaţii de urgenţă. Procedurile de infringement financiar din cauza neimplementării directivelor tehnice de telecomunicaţie impuse de Comisie, printre altele, Italiei şi Lituaniei, nu rezolvă problema gradului scăzut de popularizare a 112, ca număr european de urgenţă. Fac apel la statele membre subliniind că au obligaţia nu numai de a implementa prevederile tehnice, dar şi de a populariza 112 ca număr european unic, pentru ca oamenii să acceseze cât mai repede serviciile de urgenţă.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. La data de 12 septembrie 2011, Parlamentul European a adoptat Declarația scrisă 0035/2011 privind necesitatea unui serviciu de urgență 112 accesibil şi persoanelor cu handicap. Această declaraţie a solicitat Comisiei să prezinte propuneri legislative și de standardizare astfel încât serviciile 112 să fie accesibile şi utilizatorilor surzi, cu deficiențe de auz și de vorbire, şi să propună un serviciu care utilizează limbajul semnelor prin tehnologii video și cu conținut sub formă de text. Din păcate, numărul 112 rămâne, în continuare, inaccesibil pentru o mare parte a persoanelor cu handicap. Cer Comisiei să facă eforturi pentru punerea în aplicare și promovarea numărului pentru apeluri de urgență valabil în întreaga Uniune Europeană. Comisia trebuie să pună în aplicare utilizarea tehnologiilor de nouă generație privind serviciul 112, precum şi a criteriilor obligatorii de acuratețe și fiabilitate pentru localizarea apelantului către serviciile de urgență. Nu în ultimul rând, cer Comisiei să prezinte un plan de acţiune pentru a sprijini statele membre în campaniile de informare și de sensibilizare a publicului privind serviciul european 112.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen