Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2298(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0241/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0241/2013

Συζήτηση :

PV 09/09/2013 - 26
CRE 09/09/2013 - 26

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0339

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13.4. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, in all sectors across the EU, maximising our research and innovation potential means we can deliver competitive, high-quality and sustainable services, and the transport sector is no exception.

However, the principle of subsidiarity must remain foremost in our consideration of the Commission’s communication on European transport technology strategy. I am concerned that this report points to the initiatives which would be best formulated and executed by the Member States themselves. Having regularly witnessed the quality and breadth of research and development taking place in my own constituency of Wales alone, I am confident in Member States’ ability to deliver leading high-tech mobility options for our constituents. Therefore I could not support this report as formulated.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (PPE). - Signor Presidente, sono favorevole al testo in esame, che è finalizzato a migliorare l'impiego della tecnologia nel settore dei trasporti, rendendolo sempre più sostenibile nel rispetto degli impegni richiesti dalla strategia europea 2020. Le nuove tecnologie offrono enormi opportunità commerciali alle nostre aziende, perché ridurre le emissioni in modo ragionato e non oppressivo significa investire nella ricerca e sviluppo. Purtroppo l'Europa sta perdendo del terreno rispetto alla concorrenza di paesi terzi – penso ad esempio ai produttori giapponesi, che sono leader nel campo delle automobili ibride.

Il mercato delle tecnologie a basso impatto ambientale dovrebbe crescere molto di più, è però necessario adeguare le reti europee all'uso intelligente dell'energia verde e a basso impatto ambientale, ad esempio creando un adeguato numero di distributori di corrente elettrica. Il mercato dell'energia orientate all'ambiente, valutato a 1 200 miliardi di euro nel 2007, si stima che possa raggiungere un valore di oltre 3 000 miliardi di euro entro il 2020.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I fully support this report. It is an excellent report and I would like to thank Michael Cramer for the excellent work he has done on it.

As we know, transport is the backbone of the European economy. Without it the tourism industry could not exist, manufacturers could not get their goods to market and life would be impossible. Having said that, many challenges still lie ahead in terms of better alignment of research and innovation with transport policy. It is crucial that we reduce the impact of transport on climate change, while at the same time contributing to improving the health of EU citizens and their quality of life.

We must not look negatively on the need to reduce the impact of transport on our environment, but rather see it as an opportunity, because jobs can be created in the R&D sector while at the same time we are meeting our environmental targets. I particularly welcome the fact that this report calls for better coordination and mobility of research in the EU, thus achieving a greater return on Member States’ research budgets and avoiding duplication.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório salientando o facto deste apelar para a necessidade de alinhamento da investigação e inovação na política de transportes da União Europeia, chamando a atenção para a redução do ruído e um maior apoio às pequenas e médias empresas. A meu ver, a importância de otimizar os fluxos dos transportes e as suas redes logísticas é de vital importância para encorajar uma alteração de comportamento por parte dos cidadãos no que respeita à utilização de transportes públicos. Preços justos e a emissão de bilhetes integrada são fatores-chave para a competitividade no setor dos transportes.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl Europos transporto technologijų strategijos skatinimo siekiant būsimo tvaraus judumo Europoje. Ši strategija visų pirma turėtų skatinti paslaugų kokybę, keleivių ir įmonių patogumą ir tvarų judumą. ES turi parengti tikrą bendrąją transporto politiką ir taip užtikrinti galimybes naudotis tinkamu transportu Europos regionuose ir tarp jų, taip pat nuoseklumą vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Mes, Europos Parlamento nariai, pabrėžiame, kad būtina skatinti veiksmingą praktiką tvaraus transporto srityje, paspartinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarp regionų, kurių vystymosi galimybės yra panašios. Pritariu pranešėjui, kad moksliniai tyrimai, inovacijų taikymas ir investicijos į šią sritį yra neatsiejama tvaraus Europos mobilumo dalis. Inovacijos bei investicijos leistų padidinti transporto technologijų našumą ir pasiekti ekonominės, ekologinės ir visuomeninės naudos. Taigi, atsižvelgdami į mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą visos Europos ekonomikai, raginame Komisiją ir Tarybą pripažinti iniciatyvos „Horizontas 2020“ svarbą ir tinkamai ją finansuoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le transport est un des secteurs où des progrès importants ont été réalisés en matière de réduction des émissions de CO2 et d'amélioration de la sécurité. Il convient cependant de poursuivre cette évolution, notamment à travers des investissements dans la recherche et l'innovation en faveur de technologies utiles à tous. J'ai voté en faveur de ce rapport car il maintient ce cap pour les années à venir.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Abordarea strategică a domeniului transporturilor reprezintă una dintre premisele dezvoltării durabile ale economiilor europene. În condiţiile persistenţei efectelor crizei economice, o utilizare mai eficientă şi mai coerentă atât a rezultatelor cercetărilor din domeniu, cât şi a fondurilor naţionale sau europene, poate reprezenta oportunitatea pentru reluarea creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi edificarea unui sistem de transport european modern, capabil să satisfacă aşteptările consumatorilor.

În egală măsură, pentru ca integrarea rezultatelor obţinute din procesul de cercetare şi inovare în edificarea acestui sistem de transport să fie eficientă, este nevoie ca Uniunea Europeană şi statele membre să asigure un acces mai uşor la finanţare IMM-urilor care acţionează în acest domeniu. Acestea au capacitatea de a oferi sprijinul necesar modernizării şi menţinerii nivelului ridicat de competitivitate al transporturilor europene. Nu în ultimul rând, consider că este la fel de importantă tratarea cu maximă seriozitate a imperativului asigurării siguranţei rutiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos transporto technologijų strategijos, siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje, skatinimo. Šio siūlymo tikslas – aptarti neseniai paskelbtą Komisijos komunikatą „Būsimo Europos mobilumo moksliniai tyrimai ir inovacijos. Europos transporto technologijų strategijos kūrimas“. Ataskaitoje nurodoma, kad besidubliuojančios nacionalinio ir Europos Sąjungos lygmens mokslinių tyrimų iniciatyvos slopina reikalingą pažangą transporto srityje. Pritariu išdėstytiems siūlymams kuo greičiau išspręsti šį klausimą, kartu geriau derinant mokslinius tyrimus ir inovacijas su transporto politika. Manau, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, suteikiant joms geresnes galimybes mokslinių tyrimų srityje, ypač sumažinant administracinę naštą, joms tenkančią kreipiantis dėl ES finansavimo priemonių. Tuo pačiu būtina daugiau dėmesio skirti investicijoms, kad būtų geriau išnaudojami transporto mokslinių tyrimų rezultatai, skatinant juos įsisavinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Tra gli obiettivi principali dell'Unione vi sono quelli della riduzione del consumo energetico, del rumore da traffico, degli inquinanti atmosferici, del numero di incidenti e dello sfruttamento del territorio. Il conseguimento di tali obiettivi consentirebbe di contribuire al miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini europei Alla luce di queste considerazioni, ribadisco la necessità di rendere la strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti più efficiente possibile, al fine di trarne vantaggi sul piano economico, ambientale e sociale che diano impulso alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. Ritengo, inoltre, che in questo contesto le piccole e medie imprese meritino particolare attenzione e che sia necessario offrire loro migliori opportunità nell'ambito della ricerca, in particolare, mediante procedure di accesso semplificate e la riduzione degli oneri amministrativi in sede di richiesta di finanziamenti europei. Condivido le preoccupazioni del relatore sulla possibilità che l'Unione perda il suo ruolo di guida nell'ambito della ricerca e della tecnologia a vantaggio dei competitors internazionali. Invito la Commissione a intensificare gli sforzi in termini di coordinamento tra gli Stati membri per sfruttare in modo efficiente i risultati della ricerca sui trasporti, incoraggiandone la diffusione e l'applicazione nel mercato interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Io e i miei colleghi del gruppo PPE abbiamo approvato questa risoluzione, perché riteniamo che sia strategico per il futuro dell'Europa addivenire ad un piano omogeneo nel campo della tecnologia dei trasporti. È quanto mai urgente rendere la strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti quanto più efficiente possibile, onde trarne vantaggi sul piano economico, ambientale e sociale, dando impulso alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. Anche la competitività dell'Unione potrebbe trarre stimolo da progetti di ricerca che tengano conto degli "impegni a ciclo completo". Occorre esaminare più a fondo il potenziale dei programmi integrati di informazione ed emissione dei biglietti, consentendo l'applicazione delle tecnologie su tutto il territorio europeo. Prioritaria all'interno della strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti dovrebbe essere poi l'R&I che sostiene la mobilità facile, sostenibile e sicura dei cittadini più vulnerabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), în scris. − Abordarea strategică a domeniului transporturilor reprezintă una dintre premisele dezvoltării durabile a economiilor europene. În condiţiile persistenţei efectelor crizei economice, o utilizare mai eficientă şi mai coerentă atât a rezultatelor cercetărilor din domeniu, cât şi a fondurilor naţionale sau europene, poate reprezenta oportunitatea pentru reluarea creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi edificarea unui sistem de transport european modern, capabil să satisfacă aşteptările consumatorilor.

În egală măsură, pentru ca integrarea rezultatelor obţinute din procesul de cercetare şi inovare în edificarea acestui sistem de transport să fie eficientă, este nevoie ca Uniunea Europeană şi statele membre să asigure un acces mai uşor la finanţare IMM-urilor care acţionează în acest domeniu. Acestea au capacitatea de a oferi sprijinul necesar modernizării şi menţinerii nivelului ridicat de competitivitate al transporturilor europene. Nu în ultimul rând, consider că este la fel de importantă tratarea cu maximă seriozitate a imperativului asigurării siguranţei rutiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi svarbu turėti europinę strategiją, kuri užtikrintų, jog būtų išlaikyta pusiausvyra tarp pastangų, kuriomis siekiama sumažinti transporto poveikį aplinkai ir tarp pastangų, kuriomis siekiama užtikrinti judumo laisvę Europos Sąjungoje. Europai labai svarbu turėti bendrą Europos transporto erdvę, kurioje būtų naudojamas įvairių rūšių transporto sistemos, kuri būtų integruota ir kurioje būtų veiksmingai naudojami ištekliai. Be to, būtina skubiai kuo labiau padidinti Europos transporto technologijų našumą – tada būtų gauta ekonominės, ekologinės ir visuomeninės naudos, suteikiant postūmį tvariam augimui ir darbo vietoms kurti. Šiame pranešime remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos, kuriais, pasitelkiant geresnį erdvės planavimą, ryšių strategijas ir elgsenos pokyčius, siekiama sumažinti transporto poreikius. Reikėtų toliau aiškintis integruoto informacijos teikimo ir bilietų pardavimo galimybes, sudarant sąlygas panaudoti technologijas visoje Europoje. Pirmenybė transporto technologijų strategijoje turėtų būti teikiama moksliniams tyrimams, kuriais remiamas lengvas, tvarus ir saugus pažeidžiamiausių piliečių judumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - Uniunea Europeană trebuie să dezvolte o politică comună veritabilă în domeniul transporturilor, care să asigure disponibilitatea transporturilor adecvate în cadrul regiunilor europene și între ele și coerența lor la nivel local, regional, național și european.

această strategie trebuie să aibă la bază un model integrator în cadrul căruia să se acorde cea mai mare importanță conexiunilor interregionale și legăturilor transfrontaliere care lipsesc, inclusiv în regiunile fragmentate geografic, și că soluțiile inovatoare vizând transportul multimodal pot reduce inegalitățile de la nivel regional, pot stimula mobilitatea forÈ›ei de muncă È™i pot consolida coeziunea teritorială. În prezent există diferențe considerabile în materie de rețele de transport între regiuni și din această cauză sunt necesare investiții în tehnologii și soluții sustenabile de transport în regiunile care prezintă dezavantaje specifice, ținându-se seama totodată de potențialul mecanismului Conectarea Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Par ce texte, nous avons mis la recherche et l'innovation au cœur des objectifs de transport durable en Europe. L'accent sera mis sur les véhicules, les infrastructures et les services proposés. J'ai approuvé ce texte car il préserve l'équilibre entre la libre circulation dans l'UE et les objectifs en matière de protection environnementale. Les technologies de transport de demain représentent un véritable enjeu, car il n'existe pas un seul système de transport pour le futur, mais une multitude en fonction des spécificités de chaque région. Elles représentent aussi un coût conséquent, il nous fallait donc aussi signifier notre soutien aux activités des PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania w sprawie wspierania europejskiej strategii w dziedzinie technologii transportu w służbie przyszłej zrównoważonej mobilności w Europie. Dokument ten przewiduje wypracowanie wspólnej dla wszystkich regionów UE innowacyjnej strategii w dziedzinie transportu. Uwzględnia on regionalne uwarunkowania poszczególnych terenów, również obszarów o specyficznej strukturze terenu, jak tereny górskie czy wyspiarskie, w których należy wdrożyć odpowiednio zaawansowane rozwiązania w infrastrukturze transportowej. Sprawozdawca zwraca szczególną uwagę na potrzebę przeprowadzania i wspierania przez Unię Europejską badań naukowych w dziedzinie mobilności transportowej.

Myślę, że inwestowanie w prace badawcze przyczyni się w niedalekiej przyszłości do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, znalezienia bardziej ekologicznych rozwiązań oraz obniżenia poziomu hałasu generowanego na drogach. Tym samym pragnę wyrazić nadzieję na wypracowanie wspólnej strategii w dziedzinie technologii transportu, która zaprocentowałaby wymiernymi korzyściami w postaci sprawniejszego transportu towarów i ludzi. Ponadto stworzenie nowych sieci komunikacyjnych wpłynęłoby pozytywnie na podniesienie rangi połączeń międzyregionalnych oraz połączeń transgranicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this proposal as it puts far too much technological control into the hands of the Central Commissariat. I believe that the use of ‘Spy in the Sky’ technology would be a major infringement of people’s rights to privacy in their vehicles.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Cramer car l'Union européenne doit réduire sa dépendance au pétrole et le niveau des émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre les objectifs fixés pour 2020. En soulignant l'importance du développement des carburants alternatifs tout en préservant l'équilibre entre les efforts respectifs des États membres en matière de protection de l'environnement et la libre-circulation dans l'Union, ce rapport vise à favoriser, par la recherche et l'innovation, l'apparition d'un système européen des transports compétitif. L'enjeu est la coordination des efforts des différents acteurs en renforçant notamment les partenariats public-privé et en simplifiant les procédures administratives.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione. Benché si tratti di un dossier non legislativo, ritengo importanti le dichiarazioni politiche in esso contenute: a mio avviso la politica ambientale non va fatta ponendo divieti e rinunciando al progresso, ma utilizzando con intelligenza ciò che abbiamo a disposizione. In questo caso particolare, mi riferisco al fatto che il luddismo non porterebbe da nessuna parte, mentre la previsione dei principali aspetti della mobilità del futuro e del tasso di sviluppo delle tecnologie può portare ad una pianificazione che eviti gli sprechi e ci porti ad essere razionali nello sfruttamento delle risorse. La sostenibilità del nostro stile di vita è, a mio avviso, un concetto di base per conciliare la salvaguardia dell'ambiente con le esigenze umane di progresso economico, sociale e tecnologico. Mi congratulo con il relatore e con il gruppo di relatori ombra per l'ottimo lavoro svolto e per l'equilibrio degli emendamenti di compromesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că soluțiile inovatoare care vizează transportul multimodal pot reduce inegalitățile de la nivel regional, pot contribui la stimularea mobilităţii forței de muncă și pot avea efecte asupra consolidării coeziunii teritoriale. Ca atare, această strategie trebuie să acorde o atenţie deosebită realizării conexiunilor interregionale și legăturilor transfrontaliere care lipsesc, inclusiv în regiunile fragmentate geografic.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte fixe des ambitions fortes pour nous engager sur la voie de transports durables et innovants. L’Europe peut et doit être à la pointe en matière de technologies de transports durables. Je soutiens tout particulièrement l'accent mis sur la sécurité : il ne faut pas relâcher les efforts pour réduire le nombre de personnes tuées ou blessées sur la route. Je me félicite également de l'accent mis sur l'importance des systèmes européens de navigation par satellite comme Galileo, appelés à jouer un rôle essentiel dans le développement de modes de transports intelligents et verts au service du bien-être, de la santé et de l'emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car il est particulièrement important de rendre la stratégie européenne pour les technologies de transport aussi efficace que possible, en sorte de réaliser des gains économiques, environnementaux et sociétaux et de stimuler la croissance durable et la création d'emplois. Afin que l'Union puisse préserver sa position de chef de file dans les domaines de la recherche et de la technologie, les États membres se doivent d'intensifier leurs efforts de coordination et d'investissement afin de mieux exploiter les résultats de la recherche sur les transports.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. – I voted for this report because it will help develop a sustainable and effective transport network in Wales. It addresses many central issues such as encouraging innovative research in the area of fair and efficient pricing for all modes of transport, CO2 reduction, safety and accessibility for people with reduced mobility.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A mobilidade é uma questão crescentemente relevante na vida dos europeus. Longe vai o tempo em que a comunidade local era o horizonte principal da maioria dos cidadãos. Cada vez mais a fluidez das actividades económicas e culturais reclama uma interpenetração inteligente dos sistemas de transportes nacionais ao dispor dos utentes e uma visão integrada dos mesmos que evite duplicações, maximize a oferta e potencie a sua qualidade. A mobilidade intraeuropeia deve procurar conciliar o conforto dos passageiros, a investigação e inovação tecnológicas, o equilíbrio ambiental e a promoção da criação de emprego no sector dos transportes. O envelhecimento da população europeia, a desertificação de largas áreas do seu território e a especificidade de determinados tipos de regiões como as montanhosas ou as ultraperiféricas não podem também deixar de estar presentes no momento de avaliarmos os passos que daremos no futuro quanto a esta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A estratégia de tecnologia dos transportes para a futura mobilidade sustentável na Europa deve promover a qualidade dos serviços, o conforto dos passageiros e empresas e a utilização da mobilidade sustentável, baseando-se nos objetivos e na legislação da União sobre a redução do consumo da energia, do ruído do tráfego, dos poluentes atmosféricos e dos gases com efeitos de estufa. Deseja-se uma aliança entre investigação e inovação (I&I) e a política dos transportes. Considero que as pequenas e médias empresas (PME) merecem uma especial atenção e que lhes deveriam ser dadas maiores oportunidades de investigação, especialmente através de procedimentos normalizados e da redução dos fardos administrativos quando recorrerem a regimes de financiamento da..

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della proposta sulla strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile in quanto ritengo che si potrà con essa favorire la riduzione del consumo energetico, degli inquinanti atmosferici, del rumore da traffico. Ciò anche attraverso incentivi a favore dell'uso di nuove tecnologie efficienti e lo sviluppo di una vera politica comune dei trasporti che garantisca collegamenti adeguati in seno alle regioni europee. Ritengo opportuno, inoltre, fornire maggiore sostegno alle attività di R&I delle piccole e medie imprese, in particolare agevolando l'accesso ai fondi UE e riducendo gli oneri amministrativi, e sottolineo l'importanza di creare e mantenere l'occupazione e una crescita sostenibile attraverso l'R&I.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Na sequência da comunicação da Comissão Europeia, o Parlamento avança com orientações para uma estratégia de tecnologia dos transportes para futura mobilidade sustentável. Uma estratégia que promova a qualidade dos serviços, o conforto dos passageiros e a utilização da mobilidade sustentável, assente nos objetivos de redução do consumo de energia, do ruído, da poluição atmosférica, assim como na melhoria da saúde e da qualidade de vida e no reforço da segurança. Assim o afirma o relatório.

No entanto, são ignorados os ataques em curso ao serviço público de transportes, nos quais a UE tem responsabilidades flagrantes por via dos programas UE-FMI em curso em países como Portugal. Ataques que estão em manifesta contradição com alguns dos belos princípios enunciados no relatório e na própria comunicação da Comissão.

A abordagem baseada na excelência, subjacente ao Horizonte 2020, aqui expressa é suscetível de promover uma discriminação e concentração de fundos num conjunto limitado de projetos e países de excelência.

Aqui encontramos todos os voluntarismos e princípios mercantis, do utilizador-pagador ao poluidor-pagador, que na lógica de mercado vigente sempre atiram para cima dos consumidores finais a internalização exclusiva de custos de vária ordem.

Falta uma defesa clara dos transportes públicos e da importância de a sua gestão e propriedade serem mantidas na esfera pública.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Považujem za opodstatnené snažiť sa o transformáciu európskeho dopravného systému na udržateľný a konkurencieschopný systém, ktorý ďalej zlepší mobilitu a bude naďalej podporovať hospodársky rast a zamestnanosť. Neustále rastie dopyt po doprave, dochádza k demografickým zmenám. V oblasti infraštruktúry je potrebné a žiaduce urobiť pokrok, pokiaľ ide o inteligentnú, ekologickú infraštruktúru nenáročnú na údržbu a odolnú zmene klímy vrátane poskytovania alternatívnych palív, riadenia modálnej dopravy a informačných systémov, ktoré môžu podporovať služby pre používateľov, riadenie dopytu a ostatné riešenia súvisiace s optimalizovaným používaním infraštruktúry. Budovanie kapacít na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni je potrebné pre verejné orgány zodpovedné za poskytovanie služieb aj pre prevádzkovateľov dopravy. V neposlednom rade považujem za dôležité v oblasti dopravných technológií venovať pozornosť výskumu a inováciám na podporu jednoduchej, udržateľnej a bezpečnej mobility i tých najzraniteľnejších občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione affronta il tema del collasso del settore trasporti, in particolar modo quello marittimo, affermando che è causato dall’insufficiente impegno che l’UE sta dando alle energie rinnovabili. Ritengo invece che una delle cause della crisi e del crollo della competitività di questo settore sia imputabile alla crescente e scorretta concorrenza con le economie asiatiche e mediorientali. A causa dell'inattendibilità nonché mancanza di fondamento delle argomentazioni espresse nella relazione, il mio voto è contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Nell´ambito della discussione condotta a livello dell'Unione sui futuri trend di mobilità, emerge con particolare forza la necessità di garantire sistemi di trasporto che siano più sostenibili sul piano ambientale, della salute e della qualità di vita dei cittadini. L`UE si è posta obiettivi ambiziosi in termine di riduzione del consumo energetico, del rumore da traffico, degli inquinanti atmosferici, delle emissioni di gas serra, del numero di incidenti e dello sfruttamento del territorio: obiettivi che richiedono incentivi allo sviluppo di modelli di trasporto alternativi e nuove tecnologie. Le sfide da affrontare sono ancora molte, ma mi auguro che questa relazione possa rappresentare un passo avanti nel perseguimento di una maggiore sostenibilità dei trasporti europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai apporté mon vote à ce texte qui fait de la mobilité durable une priorité essentielle de la politique des transports de l'Union européenne. En effet, le secteur des transports contribue comme aucun autre secteur à la pollution et il est urgent de passer une mobilité qui respecte mieux l'environnement. L'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de Co2 pour les décennies à venir et il convient de les respecter. Mais comme le souligne très justement ce rapport, cette transition ne pourra se faire sans un soutien financier important pour la recherche et de l'innovation. Dans le sens il encourage à une mise en œuvre plus efficace de la recherche dans les différents modes de transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted ‘Yesʼ because I believe that small and medium-sized enterprises deserve particular attention and that stronger opportunities in research should be given to them, especially through streamlined procedures and the reduction of administrative burdens when applying for EU funding schemes.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi darosi akivaizdu, jog vargu, ar pavyks pasiekti Sąjungos energijos sunaudojimo, triukšmo, oro teršalų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, avarijų ir žemės naudojimo mažinimo tikslus, taip sumažinant transporto poveikį klimato kaitai, padedant gerinti ES piliečių sveikatą ir jų gyvenimo kokybę. Yra neįveikta dar daug iššūkių, kurie kils siekiant mokslinius tyrimus ir inovacijas geriau suderinti su transporto politika. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms verta skirti ypatingą dėmesį ir joms reikėtų suteikti geresnes galimybes mokslinių tyrimų srityje, ypač integruojant procedūras ir sumažinant administracinę naštą, joms tenkančią kreipiantis dėl ES finansavimo priemonių. Iš tikrųjų, verslo subjektai, našiau dirbdami ir daugiau investuodami, turi įsidiegti naujus sprendimus ir novatoriškas technologijas. Valstybės narės daugiau dėmesio turi skirti koordinavimui ir investicijoms, kad būtų geriau išnaudojami transporto mokslinių tyrimų rezultatai, skatinant juos įsisavinti ir naudoti rinkoje. Būtina skubiai kuo labiau padidinti Europos transporto technologijų našumą – tada būtų gauta ekonominės, ekologinės ir visuomeninės naudos, suteikiant postūmį tvariam augimui ir darbo vietoms kurti. Pirmenybė transporto technologijų strategijoje turėtų būti teikiama moksliniams tyrimams, kuriais remiamas lengvas, tvarus ir saugus pažeidžiamiausių piliečių judumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. – A European transport-technology strategy should promote quality of service, the convenience of passengers and businesses, and sustainable mobility, and should be based on the Union’s targets and legislation regarding the reduction of energy consumption, traffic noise, air pollutants, raw materials and greenhouse gas emissions, as well as improving health and quality of life, increasingly customised solutions and enhancing safety and security. The importance of optimising transport flows and logistic chains is underlined in the report, as well as the need to encourage end-user behaviour change when it comes to the use of public transport and the importance of research and innovation (R&I). I voted for this innovation, and the ECR group as a whole supports the wide range of elements of the report, including importance of R&I, support to innovations and SMEs, and new technologies focused on multimodality, passenger comfort and real-time information.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Attraverso la discussione ed il sostegno della relazione sulla strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell’Europa abbiamo voluto rimarcare il nostro impegno per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. È innegabile che tali obiettivi, con l’aggravarsi della condizione economica globale, si siano resi più difficilmente raggiungibili, ma ciò non toglie che l’azione legislativa dell’UE e dei suoi Stati membri deve proseguire decisa nell’adozione di quelle misure volte a diminuire l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera e di quelle sostanze che inquinano l’ambiente. Già diversi passi avanti sono stati compiuti dall’industria automobilistica, e dal settore dei trasporti in generale, per perseguire questi obiettivi. Ritengo pertanto opportuno l’invito a proseguire e ad investire nella ricerca per implementare la futura mobilità sostenibile dell’Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a souhaité exprimer son point de vue sur des recommandations de la Commission européenne visant à soutenir la recherche et l’innovation afin de créer un système de transport durable en Europe. Le texte vise un triple objectif: réduire la dépendance aux produits pétroliers dans le secteur des transports, diminuer par conséquent les émissions de gaz à effet de serre et réduire, grâce aux évolutions techniques, le nombre de morts sur la route. Le rapport propose notamment de créer un système de suivi de l’innovation afin de mieux coordonner les acteurs, d’améliorer la convergence avec d’autres domaines (télécommunications, énergie, etc.) et de mettre en place des solutions de financement innovantes. J’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. - Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ uważam, że należy popierać wszelkie inicjatywy, których podstawowym założeniem jest wspieranie innowacyjności europejskiej gospodarki. Zważywszy na fakt, że jestem członkiem Komisji Transportu, tym bardziej dostrzegam potrzebę rozwoju wszelkich technologii wspierających wzrost operacyjności transportu i związanej z nią logistyki. Rozwój w zakresie mobilności obywateli oraz alternatywnych sposobów przemieszczania się na pewno odgrywa znaczącą rolę na coraz bardziej zaludnionych obszarach Unii oraz we wzroście przemieszczania się osób i towarów na terenie całej Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Siamo convinti che solo con la realizzazione degli obiettivi dell'Unione in termini di riduzione del consumo energetico, del rumore da traffico, degli inquinanti atmosferici, delle emissioni di gas serra, del numero di incidenti e dello sfruttamento del territorio, potremo contenere l'impatto dei trasporti sul cambiamento climatico e contribuire al miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini dell'Unione europea.

Concordiamo con il relatore che ha voluto sottolineare in questa sua relazione, oggi approvata, l'urgenza di rendere la strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti quanto più efficiente possibile, allo scopo di trarne vantaggi sul piano economico, ambientale e sociale, dando impulso alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. Sosteniamo fermamente, quindi, il lancio di una nuova politica di ricerca e di sviluppo tecnologico dei trasporti intesa a contribuire ad una migliore pianificazione spaziale, a nuove strategie di comunicazione, a nuovi approcci comportamentali contribuendo a favorire una mobilità facile, sostenibile e sicura per tutti i cittadini europei, specie quelli più vulnerabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui est consacré à la recherche et l'innovation dans le secteur des transports et notamment à l'identification des domaines qui devraient bénéficier d'un soutien au niveau de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todos devemos preocupar-nos com a realização dos objetivos da União em termos de redução do consumo de energia, do ruído do tráfego, dos poluentes atmosféricos, das emissões de GHG, de acidentes, e uso da terra, reduzindo assim o impacto dos transportes sobre as alterações climáticas e contribuindo para melhorar a saúde dos cidadãos da UE e a sua qualidade de vida. Há ainda grandes desafios que nos aguardam em termos de um melhor alinhamento no que respeita à investigação e inovação (I&I) com a política de transportes. É urgente tornar a estratégia de tecnologia de transportes da Europa tão eficiente quanto possível a fim de obter ganhos económicos, ambientais e sociais, promovendo o crescimento sustentável e a criação de emprego. Só com um grande investimento em investigação e inovação será possível obter uma mobilidade sustentável na Europa, com os inerentes benefícios a todos os níveis, nomeadamente no que respeita ao crescimento económico e à criação de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului Cramer deoarece consider că, în contextul provocărilor mobilității, elaborarea unei strategii europene privind tehnologiile de transport trebuie să fie unul dintre obiectivele majore ale politicilor dezvoltate de Uniunea Europeană şi de statele membre.

Această strategie va îmbunătăți conexiunile dintre diferitele moduri de transport și va contribui la obiectivele UE privind schimbările climatice prin reducerea emisiilor de CO2 generate de mijloacele de transport.

Politica privind transporturile și mobilitatea este esențială pentru dezvoltarea unei economii durabile, însă în prezent lipsesc unele conexiuni vitale. Prin urmare, Comisia Europeană și statele membre trebuie să întreprindă eforturi susținute pentru crearea unui spațiu european unic al transporturilor, intermodal, interconectat și eficient din punct de vedere al utilizării resurselor.

Transporturile au o dimensiune socială şi de coeziune, contribuind la reducerea inegalităţilor regionale şi îmbunătăţirea accesului la mobilitate. Doresc să atrag atenția asupra necesității investițiilor în tehnologii sustenabile de transport în regiunile slab dezvoltate, astfel încât să existe o dezvoltare echilibrată în conformitate cu obiectivul coeziunii.

Nu în ultimul rând, o atenție deosebită trebuie acordată schimbului de bune practici în domeniul transportului sustenabil, precum și dezvoltării inițiativelor care recompensează proiectele de dezvoltare urbană durabilă, un exemplu în acest sens fiind premiile RegioStars.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I have voted in favour of this report. I agree with its assertion that a European transport-technology strategy for Europe’s future sustainable mobility should first and foremost promote quality of service, the convenience of passengers and businesses, and sustainable mobility, and should be based on the Union’s targets and legislation regarding the reduction of energy consumption, traffic noise, air pollutants, raw materials and greenhouse gas emissions up to 2020, 2030 and 2050, as well as improving health and quality of life, increasing the quality of services, providing increasingly customised solutions geared ever more closely to users’ needs, and enhancing safety and security; I reiterate the reports’ call on the Commission and Council, in view of the importance of research and innovation (R&I) to the whole European economy, to recognise the importance of the Horizon 2020 initiative and to finance it adequately;

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que apuesta por el desarrollo de un sistema de trasporte más eficiente y eficaz en el ámbito económico, ambiental y social. El informe plantea una estrategia para el sector del transporte europeo que optimice y racionalice su uso, tratando de fomentar nuevas formas de transporte como el coche compartido o el uso de la bicicleta. El informe identifica la necesidad de mantener unos precios justos y unos tickets que integren el sistema como factores clave en el transporte público para fomentar su uso. El informe también insiste en la necesidad de que dicho sector genere empleo y dé importancia a su dimensión social, así como el deber de mejorar las condiciones de trabajo. He decido votar a favor del presente informe por todas las mejoras y el apoyo que plantea para el sector, en una forma muy general.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Mr Cramer’s report highlights the need to align research and innovation better with EU transport policy. I agree that it is necessary to understand the importance of optimising transport flows and logistic chains as well as the need to encourage end-user behaviour-change when it comes to use of public transport. Fair prices and integrated ticketing are identified as key factors for the transport sector’s competitiveness. Growth and job creation are also highlighted, with emphasis being given to the social dimension. New technologies should focus on multimodality, passenger comfort and real-time information. It is also necessary to aspire to affordable prices for passengers. I supported the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − Fair prices and integrated ticketing are identified in this report as key factors relating to the transport sector’s competitiveness, which is a key issue for my London constituents.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Renforcer la mobilité durable est un impératif pour que se poursuivent les efforts entrepris pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique. C'est un impératif environnemental qui permettra aussi à chacun des citoyens européens de gagner en qualité de vie. Ce rapport accompagne une réflexion sur l'élaboration d'une stratégie européenne pour les technologies de transport, et propose des pistes intéressantes pour poursuivre ces objectifs. Le rapport appelle notamment à une utilisation efficace et cohérente des ressources pour la recherche, afin d'éviter la duplication des efforts au niveau national et européen. J'ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Europos transporto technologijų strategija yra tvaraus Europos mobilumo pagrindas. Mobilumas yra būtinas ekonomikos augimui skatinti ir naujoms darbo vietoms kurti. Taigi, šiame sektoriuje yra reikalinga pažanga siekiant pašalinti esamas kliūtis, susijusias su transporto plėtra, paslaugų kokybe, tvariu judumu. Visų pirma, siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, turi būti sukurta aiški ir skaidri teisinė sistema. Europos transporto technologijų strategija turi būti pagrįsta integruotu modeliu ir efektyviau išnaudojami transporto mokslinių tyrimų rezultatai. Pažymėtina, kad investicijos į transportą užtikrins veiksmingą, lanksčią ir saugią transporto sistemą. Labai svarbu, kad būtų ekonomiškiau ir nuosekliau naudojami moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirti ištekliai ir didinama viešojo ir privačiojo sektorių investicijų sąveika. Tokiu būdu bus didinamas regionų ekonominis ir socialinis patrauklumas, gerinamos žmonių gyvenimo sąlygos, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausių piliečių judumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. Ho espresso il mio parere favorevole sulla relazione del collega Cramer sullo sviluppo di una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile in Europa, perché ritengo importante sollecitare le realtà nazionali e regionali nell'utilizzo efficiente delle risorse a disposizione. L'utilizzo di fondi europei in infrastrutture per i trasporti deve migliorare attraverso la ricerca di nuove possibili tecnologie che rendano più efficaci gli investimenti. Sottolineare l'importanza dell'utilizzo di nuove tecnologie e della ricerca di soluzioni che limitino l'impatto ambientale di nuove infrastrutture, di pari passo a progetti per nuovi mezzi di trasporto, è di fondamentale importanza per migliorare la mobilità sostenibile nell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório ocupa-se da comunicação da Comissão sobre a Investigação e Inovação para a Mobilidade Futura da Europa - Delinear uma estratégia tecnológica europeia para o sector dos transportes. É necessário reduzir o impacto dos transportes sobre as alterações climáticas, contribuindo para melhorar a saúde dos cidadãos da UE e a sua qualidade de vida. No entanto, tal deve ser feito de forma equilibrada e tendo em conta a descontinuidade geográfica de determinadas regiões, nomeadamente as regiões ultraperiféricas. Há muitos desafios em termos de alinhamento da investigação e inovação (I&I) com a política dos transportes. É necessária uma política coordenada a este nível que suprima a duplicação dos esforços de investigação a nível nacional e da UE, o que poderá prejudicar os progressos urgentemente necessários. Um uso eficiente e coerente dos recursos de I&I é fundamental para que a UE não perca a liderança em termos de investigação e tecnologia em benefício de outros atores internacionais. Votei favoravelmente o presente relatório que promove ainda que às pequenas e médias empresas (PME) seja dada uma especial atenção, criando maiores oportunidades em investigação, especialmente através de procedimentos normalizados e da redução dos fardos administrativos quando recorrerem a regimes de financiamento da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. - The proposal is that transportation technologies within and between regions in Europe benefit all European citizens. Therefore I voted in favour of the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O relatório avalia a comunicação da Comissão sobre a Investigação e Inovação para a Mobilidade Futura da Europa reconhecendo que a Comissão identificou, no sistema de inovação dos transportes na Europa, deficiências que atrasam a resposta da União no quadro de uma economia de transportes hipocarbónica, de um sistema de transportes mais seguro, e da redução do ruído e dos poluentes atmosféricos, que tanto impactam a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos europeus. Assim, o relator apela à Comissão para que, na elaboração do plano europeu estratégico, tenha em conta as prioridades definidas pelo relatório supramencionado. Entre outras, os considerandos expressam a preocupação relativamente ao alinhamento da investigação e inovação (I&I) com a política dos transportes. Neste sentido, só o uso coerente e eficiente dos recursos poderá evitar uma duplicação de esforços a nível nacional e da UE. Também o papel das PME é apreciado, referindo-se a este propósito a necessidade de garantir um acesso mais fácil aos fundos da UE e reduzir os fardos administrativos, a fim de ajudar estas empresas a libertar plenamente o potencial de inovação no sector dos transportes. Por concordar com as prioridades definidas, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This report sets out to address the recent Commission Communication on “Research and innovation for Europe’s future mobility - Developing a European transport-technology strategy”. I follow rapporteur's (Cramer, Greens) concerns with achieving the Union’s targets in terms of the reduction of energy consumption, traffic noise, air pollutants, GHG emissions, accidents and land use, thereby reducing the impact of transport on climate change and contributing to improving the health of EU citizens and their quality of life.He recognises that there are currently still many challenges that lie ahead in terms of better aligning research and innovation (R&I) to transport policy. He stresses the need to respect general principles such as technology neutrality, complementarity, accountability and transparency. He is particularly concerned that duplication of research efforts at national and EU level might hamper the progress urgently needed and calls for an efficient and coherent use of R&I resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - Con questa relazione il Parlamento europeo dimostra di essere presente anche nel campo della ricerca specifica per lo sviluppo della mobilità futura nell'Unione europea. L'innovazione nel settore dei trasporti deve servire ad una drastica riduzione del consumo energetico e degli inquinanti atmosferici, fattore indispensabile a contenerne l'impatto sul cambiamento climatico contribuendo al miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σχετική έκθεση καθώς εισηγείται τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του θορύβου από την κυκλοφορία, των ατμοσφαιρικών ρύπων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, των ατυχημάτων και της χρήσης της γης, μειώνοντας, ως εκ τούτου, τις επιπτώσεις των μεταφορών στην κλιματική αλλαγή και συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και της ποιότητας της ζωής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera contraria alla relazione presentata dall'on. Cramer, in quanto non presta sufficiente attenzione al collasso del sistema marittimo europeo che è direttamente imputabile alla crisi finanziaria e alla mancanza di protezione adeguata da parte dell´Unione e dei governi nazionali per le imprese marittime europee. Il relatore, anziché identificare le cause di tale crollo nella crisi dell'industria tradizionale, esprime invece una fiducia ingiustificata e arbitraria nel potenziale dell´energia verde che, a suo parere, dovrebbe rilanciare l'intero settore dei trasporti europei e aumentare di conseguenza anche l´occupazione e gli investimenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Sviluppare una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile europea è un investimento a cui l´Europa non può rinunciare. Oltre a migliorare la qualità della vita, dei servizi e la salute dei cittadini rispettando gli impegni assunti tramite la strategia Europa 2020, questo testo è finalizzato a stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo, facilitando la ripresa dell´Europa affinché essa diventi maggiormente competitiva nei confronti di quei Paesi che stanno raggiungendo importanti traguardi in ambito di tecnologia sostenibile e innovazione. Le opportunità commerciali che tecnologie di trasporto efficienti e a basso impatto ambientale offrono alle nostre aziende sono enormi. È chiaro che per una riuscita positiva c´è bisogno inoltre di una progettazione sinergica delle nostre reti energetiche. Ritengo sia importane che l'intera catena di innovazione e sviluppo sostenibile in Europa includa tutti gli operatori coinvolti direttamente e indirettamente nel settore. Inoltre, è fondamentale che questi sforzi favoriscano l´inclusione delle Piccole e Medie Imprese affinché possano ricevere agevolazioni amministrative per schemi di finanziamento e sviluppo di ricerca innovativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. - Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo si myslím, že je to dobré spracovaná správa a všetky navrhované opatrenia, ktoré sú predkladané a smerujú k zlepšeniu mobility a vytváraniu hospodárskeho rastu a zamestnanosti je potrebné podporiť. Súhlasím tiež s tým, aby v integrácii dopravy došlo u všetkých spôsobov dopravy k zjednoteniu európskeho dopravného systému najmä z dôvodu zbavenia sa súčasnej tendencie posudzovania každého spôsobu dopravy osobitne. Prerokovávanú tému považujem za dôležitú aj z dôvodu, že odvetvie dopravných služieb a skladovanie vrátane poštových a kuriérskych činnosti prispieva ku konkurencieschopnosti Európy a zabezpečuje zamestnanie pre cca 11 miliónov zamestnancov, čo z pohľadu percentuálneho zastúpenia všetkých pracovných miest nie je zanedbateľné. Myslím si, že ak chceme znížiť závislosť Európy od dovozu ropy, zlepšiť životné prostredie, znížiť počet dopravných nehôd a výrazne znížiť emisie skleníkových plynov, musíme hľadať nové možnosti alternatívnych palív, udržateľných zdrojov energie a využívania energeticky účinných a ekologickejších dopravných prostriedkov. Aby sa tieto požiadavky a ciele mohli naplniť očakávam, že u zainteresovaných subjektov dôjde k rýchlejšiemu a účinnejšiemu vzniku a zavedeniu inovačných riešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), írásban. − Tisztelt Képviselőtársaim! Megszavaztam a jelentést, mert a jelenlegi helyzethez képest ez egyértelmű előrelépést jelent.

Engedjék meg, hogy a jelenlegi stratégia mellett kiemeljem a kerékpárutak fontosságát. A kerékpárutak építése és fejlesztése egy alternatív, de teljes mértékben környezetvédő és egészségmegőrző lehetőség, amely az EU keleti felében rendkívül elmaradott. A kerékpárutak fejlesztése nem tűr halasztást, ezért az illetékes bizottságot felhívom arra, hogy kezdeményezzenek azonnali forrásátirányítást új kerékpárutak építésére. Köszönöm a figyelmüket.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je suis particulièrement soucieux d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de réduction de la consommation d'énergie, du bruit de la circulation, des polluants atmosphériques, des émissions de gaz à effet de serre, des accidents et de l'utilisation des terres, de sorte à atténuer les incidences du transport sur le changement climatique et à contribuer à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des citoyens de l'Union.

À l'heure actuelle, nombre de difficultés se profilent encore en ce qui concerne un meilleur alignement de la recherche et de l'innovation (R&I) sur la politique des transports. Il faut souligner la nécessité de respecter certains principes généraux tels que la neutralité technologique, la complémentarité, l'obligation de rendre des comptes et la transparence.

Je m'inquiète particulièrement du fait que la duplication des efforts de recherche au niveau national et au niveau de l'Union risque d'entraver l'accomplissement de progrès indispensables d'urgence, et j'appelle à une utilisation efficace et cohérente des ressources de R&I. Je considère également que les petites et moyennes entreprises méritent une attention particulière et que davantage de possibilités de recherche devraient leur être accordées.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os transportes são um dos factores que mais condicionam o combate às alterações climáticas devido às elevadas emissões de CO2. A coordenação da investigação e inovação com a política de transportes é essencial para a futura mobilidade sustentável da União. O relatório sublinha a necessidade de coordenação de políticas e recursos entre as estratégias nacionais de investigação e inovação com as da União, fazendo face aos concorrentes internacionais. Os projectos de inovação e investigação devem passar do papel à comercialização. Mais ainda, reforça que o tecido da União é composto maioritariamente por PME, e que, por isso, os regimes de financiamento da União devem ser agilizados e facilitados às mesmas. Sou favorável à aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Gino Trematerra (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo sviluppo di una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa perché promuove obiettivi che permettono di contenere l'impatto dei trasporti sul cambiamento climatico. Inoltre garantisce vantaggi sia sul piano economico che ambientale e sociale, dando impulso alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I support calls for the need to better align research and innovation with EU transport policy. Technology has a huge role to play in helping transport improve its economic, environmental and social objectives. I believe there is no end to the possibilities technology can give us to improve and transform the transport world. I am of the opinion that there should be a more efficient and coherent use of R&I resources, and I encourage the exploitation of transport research by Member States, which should encourage market uptake and deployment. I hope to see a significant reduction in accidents, noise, energy consumption, gas emissions and climate impact because of EU initiatives such as those in the INI report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. – Transport ma fundamentalne znaczenie dla naszej gospodarki i społeczeństwa. Podobnie mobilność ma żywotne znaczenie dla rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować. Transport umożliwia wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Dlatego musimy zadbać o jego zrównoważony rozwój, a ponieważ ma on globalny zasięg, skuteczne działania wymagają ścisłej współpracy międzynarodowej. Przyszły dobrobyt naszego kontynentu zależeć będzie w znacznej mierze od możliwości pełnej integracji wszystkich regionów w światowej gospodarce, a skuteczny transport jest tego niezbędnym warunkiem. Dlatego uważam, że należy jak najszybciej ujednolicić systemy transportowe Europy Wschodniej i Zachodniej, tak aby mogły one w pełni odzwierciedlać potrzeby transportowe niemalże całego kontynentu i 500 mln jego obywateli.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione Cramer si riferisce alla recente comunicazione della Commissione europea circa una strategia europea per la mobilità sostenibile. Ho espresso il mio voto favorevole poiché gli obiettivi citati nel testo (tra i quali la riduzione del consumo energetico,del rumore da traffico, degli inquinanti atmosferici e delle emissioni di gas serra) mirano a contenere l'impatto dei trasporti sul cambiamento climatico e, di conseguenza, a contribuire ad un miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Na sequência da comunicação da Comissão Europeia, o Parlamento avança com orientações para uma estratégia de tecnologia dos transportes para uma futura mobilidade sustentável. Uma estratégia que diz pretender promover a qualidade dos serviços, o conforto dos passageiros e a utilização da mobilidade sustentável, assente nos objetivos de redução do consumo de energia, do ruído, da poluição atmosférica, assim como na melhoria da saúde e da qualidade de vida e no reforço da segurança. No entanto, são ignorados os ataques em curso ao serviço público de transportes, nas quais a UE tem responsabilidades flagrantes por via dos programas UE-FMI em curso em países como Portugal. A abordagem baseada na excelência, subjacente ao Horizonte 2020, aqui expressa é suscetível de promover uma discriminação e concentração de fundos num conjunto limitado de projetos e países de excelência, causando desigualdades com as quais não podemos estar de acordo.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου