Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2261(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0234/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0234/2013

Συζήτηση :

PV 09/09/2013 - 28
CRE 09/09/2013 - 28

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0346

Συζητήσεις
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

28. Στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tageordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts von Guido Milana über eine Strategie für die Fischerei in der Adria und im Ionischen Meer (2012/2261(INI)) (A7-0234/2013).

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana, relatore. − Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare la commissione per il lavoro svolto che ha consentito di approvare questa relazione a larghissima maggioranza, sulla quale l'Aula esprimerà domani un'importante votazione in quanto indica una strada di sicuro interesse per i pescatori del mar Adriatico e del mar Ionio, ma soprattutto rappresenta una pietra miliare di un ragionamento che si vuole introdurre rispetto alla totalità del Mediterraneo.

Innanzitutto il contesto nel quale questa relazione si cala, è un contesto che vede la Commissione europea impegnata a definire una strategia marittima per il Mar Adriatico e cioè – attraverso una comunicazione del novembre scorso, sulla base di una spinta dei paesi dell'Adriatico, di alcune regioni italiane e della Croazia, appena entrata nell'Unione europea – ha determinato la necessità di dotarsi di una strategia complessiva sulle politiche marittime di questa macroregione. Questa relazione si inserisce all'interno di questo quadro, poiché coglie sostanzialmente alcune peculiarità di questo mare, delle quali parlerò fra un istante.

L'altro contesto importante in cui questa relazione interviene – ed è quindi importante che il Parlamento domani la approvi – è legato al fatto che ci troviamo nel pieno avvio della nuova politica della pesca: il Parlamento voterà definitivamente la riforma entro l'anno, così come inizierà quel settennato nuovo sul Fondo europeo per la pesca e gli affari marittimi che determinerà le risorse per lo sviluppo di questo settore nei prossimi anni.

Il contesto è importante perché questa relazione vede la luce in un momento particolare, quando cioè è apparso evidente che la normativa esistente per quel mare è troppo generica per poter regolare complessivamente le questioni di questo spazio marittimo definito.

L'Adriatico, a differenza del Mar Mediterraneo, è un mare chiuso, in cui coesistono problemi di carattere economico totalmente diversi rispetto al resto del Mediterraneo. C'è una tipologia di fondali diversa, diverse sono le pratiche di pesca, con una storia e una tradizione diverse, c'è un sistema di relazioni internazionali totalmente diverso dal resto del Mediterraneo. Ci troviamo di fronte a un mare chiuso, con tre paesi che fanno parte dell'Europa – Italia, Slovenia e Croazia – e altri tre paesi con altre regole e un altro tipo di meccanismo, eppure così tanto vicini e così connessi dal punto di vista dello sviluppo economico.

Ebbene, in tutti questi paesi vige la medesima normativa del resto del Mediterraneo. Ciò pone un serio limite, perché qualunque azione dell'Unione europea rischia di diventare vana. È vana l'applicazione del regolamento dei controlli su questo mare, così com'è persino vana l'efficacia della tutela delle risorse ittiche esistenti, che conduce la pesca a un sostanziale impoverimento e a diventare molto spesso un peso economico e sociale molto forte.

Quindi, le indicazioni che la commissione del Parlamento ha inteso dare – e che auspico domani il Parlamento trasmetterà alla Commissione europea – sono quelle che bisogna affrontare questo tema attraverso due leve importanti. La prima: un piano d'azione nuovo e diverso che affronti davvero le questioni della convivenza di paesi comunitari e non comunitari nel momento in cui si applica una riforma. La seconda: le regole non possono essere generiche e riguardare tutta l'Europa perché sussistono delle oggettive differenze.

Per concludere, signor Presidente, tutto questo si incanala in quel processo che sull'intero settore si sta mettendo in piedi, ovvero quello di una regionalizzazione spinta, se vogliamo davvero che le regole siano generali e la loro applicazione sia locale. Ritengo che questa relazione sia un'importante pietra miliare per la Commissione.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Hvala lijepa Potpredsjedniče, pozdravio bih napore našega izvjestitelja kolege Milanija koji je na vlastitu inicijativu stavio u fokus pitanje ribarstva i akvakulture u jadransko-jonskom bazenu što svakako kao zastupnik iz Hrvatske pozdravljam i čini mi se da bi upravo jedna cjelovita strategija trebala pomoći ribarima iz svih zemalja toga bazena a tu posebno mislim na one koji se prilagođavaju pravilima Europske unije a to su hrvatski ribari. Također u kontekstu šire jadransko-jonske makro regije mislim da je važno da ribarstvo uz promet, okoliš i turizam bude jedno od stožernih aktivnosti a posebno bi u tom kontekstu razvoja strategije apelirao na jedan akcent na stavljanje prioriteta na razvoj otoka, i to održivi razvoj otoka posebno sprečavajući depopulacije i odlazak stanovništva s otoka. Hvala lijepa.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). - Hvala gospodine Predsjedniče i čestitke izvjestitelju uz napomenu da naravno, s obzirom da je ovo izvješće pripremljeno prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, u tekstu se Hrvatsku spominje tek kao buduću članicu pa to sada moramo izmijeniti prije glasovanja.

U izvješću se također točno konstatira kako i dalje postoje problemi u suradnji na Jadranu i također se spominje da još postoje značajni dijelovi Jadrana koji nisu obuhvaćeni ekološkim i ribolovnim zonama. U tom pogledu treba naglasiti kako se ekološka i ribolovna zona koju je Hrvatska proglasila primjenjuje samo prema trećim državama, ali ne i prema članicama Europske unije; ali ono što je bitno i što je glavna poruka je ta da je upravo u duhu ovog izvješća da se ti standardi koji se propisuju hrvatskom ekološkom i ribolovnom zonom na Jadranu moraju početi primjenjivati i prema članicama Europske unije tj. da se i one moraju na Jadranu pridržavati tih standarda. To će se pitanje, naravno, sada i postaviti kada se riješi političko pitanje razgraničenja između Hrvatske i Slovenije i to je prilika upravo za tako održiv ribolov i zaštitu Jadrana.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Kao zastupnica iz Hrvatske, posebno sam zainteresirana za ovo pitanje. Određivanje stanja ribljeg jata i najvišeg održivog prinosa u jadranskom i jonskom moru prioritet je za sve obalne države tog područja. Podržavam svaku inicijativu kojom se štiti riblji fond i uspostavlja zajednički sustav nadzora kako bismo zaustavili zlouporabu trenute rascjepkanost sustava i spriječili daljnji prekomjerni izlov ribe. Također podržavam napore kojima se obalnim područjima želi osigurati održivi razvoj uz adekvatnu brigu za okoliš. No da bismo mogli očekivati dosljednu provedbu bilo kakve strategije, moramo nacionalnim državama dati više kontrole, sukladno provedbenoj studiji o mediteranskom moru, a proglašenjem gospodarskog pojasa u mediteranskim državama svaka bi država dobila priliku čuvati i planski iskorištavati vlastite resurse sukladno smjernicama iz zajedničke strategije što bi se izrazito pozitivno odrazilo i na njihovo ali i na gospodarstvo cijele Europske unije. Hvala.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Hvala lijepa. Evo vidite koliko je važno nama iz Hrvatske Jadransko more kad se svi javljamo u ove kasne sate za riječ. Svakako, tu se radi o Jadranskom moru kojemu gravitiraju, kao što sve već čuli, tri zemlje – Hrvatska, Slovenija, Italija, koje su članice Europske unije, ali i o Jonskom moru, gdje je Grčka. I dvije zemlje koje isto gravitiraju Jadranskom moru, to su Bosna i Hercegovina i Albanija, i Crna Gora, naravno, koja je zemlja kandidatkinja. Bosna i Hercegovina i Albanija za koje bismo, naravno, željeli također vidjeti što prije u našem društvu. Dakle, vrlo je važno da imamo integrirano upravljanje ovim prostorom.

Nedavno smo u Odboru za zaštitu okoliša raspravljali o integriranom upravljanju pomorskim pojasem. Smatram da su to dva kompatibilna područja i da je vrlo, vrlo važno kako ćemo se postaviti prema održivom razvoju, a budući da dolazim iz Dubrovnika, iz područja gdje imamo proizvodnju školjki i u kojemu je zaštićeno područje Malostonskog zaljeva, smatram da će biti vrlo važan ovaj akcijski plan koji ćemo uskoro usvojiti. Hvala lijepa.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Milana, for this very important contribution. The Commission welcomes Parliament’s reiterated support for a strategy for the Adriatic and Ionian region.

As you know, this strategy and its action plan address, inter alia, maritime and marine issues, fisheries, aquaculture, marine environment protection and the related research and innovation dimension. Ownership of the strategy by local communities and authorities will be critical to its success.

As regards fisheries, the strategy should support action to improve the culture of compliance and enhance cooperation on the control of fishing activities. The Commission is convinced that, to ensure the sustainability of shared fish stocks, all countries exploiting marine resources in the area have to play by the same rules.

The Commission agrees on the need to improve scientific knowledge on the state of stocks. Action in this field should be supported by the new data-collection framework. The Commission intends to adopt a communication on the EU strategy for the Adriatic and Ionian region, accompanied by an action plan, by the end of the first semester of 2014, and it is clear that the suggestions made by the rapporteur and parliamentarians will feed into this work.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist dieser Punkt abgeschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 10. September 2013, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Oleg Valjalo (S&D), in writing. - Premda podržavam osnovno usmjerenje ovoga izvješća, osobito u pitanjima zaštite okoliša i ugroženih vrsta u Jadranskom i Jonskom moru, te izrazito cijenim napore koje je izvjestitelj Milana uložio u njegovu pripremu, na današnjem ću glasanju o ovom izvješću u Europskom parlamentu ostati suzdržan. Drugim riječima, neću se izjasniti niti za niti protiv navedenoga izvješća koje Parlament, u obliku Rezolucije, kani proslijediti Vijeću i Komisiji. Glavni razlog takvom mom stavu jest zabrinutost za hrvatske nacionalne interese i bojazan da bi ovakva legislativa, kao uvod u Izvješće o izmijenjenom prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 te Uredbe Vijeća br. XXX/2011 o integriranoj pomorskoj politici (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)), mogla nanijeti iznimnu ekonomsku štetu stanovnicima Republike Hrvatske koji se bave invazivnom akvakulturom, i to naročito u akvakulturnim uzgajalištima koja se nalaze u zaštićenim područjima. To govorim imajući posebice na umu da se većina spomenutih uzgajališta koja se u Hrvatskoj bave invazivnom akvakulturom nalazi upravo u zaštićenim područjima. Zaključno, molim gospodina Cadeca, izvjestitelja za EMFF, da posebno povede računa o pojedinim amandmanima toga dokumenta koji bi bili štetni za ovaj segment hrvatskoga gospodarstva.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου