Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2038(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0271/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0271/2013

Keskustelut :

PV 09/09/2013 - 27
CRE 09/09/2013 - 27

Äänestykset :

PV 10/09/2013 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0345

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen versio

13.10. Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, la strategia UE 2020 punta a potenziare l'efficienza energetica. Il pacchetto legislativo "coesione", in corso di definizione per il periodo 2014-2020, aumenta fino quasi a raddoppiare il budget previsto per realizzare l'obiettivo della riduzione del consumo energetico del 20 percento. Questi obiettivi strategici, però, sembrano fantasiosi se guardati alla luce dei dati registrati nel periodo 2007-2013, nel corso del quale i 5,5 miliardi destinati all'obiettivo di potenziare l'efficienza energetica sono stati utilizzati solo al 60 percento.

Con la relazione Kekuš, il Parlamento invita la Commissione e gli Stati membri a farsi carico di adottare politiche più realistiche, che mettano in condizione soprattutto gli enti locali e le amministrazioni chiamate ad attuare le politiche strategiche dell'Unione europea di realizzare concretamente questi obiettivi e quindi ad intervenire con le indispensabili riforme strutturali.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, in what remains a difficult economic time across the EU, it is absolutely essential that we ensure that every penny of EU funding is spent in the most cost-effective manner possible. However, as outlined in today’s report, strategic use of European structural and investment funds could drive private investment in energy efficiency across Europe and support Member States in their efforts to increase their energy efficiency.

The most successful and effective initiatives will, I believe, be those that complement Member States’ individual efforts to increase energy efficiency with targeted investments of EU funds that contribute to overall growth and job creation within our individual regions. However, for me, this report does not adequately reflect this need for local leadership and so I had to abstain on the final text.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Pierwotnie zaproponowany projekt tego sprawozdania poruszał kwestie dalece wykraczające poza politykę regionalną, dotykając celów w zakresie zmian klimatycznych. Obecnie te kontrowersyjne postulaty zostały wykluczone, jednakże sprawozdanie nadal odnosi się do budzących wątpliwości rozwiązań, jak przykładowo wprowadzenie przez Komisję propozycji i celów dotyczących efektywności gospodarczej. Znaczące i stale rosnące zapotrzebowanie na energię w Unii Europejskiej wymaga podejmowania precyzyjnych działań na rzecz efektywnej gospodarki własnymi zasobami energetycznymi. Ich wykorzystanie może przyczynić się bezpośrednio do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, co przekłada się na kwestie zatrudnienia oraz sytuację materialną gospodarstw domowych.

Postuluje się zwiększenie środków w ramach polityki spójności na kwestie klimatyczne. Jest to niewątpliwie ważne, jednak nie mniej istotne są inwestycje, również na szczeblu regionalnym, nakierowane na wykorzystanie istniejących źródeł energii, takich jak na przykład gaz łupkowy. Liczę na konkretne i prorozwojowo nakierowane propozycje w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I voted in favour of this report because we must continue to make sure that energy efficiency is at the very centre of many of our EU policies. That said, we are facing a severe challenge to meeting the objective of reducing the overall energy consumption by 20% by 2020, where policies fostering energy efficiency could and should play a stronger role.

Being energy-efficient is very important in terms of getting it right from the very start of new projects. It is far more cost-effective than simply trying to expensively refit many years later. Energy efficiency improvements are decisive for European competitiveness and represent a win-win option in the fight against climate change. Investing in energy efficiency measures can bring about immediate and tangible benefits for both households and business in industry, such as reduction of costs, creation of employment opportunities and growth, as well as an encouragement in the transition towards a low-carbon economy.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (PPE). - Signor Presidente, l'impegno delle regioni d'Europa deve essere orientato verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che tenga conto delle peculiarità e delle condizioni locali e consenta alle stesse di disporre di una flessibilità sufficiente per concentrarsi sulle fonti di energia più adeguate alle condizioni e alle risorse locali, al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia 2020; nel contempo occorre anche tener conto delle esigenze specifiche dei cittadini europei in ciascuno Stato membro.

Viene rimarcato che dopo il 2015 nessuna regione negli Stati membri dovrebbe restare isolata rispetto alle reti europee del gas e dell'elettricità o disporre di un collegamento inadeguato alle reti energetiche. Per un'attuazione completa ed omogenea, è fondamentale la creazione di un mercato unico europeo dell'energia, che permetterebbe uno sfruttamento ottimale delle risorse rinnovabili, in coerenza con la relazione Buzek votata stamani e di cui abbiamo ancora discusso pochi minuti fa.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Uniunea Europeană importă mai mult de 50% din necesarul său de energie, ceea ce ne face dependenţi de relaţia cu partenerii externi şi vulnerabili la presiunile Rusiei. În acest context, diversificarea surselor de energie este esenţială pentru a ne păstra independenţa într-un viitor marcat de crize energetice.

România poate deveni cel mai mare producător de energie eoliană din sudul Europei. Potenţialul eolian al României este de 14 mii de megawaţi, al doilea din Europa, şi numeroşi investitori au intrat pe această piaţă. Este necesară o strategie clară pe termen lung şi eliminarea dificultăţilor pe care investitorii străini le întâlnesc în exploatarea energiei verzi. De asemenea, guvernul trebuie să ia măsuri pentru a preveni posibile dezechilibre în producţia şi consumarea energiei. În plus, România trebuie să reducă toate obstacolele privind modul în care sunt gestionate şi atribuite certificatele verzi.

 
  
 

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, apoiando todas as medidas necessárias e eficientes para serem tomadas em conta a fim de assegurar que os objetivos da União Europeia para 2020 possam ser alcançados. Considero ainda que as medidas de eficiência energética inseridas no âmbito da política de coesão representam um grande potencial para este objetivo, contribuindo, a longo prazo, para a economia sustentável das regiões e Estados-Membros e, a curto prazo, para o crescimento económico através do investimento nas energias.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo ir poveikio vykdant sanglaudos politiką. Energijos vartojimo efektyvumas – tai esminis Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ aspektas, ir jo nauda jau seniai pripažinta Europos Sąjungoje. Vis dėlto ES susiduria su dideliais iššūkiais, siekdama užsibrėžto tikslo iki 2020 m. 20 proc. sumažinti bendrą energijos suvartojimą. Todėl politikos kryptys, kuriomis skatinamas energijos vartojimo efektyvumas, galėtų ir turėtų atlikti didesnį vaidmenį. Sutinku su pranešėjo nuomone, kad pažanga didinant energijos vartojimo efektyvumą turi lemiamą reikšmę Europos konkurencingumui, darbo vietų kūrimui, ekonominiam augimui vietiniu ir regioniniu lygmenimis ir yra naudinga priemonė kovojant su klimato kaita. Pavyzdžiui, šiuo metu didžioji dalis energijos vis dar yra išgaunama iš angliavandenilių, kuriuos deginant išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos, o net 50 proc. yra importuojama iš ES nepriklausančių šalių. Be to, investicijos į energijos vartojimo efektyvumo priemones gali duoti greitą ir apčiuopiamą naudą namų ūkiams ir verslui. Taigi raginu Komisiją tinkamiau skleisti vietos ir regionų valdžios institucijoms praktinę informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą ir naudą, o valstybės narės turi būti skatinamos keistis geriausia patirtimi kuriant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo fondus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Creşterea eficienţei energetice a Uniunii Europene creează premisele nu numai pentru reluarea creşterii economice, ci şi pentru apariţia de noi locuri de muncă, în momente în care şomajul, în special în rândul tinerilor, a atins cote critice. Concomitent, Uniunea Europeană trebuie să rămână principalul actor global implicat în combaterea schimbărilor climatice, impulsionând guvernanţa globală prin propriul exemplu.

În aceste condiţii, susţin concluzia raportului, care arată că investiţiile în acest domeniu, precum şi alocarea de fonduri europene, nu reprezintă cheltuieli, ci investiţii capabile să relanseze întregi sectoare ale economiilor europene şi să creeze locuri de muncă. Îmbinarea obiectivelor eficienţei energetice şi ale politicilor de coeziune conduce astfel atât la atingerea obiectivelor asumate de statele europene prin Strategia Europa 2020, cât şi la întărirea legăturilor de solidaritate din interiorul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo ir poveikio vykdant sanglaudos politiką. Siūlymo tikslas – didesnis energijos vartojimo efektyvumas. Pritariu raginimams, kad valstybės narės savo veiklos programose nustatytų paprastas ir nebiurokratines lėšų, skirtų būsto energijos vartojimo efektyvumui gerinti, naudojimo procedūras. Taip pat svarbu užtikrinti, kad taikant decentralizuotą tvarką savivaldybių institucijos galėtų tiesiogiai gauti finansavimą būsto energijos vartojimo efektyvumui didinti. Pritariu raginimams Komisijai tinkamiau skleisti vietos ir regionų valdžios institucijoms informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą, taip pat apie naudą, gaunamą iš investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Komisija turėtų gerinti veiklos programų matomumą ir sudaryti geresnes sąlygas galimiems naudos gavėjams, pasiūliusiems tvarios energetikos projektus. Nereikia pamiršti pastatų sektoriaus svarbos prisidedant prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A eficiência energética, que constitui uma prioridade chave para a Comissão Europeia e para os Estados-Membros, está no centro da estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, sendo um dos seus objetivos aumentar a eficiência energética em 20 %. A diminuição do consumo através da eficiência energética constitui a forma mais sustentável de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, conduzindo a uma redução das importações na ordem dos 25 %. Assim, as autoridades locais e regionais devem obrigatoriamente dispor de competências e responsabilidades adequadas, não apenas no que respeita ao aprovisionamento energético e à utilização, mas também à consecução dos objetivos da eficiência energética. Os Estados-Membros deverão introduzir, no âmbito dos seus programas operacionais, procedimentos simples e não burocráticos que visem a utilização de fundos destinados a melhorar a eficácia energética das famílias. Por outro lado, deverão partilhar as melhores práticas na concepção de Fundos Nacionais para a eficiência energética, onde os fundos estruturais e de investimento europeus podem ser utilizados como contribuições de capital. A Comissão Europeia deverá continuar a melhorar a qualidade e a disseminação das informações práticas em matéria de eficiência energética disponibilizadas às autoridades locais e regionais. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – L'efficacité énergétique est un élément central de la transition énergétique dans laquelle l'UE souhaite s'engager. Dans une économie à faibles émissions de carbone, la sobriété et l'efficacité énergétique jouent un rôle de premier plan. La politique de cohésion de l'UE, instrument redistributif et de solidarité, doit refléter ces exigences. Alors que dans la précédente période de programmation, les 5,5 milliards d'euros attribués à l'efficacité énergétique n'ont pas été pleinement utilisés, la période 2014-2020 doit permettre aux fonds structurels de contribuer pleinement au développement de l'efficacité énergétique dans les transports, le bâtiment et notamment le logement, en éliminant les obstacles, notamment réglementaires, et en renforçant la visibilité des programmes et les opportunités offertes pour les bénéficiaires. Rendre les logements plus performants, c'est notamment, lutter contre la précarité énergétique qui touche des millions de nos concitoyens européens. La politique de cohésion, par l'intermédiaire des fonds, reste ce levier essentiel pour réduire les disparités au sein de l'UE et concrétiser les objectifs que l'UE s'est fixés.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ aspektas, ir jo nauda jau seniai pripažinta Europos Sąjungoje. Tačiau ES susiduria su dideliais iššūkiais, siekdama užsibrėžto tikslo iki 2020 m. 20 proc. sumažinti bendrą energijos suvartojimą, todėl politikos kryptys, kuriomis skatinamas energijos vartojimo efektyvumas, galėtų ir turėtų atlikti didesnį vaidmenį. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pažanga didinant energijos vartojimo efektyvumą turi lemiamą reikšmę Europos konkurencingumui ir yra visiems naudinga galimybė kovojant su klimato kaita. Investicijos į energijos vartojimo efektyvumo priemones gali duoti greitą ir apčiuopiamą naudą namų ūkiams ir verslui, pvz., gali sumažėti sąnaudos, taip pat gali būti suteikiamos įsidarbinimo galimybės ir skatinamas augimas bei perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Sanglaudos politika yra vienas iš pagrindinių paramos šaltinių, kuris gali padėti ES grįžti į teisingą kelią siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslo. Reikia pažymėti, jog Komisija atsiliepė į šį iššūkį, pasiūlydama kitu programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) beveik dvigubai padidinti sanglaudos politikos biudžeto dalį, skiriamą su klimatu susijusioms išlaidoms, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui encourage l'Union européenne à poursuivre ses efforts afin d'améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion. L'UE a adopté des objectifs ambitieux dans le cadre d'Horizon 2020, dont 20% de réduction de consommation globale d'énergie. Afin de réaliser ces objectifs, il faut investir dans des mesures en faveur de l'efficacité énergétique, pour réduire les coûts, créer de l'emploi et de la croissance et encourager la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as the whole of the energy efficiency measures under the Cohesion Policy are nothing more than drain on taxpayers’ money – and here we are again, asking them to contribute more to a fund that has, to date, not been proved effective.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Jsem přesvědčen, že úsilí o získání finančních prostředků na investice do projektů v oblasti energetické účinnosti naráží často na překážky vytvářené trhem, právními předpisy či nejistotou, jako jsou vysoké počáteční náklady na straně investorů a obtížná možnost předpovídat, jaký je přesný potenciál k dosažení úspor energie. Je zejména na členských státech, aby nalezly vhodné způsoby, jak podpořit investice do zvyšování energetické účinnosti domácností. Oceňuji, že Komise podporuje významnější roli nových a inovativních finančních nástrojů v programovém období 2014–2020, avšak jejich opožděné zavádění a právní nejasnosti představují pro členské státy i pro další zainteresované subjekty podílející se na správě těchto nástrojů značný problém. Komise by proto měla neprodleně předložit návrhy dostupných standardizovaných finančních nástrojů na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti. Podporuji jakékoliv řešení založené na využití prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů, které by byly doplněny o další zdroje financování ze soukromého sektoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui encourage les États membres de l'Union européenne à poursuivre les efforts afin d'améliorer l'efficacité énergétique de l'Union. L'engagement de l'Union en faveur de l'objectif d'une économie énergétique de 20% d'ici à 2020 est de veiller à faciliter l'accès des collectivités locales et régionales aux fonds structurels et d'investissement européens consacrés à l'efficacité énergétique. Par l'adoption de ce rapport, les États peuvent contribuer à l'optimisation et à la rationalisation de programmes nationaux et régionaux, notamment par la conception et la construction de bâtiments moins couteux sur le plan énergétique. Ce rapport se positionne donc clairement en faveur d'une réduction des coûts énergétiques supportés par les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione presentata dalla collega Kleva Kekuš perché condivido il forte richiamo a fare in modo che la politica di coesione preveda misure specifiche che riescano ad avere concreti risultati nel settore dell'efficienza energetica. Si tratta, infatti, di una questione di pressante attualità, che non può e non deve essere elusa. In particolare, ritengo di estrema importanza che le misure adottate a livello europeo, nazionale e regionale siano rese coerenti, affinché gli sforzi compiuti non siano resi vani.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − La nivel european există un procent mare al parcului imobiliar care este îmbătrânit. Fie că este vorba de clădiri publice, fie de clădiri private, multe dintre imobile au ajuns la capătul ciclului natural de renovare de 40 de ani. Acestea au nevoie urgentă de adaptare la noile cerinţe privind economisirea energiei, iar fondurile structurale și de investiții europene joacă un rol crucial în asigurarea finanțării necesare. Pe de altă parte, există zone rurale și îndepărtate care dispun de condiții ideale pentru dezvoltarea unor forme eficiente de producție descentralizată a energiei, ceea ce ar determina reduceri importante ale pierderilor de energie asociate cu transportarea energiei electrice pe distanțe lungi.

Consider că statele membre trebuie să utilizeze cât mai mult programele naționale și regionale pentru proiectarea şi construcţia de clădiri noi, eficiente din punct de vedere energetic, dar şi pentru modernizarea etapizată a parcului imobiliar existent pentru a fi eficient din punct de vedere energetic, inclusiv dacă este vorba de clădiri pentru gospodării cu venituri reduse.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L'Europe s'est fixé un objectif clair pour 2020: atteindre 20% de réduction de sa consommation globale d'énergie grâce, en partie, à l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique est un outil de choix pour notre compétitivité, car il permet aux entreprises de réduire leurs dépenses d'énergie, sans entraver ni leur compétitivité, ni l’emploi. La politique de cohésion est un outil clef pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Je me félicite de ce que ce rapport pose des ambitions fortes pour la prochaine période de programmation.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – La politique de cohésion joue un rôle essentiel pour atteindre l'objectif que l'UE s'est fixé concernant la réduction de sa consommation globale d'énergie de 20% d'ici à 2020. Cet objectif a pour finalité d'améliorer la facture énergétique de l'UE, donc d'accroître sa compétitivité, tout en ayant des effets positifs sur l'environnement et le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est pour ces raisons que je me réjouis de l'adoption de ce rapport, qui doublera la part du budget alloué à la politique de cohésion pour atteindre l'objectif en matière d'efficacité énergétique, et assurera l'effectivité de sa mise en oeuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az energiahatékonyság növelését szorgalmazó kezdeményezést támogatom, a jelentés az Európa 2020 stratégia egyik prioritásának, az energiahatékonyságnak az európai megerősítésére tett lépéseket fogalmaz meg.

Nem elhanyagolható az sem, hogy az energiahatékonysági beruházásoknak jelentős gazdasági és társadalmi hozadéka lehet a tagállamok számára, így segítve az uniós versenyképesség és foglalkoztatás növelését, mindez pedig szintén összhangban van a 2020-as stratégia célkitűzéseivel.

Az üzleti szektorra gyakorolt kedvező hatásokon túl a háztartások energiafüggőségének csökkentése is kiemelten fontos, egyetértek azzal, hogy olyan megoldásokat kell találni, melyek képesek ösztönözni a háztartások energiahatékonyságának javítására irányuló beruházásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il me semble indispensable de s'assurer de la compatibilité des objectifs européens en matière de politique de cohésion avec les objectifs d'efficacité énergétique, ainsi que de renforcer les impacts des mesures prises en matière d'efficacité énergétique pour la période de programmation à venir, sans pour autant établir des objectifs contraignants pour l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Numa região do mundo amplamente deficitária em termos energéticos, a questão da eficiência energética assume uma importância estratégica e não pode, por isso, deixar de ser seriamente considerada por parte dos decisores políticos europeus e nacionais. A energia de que a União dispõe deve ser usada com prudência e de forma eficiente de modo a impedir e prevenir, na medida do que for sendo tecnicamente possível, o seu desperdício e o seu uso indevido. O potencial europeu no tocante à eficácia energética não se encontra atingido. As medidas de eficiência energética tomadas ao abrigo da política de coesão não tiveram um efeito uniforme em todo o território da União e estão longe de poder ser consideradas um sucesso absoluto. Há, por isso, que perseverar o caminho empreendido e manter e reforçar as medidas de eficiência energética ao abrigo desta política. As autoridades nacionais, regionais e locais, bem como as empresas e grupos de cidadãos, devem envolver-se ativamente neste desafio que é de todos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. No centro da estratégia da UE para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, há muito que foram reconhecidos na UE os benefícios da eficiência energética. Contudo, a UE enfrenta um enorme desafio para cumprir o seu objetivo de reduzir o consumo total de energia em 20 % até 2020, no qual as políticas de promoção da eficiência energética podem e devem desempenhar um papel mais incisivo. A eficiência energética pressupõe a utilização de menos meios de produção de energia para um nível equivalente de serviço ou atividade económica. A diminuição do consumo através da eficiência energética constitui a forma mais sustentável de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, conduzindo, assim, a uma redução das importações que ronda os 25 %. Os fundos estruturais e de investimento europeus devem contribuir para incentivar o investimento privado em produtos, modos de transporte, edifícios, indústrias, obras e serviços eficientes em termos energéticos, podendo ainda ajudar a reduzir as despesas das autoridades públicas com as faturas energéticas e permitir uma utilização mais eficaz dos recursos públicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Oggi il Parlamento si è espresso in favore di un maggiore impegno finanziario, di una posizione più forte nell'ambito degli imminenti testi legislativi (concentrazioni tematiche) e di un preciso ruolo delle misure in materia di efficienza energetica nel quadro delle procedure di attuazione (programmi operativi). Questi elementi costituiscono i tre pilastri del sostegno a favore dei futuri interventi previsti dalla politica di coesione a favore dell'efficienza energetica. Migliorare l'efficienza energetica è un traguardo decisivo per la competitività europea. Voglio ricordare che il costo del gas in Europa è quattro volte superiore a quello degli Stati Uniti. Le famiglie e le imprese in Europa continuano a sostenere costi proibitivi, con la conseguenza che molte delle nostre aziende sono costrette a chiudere o a trasferirsi altrove. Investire in una maggiore efficienza energetica significa guardare al lungo periodo e alla sostenibilità dell’economia europea, sotto il profilo sia ambientale sia energetico.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. - Jag har valt att avstå från att rösta. Naturligtvis bör vikten av energieffektivisering understrykas, energieffektivisering i bland annat fastigheter är en central del för att bli ett mer hållbart samhälle. Samtidigt betonar betänkandet behovet av finansiella styrmedel som kommer att gå direkt till privata företag och offentlig-privat samverkan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted ‘Yesʼ because energy efficiency improvements are decisive for European competitiveness and represent a win-win option in the fight against climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – La commission du développement régional, dont je suis membre, avait souhaité émettre une opinion sur les mesures d'efficacité énergétique qui représentent une part importante des financements dans le cadre de la politique de cohésion. Alors que nous nous apprêtons à voter la réforme des fonds structurels qui entreront en vigueur pour la nouvelle période 2014-2020, il me paraissait essentiel de dresser un bilan des mesures qui avaient été prises lors de la programmation précédente afin d'en mesurer l'opportunité et d'apporter les améliorations nécessaires. Je souhaite que ces recommandations ne tombent pas dans les limbes et puissent contribuer au perfectionnement de notre politique de cohésion dont la complexité et l'opacité ont jusqu'ici bien souvent découragé nombre de porteurs de projets dont les idées et le savoir-faire auraient certainement pu contribuer au dynamisme de nos économies locales et régionales.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam siūlymui, nes energijos vartojimo efektyvumas – tai esminis Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ aspektas, ir jo nauda jau seniai pripažinta Europos Sąjungoje. Tačiau ES susiduria su dideliais iššūkiais, siekdama užsibrėžto tikslo iki 2020 m. 20 proc. sumažinti bendrą energijos suvartojimą, todėl politikos kryptys, kuriomis skatinamas energijos vartojimo efektyvumas, galėtų ir turėtų atlikti didesnį vaidmenį. Pažanga didinant energijos vartojimo efektyvumą turi lemiamą reikšmę Europos konkurencingumui, ir yra visiems naudinga galimybė kovojant su klimato kaita. Investicijos į energijos vartojimo efektyvumo priemones gali duoti greitą ir apčiuopiamą naudą namų ūkiams ir verslui, pvz., gali sumažėti sąnaudos, taip pat gali būti suteikiamos įsidarbinimo galimybės ir skatinamas augimas bei perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo reikia kur kas didesnių pastangų kuriant veiksmingesnį transportą, būstą ir pastatus. Tik sustiprinusi finansinius įsipareigojimus Europa sugebės pasiekti užsibrėžtą tikslą energijos vartojimo efektyvumo srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Nel quadro della nuova politica di coesione che entrerà in vigore con il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, si pongono in essere importanti obiettivi e per gli Stati membri e per le Regioni che, anche per i prossimi sette anni, beneficeranno di importanti finanziamenti europei. In quest’ottica non va dimenticato l’approccio di tipo europeo che vuole un’Europa ad un’unica velocità e che sappia affrontare in maniera efficiente le sfide che il futuro le riserva. In tal senso, la riduzione dello spreco di energia e l’impiego di fonti alternative e/o rinnovabili, dovrà trovare nuova linfa e non perdere di vista gli importanti obiettivi prefissati. Per far ciò, infine, è importante che l’attività sia coordinata a livello europeo, nazionale e regionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Une partie des fonds de la politique de cohésion de l'Union européenne, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE), est consacrée à l’amélioration de l'efficacité énergétique, en particulier dans les bâtiments. Le rapport qui a été adopté évalue l'efficacité de ces fonds et propose de nombreuses mesures afin de renforcer leur impact. Le rapport contient également des recommandations pour rendre compatibles les objectifs européens, nationaux et régionaux en matière de politique de cohésion avec les objectifs d'efficacité énergétique. J’ai voté en faveur de ce texte car une plus grande efficacité énergétique est synonyme d’économies et de respect de l’environnement, mais aussi source d’innovation et d’emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Politica de coeziune nu este doar un instrument esențial pentru dezvoltarea regională, dar şi pentru asigurarea prosperității întregii Uniuni. Orice entitate politică, economică şi socială este doar atât de puternică pe cât este cea mai slabă verigă din lanțul motorului de funcționare. În prezent, eficienţa energetică a Uniunii Europene nu depășește 50% din capacitatea optimă, care, cel puțin din punct de vedere matematic, ne plasează pe linia mediocrității. Încurajez inițiativele raportului pentru susținerea angajamentul Uniunii 2020 de a impune o strategie de creștere a eficienţei energetice cu 20% . Astfel, efectul stimulării productivității energetice va fi scăderea ratei șomajului, va contribui la reducerea cheltuielilor bugetare în acest sector şi va îmbunătăți standardele şi rețelele energice din zone regionale cu dificultăți socio-economice .

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − L'Unione Europea si trova ad affrontare una sfida impegnativa per realizzare il suo obiettivo di ridurre il consumo totale di energia del 20% entro il 2020. Siamo convinti che migliorare l'efficienza energetica sia un traguardo decisivo per la competitività europea e rappresenti una soluzione vantaggiosa per tutti nella lotta ai cambiamenti climatici. Investire in misure volte a garantire l'efficienza energetica potrà comportare benefici immediati e concreti per famiglie e imprese, quali la riduzione dei costi, la creazione di opportunità di lavoro, la crescita nonché un incoraggiamento della transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio.

Concordiamo con la Commissione che ritiene la politica di coesione una delle principali fonti di sostegno per consentire all'UE di realizzare l'obiettivo in materia di efficienza energetica, proponendo pertanto un maggiore impegno finanziario per i prossimi anni in questo settore. Mentre i negoziati sulla dimensione pluriennale complessiva del bilancio dell'UE sono ancora in corso, riveste importanza cruciale ribadire ancora una volta agli Stati membri che il loro impegno nei confronti di una politica di coesione dotata di risorse finanziarie adeguate è essenziale. Soltanto grazie a un impegno finanziario rafforzato l'Europa riuscirà a conseguire gli obiettivi che si è posta sul versante dell'efficienza energetica.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui évalue les résultats actuels des mesures de la politique de cohésion ciblant l'efficacité énergétique et propose des recommandations pour en renforcer l'impact au cours de la nouvelle période de programmation.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. - Rolul politicii de coeziune este de a reduce diferențele economice, sociale și teritoriale la nivelul Uniunii. Regiunile trebuie să-și prioritizeze obiectivele specifice de dezvoltare prin identificarea și dezvoltarea modalităților proprii de eficiență energetică în funcție de potențialul pe care îl dețin.

Cercetări academice confirmă faptul că în urmă cu trei ani, 9% dintre cetățenii europeni se confruntau cu problema sărăciei energetice. Reducerea gradului de vulnerabilitate a consumatorilor de energie se poate realiza prin investiții de îmbunătățire a capacității de producere a energiei la nivel local.

În prezent, autoritățile locale și regionale dispun de competențe și responsabilități limitate în ceea ce privește accesul și utilizarea resurselor energetice. Depășirea obstacolelor accesului la finanțare se poate realiza prin facilitarea utilizării instrumentelor financiare inovatoare și prin eliminarea restricțiilor bugetare.

Este nevoie de o sinergie clară între obiectivele naționale de eficiență energetică și programele operaționale în vederea stabilirii unei coerențe în cadrul viitoarelor contracte de parteneriat. În România, schimbarea regulilor în timpul jocului în cazul certificatelor verzi pentru producerea energiei regenerabile a creat dezechilibre și incertitudini.

Susțin acest raport deoarece consider necesară utilizarea fondurilor structurale în finanțarea proiectelor de energie sustenabilă și atragerea investițiilor cu capital privat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A estratégia da UE para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo é muito importante e há muito que foram reconhecidos na UE os benefícios da eficiência energética. É grande o desafio para cumprir o seu objetivo de reduzir o consumo total de energia em 20 % até 2020, no qual as políticas de promoção da eficiência energética podem e devem desempenhar um papel mais ativo. As melhorias ao nível da eficiência energética são decisivas para a competitividade da Europa e constituem uma opção com a qual todos ficam a ganhar no combate às alterações climáticas. O investimento em medidas de eficiência energética pode trazer benefícios imediatos e tangíveis para as famílias e para as empresas, tais como a redução dos custos, a criação de oportunidades de emprego e crescimento, bem como um incentivo para a transição no sentido de uma economia hipocarbónica. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I have voted in favour of the report. It is disappointing that, at a time when the EU is facing challenges to reach its target of reducing the overall energy consumption by 20% by 2020, the funds set aside for energy efficiency from the European Structural and Investment Funds cannot be fully exploited in the current funding period. It is therefore essential that in the financial framework for 2014-2020 care must be taken to facilitate access by local and regional authorities to these funds to avoid a repeat of the situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a que comparto la importancia de la eficiencia energética, no comparto la necesidad de fomentarla a través de los instrumentos financieros que el informe propone. Resulta un objetivo fundamental incrementar la eficiencia energética de nuestras sociedades y los fondos de cohesión deben ser un instrumento apto para desarrollar este tipo de inversiones en los diferentes Estados miembros durante el periodo de 2014-2020. Sin embargo, el informe plantea la creación de instrumentos financieros que implementen este tipo de inversiones durante el próximo periodo. Dichos instrumentos introduce también al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otras instituciones financieras para desarrollar instrumentos financieros que, sin lugar a dudas, pasarán a impulsar los negocios especulativos del capital financiero. Por todo ello, no he podido votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The S&D Group supports all the necessary and efficient measures to be taken in order to make sure that the Europe 2020 targets can be achieved and considers that energy efficiency measures via cohesion policy represent the greatest potential for this target. I am confident that declarations on cohesion only will not give a result. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I support all the necessary and efficient measures to be taken in order to make sure that the Europe 2020 targets can be achieved and consider that energy efficiency measures via cohesion policy represent the greatest potential for this target.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimas – viena iš būtinų priemonių norint įgyvendinti mažai anglies naudojančios ekonomikos tikslus. Tačiau energijos vartojimo efektyvumo didinimas daugeliu atvejų susijęs su sąnaudomis, kurias dažniausiai sunku padengti nuosavomis lėšomis. Todėl pritariu nuostatoms, jog šiai sričiai turi būti skirtas didesnis dėmesys vykdant sanglaudos politiką ir nustatant ES finansavimą 2014–2020 m. laikotarpiui.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto questa risoluzione perché la politica di coesione è una delle principali fonti di sostegno per consentire all'UE di realizzare l'obiettivo in materia di efficienza energetica. La Commissione ha risposto a questa sfida proponendo per il prossimo periodo di programmazione (2014-2020) almeno di raddoppiare la quota del bilancio della politica di coesione assegnata alla spesa relativa alle questioni climatiche, tra cui l'efficienza energetica. Un maggiore impegno finanziario, una posizione più forte nell'ambito degli imminenti testi legislativi (concentrazioni tematiche) e un preciso ruolo delle misure in materia di efficienza energetica nel quadro delle procedure di attuazione (programmi operativi) costituiscono i tre pilastri del sostegno a favore dei futuri interventi previsti dalla politica di coesione a favore dell'efficienza energetica.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului și salut în special aprobarea punctelor 17 și 18, al căror text l-am propus sub forma unor amendamente în cadrul dezbaterilor din comisie. Aceste puncte se referă la necesitatea unor formalități simple, lipsite de birocrație, pentru utilizarea fondurilor prevăzute pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor, respectiv la accesul direct al municipalităților la aceste fonduri, în cadrul unui sistem descentralizat. Punerea în practică a acestor sugestii ar conduce la o gestionare mai eficientă a fondurilor disponibile. De aceea, sper ca statele membre să țină cont de sugestiile Parlamentului European, în interesul cetățenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Bewertung der Ausgangssituation ist im legislativen Vorschlag korrekt: Die Senkung des Energieverbrauchs der EU ist von weitreichender Bedeutung. Ebenso absehbar ist, dass die recht ambitionierte Zielsetzung der EU, bis 2020 den Gesamtenergieverbrauch um 20 % zu senken, unter der momentanen Entwicklung nicht erreicht werden kann. Aber aus diesen Umständen zu schließen, dass nun der Staat (EU und Mitgliedstaat) ein besserer Investor als die Privatwirtschaft sei, halte ich für unvernünftig. Eben dies würde aber eine verstärkte Einbeziehung der Mittel aus dem Kohäsionsfonds für die Energieeffizienzmaßnahmen bedeuten. Die Mittelverwendung aus dem Kohäsionsfonds zeigt oft eine unvernünftige Zuteilung von Geldern oder auch Überinvestitionen, welche nicht in Folge von Notwendigkeiten getätigt werden, sondern der reinen Mittelausschöpfung der national zugeteilten Finanzkontingente dienen. Eine Geldgießkanne entbehrt oft der Fähigkeit, eine kluge Selektion bei der Identifizierung sinnvoller Investitionen zu machen, entsprechend werden nur Milliarden versenkt. Aufgabe der Politik ist es, die richtigen Anreize zu setzen, damit die Industrie und die Bürger diese Investitionen machen. Daher habe ich gegen diesen legislativen Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktai rezoliucijai, kadangi siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo reikia kur kas didesnių pastangų. Pažymėtina, kad sanglaudos politika atlieka itin svarbų vaidmenį įgyvendinant energetikos politiką, todėl labai svarbu mažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius regionų skirtumus. Kita vertus, rentabilus energijos vartojimo efektyvumo didinimas skatina konkurencingumą, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą vietos ir regionų lygmenimis. Dėl to didesnis finansavimas turėtų būti skiriamas projektams, susijusiems su energijos vartojimo efektyvumu. Siekiant sudaryti sąlygas efektyviau pasinaudoti struktūriniais fondais, Sanglaudos fondu ir kitomis finansavimo galimybėmis, būtina pašalinti biurokratines kliūtis ir supaprastinti taisykles bei procedūras. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas veiksmingesnio transporto ir pastatų kūrimui. Socialinių būstų statyba ir renovacija turėtų būti vykdoma siekiant įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir standartus. Be to, labai svarbu, kad naujuose pastatuose būtų pasiektas aukštas energijos vartojimo efektyvumo lygis, o esami pastatai būtų modernizuoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Há muito que foram reconhecidos na UE os benefícios da eficiência energética. Contudo, a UE enfrenta um enorme desafio para cumprir o seu objetivo de reduzir o consumo total de energia em 20 % até 2020, no qual as políticas de promoção da eficiência energética podem e devem desempenhar um papel mais incisivo. As melhorias ao nível da eficiência energética são decisivas para a competitividade da Europa e constituem uma opção com a qual todos ficam a ganhar no combate às alterações climáticas. O investimento em medidas de eficiência energética pode trazer benefícios imediatos e tangíveis para as famílias e para as empresas, tais como a redução dos custos, a criação de oportunidades de emprego e crescimento, bem como um incentivo para a transição no sentido de uma economia hipocarbónica. Por concordar com estes objetivos e as propostas para os alcançar, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Energy efficiency has always been a core issue of the Unionʼs strategy for sustainable growth. Given the progress made so far, more actions are necessary to improve energy efficiency and achieve our goal of reducing overall energy consumption by 20 %. Increasing the efficiency of allocation of existing funds in Member States is needed urgently according to the report. As a more energy-efficient Europe will eventually contribute to economic growth, benefit European energy consumers and help relieve the suffering of climate change, I voted in favour of this motion for a resolution to urge the Commission and the Member States to support energy saving in policy-making.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. No relatório de síntese sobre a implementação do Semestre Europeu, o Presidente do Conselho conclui que as observações das delegações nacionais sugerem que os fatores negativos do desenvolvimento da eficiência energética eram mais de natureza prática do que regulatória, tratando-se nomeadamente da inadequação das informações e incentivos financeiros, perfil baixo da eficiência energética e implementação inadequada da legislação existente. Assim, o relatório sobre a aplicação das medidas de eficiência energética vai de encontro ao compromisso da UE de aumentar a eficiência energética em 20% até 2020, por meio de uma aplicação atempada e eficaz em termos de custos, aplicação capaz de reduzir, potencialmente e consideravelmente, o consumo de energia e a dependência das importações de combustíveis fosseis, criar novos empregos, proporcionar proteção social e erradicar a pobreza energética. Votei favoravelmente o relatório que propõe um exercício claro das obrigações das medidas da eficiência energética nos procedimentos de execução, isto é, de programas operacionais que assegurem resultados tangíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Stamane in Parlamento si è votato sull'attuazione e l'impatto di misure di efficienza energetica nell'Unione. In un contesto di inquinamento ambientale, è fondamentale promuovere politiche di efficienza energetica che possano migliorare non soltanto le condizioni ambientali europee, favorendo la transizione a un economia a basse emissioni di carbonio, ma anche la competitività delle imprese del settore, la creazione di nuovi posti di lavoro e la riduzione dei costi. L'Unione, d'altronde, cerca di venire incontro a queste istanze, raddoppiando i fondi destinanti alle questioni dall'ovvio impatto climatico, quale l'efficienza energetica. Proprio per le ricadute positive sull'economia e l'ambiente dell'Unione, non posso far altro che appoggiare la risoluzione adottata oggi in plenaria: rappresenta, infatti, un grande passo in avanti in direzione di una maggiore tutela dell'ambiente europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour, as we kept many of the original text which was based on some of our amendments. Some important aspects have to do with ‘fuel poverty due to poor insulation’, ‘savings passed on to consumers’, ‘social housing and EE’.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση. Η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ως προς την επίτευξη του στόχου της μείωσης της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 και, σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές προώθησης της ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν και θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Οι βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι καθοριστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και αποτελούν μια επιλογή επωφελή για όλους στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης μπορούν να αποφέρουν άμεσα και απτά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπως η μείωση των δαπανών, η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης, αλλά μπορούν και να ενθαρρύνουν τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport et je souhaiterais rappeler une chose simple : l’efficacité énergétique est l’un des principaux enjeux d’une croissance durable en Europe. 1/3 des émissions de CO2 de l’Union vient de la consommation énergétique des bâtiments. Avant de remplacer les énergies fossiles, notre première priorité est de réduire notre consommation d’énergie. Le potentiel est immense et les résultats sont à notre portée. Les bâtiments basse consommation, ou les énergies renouvelables comme le solaire, permettent de réaliser des économies considérables sur la facture énergétique des citoyens, et créent, de plus, de nouveaux emplois. L’Union européenne a adopté de nombreuses réglementations pour atteindre l’objectif de 20% de gain d’efficacité énergétique d’ici à 2020. Il manque maintenant le stimulant budgétaire. Nous en avons les moyens. Les 325 milliards d’euros de la prochaine politique de cohésion doivent être mobilisés pour investir dans l’efficacité énergétique. Grâce à notre travail en commission parlementaire, le prochain règlement impose une part minimale de concentration des fonds vers cet objectif. Cet effort doit servir de levier pour attirer les capitaux privés. Cependant, la Commission devra veiller à ce que la complexité des procédures ne soit pas un obstacle à la bonne volonté des acteurs de terrain.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Politiku súdržnosti považujem za silný nástroj na realizáciu sociálno-ekonomických priorít a v súčasnom období zohráva v EÚ veľmi významnú úlohu. Som rada, že aj vďaka nej sa vytvárajú nové pracovné miesta, znižujú sa regionálne rozdiely a čo považujem za dôležité je to, že sa podporujú aktivity jednotlivých členských štátov. Podporila som správu, pretože si myslím, že nielen konštatuje daný stav a prínosy v oblasti energetickej efektívnosti, ale prichádza aj s námetmi a odporúčaniami v rámci stratégie EÚ na zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktoré v konečnom dôsledku môžu pomôcť pri splnení cieľa znížiť celkovú spotrebu energie o 20 % do roku 2020. Som si istá, že aj keď sa v oblasti eneregetickej efektívnosti urobilo pomerne dosť práce, ešte stále sa stretávam so subjektmi, ktoré sa v rámci prístupu k štrukturálnymi fondom a ku Kohéznemu fondu stretávajú s prílišnou byrokraciou, nedostatočne jasnými postupmi a pravidlami, čo v mnohých prípadoch aj odradilo tieto subjekty žiadať o takéto prostriedky. Aj preto vítam všetky návrhy Komisie, ktoré sa dotýkajú jednoduchšieho a flexibilnejšieho prideľovania týchto prostriedkov nielen na úrovni EÚ, ale aj na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την εξαιρετική αυτή έκθεση που έχει ως στόχο να συμβάλει στη συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης, αξιολογώντας τα αποτελέσματα των μέτρων της Πολιτικής Συνοχής που στοχεύουν στον τομέα αυτό και παρουσιάζοντας μια σειρά συστάσεων για την ενίσχυση του αντίκτυπου των μέτρων κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού. Η έκθεση, επίσης, προσπαθεί να διευκρινίσει κατά πόσο είναι συμβατοί οι στόχοι της Πολιτικής Συνοχής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τους στόχους της ενεργειακής απόδοσης. Είναι γεγονός ότι η Πολιτική Συνοχής αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές στήριξης για να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ενδεικτικά, για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, η Επιτροπή έχει προτείνει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό του προϋπολογισμού της πολιτικής αυτής στις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης. Είναι επίσης σημαντικό ότι ενόψει της νέας περιόδου προγραμματισμού που λήγει το 2020 πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της ΕΕ 2020 και τα μέτρα της Πολιτικής Συνοχής για την ενεργειακή απόδοση έχουν μια σημαντική δυναμική για την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte. En effet, au cœur de la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les avantages de l'efficacité énergétique sont depuis longtemps reconnus en Europe. Néanmoins, l'Union est confrontée à de sérieuses difficultés pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de réduire sa consommation globale d'énergie de 20 % d'ici à 2020, objectif auquel les politiques de promotion de l'efficacité énergétique pourraient et devraient contribuer de manière plus importante. Les améliorations dans le domaine de l'efficacité énergétique sont déterminantes pour la compétitivité européenne et ne présentent que des avantages dans la lutte contre le changement climatique. Le fait d'investir dans des mesures en faveur de l'efficacité énergétique présente un intérêt immédiat et concret pour les ménages comme pour les entreprises, que ce soit en termes de réduction des coûts, de création d'emplois et de croissance, ou encore d'encouragement de la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Uma parte dos fundos estruturais da União Europeia é destinada a aspetos de eficiência energética, sobretudo ao nível dos edifícios. Trata-se, na verdade, de um vetor da política de coesão que assume cada vez mais importância, o que se virá a confirmar no próximo período de programação de 2014 a 2020. No próximo período até 2020, a política de coesão deverá não só ter em conta os efeitos até agora alcançados no domínio da eficiência energética, mas também concretizar os objetivos neste domínio em conciliação com os objetivos europeus, nacionais e regionais ao abrigo da política de coesão. Pelos motivos expostos, votei a favor do relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), par écrit. – Les objectifs de l'Union 2020 en matière de réduction de la consommation annuelle d'énergie primaire se doivent d'être atteints. Il en va de notre responsabilité pour les générations futures. L'amélioration de l'efficacité énergétique permet à la fois de lutter contre le réchauffement climatique et de participer à la croissance en créant de nouveaux emplois. En tant que député du groupe socialiste et démocrate, je soutiens ce rapport qui souligne le fait que les mesures d'efficacité énergétique prises dans le cadre de la Politique de cohésion permettent d'atteindre les objectif UE2020. Ce rapport met également l'accent sur le rôle que les acteurs locaux et régionaux se doivent de jouer en matière d'approvisionnement en énergie et son utilisation pour atteindre les buts fixés. Pour cela, j'appelle à un renforcement de leurs compétences et de leurs responsabilités.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I fully support the content of this report. It looks at the important issue of energy efficiency measures in cohesion policy and assesses the results of measures in place in the current programming period. The report also proposes important recommendations to strengthen the impact of energy efficiency measures in the next round of funding. I also welcome the recommendation in the report that calls for European objectives to complement those at national level. Ensuring that energy efficiency measures are fully implemented within cohesion policy is vital to helping achieve EU2020 targets.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione Kleva compie una valutazione sui risultati delle misure della politica di coesione che puntano a migliorare l'efficienza energetica, proponendo una serie di suggerimenti atti a rafforzare l'impatto delle misure per il prossimo periodo di programmazione e analizzando la reale compatibilità tra gli obiettivi europei, nazionali e regionali della politica di coesione con gli obiettivi di efficienza energetica.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório pretende incentivar a existência de mais projetos na área da eficiência energética, no âmbito da política de coesão. Trata-se de um tema importante, cuja abordagem é útil e necessária. Infelizmente, o relatório resulta, em grande parte, numa oportunidade perdida. Em vez de uma reflexão séria sobre os problemas da política de coesão, de uma abordagem crítica às suas limitações e insuficiências, bem como às muitas contradições entre as políticas da UE e o objetivo da coesão, o relatório opta pela abordagem superficial. Defende a concentração de recursos públicos nos grandes grupos privados, nas parcerias público-privadas, cujo resultado está bem à vista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö