Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2287(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0233/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0233/2013

Συζήτηση :

PV 09/09/2013 - 29
CRE 09/09/2013 - 29

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2013 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0347

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13.12. Μια περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, first allow me to pay tribute to the hardworking interpreters. For their benefit, I will try to speak slowly, avoid jokes and refrain from littering my speeches with quotations from Shakespeare! Nevertheless, we are spending too much on interpretation.

The Parliament pays out over EUR 15 million per year on translations for 24 languages and, worse still, in 2012 the Parliament wasted EUR 5.5 million by requesting and not using interpretation. I welcome this report, which proposed a system of interpretation on demand. However, we ended up voting for the Socialist amendment which I believe will not work well. It is a shame that this House has missed an opportunity to save more money. After all, savings are good in any language or, I would think, for any political party.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, I am hugely supportive of maintaining the diversity of languages within the EU. My own first language, Welsh, has a long history, over centuries, of not being allowed to be used in public discourse, yet has always managed to survive and indeed is now used with equivalent status to English in the Welsh Assembly.

I am very proud of my language, yet I do not need all my documents in the Committee on Economic and Monetary Affairs – many thousands if not hundreds of thousands of pages – to be translated into my mother tongue. During committee meetings discussing derivatives, market infrastructure or central securities depositories, I am the only person in the room who could discuss issues in Welsh but I am also comfortable debating in English. Any of my constituents who are interested in these issues can read all of this information bilingually on my website – something I actually provide for through the running costs of my office which the EP provides.

This report suggests similar efficiencies where translation is used for Members when it is necessary for them to perform their duties, but not to make political points about the use of language. I genuinely believe that EU money should be reserved for translation costs when they are required by specific Members to do their legislative work, not as a matter of course, and that there are much better ways of supporting multilingualism within the EU, such as the endangered language report we are voting on tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL). - Glasovao sam za ovu rezoluciju zajući da su troškovi prevođenja visoki, da postoje organizacije koje imaju nekoliko i par službenih jezika u pravilu uvijek velikih jezika takozvanih no uvjeren da je višejezičnost jedno od temeljnih načela europske Unije i ne samo načela nego i čuvara zajedništva. Kad smo agitirali u Republici Hrvatskoj za ulazak u Europsku uniju , euroskeptici su nam govorili da ćemo izgubiti identitet i jezik, a mi da će nam jezik ojačati jer će postati jednim od službenih europskih jezika. Nadam se da nisam lagao i da me ovaj Parlament neće dovesti u situaciju da lažem. Vjerujem da tako misle i svi zastupnici kojima je materinji jezik jedan od takozvanih malih jezika. Posao naravno treba reorganizirati ali ne na račun temeljnih načela.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, I too welcome today’s report and strongly endorse the EUR 10 million in savings on Parliament’s interpretation budget that has already been achieved as the result of reforms to the system introduced last year.

This is a substantial step in the right direction but I believe that more can be done. I also welcome the move to streamline the interpretation and translation given in committee meetings while guaranteeing – and I think this is really important – that the principle of multilingualism is not compromised by any changes made.

Surely, however, it is unacceptable – as other speakers have mentioned – that 7% of last year’s interpretation budget was lost as a result of meetings being cancelled at the last minute.

My Lib Dem colleagues and I want to see an improvement on these figures this year and further savings made. At a time of crisis, with citizens in the UK and across the EU tightening their belts, the European Parliament must get its house in order, give a lead and find savings and efficiencies where it can.

I have tabled amendments to cut Parliament’s budget next year and I would urge colleagues from all parties to work with us in trying to find further savings.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, we pay too much for interpretation. Multilingualism is a principle of the Union but its cost has become excessive. With 24 official languages, the European Parliament’s interpretation services have to cover a total of 552 language combinations. In 2011, Parliament spent nearly EUR 57 million on interpretation services. The fact that for 2014 Parliament plans to reduce interpretation expenditure by 23% compared with 2013 is encouraging, but it is not enough. For instance, interpretation should be done only on demand and unnecessary interpretation should be cancelled in due time to avoid situations in which there is interpretation, we pay for it, but no one uses it. I would also like to express my regret that the plenary adopted the amendment by the Socialists, which would not help save taxpayers’ money in this area of interpretation.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the EU has 28 Member States and 24 official languages. The UN, with 193 Member States, operates with just six, and the 47-Member-State Council of Europe has just two official languages. Working towards a more efficient and cost effective interpretation process is of course welcome, but the recommendations do not offer the radical solution which would be the logical step for an expanding supranational institution such as the EU.

Limiting the number of working languages to three – namely French, German and English, and embracing this solution would not be as radical as many in this House would portray it as being. In the majority of cases this is already de facto for many of my colleagues, who make speeches happily in one of those languages in the plenary. Adopting this officially would only serve to bring more transparency and dynamism to the workings of Parliament and send a signal to EU citizens that the EU is serious in its aim to make efficient and budgetary savings. This is certainly something which would be welcome in the UK and by my own London constituents.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, considerando que o multilinguismo e a interpretação são essenciais para o Parlamento de modo a ser transparente para o público, bem como para os seus legisladores trabalharem informação altamente técnica na sua própria língua e das pessoas do seu Estado-Membro. A eficiência e a efetividade dos custos são extremamente importantes, apesar de considerar que estes aspetos não devam erodir a disponibilidade de informação ao vivo e acessível na língua de quem ouve e de quem vê em toda a União Europeia. A consideração destes usuários e das suas necessidades são centrais para abordar este assunto, pois o Parlamento Europeu é a instituição que representa os cidadãos europeus através do seu sufrágio universal com representantes de todos os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente. Europos Sąjunga pasaulyje yra vienintelė ekonominė ir politinė bendrija, vykdanti oficialią daugiakalbystės politiką, pagrįstą 24 oficialiosiomis kalbomis. Kiekvienam EP nariui yra suteikiama teisė kalbėti ir klausytis savo pasirinkta oficialiąja kalba. Tokiu būdu yra užtikrinami atvirumo ir skaidrumo principai, išlaikoma pagarba kalbų ir kultūrų įvairovei bei vienodos sąlygos įvairios kilmės ir išsilavinimo asmenims. Vis dėlto, nepaisant to, kad daugiakalbystė yra būtina institucijos ir jos narių darbo sąlyga, pripažįstama, kad vertimo išlaidos kasmet auga. Mes, Europos Parlamento nariai, pritariame, kad būtina didinti daugiakalbystės efektyvumą nebloginant bendros vertimo kokybės ir neginčijant EP narių teisės vartoti pasirinktą oficialią kalbą. Tuo tikslu Parlamentas turi efektyviau informuoti Biudžeto kontrolės komitetą apie vertimo žodžiu srities išlaidų raidą ir apie savo sprendimus, kurie daro įtaką vertimo žodžiu paslaugoms, jų efektyvumo didinimui ir išlaidų mažinimui. Prašome Audito Rūmus ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo mėnesio Parlamentui pateikti ataskaitą apie Europos Parlamento, Komisijos ir Tarybos vertimo išlaidas ir atsakyti į klausimus: ar teikiamos paslaugos neviršija poreikių; ar teikiamos visos reikalingos paslaugos; ar paslaugos teikiamos už kuo mažesnę kainą ir ar paslaugos yra aukštos kokybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Este important ca orice iniţiativă adoptată în acest domeniu să contribuie la consacrarea cu maximă eficienţă a principiului fundamental al instituţiilor europene – multilingvismul. Parlamentul European este prin excelenţă o instituţie care trebuie să reprezinte diversitatea de idei şi de identităţi de la nivelul societăţii europene. Mai mult, multilingvismul asigură posibilitatea comunicării eficiente şi directe între cetăţeni şi legislativul european.

În acelaşi timp, însă, Parlamentul European trebuie să ţină cont şi de restricţiile financiare pe care actuala situaţie economică, alături de planificarea bugetară a Uniunii Europene, le impun. Reducerea costurilor de funcţionare ale legislativului european, inclusiv la nivel de interpretare şi de traducere, nu trebuie însă să afecteze buna funcţionare a instituţiei, precum şi relaţia dintre aceasta şi cetăţeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le principe du multilinguisme et la traduction du travail parlementaire sont essentiels au bon fonctionnement démocratique du Parlement européen. Depuis l'accession de la Croatie à l'Union européenne, ce sont désormais 24 langues officielles qui sont utilisées au Parlement européen, plus grand parlement multilingue au monde. En cette période de crise, il convient néanmoins d'assurer une gestion la plus efficace et intelligente possible des deniers publics en rationalisant la mise en œuvre du multilinguisme. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu ma collègue Esther De Lange sur ce dossier et que j'ai voté contre la résolution alternative présentée par le groupe socialiste. Malheureusement, ce texte qui visait à faire un pas en arrière sur les économies, c'est-à-dire à réduire les économies, a été adopté... quel dommage !

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente. 2011 m. įvyko 5 263 plenariniai posėdžiai, kuriems reikėjo 100 000 vertėjų žodžiu darbo dienų, iš kurių 47,74 proc. teko laisvai samdomiems vertėjams žodžiu ir 52,26 proc. – nuolatiniams vertėjams žodžiu. 2012 m. iš vertimo žodžiu paslaugoms skirtų lėšų nepasinaudota paslaugomis už 5,48 mln. EUR, nes paslaugos buvo pavėluotai atšauktos. Per pastaruosius trejus metus dėl pavėluotų prašymų ir atšaukimų prarasta 15,93 mln. EUR. Šiuo siūlymu siekiama, kad EP teikiamos vertimo paslaugos neviršytų realių poreikių, kad jos būtų teikiamos už kuo mažesnę kainą, tačiau išliktų aukštos kokybės. Pritariu EP reikalavimui parengti ir skubiai įgyvendinti sistemą, kurią taikant nebūtų teikiamos vertimo žodžiu paslaugos į tas kalbas, kuriomis iš tiesų nekalbama atitinkamame posėdyje. Taip pat svarbu atlikti išsamią vertimo žodžiu kalbų, užtikrinamų visuose grupių, komitetų ir delegacijų susitikimuose, ir kalbų, kurios iš tiesų naudojamos šiuose susitikimuose, analizę. Pritariu, kad būtų sudaromi galimi vertimo žodžiu pareikalavus scenarijai. Pritariu prašymui Audito Rūmams ne vėliau kaip iki 2014 m. vidurio pateikti specialiąją ataskaitą apie EP, EK ir Tarybos patiriamas vertimo žodžiu ir raštu išlaidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho sostenuto col mio voto la relazione De Lange "Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo". Il testo denuncia lo spreco negli ultimi tre anni di almeno 15.39 milioni di euro per servizi di interpretariato a causa di un uso non efficiente delle risorse ed invita l’Ufficio di presidenza ad adottare le necessarie misure di contenimento delle spese.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos Parlamento lingvistinės paslaugos palengvina bendravimą ir šiuo būdu užtikrinama, kad Parlamentas išliktų atviras visiems Europos piliečiams, garantuojant Sąjungos unikalią daugiakalbę sąrangą, pagrįstą 24 oficialiosiomis kalbomis. Be to, daugiakalbystė yra viena iš Europos Parlamento, taip pat ir visos Europos Sąjungos, pagrindinių ypatybių, todėl turi būti užtikrinama pagarba kultūrų ir kalbų įvairovei ir vienodos sąlygos įvairios kilmės ir išsilavinimo ES piliečiams. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad oficialiųjų kalbų naudojimą Europos Parlamente reglamentuoja Parlamento daugiakalbystės kodeksas, todėl turi būti užtikrinamas vertimas žodžiu į kitas oficialiąsias kalbas. Taigi turi būti gerbiama demokratinė teisė būti išrinktam į Europos Parlamento narius neatsižvelgiant į kalbų mokėjimo įgūdžius. Europos Parlamentas savo pranešime atkreipia dėmesį į tai, kad išlaikant aukštus darbo standartus taip pat būtina siekti veiksmingiau naudoti vertimo išteklius ir kontroliuoti jų sąnaudas atsižvelgiant į bendrą kiekvienos kalbos padalinio darbo krūvį ir užtikrinant, kad būtų sumažintos sąnaudos dėl pavėluotai atšauktų paraiškų dėl posėdžių ir delegacijų vizitų, kuriuose užtikrinamas vertimas žodžiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport afin de mieux régir les conditions d'interprétation au Parlement européen. Il s'agira notamment de mettre en place un système de sanction en cas d'annulation tardive, et de mieux préparer les langues interprétées nécessaires lors des réunions. Actuellement, près de 3.000 interprètes travaillent pour le Parlement européen et la Commission, ils représentent donc une importante source de dépenses qu'il faut optimiser pour éviter les dépenses inutiles.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Popieram sprawozdanie poseł Esther De Lange na temat bardziej wydajnych i opłacalnych usług tłumaczenia ustnego w Parlamencie Europejskim. Zasada wielojęzyczności jest podstawą pracy Parlamentu Europejskiego, dlatego – w celu umożliwienia każdemu posłowi do Parlamentu Europejskiego posługiwania się wybranym przez siebie językiem urzędowym – korzystanie z usług tłumaczenia ustnego jest niezbędne. Należy jednak dążyć do tego, by budżet przeznaczony na te usługi był jak najlepiej wykorzystywany, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów. W tym celu liczba późnych odwoływań zamówień na tłumaczenia ustne powinna zostać znacząco ograniczona. Należałoby również zwiększyć środki przeznaczone na zakup oprogramowania ułatwiającego zarządzanie usługami tłumaczeniowymi.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że podniesienie wydajności i opłacalności tłumaczeń ustnych w Parlamencie Europejskim przyniosłoby wiele korzyści posłom i posłankom do Parlamentu Europejskiego oraz w dużym stopniu odciążyłoby budżet Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Abstain. I abstained from voting in this case as while achieving efficiency is, of course, key, this report completely ignores the obvious – the role of English as a lingua franca.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport De Lange puisqu'il permet d'analyser l'organisation des services d'interprétation du Parlement, de la Commission et du Conseil, afin d'optimiser l'utilisation des services d'interprétation et de réduire leurs coûts. En accentuant le contrôle budgétaire sur ces dépenses, les institutions européennes se déclarent garantes d'une utilisation efficace des fonds européens. Ainsi, ce rapport propose, notamment, la mise en place d'un système de sanctions pour réduire les annulations tardives de réservations d'interprètes, et l'établissement d'un système prévenant les situations où toutes les langues officielles de l'Union européenne ne sont pas utilisées lors des réunions. Ce rapport propose de rationaliser l'utilisation de ce service au sein de notre institution.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Il multilinguismo è uno degli elementi fondamentali del Parlamento europeo e dell'Unione nel suo insieme, costituendo il fondamento dell'attività politica, colegislativa e di comunicazione di tale istituzione. Negli ultimi anni i servizi d'interpretazione hanno conseguito significativi miglioramenti in termini di efficienza e di riduzione dei costi, pur mantenendo una qualità del lavoro eccellente. Resta il fatto che le spese di interpretazione e traduzione continuano ad assorbire una percentuale significativa del bilancio del Parlamento: concordo pertanto col relatore nel ritenere che la sfida del multilinguismo a costi ragionevoli richieda un'attenzione costante da parte del Parlamento. E' indispensabile che le risorse da destinare al multilinguismo vengano contenute grazie a una gestione basata sulle esigenze reali degli utenti, sulla responsabilizzazione di questi ultimi e su una migliore pianificazione delle richieste di servizi linguistici, senza che ciò comprometta il diritto dei deputati di utilizzare, in seno al Parlamento, la lingua ufficiale di propria scelta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – 552: c'est le nombre de combinaisons linguistiques que doit aujourd'hui couvrir le Parlement européen, avec ses 24 langues officielles. En 2004, le Parlement européen a mis en place le concept de multilinguisme maîtrisé, qui devait permettre de garantir une meilleure utilisation des ressources tout en respectant le multilinguisme. D’importants gains d’efficacité ont déjà été réalisés, mais il reste encore des efforts à fournir pour garantir aux citoyens européens que le meilleur usage possible soit fait de nos ressources. Ce rapport nous éclaire sur les étapes à suivre dans cette direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Les institutions européennes sont les seules au monde à mener une politique officielle de multilinguisme forte de 24 langues officielles, avec un total de 522 combinaisons linguistiques à couvrir. Si cette diversité linguistique fait la richesse de l'Union, elle n'est pas sans coût. Pour s'adapter à ce système complexe, les services d'interprétation du Parlement européen doivent engager des frais considérables. Représentant des citoyens européens, le Parlement européen se doit de veiller à la bonne utilisation des fonds publics européens, tout en veillant à la préservation du multilinguisme. Cette richesse inestimable offre la possibilité à tous les citoyens d'accéder aux débats publics du Parlement et ne doit en aucun cas être remise en cause.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az Európai Unió kiemelt fontossággal kezeli a tagállamok kulturális és nyelvi sokszínűségét és segíti az állampolgárokat abban, hogy a saját nyelvükön bármilyen közérdekű információt elérhessenek, legyen szó az Unió akármelyik intézményének működéséről.

Az európai parlamenti képviselők ennek köszönhetően az EU bármely hivatalos nyelvén megfogalmazhatják indítványaikat, felszólalhatnak az Európai Parlamentben, hiszen az intézmény ehhez hivatalos tolmácsolást biztosít. A Parlament többnyelvűsége azonban évről-évre költségesebb, s az Unió 24 hivatalos nyelvére történő fordítás és tolmácsolás már olyan költségekkel jár, melyek a rendszer újragondolását teszik szükségessé. A holland jelentéstevő a jelentésben olyan javaslatokat fogalmaz meg, melyek a tolmácsolás és fordítás soknyelvű rendszerét kívánják költséghatékonyabbá és egyszerűbbé tenni, de nem okozzák az európai többnyelvűség visszaszorítását, sem a tolmácsolás és fordítás minőségének csökkenését.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte pour une sensibilisation à l'objectif d'une rationalisation du multilinguisme, sans compromettre la qualité globale et le droit des députés à utiliser au Parlement la langue officielle de leur choix.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I have campaigned since my election in 1999 for official status for the Welsh language. It was a huge step forward when Welsh was awarded co-official status. However, as an official language in Wales it should also be official in the EU. If it were, of course, there would be interpreters from Wales in the Welsh booth in the Parliament. Whilst I supported this report because of the situation of the EU budget, I will continue to work for equality for the Welsh language with the other languages of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O direito que cada deputado tem de poder expressar-se na sua língua e o de os cidadãos terem acesso direto à produção legislativa do Parlamento também no seu idioma nacional não podem ser postos em causa. Fazê-lo significaria aceitar a existência de cidadãos europeus de primeira e outros de segunda. O Parlamento Europeu e os seus serviços devem, por isso, dotar-se dos meios para responder positivamente ao repto de disponibilizar o máximo de informação no máximo de línguas num período mínimo de tempo. Este esforço de tradução e de interpretação, legítimo e plenamente justificado, é feito à custa do dinheiro dos contribuintes. Pede-se, por isso, que a sua utilização seja feita de modo sério e eficiente. A contrapartida do direito de falar e ler na língua de cada um é, precisamente, o dever de não requerer meios e serviços que não serão utilizados, de modo a não onerar desnecessariamente o orçamento comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Um dos objetivos fundamentais deste relatório consiste em aumentar a sensibilização para a necessidade de melhorar a eficiência do multilinguismo, sem comprometer a qualidade geral e sem questionar o direito de os deputados utilizarem, no Parlamento, a língua oficial da sua escolha. A União Europeia (UE) é a única entidade no mundo a exercer uma política de multilinguismo oficial baseada em 24 línguas oficiais. Em 2011, houve 5263 dias de sessão e aproximadamente 100 mil dias de interpretação, dos quais 47,74 % foram assegurados por intérpretes externos e 52,26 % por intérpretes efetivos. O serviço de interpretação do Parlamento é de elevada qualidade. Não obstante as medidas tomadas pela Mesa no âmbito do multilinguismo integral na interpretação com uma utilização eficiente de recursos, os custos continuam a ser consideráveis e os recursos nem sempre são utilizados de forma eficiente. Em 2010, foi disponibilizado um montante de 6,05 milhões de euros, que não foi utilizado devido a cancelamentos tardios. Em 2011, o montante disponibilizado ascendeu a 4,4 milhões de euros e, em 2012, a 5,48 milhões de euros. Nos últimos três anos, desperdiçaram-se 15,93 milhões de euros em virtude de pedidos e cancelamentos tardios.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Este relatório pretende dar mais uma machadada no princípio do multilinguismo.

Para além dos cortes efetuados em anos anteriores (no orçamento deste ano foram superiores a 20 %), defendem ainda cortes adicionais no futuro, mesmo com a existência de mais uma língua oficial, com a entrada da Croácia, e tendo em conta as despesas adicionais que tal acarreta.

Como sempre, os cortes são justificados com o pretexto de aumento de eficiência dos serviços de interpretação.

São ignorados os efeitos dos cortes já feitos na qualidade e abrangência dos serviços e na limitação do direito dos deputados a expressarem-se e a trabalharem na sua língua materna.

Existem já hoje claras insuficiências nos serviços de interpretação, como seja a inexistência de interpretação para algumas línguas em reuniões de comissão e delegação em que os respetivos deputados estão presentes, ou em inúmeras reuniões de trabalho, como reuniões de relatores-sombra e outras.

Este relatório traça também o caminho para a promoção da precariedade laboral entre os trabalhadores dos serviços de interpretação, pondo em causa os seus postos de trabalho e os seus direitos.

Inaceitável.

Por estas razões votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európsky dvor audítorov predložil Výboru pre kontrolu rozpočtu ešte v roku 2005 osobitnú správu poukazujúcu na výdavky na tlmočenie, ktoré vznikli Parlamentu, Komisii a Rade. V prípade Parlamentu bolo cieľom tejto správy preskúmať možné zlepšenia zameraním sa na organizačné otázky, pričom sa poslancom zároveň zaručí právo vystúpiť a počúvať vystúpenie v úradnom jazyku podľa vlastného výberu. Správa súčasne poukázala na neefektívne využívanie tlmočníckych služieb a na potrebu zvýšenia informovanosti o nákladoch na tlmočenie a o plytvaní zdrojmi. Predkladaná správa si okrem úsilia o nákladovo efektívnejšie tlmočenie zároveň kladie za cieľ zvyšovať informovanosť o potrebe zlepšiť efektívnosť v rámci viacjazyčnosti bez toho, aby bola ohrozená celková kvalita a spochybnené právo poslancov používať v Parlamente úradný jazyk podľa vlastného výberu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il plurilinguismo e la multiculturalità rappresentano da sempre una ricchezza del sistema europeo. I vari allargamenti, tuttavia, hanno avuto l’effetto di rendere il plurilinguismo una sfida sempre più complessa da affrontare. Per evitare che si trasformi in ostacolo, è fondamentale prevedere un sostegno finanziario adeguato nel bilancio del prossimo periodo finanziario. Ritengo però necessario, al contempo, rendere il servizio di interpretazione più efficiente, evitando sprechi e costi inutili, quali quelli legati alle cancellazioni tardive delle richieste di interpretazione. La possibilità di comunicare nella propria lingua ufficiale costituisce uno dei principi fondamentali dell’UE. È però altrettanto importante mostrare ai nostri cittadini che, in questo periodo di ristrettezze economiche, le risorse economiche vengono utilizzare in maniera realmente efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. – At a time when all public institutions are having to find savings it is only right that the parliament's interpretation facilities are used in as efficient a way as possible. Late cancellations should be minimised and methods should be used to make economic use of the facilities. Nevertheless, linguistic diversity is not negotiable and we must ignore calls from certain sections of the English language press to reduce the number of languages used in this house.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau tam, kad reikia didinti daugiakalbystės efektyvumą nebloginant bendros kokybės ir neginčijant Parlamento narių teisės vartoti pasirinktą oficialiąją kalbą, tačiau reikia skatinti užsakovų atsakingumą ir kuo veiksmingiau planuoti vertimo paslaugų užsakymus, kad mūsų visų ištekliai būtų kuo veiksmingiau ir efektyviau panaudojami.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. – I voted in favor of pursuing ‘resource-efficient full multilingualism’. Millions were spent on late cancellations of interpretation services, a problem which could be solved by the implementation of a penalty clause. Members’ language profiles should be updated every year to ensure efficiency as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il multilinguismo del Parlamento Europeo garantisce la possibilità, per i deputati, di potersi esprimere nella propria lingua ufficiale, nonché quella di garantire trasparenza verso tutti i cittadini europei che possono, in questo modo, esercitare il diritto di controllo democratico delle attività svolte dal Parlamento europeo. Tuttavia vi è la necessità di ridurre gli oneri legati alla complessa macchina del multilinguismo, senza compromettere l'elevato livello di traduzione. Credo che la relazione della collega on. De Lange affronti il tema del servizio di interpretazione con il giusto approccio, tenendo in considerazione sia le esigenze di razionalizzazione dei costi che, allo stesso tempo, quella dell'efficienza del servizio, grazie ad una più attenta gestione delle risorse, pienamente condivisibile nel contesto di crisi che stiamo attraversando.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. - Alternatywny wniosek zaproponowany przez grupę S&D, który ostatecznie został przyjęty, podkreślał potrzebę utrzymania wielojęzyczności w celu utrzymania transparentności działań Parlamentu Europejskiego – aby każdy obywatel mógł w ojczystym języku np. posłuchać debat podczas sesji plenarnej.

Warto odnotować, że podczas pracy w Parlamencie Europejskim niejednokrotnie mamy do czynienia z tekstami wysoce specjalistycznymi, technicznymi. Niełatwo pracować nad takimi tekstami z każdej dziedziny, którą PE się zajmuje, jeżeli nie są one w języku ojczystym danej osoby. Sprawozdawczyni kładła duży nacisk na dostępność usług tłumaczeniowych dla użytkowników z wewnątrz, tzn. dla posłów i pracowników PE. W moim mniemaniu, jak również w opinii mojej grupy politycznej, to odbiorca końcowy, tzn. obywatel, musi mieć dostęp do debat na żywo i musi mieć możliwość ich wysłuchania we własnym języku, zwłaszcza że chodzi w końcu o jedyną bezpośrednio wybieralną instytucję UE.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because there is a need to improve efficiency in Parliament and try and save money. Although I also support the report in its acknowledgement of the importance of multilingualism as the means by which Parliament enables people to exercise their right of democratic control. The report refers to the players within Parliament who directly use interpretation and not the real end-users outside (i.e. citizens) who need interpretation to access and be well informed about what Parliament does.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport "Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen". Le rapport réaffirme le principe du multilinguisme au fondement de la politique du Parlement européen et propose de moyens pratiques pour améliorer son efficacité tout en maintenant la possibilité pour chaque député de pouvoir s'exprimer dans la langue officielle de l'UE de son choix.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As despesas de interpretação no Parlamento Europeu são muito relevantes, daí que deverão ser utilizadas de forma mais eficiente para que possamos obter poupanças, muito importantes nestes tempos de crise. O relatório do Tribunal de Contas sobre a utilização eficaz dos serviços de interpretação, veio revelar que é possível obter melhorias, nomeadamente em questões de organização, garantindo aos deputados o direito de intervir, bem como de ouvir as restantes intervenções, na língua oficial da sua escolha. O relatório revelou uma utilização ineficiente dos serviços de interpretação e uma necessidade de maior sensibilização para os custos da interpretação e para o desperdício de recursos. Só com uma utilização eficaz dos serviços poderemos ter um serviço de excelência a custos aceitáveis. Este relatório vem apresentar soluções para a obtenção de um serviço de interpretação mais eficaz e mais económico, daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe porque supone una acertada crítica al Tribunal de Cuentas que ha incumplido su mandato de control sobre los fondos destinados a la interpretación en las instituciones europeas. Comparto la preocupación expresada por la Cámara a través de este informe por la falta de control en este ámbito por parte del citado Tribunal. El informe pone especial énfasis en la elevada dimensión de las partidas destinadas a cancelaciones de última hora, que suponen un elevado porcentaje del presupuesto global para interpretación. El informe pide al Secretario General que elabore un informe, antes de finales de año, que permita explicar el origen de estas elevadas cifras debido a cancelaciones de última hora. Esto supone una mejora en el control del presupuesto y por ello he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I am deeply confident that multilingualism and interpretation are essential for Parliament to be transparent to the public, and for its legislators to work on highly technical legislative information in their own language and that of the people in their Member State. Efficiency and cost-effectiveness are extremely important, but these aspects must not erode the availability of live and accessible information in the language of listeners/viewers across the EU. Consideration of these users and their needs is an important issue. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. - Il Parlamento europeo è sicuramente uno degli organismi al mondo che utilizza maggiormente i servizi di interpretazione: questo avviene per ovvie ragioni, poiché l'Unione europea riconosce il multilinguismo come principio cardine e poiché devono essere messi a disposizione dei deputati tutti i servizi per svolgere al meglio il loro mandato. Tuttavia è innegabile come questo meccanismo generi dei costi incredibili, e l'ingresso di nuovi paesi e nuove lingue non fa che aggravare ulteriormente la situazione.

Ci vorrebbe quindi un certo equilibrio, tra il garantire una perfetta capacità di espressione e comprensione a tutti e cercare di limitare i costi superflui: troppo spesso mi è capitato infatti di partecipare a riunioni di Commissione e vedere tre persone impegnate a tradurre in una lingua senza che ci fosse la presenza di alcun deputato di tale nazionalità. Situazioni come queste sono inammissibili, come del resto andrebbe rivisto il meccanismo di annullamento per le richieste di interpretazioni, poiché se giunge fuori tempo massimo scattano pesanti sanzioni e costi per coprire il servizio di interpretariato.

Laddove non fosse strettamente necessario, ed espressamente richiesto, io sarei per limitare il servizio di interpretariato a poche e selezionate lingue, ovviamente cercando di non penalizzare nessuno.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Kaip pažymima dokumente, Europos Sąjunga yra vienintelis subjektas pasaulyje, vykdantis oficialią daugiakalbystės politiką, pagrįstą 24 oficialiosiomis kalbomis, ir naudojantis iš viso 552 kalbų poras. Parlamentas, kaip tiesiogiai renkamas politinis organas, kurio nariai išrenkami neatsižvelgiant į jų kalbų mokėjimą, suteikia teisę visiems nariams kalbėti pasirinkta oficialiąja kalba, nes tai yra pagrindinis Europos Parlamento veiklos tvarkos ir darbo principas. Todėl vertimo žodžiu kokybė privalo būti aukšta, tačiau tuo pat metu siekiama kuo didesnio ne tik paties vertimo tikslumo ir kokybės, bet ir ekonominio efektyvumo bei išlaidų, susijusių su šia paslauga, mažinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto questa risoluzione perché l'Unione europea è l'unica entità al mondo a perseguire una politica ufficiale di multilinguismo basata su 23 lingue ufficiali, che presto diventeranno 24. Nel 2011, si sono svolte 5 263 sedute con circa 100 000 giornate/interprete, per le quali sono stati impiegati nel 47,74% dei casi interpreti esterni e nel 52,26% dei casi interpreti funzionari. Sembrano cifre spaventose, I servizi di interpretazione del Parlamento sono di altissima qualità. Cifre che sembrano imponenti, ma che garantiscono ad ogni cittadino europeo di poter leggere gli atti parlamentari nella propria lingua!

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die EU ist der weltgrößte Arbeitgeber für Übersetzer. Der Übersetzungsaufwand bei 24 Amtssprachen ist hoch, allerdings notwendig, da diese Mehrsprachigkeit den Bürgern erlaubt, ihr Recht auf demokratische Kontrolle auszuüben. Somit sind die Übersetzungen ein wesentlicher Beitrag zur Offenheit und Transparenz der EU-Organe gegenüber ihren Bürgern. Auch die Qualität ist als gut zu betrachten. Leider gibt es eine Reihe von Problemen, insbesondere bei verspäteter Annullierung zur Nutzung, die in den letzten drei Jahren unnötige Kosten von ca. 15 Mio. Euro verursacht haben. Der legislative Vorschlag stellte nun eine Reihe von praktischen Maßnahmen vor, durch die sich solche Arten der Verschwendung im täglichen Betrieb reduzieren sollten. Da somit die Effizienz der notwendigen Übersetzungsdienste unter Beibehaltung der Qualität erhöht wird, habe ich dem Vorschlag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Manau, kad nuolatos turi būti didinamas daugiakalbystės efektyvumas ir užtikrinama pagarba kultūrų ir kalbų įvairovei. Pažymėtina, kad daugiakalbystė suteikia piliečiams galimybę įgyvendinti jiems suteiktą demokratinės kontrolės teisę. Kita vertus, lingvistinės paslaugos padeda ES institucijoms išlikti atviromis ir skaidriomis. Taigi laibai svarbu, kad Europos Parlamente būtų užtikrinama vienoda prieiga prie vertimo paslaugų ir išlaikyta kalbų lygybė. Vertimo žodžiu sistema Europos Parlamente turi būti efektyvi. Tačiau reikėtų veiksmingiau naudoti vertimo išteklius ir kontroliuoti jų sąnaudas išlaikant puikią darbo kokybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em 2005, o Tribunal de Contas Europeu apresentou à Comissão de Controlo Orçamental o seu Relatório Especial n.º 5/2005, relativo às despesas de interpretação incorridas pelo Parlamento, pela Comissão e pelo Conselho. No que diz respeito ao Parlamento, o relatório especial tinha como objetivo explorar possíveis melhorias, incidindo em questões de organização e garantindo aos deputados o direito de intervir, bem como de ouvir as restantes intervenções, na língua oficial da sua escolha. O relatório revelou uma utilização ineficiente dos serviços de interpretação e uma necessidade de maior sensibilização para os custos da interpretação e para o desperdício de recursos. Votei favoravelmente o presente relatório que tem como um dos seus objetivos fundamentais aumentar a sensibilização para a necessidade de melhorar a eficiência do multilinguismo, sem comprometer a qualidade geral e sem questionar o direito de os deputados utilizarem, no Parlamento, a língua oficial da sua escolha. O multilinguismo é um das marcas diferenciadoras do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − While the principle of multilingualism is a core concept of Parliament and the European Union as a whole, the cost of interpretation services in 23 official languages is considerably high. We have a responsibility to EU taxpayers to improve the efficiency of resources allocated to interpretation without sacrificing citizensʼ access to Parliament and the cultural and linguistic diversity in Europe. Therefore, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We have voted in favour of the alternative resolution proposed by the Socialists. This differs on three small points from the original, adopted in committee: (a) an extra paragraph on the fact that the general public can follow the public meetings in their own language; (b) that instead of penalties to be introduced for late cancellation of meetings, measures should be taken to avoid late cancellations, and (c) that strict rules should apply to the number of interpreters for delegations.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μοναδικός οργανισμός ανά τον κόσμο που ακολουθεί επίσημη πολιτική πολυγλωσσίας με 23 επίσημες γλώσσες, οι οποίες σύντομα θα γίνουν 24. Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση καθώς τα μέτρα που προτείνει κρίνονται θετικά για τη βελτίωση του δικαιώματος στην πολυγλωσσία και για την πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων βάσει των πραγματικών αναγκών των χρηστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo si myslím, že je dobré spracovaná a predkladá účinné opatrenia na efektívne využívanie zdrojov v oblasti tlmočenia. Predpokladám, že prijatím týchto opatrení budú naďalej zachované primerané pracovné podmienky pre príslušné služby a taktiež zachovaná aj vynikajúca kvalita tlmočenia. S potešením som prijala správu, že v dôsledku zavedenia ,,zdrojovo efektívneho komplexného systému viacjazyčnosti“ došlo v rokoch 2011 a 2012 k úsporám bez ohrozenia zásady viacjazyčnosti. Aj napriek tomu, že u tlmočníckych služieb došlo v posledných rokoch k zefektívneniu práce a zníženiu nákladov, očakávam, že v tejto nastúpenej ceste bude EP ďalej pokračovať tak, aby sa predišlo napr. takým situáciám, keď sa tlmočenie zabezpečuje do niektorých jazykov bez toho, aby sa využívalo, aby naďalej nedochádzalo k nákladom vzniknutým v dôsledku neskorého zrušenia žiadosti o schôdze a návštevy delegácií s tlmočením a pod. Súhlasím s tým, že zásada riadneho finančného hospodárenia sa musí vzťahovať aj na tlmočenie, preto podporujem návrh, aby sa neustále vykonávala kritická analýza, ktorá by mala poukazovať na možnosti, ako zlepšiť efektívnosť tlmočenia a kontrolu ich nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα το εναλλακτικό ψήφισμα του S&D που εξετάζει ζητήματα, όπως το γενικό πλαίσιο για τη διερμηνεία που εφαρμόζεται στο ΕΚ, τα πρόσφατα οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα τα οποία εν μέρει προήλθαν από τη συμφωνία για τον Προϋπολογισμό του ΕΚ του 2012, βάσει της οποίας απαιτούνταν περικοπές της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό για τη διερμηνεία, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο μέλλον, κυρίως μέσω της εφαρμογής της «διερμηνείας κατ’ απαίτηση», της μείωσης των καθυστερημένων ακυρώσεων και της επικαιροποίησης της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2005 για τις δαπάνες διερμηνείας. Στο γενικότερο κλίμα των δημοσιονομικών περιορισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον τομέα της διερμηνείας κατάφερε να οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, οι περικοπές αυτές δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα της διερμηνείας και να θίξουν το δικαίωμα των Ευρωβουλευτών να χρησιμοποιούν την γλώσσα της επιλογής τους. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου μέσω διαδικτύου αποτελεί σημαντικό μέρος της διαφάνειας και της επαφής των πολιτών με το θεσμικό μας όργανο. Γι αυτό είναι απαραίτητο ένα άρτιο επίπεδο διερμηνείας σε όλες της επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), in writing. − This report acknowledges the importance of multilingualism for the Parliament to enable people to access information, exercise their democratic rights and be fully aware of what the Parliament does. Multilingualism and interpretation are essential if the Parliament is to be transparent and they also enable legislators to work on highly technical legislative information in their own language and that of their citizens. The focus is therefore primarily on efficiency for those within Parliament who use the interpretation services rather than EU citizens. Efficiency and cost-effectiveness are extremely important but these factors must not erode the availability of live and accessible information in the language of listeners/viewers across the EU. Consideration of EU citizens and their needs is central to the S&D Group’s approach to this issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os trabalhos da União Europeia desenvolvem-se nas 23 línguas oficiais. Esta característica de diversidade acarreta custos elevados, mas continua a ser uma condição sine qua non, que permite aos seus membros que se expressem nas suas línguas. O objectivo deste relatório é sensibilizar, uma vez mais, para a necessidade de uma gestão mais eficiente dos recursos que permita uma redução substancial dos custos associados da interpretação.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), schriftelijk. − De meertaligheid van de Europese instellingen is één van de hoekstenen van de Europese democratie. Ze verzekert onze burgers het recht om in hun eigen taal met de instellingen te communiceren en om in alle transparantie vergaderingen te volgen of documenten te raadplegen. Bovendien garandeert ze dat wij als verkozenen onze vertegenwoordigende opdracht goed kunnen vervullen. Want doordat iedereen in de eigen officiële moedertaal kan werken, zijn onze onderlinge machtsverhoudingen gelijk. Maar we moeten ook beseffen dat we werken met belastinggeld en dat we daar zuinig mee moeten omspringen. Door de uitbreiding van de EU is de meertaligheid duurder geworden. De voorbije jaren hebben het Parlement en zijn tolkendiensten al belangrijke inspanningen geleverd om de kosten voor vertolking te drukken, zonder aan kwaliteit in te boeten. Met het verslag dat we vandaag goedkeuren zetten we die inspanning verder. Ik steun daarom deze voorstellen voor efficiëntiewinst. Het is mijn overtuiging dat we tegelijk doeltreffender met belastinggeld kunnen omgaan én de hoge kwaliteit van vertolking kunnen handhaven. Laten we dus de komende jaren verder werk maken van een "slimme" meertaligheid, die onze democratische doelstellingen combineert met gepaste zuinigheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (EFD), schriftelijk. − Ik heb het debat en de stemming met zeer gemengde gevoelens gevolgd. Vanzelfsprekend ben ik het ermee eens dat we de plicht hebben om met belastinggeld bijzonder zuinig en efficient om te springen. Het is een open deur intrappen wanneer ik stel dat dit in deze instelling, en bij uitbreiding ook in alle andere Europese instellingen, veel te weinig het geval is. Anderzijds kan ik niet genoeg benadrukken dat de talenverscheidenheid in Europa moet worden gerespecteerd. Dat is een principe waar we niet mogen van afwijken. Waar misbruik wordt gemaakt van onnodige tolken- en vertalersdiensten moeten we ingrijpen. Maar wie in deze instellingen zijn eigen taal wil spreken moet dat kunnen. Ons beperken tot enkele "grote" talen zou een principiële en politieke fout zijn. En voor de rest houd ik me aanbevolen voor een flink aantal andere en zeer ingrijpende besparingsvoorstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. – W granicach wielojęzycznej Wspólnoty Europejskiej powszechnie obowiązujące prawo wspólnotowe wymaga wyrażenia w każdym z języków urzędowych, tak aby każdemu obywatelowi zapewnić dostęp do dokumentów w jego własnym języku. Jest to warunkiem zrozumienia i stosowania się do ustanowionego prawa. W praktyce realizacją obowiązującego reżimu językowego zajmują się służby tłumaczeniowe powołane przez Komisję Europejską. Aby usprawnić swoją pracę, korzystają one z szeregu różnorodnych i stale doskonalonych narzędzi wspomagających, dlatego jestem za rozwojem tej dziedziny, która jest sprawą priorytetową w kontekście funkcjonowania UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne Viacjazyčnosť je súčasťou európskeho dedičstva. Jej dôsledné využívanie na pôde Európskeho parlamentu garantuje občanom Európskej Únie právo komunikovať s parlamentom a svojimi priamo zvolenými zástupcami v ňom v ich rodnom jazyku. Zároveň umožňuje prístup k informáciám aj pre jazykovo znevýhodnených občanov tým, že neuprednostňuje niektoré jazyky na úkor iných. Preto sa aj ja osobne dlhodobo angažujem za to, aby v Európskom parlamente bolo dostatok kvalitných a flexibilných tlmočníkov a prekladateľov. Zároveň podporujem snahy o efektívne a úsporné čerpanie financií z rozpočtu. Aj v čase šetrenia je však potrebné hľadať také riešenia, ktoré zachovajú kvalitu tlmočenia a prekladu na pôde Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione De Lange sottolinea l'esigenza di migliorare l'efficienza del multilinguismo senza andare a compromettere la qualità dei servizi e senza mettere in dubbio il diritto dei deputati di esprimersi, in sede parlamentare, nella propria lingua ufficiale. I recenti miglioramenti in termini di efficienza ottenuti in sede di discussione sul bilancio del Parlamento e le buone prassi da intraprendere, quali ad esempio l'attuazione dell'interpretazione su richiesta o la riduzione degli annullamenti tardivi, rappresentano senza dubbio un ottimo punto di partenza in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório pretende dar mais uma machada no princípio do multilinguismo. Para além dos cortes efetuados em anos anteriores (no orçamento deste ano foram superiores a 20 %), defendem ainda cortes adicionais no futuro, mesmo com a existência de mais uma língua oficial, com a entrada da Croácia, e tendo em conta as despesas adicionais que tal acarreta. Existem já hoje claras insuficiências nos serviços de interpretação, como seja a inexistência de interpretação para algumas línguas em reuniões de comissão e delegação em que os respetivos deputados estão presentes, ou em inúmeras reuniões de trabalho, como reuniões de relatores-sombra e outras. Por estas razões, votámos contra.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου