Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 10 септември 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Състав на Парламента: вж. протокола
 4.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 5.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 6.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 7.Внесени документи: вж. протокола
 8.Договорите за кредити за жилищни имоти (разискване)
 9.Състав на политическите групи: вж. протокола
 10.Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (разискване)
 11.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки (разискване)
 12.Време за гласуване
  12.1.Изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (гласуване)
  12.2.Имуществени последици на регистрираните партньорства (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (гласуване)
  12.3.Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (гласуване)
  12.4.Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (гласуване)
  12.5.Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (гласуване)
  12.6.Договорите за кредити за жилищни имоти (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (гласуване)
  12.7.Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (гласуване)
  12.8.Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (гласуване)
  12.9.Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  12.10.Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (гласуване)
  12.11.Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море (A7-0234/2013 - Guido Milana) (гласуване)
  12.12.По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (гласуване)
  12.13.Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (гласуване)
  12.14.Назначаване на Луиджи Берлингуер за член на комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС (B7-0384/2013) (гласуване)
 13.Обяснение на вот
  13.1.Изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Имуществени последици на регистрираните партньорства (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Договорите за кредити за жилищни имоти (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Назначаване на Луиджи Берлингуер за член на комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС (B7-0384/2013)
 14.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общия бюджет за финансовата 2014 година (разискване)
 17.Проект на коригиращ бюджет №2/2013 - Увеличаване на прогнозите за приходи от глоби и санкции - Увеличаване на бюджетните кредити за плащания (разискване)
 18.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010-2012 г. - Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения (разискване)
 19.Поправки (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Състав на комисиите: вж. протокола
 21.Стратегия на ЕС за киберсигурност: открито, безопасно и сигурно кибернетично пространство - Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж (разискване)
 22.Заплахи за свободата на медиите и наблюдение на гражданите (случаят Миранда) (разискване)
 23.Мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка (разискване)
 24.Вътрешният пазар за услуги (разискване)
 25.Митнически кодекс на Съюза (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1877 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6382 kb)
Правна информация - Политика за поверителност