Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συζήτηση)
 8.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (συζήτηση)
 10.Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 (συζήτηση)
 11.Συνδεδεμένη τηλεόραση (συνοπτική παρουσίαση)
 12.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  13.2.Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)
  13.3.Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (ψηφοφορία)
  13.4.Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (ψηφοφορία)
  13.5.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (ψηφοφορία)
  13.6.Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (ψηφοφορία)
  13.7.Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (B7-0327/2013) (ψηφοφορία)
  13.8.Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (B7-0331/2013) (ψηφοφορία)
  13.9.Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  13.10.Συνδεδεμένη τηλεόραση (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (ψηφοφορία)
  13.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  13.12.Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  13.13.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (ψηφοφορία)
  13.14.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
  14.1.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (B7-0327/2013)
  14.8.Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (B7-0331/2013)
  14.9.Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Συνδεδεμένη τηλεόραση (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  17.1.Η κατάσταση στο Τζιμπουτί (συζήτηση)
  17.2.Η κατάσταση στη Νιγηρία (συζήτηση)
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  18.1.Η κατάσταση στο Τζιμπουτί (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (ψηφοφορία)
  18.2.Η κατάσταση στη Νιγηρία (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1487 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4422 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου