Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0279/2013

Ingivna texter :

A7-0279/2013

Debatter :

PV 09/09/2013 - 22
CRE 09/09/2013 - 22

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.8
CRE 11/09/2013 - 5.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0357

Debatter
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

6.8. Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Πίσω από τις φιλο-περιβαλλοντικές κορώνες της έκθεσης και της οδηγίας, κρύβονται για ακόμη μια φορά οι ανταγωνισμοί των ευρωενωσιακών μονοπωλίων όσον αφορά το κομμάτι που θα αποσπάσουν από την ενεργειακή πίτα της ΕΕ και τις σχετικές επιδοτήσεις από τα κοινοτικά ταμεία. Η ΕΕ αντιμετωπίζει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σαν μία ακόμη ευκαιρία για «πράσινες» επιχειρηματικές δράσεις, ώστε να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια σε τομείς στους οποίους θεωρεί ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Η έκθεση και οι τροπολογίες αφορούν τα τμήματα του κεφαλαίου στον ενεργειακό τομέα που θα πάρουν μεγαλύτερα κομμάτια από την πίτα, και εκείνα που θα περιορίσουν την απώλεια κερδών από την αλλαγή πολιτικής. Ο συμβιβασμός της έκθεσης, που διατηρεί την παραγωγή βιοκαυσίμων μειώνοντας το ποσοστό τους, δεν λύνει αλλά, αντιθέτως, διαιωνίζει το πρόβλημα, συνιστά προσωρινή ισορροπία μεταξύ μονοπωλιακών μερίδων χωρίς καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται κι εδώ το ζήτημα των δύο δρόμων ανάπτυξης και της εξουσίας, ώστε γενικώς σωστές από επιστημονικοτεχνική άποψη προτάσεις, π.χ. για παραγωγή βιοκαυσίμων μηδενικών ρύπων ή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή χρήση ανανεώσιμων πηγών στο όλο ενεργειακό μείγμα, να αποκτήσουν φιλολαϊκό περιεχόμενο και να μην αποτελούν μέσο αύξησης της μονοπωλιακής κερδοφορίας σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je me félicite de l’adoption de ce rapport qui permet une réorientation progressive et raisonnable de la politique des biocarburants. A travers le plafond fixé de 6% de biocarburants conventionnels (produits à partir de matières agricoles) et l’objectif de 2,5% de biocarburants avancés pour 2020 ainsi que d’autres mesures de ce texte, nous nous assurons que les biocarburants contribuent à la lutte contre le changement climatique, soutiennent le revenu de nos agriculteurs, sans remettre en cause les investissements programmés et sans fragiliser le marché alimentaire mondial. J’espère que cette approche équilibrée pourra être conservée lors des négociations qui vont maintenant avoir lieu avec le Conseil des ministres.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kuriuo siekiama priimti naujas taisykles, kuriomis būtų apribota tradicinių biodegalų gamyba ir būtų paspartintas perėjimas prie naujų šios kuro rūšies gamybos būdų, t. y. panaudojant atliekas arba jūros dumblius. Šios naujos taisyklės padėtų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, sukeliamą didėjančio žemės naudojimo į biodegalus perdirbamoms kultūroms auginti. Pritariu išdėstytiems siūlymams nustatyti, kad iki 2020 m. pirmos kartos biodegalų dalis, kuri gaminama iš maistinių augalų, neturėtų viršyti 5,5 proc. transporto sektoriuje suvartojamo energijos kiekio, o pažangiųjų biodegalų dalis turėtų sudaryti bent 2 proc. minėto kiekio. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad maisto gamybą keičia biodegalų gamyba, nes žemė vis labiau naudojama minėto kuro kultūrų auginimui, kartu didinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Todėl netiesioginis žemės paskirties keitimas gali iš dalies pakirsti aplinkosauginius biodegalų privalumus. Taip pat pritariu Energetikos komiteto siūlymui, kad pirmos kartos biodegalų dalis turėtų būti ne didesnė nei 6,5 proc.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesca Barracciu (S&D), per iscritto. − Con il voto di quest'oggi il Parlamento europeo ha definito la propria posizione per mettere fine agli evidenti effetti collaterali della legislazione europea, impegnandosi ad evitare che la produzione di biocarburanti e di energie rinnovabili sottragga terre all'agricoltura e, dunque, all'alimentazione, soprattutto in quei Paesi che, più dell'Unione europea, hanno bisogno di terreno agricolo e di generi alimentari. Il risultato del voto non è lineare come il Gruppo Socialisti e Democratici avrebbe voluto, ma è importante che adesso arrivi una risposta chiara e veloce dagli Stati membri per correggere la rotta intrapresa negli anni passati nella produzione di biocarburanti e dare, al tempo stesso, un quadro normativo certo alle aziende che in questo settore hanno investito. In seconda lettura lavoreremo per correggere gli errori prodotti in Aula dalla maggioranza di centrodestra. Nella mia Regione, con progetti di cosiddetta "chimica verde", abbiamo saputo trovare un buon equilibrio destinando alla produzione industriale solo coltivazioni realizzate su terreni ormai abbandonati perché non più remunerativi e ritengo che questa sia la strada lungo la quale debba incamminarsi anche l'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − We hebben zonet het licht op groen gezet voor een grondige bijsturing van het beleid voor biobrandstoffen, waardoor we definitief het pad inslaan van de geavanceerde biobrandstoffen, die de landbouw niet belasten, de voedselprijzen niet omhoog jagen en de ontbossing tegengaan. De tekst is niet perfect maar wel een flinke stap vooruit. Door het plafond van 6% krijgen de producenten van de conventionele biobrandstoffen, die recent belangrijke investeringen hebben gedaan, de tijd om over te schakelen. En met deze hervorming stimuleren we uiteraard ook het elektrisch rijden (op basis van hernieuwbare energie), wat prima is.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Plafonnement des biocarburants de première génération à 6%, objectif de 2.5% d'agrocarburants avancés en 2020 et prise en compte des facteurs CASI (changement d'affectation des sols indirect) en 2020 sur la base d'une révision de la méthodologie par la Commission européenne en 2016 : le texte voté à la majorité du PE est un pas en avant vers la réorientation de notre politique européenne d'agrocarburants. C'est justement pour cela que les conservateurs du Parlement ont obtenu le report des négociations avec le Conseil. Résultat: un bon texte mais nous n'aurons pas de législation d'ici la fin de la mandature. C'est un coup manqué et nous pouvons fortement le regretter. Clarifier la politique européenne, passer progressivement de la première génération de biocarburants à la seconde, renforcer la prise de conscience des effets CASI au sein de l'Union et prévoir la prise en compte de ces facteurs dans la législation à l'horizon 2020: tels étaient les objectifs de la rapporteur Corinne Lepage. Sans renier les investissements réalisés en Europe et l'importance des filières biodiesel et bioéthanol, il faut aujourd'hui faire évoluer notre politique d'agocarburants pour en faire un réel outil de contribution aux objectifs de lutte contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − La direttiva sulle energie rinnovabili stabilisce l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 la quota del 20% di energia rinnovabile nel consumo energetico totale dell'UE e del 10% di energia rinnovabile nel settore dei trasporti. Parallelamente, la direttiva sulla qualità dei carburanti ha introdotto l'obiettivo vincolante di ridurre del 6% l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali. L'accelerazione del passaggio ai biocarburanti avanzati, che gode di un ampio consenso, costituisce uno degli obiettivi della proposta. È indispensabile dare all'industria un segnale chiaro dell'orientamento dell'Unione europea verso i biocarburanti avanzati onde favorire gli investimenti a lungo termine. Per questo motivo ho votato a favore di questa direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Utilizarea biocombustibililor a înregistrat o creștere constantă de-a lungul ultimilor zece ani ca urmare a politicii UE care urmărește limitarea impactului pe care îl au transporturile asupra mediului și reducerea dependenței Europei de combustibilii pe bază de petrol.

Parlamentul European a recunoscut importanța promovării energiei din surse regenerabile. Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei vizează combaterea schimbărilor climatice și reducerea dependenței UE de surse externe de energie. Cu toate acestea, scopul principal al celor două directive se află în pericol de a fi subminat de efectul schimbării indirecte a utilizării terenurilor, care poate anula reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră aferentă biocombustibililor individuali în raport cu combustibilii fosili pe care îi înlocuiesc.

Activitățile științifice arată că emisiile rezultate din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor pot varia în mod substanțial de la o materie primă la alta în raport cu combustibilii fosili pe care îi înlocuiesc și că emisiile de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor sunt semnificative și ar putea anula, total sau parțial, reducerile de gaze cu efect de seră generate de biocombustibilii individuali.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport présenté par la rapporteure, puisque celui-ci ne reflétait pas les positions de notre groupe et ne satisfaisait au final aucun parti politique au sein du Parlement. Sur ce dossier, le Parlement européen a été très divisé, deux conceptions se sont opposées, et nous avons adopté un compromis a minima qui ne satisfait aucune des parties. Devant cette division claire du Parlement, nous n'avons pu confier mandat à la rapporteure pour commencer les négociations avec le Conseil, puisque la position adoptée n'est, au final, pas représentative de la position du Parlement. Le texte repart donc au Conseil pour une seconde lecture, laissant plus de temps au Parlement pour adopter une position claire et tranchée.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Podczas głosowania opowiedziałem się przeciwko przyjętej przez parlament rezolucji ustawodawczej. Omawiany dokument w zasadniczy sposób ograniczałby udział biokomponentów pochodzenia rolniczego z 10% do 6%, przy czym pozostałe 4% miałoby się składać z 2,5% biopaliw zaawansowanych oraz 1,5% biopaliw z innych źródeł odnawialnych. Jestem zdania, iż przyjęcie przez Radę rezolucji Parlamentu Europejskiego w jej obecnej formie w znaczący sposób podważy stabilność prawną, co w konsekwencji oznaczałoby nie tylko utratę zaufania grup producenckich czy inwestorów, ale i przyczyniłoby się do zmniejszenia zatrudnienia w tym sektorze. Produkcją biopaliw z biokomponentów zajmują się w szczególności małe firmy, dla których radykalna zmiana profilu produkcji na paliwa zaawansowane może okazać się zbyt trudna. Nie należy zapominać, iż zaproponowane przez Parlament Europejski zmiany mogłyby mieć wpływ na wszystkie sektory gospodarki, w tym na ostateczne ograniczenie produkcji globalnej. W wątpliwość podaję opieranie nowych założeń na mało wiarygodnym i niesprawdzonym czynniku ILUC (pośrednia zmiana użytkownika gruntu). Szczególnie, że wykorzystuje on niepewne dane i skomplikowaną metodologię, przez co w każdym instytucie daje on inny wynik.

Mając na uwadze przedstawione argumenty, wierzę, że omawiany dokument w trakcie drugiego czytania może zostać poprawiony na tyle, by w ostatecznej formie współgrać z interesami nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. My party is against the vast majority of measures central to this Directive – greenhouse gas emissions, carbon capture, the 2020 targets, the use of biofuels, the pseudo-calculation of CO2 life cycles and the introduction of more targets and restrictions, to name but a few. In particular, we are against the use of subsidies and this report aims to facilitate the use of EU taxpayers’ money to subsidise industries which, quite simply, would not exist under free market conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'étais en faveur d'un seuil à 6,5% d'utilisation de biocarburants d'ici à 2020 proposés par la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Le rapport Lepage précise que la quantité importante de gaz à effet de serre dégagée par les biocarburants s'explique en raison d'un phénomène appelé changement d'affectation des sols indirects (CASI). La méthode de calcul sur laquelle sur base le CASI pour mesurer la quantité de CO2 émise semble, en l'état actuel des choses, scientifiquement non maîtrisée, défaillante et donc inapplicable. Ainsi, j'ai voté contre tous les amendements proposés par la commission et repris par le rapport Lepage proposant d'inclure des facteurs liés au CASI. J'ai voté contre la proposition amendée car je ne souhaite pas de calcul du facteur CASI au niveau européen. En revanche, j'ai voté en faveur de la résolution législative de façon à avoir une 1ère lecture claire du Parlement européen et de continuer le travail sur ce rapport tout au long de la deuxième lecture.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione presentata dalla collega on. Lepage perché ritengo indispensabile che, al progredire delle tecniche e delle scoperte scientifiche nel campo dei carburanti, debba conseguire un parallelo ammodernamento legislativo. Ritengo che il Parlamento avrebbe dovuto puntare ad un obiettivo più ambizioso per quanto riguarda il sostegno ai biocarburanti di seconda generazione, adottando una percentuale più bassa per definire il limite del contributo dei biocarburanti di prima generazione al raggiungimento della soglia complessiva. Penso inoltre che dovremmo prestare maggiore attenzione nel conteggio dell'effettiva riduzione delle emissioni di CO2 data dalle tecnologie più avanzate.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A promoção dos biocombustíveis tem sido um dos elementos essenciais da política da UE pois não só aumentam a sustentabilidade dos transportes como também melhoram a segurança do aprovisionamento energético e apoiam o desenvolvimento económico. A alteração da Diretiva Energias Renováveis pretende minimizar o impacto das alterações indiretas do uso do solo nas emissões de gases com efeito de estufa. Congratulo-me com o acordo alcançado que apoia uma transição gradual dos biocombustíveis convencionais para os avançados, desde que os progressos tecnológicos o permitam, minimizando, ao mesmo tempo, os efeitos prejudiciais para a indústria europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − În prezent s-a ajuns în situaţia în care dezvoltarea industriei biocombustibililor de primă generaţie are drept efect sacrificarea terenurilor agricole destinate produselor de consum alimentar. Totodată, multiplicarea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea tot mai mare a terenurilor agricole pentru producţia de biocombustibili anulează multe dintre beneficiile aduse de biocombustibili. Acesta este un semnal clar că atenţia şi eforturile trebuie să se concentreze pe biocombustibilii avansați. De aceea, salut votul Parlamentului European în favoarea limitării utilizării biocombustibililor tradiţionali şi tranziţia mai rapidă spre biocombustibilii avansaţi obtinuţi din surse alternative, cum ar fi alegele marine şi deşeurile. Prin textul adoptat, Parlamentul European doreşte să limiteze biocombustibilii de primă generaţie, respectiv cei proveniţi din recolte agricole, la 6% din consumul final de energie din sectorul transporturilor, până în 2020, spre deosebire de ţinta de 10% din legislaţia existentă. Biocombustibilii avansaţi, generaţi din alge marine sau din deşeuri, vor trebuie să reprezinte cel puţin 2,5% din consumul de energie din sectorul transporturilor. Propunerea legislativă are importante implicaţii economice şi etice şi este esenţială pentru integritatea politicii UE de combatere a schimbărilor climatice.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La direttiva proposta dalla Commissione modifica le precedenti direttive sulla qualità dei carburanti e sulla promozione delle energie rinnovabili per tenere conto del fattore ILUC, ovvero delle emissioni associate al cambio d'uso dei terreni coltivati per produrre biocarburanti, le quali riducono i vantaggi per l'ambiente. La proposta ILUC mira, quindi, a limitare il ruolo dei biocarburanti derivati da colture agricole nella contabilizzazione ai fini dell'obiettivo del 10% di energie rinnovabili nei trasporti entro il 2020. Condivido gli obiettivi della proposta legislativa presentata dalla Commissione, che mira a premiare i biocarburanti più virtuosi, in termini di emissioni di CO² rispetto al combustibile fossile di riferimento e di non competitività col mondo agricolo per l'uso del terreno. D'altro canto va evidenziato che la percentuale del 5% per l'utilizzo di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose penalizza di fatto gli investimenti già intrapresi. Inoltre, l'introduzione del conteggio quadruplo potrebbe avere effetti distorsivi sul mercato, oltre al rischio di frodi. Ad ogni modo, ritengo che i dati proposti in relazione ai fattori emissivi derivanti dal cambio indiretto di uso del suolo debbano essere supportati da studi internazionali in merito.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − La direttiva affronta un problema di importanza primaria, che incide a fondo sulle prospettive di sviluppo, in particolare delle aree meno sviluppate del globo. Non possiamo nasconderci, infatti, l'incidenza della produzione di biocarburanti sulle scorte alimentari; una incidenza tanto maggiore laddove di più le popolazioni risentono di endemiche carenze di beni primari. Allo stesso tempo, però, non è pensabile ignorare l'entità degli investimenti già fatti o programmati per i prossimi anni dai produttori di biocarburanti. Era necessaria una sintesi che tenesse conto di questo aspetto, ma che non precludesse lo sviluppo ulteriore della seconda generazione di biocarburanti che, senza dubbio, producono impatti negativi minori. L'Unione deve assolutamente promuovere il passaggio - sicuramente graduale, evitando ingiuste penalizzazioni - alla seconda generazione, dal momento che non sono più ammissibili le conseguenze che ha prodotto l'attuale sistema. La sottrazione di terreni alla produzione alimentare, con conseguente innalzamento dei prezzi delle derrate, la corsa indiscriminata all'accaparramento di pezzi di terra hanno prodotto effetti negativi sulle popolazioni, che hanno pagato un prezzo elevato che l'Europa non può più consentire. Sappiamo che si poteva osare di più e trovare il coraggio per iniziative che garantissero più benefici ai cittadini e al sistema globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. – Le texte devra trouver une majorité en deuxième lecture. C'est heureux car en l'état, il repose sur des modèles théoriques trop incertains et des plafonnements artificiels. En ces temps de tensions économiques, il pouvait mettre en danger les investissements déjà réalisés et les emplois créés à la suite de choix récents. L'agriculture européenne trouve ici un débouché d'appoint qui contribue à une certaine stabilisation des marchés, les biocarburants ne pouvant de toutes les façons s'accommoder de prix élevés des matières premières

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je pense qu’il est encore trop tôt pour fixer dans le marbre du droit communautaire des facteurs de calcul des changements d’utilisation des sols, alors même que leur mode de calcul ne réunit pas un accord large au sein de la communauté scientifique, et que nous venons à peine de fixer des objectifs pour les biocarburants en 2009. Les entreprises et l’ensemble des acteurs de la filière ne comprendraient pas cette instabilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE), schriftelijk. - Vandaag stellen we voor biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken. We zetten daarmee een verkeerd beleid recht. Dergelijke biobrandstoffen werden 10 jaar geleden onthaald als dé oplossing voor hernieuwbare energie in transport. Ondertussen blijkt dat er weinig ‘bio’ is aan vele van deze brandstoffen. Vaak is het totale effect op het milieu zelfs negatief. Bovendien ben ik opgetogen dat er strengere criteria komen om te bepalen welke biobrandstoffen duurzaam zijn en welke niet, en dat er vanaf 2020 rekening wordt gehouden met de indirecte gevolgen die het telen van biobrandstoffen op het milieu uitoefent. In Vlaanderen zijn in het verleden grote investeringen gedaan voor de productie van biobrandstoffen, onder andere in de haven van Gent. Met deze nieuwe voorstellen van het Europees Parlement komen deze investeringen niet in gevaar. Investeringszekerheid is voor mij cruciaal. Het kan niet de bedoeling zijn dat ondernemers het slachtoffer zijn van een Europees beleid dat van verkeerde inschattingen is uitgegaan. Bestaande projecten kunnen dus blijven bestaan, maar er wordt wel een signaal gegeven om toekomstige investeringen in een meer duurzame richting te sturen. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe investeringen, onder andere voor geavanceerde biobrandstoffen, afkomstig uit afval of algen, en dat is goed nieuws.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az energiahatékonyság növelésének az Európai Unió az utóbbi időben kiemelt szerepet szán, és kétségkívül minden tagállam azon dolgozik, hogy az erre vonatkozó kötelező százalékos célértéket teljesíteni tudja 2020-ra.

Ennek érdekében fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk a közlekedési ágazat energiaigényére, mely növekvő tendenciát mutat, nehezítve ezzel az energiahatékonyságra vonatkozó célkitűzések elérését.

Emellett az üvegházhatásúgáz-kibocsátás további csökkentésének érdekében további szabályozásra van szükség. A nulla vagy alacsony UHG-kibocsátású bioüzemanyagok kerüljenek felhasználásra a közlekedés során, és egyetértek azzal a célkitűzéssel, mely szerint a bioüzemanyag-termelést tovább kell ösztönözni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur des projets de directive sur la qualité du carburant et de directive sur les énergies renouvelables que le groupe socialiste et démocrate a cherché à adapter de manière à répondre plus efficacement aux défis environnementaux et alimentaires à venir. La production de biocarburants issus de cultures alimentaires contribue à la volatilité des prix, raison pour laquelle la demande croissante de biocarburants dans l'Union européenne a notamment pour conséquence néfaste une restriction de l'accès à l'alimentation de certaines populations. Cette situation est très préoccupante. Il est indispensable que les populations vivant dans la pauvreté ne souffrent pas d'un manque de nourriture dû à la multiplication de politiques visant à accorder la priorité à la production de biocarburants. Selon l'OCDE et la FAO, les prix des denrées alimentaires de base vont probablement continuer à augmenter, entre 2015 et 2019, d'au moins 27 % pour le blé, de 48 % pour le maïs et de 36 % pour les graines oléagineuses, par rapport aux niveaux de 1998 à 2002. L'impact potentiel de la production de biocarburants sur les prix des matières premières alimentaires devrait ainsi être davantage pris en compte par l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Diretiva relativa às energias renováveis estabeleceu como objectivo atingir até 2020 uma quota global de 20% de energia proveniente de fontes renováveis na UE e uma quota de 10% desse tipo de energia no setor dos transportes. Tais metas são ambiciosas mas necessárias à consolidação de uma maior independência face aos combustíveis fósseis. Hoje aprovamos um texto equilibrado que, sem pôr em causa os objectivos em matéria de energia limpa, também não sobrecarrega demasiado a indústria europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Com esta votação, o Parlamento Europeu defende que a quota de energia proveniente de biocombustíveis clássicos ou de primeira geração, produzidos a partir de cereais e outras culturas ricas em amido e culturas açucareiras, oleaginosas e outras culturas energéticas cultivadas em terra, não deve ser superior a 6% do consumo final de energia nos transportes em 2020. Atualmente, o objetivo para 2020 está fixado nos 10%. A quota de energia dos biocombustíveis avançados ou de segunda geração, como os produzidos a partir de algas ou resíduos, deve representar, pelo menos, 2,5% do consumo final de energia no setor dos transportes em 2020. Defendo que sejam tidas em conta as emissões de gases com efeito de estufa que resultam da crescente utilização de terrenos agrícolas para a produção de biocombustíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Súhlasím s potrebou znižovania emisií v odvetví dopravy a plnením cieľov Európa 2020. Kľúčovým prvkom predkladanej predmetnej smernice však je 5 % ohraničenie pre konvenčné biopalivá vyrábané z poľnohospodárskych plodín. S týmto opatrením nemôžem súhlasiť, keďže v SR bolo v dôsledku implementovania smernice 2009/28/EC o OZE investované značné množstvo finančných prostriedkov na vybudovanie moderných prevádzok na výrobu biopalív. Zároveň bolo Slovensko jednou z krajín zasadzujúcou sa počas rokovaní za prísnejšiu kontrolu surovín pre výrobu biopalív novej generácie v snahe zamedziť možnému zámernému znečisťovaniu a podvodom. I preto v danej súvislosti podporujem vytvorenie systému kontroly aj na európskej úrovni. Pri jeho zavádzaní je však potrebné vynakladať úsilie, aby bolo možné predísť nadmernej administratívnej záťaži s tým súvisiacej. Súčasne, aby bola zabezpečená dlhodobá konkurencieschopnosť priemyselných odvetví založených biopalivách, domnievam sa, že by mali byť uprednostňované východiskové suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití než ako biopalivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – J'ai souhaité voter en faveur d'éléments réalistes lors de cette séance. En effet, le texte proposé, qui est essentiellement technique, proposait de remettre en question les investissements et la politique environnementale des biocarburants en Europe. J'ai donc soutenu un taux de 6,5% d'incorporation de biocarburant contre les 5% de la Commission européenne et contre les 6% finalement adoptés. Alors même que j'adhère à la philosophie du calcul des factures CASI, je n'ai pas souhaité les appliquer dans cette directive puisque la méthode de calcul est trop incertaine. On n'applique pas à un malade un traitement lourd par prévention. La proposition que j'ai soutenue prévoyait l'émergence des biocarburants de 2ème génération ce qui permettait de répondre aux critiques de la sécurité alimentaire et de la sécurité énergétique de l'Europe. J'ai cependant voté positif au vote final puisque cela permet d'avancer vers une seconde lecture.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Grazie al voto della plenaria di oggi i cittadini europei hanno ottenuto una doppia garanzia. Da un lato, l´introduzione di una soglia massima pari al 6 % per l´utilizzo dei biocarburanti di prima generazione rappresenta un elemento positivo a tutela della sicurezza alimentare. Nel decennio scorso la spinta ai biocarburanti quale soluzione all´eccessiva dipendenza energetica ha portato ad un´eccessiva competizione tra colture ad uso alimentare e quelle destinate ai biocarburanti, innescando una spirale di crescita dei prezzi degli alimenti. Nonostante il calo del 9 % registrato dalla Banca Mondiale a Febbraio 2013, il livello internazionale dei prezzi rimane tuttora elevato. Dall´altro lato, il raggiungimento, entro il 2020, di una soglia minima per il consumo di energia prodotta dai biocarburanti avanzati consentirà di preservare gli investimenti già intrapresi nel settore e di incentivare la ricerca di soluzioni alternative per la produzione di energia. Purtroppo, la bassa percentuale prevista per tale soglia, pari al 2,5 %, rappresenta un´occasione perduta per favorire una reale innovazione nel settore. Comunque auspico il raggiungimento, da parte del Consiglio, di una posizione comune vicina a quella votata oggi in plenaria, al fine di garantire il prima possibile ai nostri cittadini una strategia energetica sostenibile nel lungo periodo.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. − W poprzedniej kadencji Parlament Europejski przyjął kontrowersyjny pakiet klimatyczno-energetyczny, ale życie wykazało, że się myliliśmy. Myślę, że obecne sprawozdanie należy traktować jako początek odchodzenia od nieprzemyślanego do końca i szkodliwego dla gospodarki UE pakietu. Okazuje się bowiem, że biopaliwa pierwszej generacji – bioetanol dodawany do benzyny, biodiesel (ester metylowy) – które miały zastąpić minimum 10% energii zawartej w paliwach, zwiększają łączną emisję CO2. Uważam, że do 2020 roku nie uda się zastąpić 10% paliw tradycyjnych i osiągnąć zarazem sześcioprocentową obniżkę emisji CO2. A to dlatego, że w produkcji bioetanolu nie uwzględniono emisji CO2 podczas fermentacji oraz agrarnych skutków pośrednich i faktu, że odwodniony spirytus zawiera mniej energii niż benzyna i trzeba go użyć dwa razy więcej, co powoduje wzrost zużycia paliwa przez silniki benzynowe, czyli wzrost emisji CO2. Bioestry metylowe z kolei także zawierają ok. 20% mniej energii od zwykłej ropy Chcąc uzyskać stosowną moc silników, zwiększymy zużycie paliwa i emisję CO2 oraz cząstek stałych do atmosfery.

Mimo że polscy inwestorzy stracą gospodarczo, bo dostosowali się już do poprzednich regulacji, to popieram to sprawozdanie. Czynię to dlatego, że mam nadzieję, iż także w sprawie innych elementów pakietu klimatyczno-energetycznego nastąpią stosowne zmiany. W przeciwnym razie straty będą katastrofalne w skutkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Nous venons de donner un coup de frein aux agrocarburants afin de réduire leur impact négatif sur la déforestation, l’accaparement des terres et la sécurité alimentaire dans les pays en développement. Il était indispensable de voter pour un plafonnement des agrocarburants de première génération (le taux retenu est plus élevé qu’espéré, 6 % de l'énergie finale consommée dans les transports), produits à base de cultures alimentaires. « On veut nourrir les hommes pas les voitures ». Il était également fondamental d’inclure des facteurs CASI (ILUC), dans la comptabilité des gaz à effet de serre, reflétant l’impact climatique des agrocarburants dû au déplacement de la production alimentaire de différentes matières premières. C’était le minimum nécessaire permettant de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les conséquences négatives (changement climatique, insécurité alimentaire et les conséquences sociales dues au déplacement de la production alimentaire) de la politique actuelle de l’UE en matière d’agrocarburant. Il est cependant très regrettable que la rapporteure n’ait pas obtenue le mandat de négociation avec le Conseil, ce qui reporte un éventuel accord à la prochaine législature. Une première étape a été franchie mais la bataille est donc loin d'être gagnée.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. - J'ai voté contre ce rapport car les mesures proposées auraient comme conséquence de pénaliser injustement les filières européennes de biocarburant.

La directive propose en effet de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au changement d'affectation des sols utilisés pour la production de biocarburants. Cette méthode de calcul repose cependant sur des valeurs non scientifiquement établies. Le rapport stigmatise l'ensemble des biocarburants alors qu'il est important de maintenir le développement de cette filière intéressante pour l'agriculture.

Je considère, enfin, que nous devons mieux prendre en compte les sources n'entrant pas en concurrence avec la production alimentaire, comme les algues ou les résidus ligno-cellulosiques d'origine forestière, qui représentent un gisement non négligeable dans les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Grzyb (PPE), na piśmie. − Parlament przyjął zły projekt, oparty na złych założeniach przedłożonych przez Komisję Europejską. Cel zawartości biopaliw w końcowym zużyciu energii w transporcie został ustalony 5 lat temu. Nie można go zmieniać wtedy, kiedy przedsiębiorcy, opierając się na uchwalonym prawie, są w trakcie realizacji inwestycji, w tym wielu współfinansowanych przez fundusze unijne, również te, które za warunek uczestnictwa miały trwałość przedsięwzięcia. Takie zachowanie podważa zaufanie do prawa i instytucji Unii Europejskiej. Dlatego też od początku byłem przeciwny zmianom proponowanym przez Komisję. Mam nadzieję, że w trakcie drugiego czytania zostaną usunięte główne wady tego projektu, które mogą doprowadzić do dezintegracji całego sektora biopaliw w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Des agrocarburants de première génération qui engendrent pauvreté et insécurité alimentaire dans les pays du Sud? C'est pour en finir avec cette situation que, à la différence d'une droite qui défend uniquement le lobby industriel, j'ai voté en faveur de ce rapport afin de réduire l'usage de ces biocarburants qui n'ont de bio que le nom. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, j'estime que nous devons plafonner les biocarburants de première génération à 5,5 % et promouvoir des biocarburants avancés, issus notamment de déchets et d'algues. Je suis également favorable à l'inclusion du facteur ILUC ("changement d'affectation des sols") dans les critères de durabilité des carburants car cela permettra d'avoir à l'avenir une réelle image de l'empreinte carbone d'un biocarburant afin d'être mieux à même d'évaluer le plus en amont possible si leur production doit ou non être poursuivie. Enfin, j'ai soutenu la protection des investissements déjà réalisés afin de préserver l'activité de certaines industries qui se sont engagées dans des actions de modernisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. - Jag har röstat för direktivet. Direktivet behandlar EU:s biodrivmedelspolicy. 2008 tog parlamentet ställning till förmån för att inkludera indirekt ändrad markanvändning (ILUC) av vilka minskningar av växthusgasutsläppen som kan tillräknas biodrivmedlen. Direktivet förhindrar att mark omvandlas från livsmedelsproduktion till energigrödor, vilket är positivt både ur klimathänseende och matförsörjningshänseende. Jag välkomnar miljö- och klimatkrav på biodrivmedlen, men samtidigt är det många andra verksamheter som har effekt på klimatet och markanvändningen. Jag beklagar att processrester från massa- och pappersindustrin såsom svartlut, råsulfatsåpa, råtallolja och tallbeck ej inkluderas i förteckningen över avancerade biodrivmedel.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. − Magyarország az utóbbi évtizedben az EU egyik legnagyobb bioetanol-termelőjévé vált. A bioetanol-gyártás nemcsak biztos piacot jelent a hazánkban megtermelt kukoricának, és ezzel stabil jövedelmet biztosít a gazdáknak, hanem hozzájárul ahhoz, hogy alapanyag helyett magas hozzáadott-értékű ipari terméket tudjunk exportálni.

A hagyományos bioüzemanyagok visszaszorítását megcélzó jelentés a magyar gazdák szempontjából hátrányos és veszélyes precedenst teremthet a megújuló energiák támogatása, illetve az EU energiafüggetlenségének biztosítása terén. A javaslat elfogadása esetén több ezer munkahely kerülne veszélybe, és jelentős beruházások hiúsulnának meg. Ezért szavazatommal nem támogattam, hogy az Unió korlátozza a hagyományos bioüzemanyagok termelését.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), skriftlig. − Förslaget om nya regler för biobränslen innehöll mycket detaljregler för skogen. Restprodukter från skogs- och massaindustrin utgör en stor potential att minska utsläppen av växthusgaser. Europaparlamentet tog i omröstningen inte tydligt avstånd från utskottets diskriminerande hållning mot biobränslen från skogen. Vi moderater såg oss därför tvingade att säga nej till Europaparlamentets position, trots att vi lyckades få bort flera av de värsta delarna i utskottets förslag. Skogspolitiken är och ska fortsätta vara en kompetens för de enskilda medlemsstaterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. − Es balsoju pret šo priekšlikumu ierobežot tradicionālo biodegvielas ražošanu un pāriet uz jauniem biodegvielas ražošanas veidiem no atjaunojamiem resursiem. Es atbalstu mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet uzskatu, ka konkrētais priekšlikums uzliks jaunu slogu Eiropas un Latvijas zemniekiem, kuru intereses es aizstāvu Eiropas Parlamentā. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir līderis dažādu piesārņojumu samazināšanā, bet mums ir jādomā arī par mūsu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamas darba vietas un mums ir jādomā arī par jaunu darba vietu radīšanu. Tāpēc aicinu Eiropas Komisiju un Parlamenta Vides komitejas deputātus tālākajās sarunās ieņemt līdzsvarotāku pozīciju un ņemt vērā, ka KLP reformas dēļ Eiropas zemniekiem tuvāko gadu laikā nāksies ieviest virkni jaunu prasību.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es atbalstīju Parlamenta apstiprināto tekstu šim likumprojektam, jo uzskatu, ka Eiropas Savienība nedrīkst mainīt spēles noteikumus spēles laikā attiecībā uz biodegvielu ražošanas mērķiem. Pieņemot lēmumus, ir jārēķinās ar jau veiktajiem ieguldījumiem biodegvielu ražotnēs. Ja tiks pārmērīgi samazināti mērķi, kurus pati Eiropas Savienība ir izvirzījusi, tad ieguldījumi daudzās pirmās paaudzes biodegvielu rūpnīcās būs bijuši veltīgi. Tāpēc mērķu samazinājums bija jānosaka atbilstoši esošajai situācijai un plānotajiem ieguldījumiem biodegvielu ražotnēs, proti, tas nekādā gadījumā nedrīkstēja būt mazāks par jau darbojošos un plānoto rūpnīcu jaudu. Apstiprinot šo likumprojekta redakciju, Eiropas Parlaments ir apliecinājis, ka atbildīgi attiecas pret uzņēmējdarbības vidi Eiropas Savienībā.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), in writing. – I voted in favour of the final report, although I have many reservations. However, we need to improve the current situation. This report provides the bare minimum: we voted to include Indirect Land Use Change (ILUC) factors reflecting the climate impact due to displacement of food production of different feedstocks on greenhouse gas accounting from 2020, and adopted a cap of 6 % on land-based biofuels including energy crops as a safeguard for 2020. My Group opposed the 10 % biofuels target when it was first proposed, but found no majority in the EP. We have now seen the damage that the current target is doing in terms of removing land for food production and transferring its use to fuel production. I deeply regret the attitude of some Members, who have sought to weaken the Commission’s proposal and who now seek to delay agreement with a view to weakening Parliament’s position and doing in negotiations what they could not do in the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – L’objectif de cette directive est de promouvoir le développement de biocarburants "avancés". Ces biocarburants, qui sont par exemple produits à partir de résidus agricoles ou d’algues, ont un moindre impact sur l’environnement car ils n'entraînent ni la destruction de zones naturelles, ni la conversion de terres agricoles. L'augmentation de la production de biocarburants pose en effet deux problèmes: des terres agricoles consacrées initialement aux cultures alimentaires sont converties en terres pour la production de biocarburants, et des zones naturelles sont converties en terres agricoles, ce qui conduit à une réduction de la biodiversité et à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons donc décidé d'augmenter la part de biocarburants avancés à 2,5% de la consommation finale de carburant. J’ai soutenu cette directive car nous devons encourager l’innovation afin de rendre les biocarburants moins polluants et pour éviter que leur développement ne menace les cultures alimentaires. Ce vote aidera également l'Union européenne à atteindre l’objectif d’utiliser 10% d’énergie renouvelable dans les transports d'ici à 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Corinne Lepage (ALDE), par écrit. – En 2008, l’UE s’était fixée un objectif ambitieux : d'ici à 2020, 10% du carburant utilisé pour les transports devaient être produits à partir d’énergies renouvelables. Dans ce domaine, l’UE comptait beaucoup sur les biocarburants. Cependant, les travers des biocarburants dits de « première génération », c’est à dire, ceux issus des céréales, des sucres ou des oléagineux ont obligé l’UE à réagir. D'après certains, la culture toujours plus importante des agrocarburants impliquerait la déforestation de forêts vierges en Indonésie ou au Brésil. Cette déforestation génèrerait plus de gaz à effet de serre que les énergies fossiles.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. − I support an EU biofuels policy which prevents the unintended promotion of polluting biofuels as well as the distortion of crop prices on a global level that encourages poverty. From my point of view, we should ensure appropriate market penetration of innovative and less harming biofuels that do not compete for land needed to grow crops. However, I would like to underline that the voting was only to amend the proposal but not on the legislative resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – L'affirmation selon laquelle la production de biocarburants en Europe serait responsable de la déforestation de forêts vierges est insensée. Depuis 2004, le Brésil a doublé sa production de biocarburants tandis que la déforestation de forêts vierges a pu être réduite de 75 % dans le même laps de temps. Le critère ILUC/CASI sur l'utilisation indirecte des surfaces agricoles pour évaluer, de manière scientifiquement correcte, les aspects environnementaux de la production de biocarburants en Europe présente de sérieuses lacunes méthodologiques, ce qui a également été reconnu par la Commission européenne. Les commissions de l'agriculture et de l'industrie du Parlement européen ont très justement souligné que la culture de colza en Europe se répercute même de façon positive sur les critères ILUC/CASI. La grenaille de colza est utilisée comme produit de fourrage, réduisant ainsi le recours au soja à raison d'environ deux millions de tonnes. Pour toutes les raisons susmentionnées, je suis convaincue que l'on ne devrait agir avec impétuosité, ce que nous avons bien trop souvent fait, et attendre que la discussion scientifique sur la production de biocarburants arrive à maturité. Voilà pourquoi j'ai voté pour les propositions raisonnables des commissions de l'agriculture et de l'industrie et contre le rapport farfelu de la commission de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  George Lyon (ALDE), in writing. – In today’s vote on the fuel quality directive and renewable energy directive I supported double counting on cooking oil and animal fats. I firmly believe that these substances should come under the 2.5 % sub-target, as completely excluding them from the target would be a missed opportunity to further help with tackling environmental issues in Scotland.

I voted in favour of the 6 % cap on biofuels as I feel that this strikes a balance between a smooth transition for those who have already made investments and development opportunities in the sector.

I understand the need to slowly move towards new forms of biofuels, which is why I supported a 2.5 % target for advanced biofuels.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because legislation regarding biofuels needs to be updated. There are some challenges associated with the increased use and growing of biofuels, but this report addresses these and will make the spread of biofuels more sustainable.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur d'une limite d'incorporation de biocarburant de 1ère génération à 6,5% dans la transports, au lieu des 5% proposé. J'ai voté contre les dispositions relatives à "Iluc" car la fiabilité des facteurs pour prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants dans l'utilisation des terres agricoles n'est pas avérée.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (S&D), in writing. − Labour MEPs voted in favour of measures to limit the use of biofuels from food crops and for ILUC factors to be introduced to ensure that only sustainable biofuels count towards EU targets. Whilst the outcome of the vote did not go as far as Labour MEPs would have wanted, we nevertheless supported the final vote because Parliament did agree to ILUC factors (though later than we wanted) and to a 6 % cap. However, we are extremely disappointed that Parliament did not give a mandate to the rapporteur to enter into negotiations with the Council so that MEPs and Ministers could finalise this important law quickly. Delays make it extremely difficult to conclude this legislation before the 2014 elections. Conservative MEPs joined other right-wing groups in Parliament in blocking a negotiating mandate, despite the position of their own government which was in favour of a cap and ILUC factors. Once again they have let the country down on environmental issues. Labour MEPs would like to thank the thousands of constituents who contacted them about this important vote and are only sorry it did not have a better outcome.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport a un grand mérite.Il instaure une limite à l'utilisation des agrocarburants de 1ères générations et à un niveau plus bas que celui souhaité par les lobbys. Ce rapport ne clos pas le débat sur les agrocarburants. Je continue de défendre l'interdiction pure et simple des ces agrocarburants de première génération qui entrent en concurrence avec les productions agricoles à usage alimentaire. Je vote contre les lobbys qui s'agitent honteusement contre ce texte et je veux défendre les progrès indispensables qu'il contient. Je vote pour. Cependant ce texte n'affirme pas clairement l'objectif de réduction drastique des énergies carbonées et préconise certaines solutions très discutables comme des technologies de stockage de CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Diretiva relativa às energias renováveis estabeleceu como objetivo atingir até 2020 uma quota global de 20% de energia proveniente de fontes renováveis na UE e uma quota de 10% desse tipo de energia no setor dos transportes. Em simultâneo, a diretiva relativa à qualidade dos combustíveis define um objetivo vinculativo de 6% de redução da intensidade de gases com efeito de estufa dos combustíveis utilizados nos transportes rodoviários e em máquinas móveis não rodoviárias. Estas duas diretivas são de extrema importância para conseguirmos atingir os objetivos estipulados até 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue la prise en compte par le Parlement européen des changements indirects dans l’affectation des sols. Les énergies dites renouvelables, et par conséquent celles bénéficiant de subventions publiques, devront ainsi prendre en compte les effets directs et indirects dans le calcul du taux d’émission de gaz à effet de serre. De plus, le Parlement européen a établi un cadre permettant de limiter la transition de cultures destinées au secteur alimentaire vers le secteur énergétique. Néanmoins, je regrette le manque d’ambition du compromis. La course vers de nouvelles terres agricoles à des fins énergétiques a des conséquences sociales et écologiques désastreuses. Plafonner le biocarburant à 6% de la consommation totale en énergie reste un compromis minimaliste et l'application prévue en 2020 est fort tardive.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The EU biofuels policy should prevent the unintended promotion of polluting biofuels as well as the global distortion of crop prices that fuels poverty while at the same time protecting existing investments. I am sure that the market in innovative and less polluting biofuels which do not compete with food crops for land should develop.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Die Debatte über Biokraftsstoffe und Energie aus erneuerbaren Quellen wurde sehr unsachlich und ideologisch nach dem Motto „Tank oder Teller“ geführt. Das ist bedauerlich. So einfach kann man es sich nicht machen. Im Prinzip ist die Herstellung von Biokraftstoffen auf Flächen, die für die Herstellung von Lebensmitteln genutzt werden, bedenklich. Aus verschiedenen Gründen kann es aber dennoch Sinn machen. Dann nämlich, wenn – wie bei Raps – die Fruchtfolge eingehalten werden kann oder mit dem „Abfallprodukt“ gleich Futtermittel „mitproduziert“ werden. Der Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von Biokraftstoffen macht daher, sofern er in begrenztem Ausmaß geschieht, durchaus Sinn und ist zu befürworten. Gewisse Umweltaktivisten im Parlament haben zuerst einen hohen Anteil haben wollen, nun soll wieder alles anders sein. Es braucht auch Rechtssicherheit für die Betroffenen. Nachdem der Bericht in Summe nicht wirklich zufriedenstellend war, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − Labour MEPs voted in favour of measures to limit the use of biofuels from food crops and for ILUC factors to be introduced to ensure that only sustainable biofuels count towards EU targets. Switching to biofuels whose greenhouse gas emissions are no better or even worse than conventional fuels makes no sense and is having a negative impact on world food prices and fuelling land-grab problems in developing countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei o relatório Lepage sobre alterações da Diretiva relativa à energia renovável no sentido de reduzir as quotas obrigatórias de biocombustíveis de primeira geração (produzidos a partir de espécies alimentares, como o milho) e privilegiar os de segunda geração (resíduos, por exemplo), porque o regime até agora em vigor se revelou causador de pressão sobre os preços alimentares e sobre o uso nocivo da terra (desflorestação e degradação ambiental). A promoção de combustíveis não fósseis não pode sacrificar outros valores e interesses mais importantes. A necessidade de corrigir a referida Diretiva mostra os custos e os prejuízos que podem ser causados por um certo fundamentalismo ecológico, baseado mais em dogmas e modas do que em juízos informados e escolhas avisadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šiandien patvirtintame dokumente išsakėme EP poziciją klausimu, susijusiu ne tik su naujos kartos biokuro skatinimu, tačiau, netiesiogiai, ir su maisto kainų kilimu bei pastangomis sustabdyti beatodairiškus miškų kirtimus atogrąžų juostose. Suprantu, jog šis sprendimas nepatinka tradicinių biodegalų gamintojams, susiduriantiems su tam tikru teisiniu netikrumu, tačiau esu įsitikinusi, kad ES turi būti pasauline tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita lydere.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto questa risoluzione. Sebbene gli investimenti già in atto debbano essere tutelati, gli scopi della proposta della Commissione devono limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili. Vanno inoltre migliorate le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante incrementando la soglia di riduzione dei gas a effetto serra, tutelando gli impianti già operativi alla data del 1° luglio 2014; infine, si deve incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati, consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili rispetto ai biocarburanti convenzionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Vojtěch Mynář (S&D), písemně. − Unijní politika biopaliv v současné době selhává v plnění svého základního cíle, tedy snížení produkce emisí CO2 v evropské dopravě. Namísto toho vede k dalšímu odlesňování v rozvojových zemích, k záběrům půdy, která by mohla být použita k pěstování potravin pro tamní obyvatelstvo, a v důsledku toho prohlubuje hlad a chudobu. Proto jsem i já hlasoval pro takovou úpravu stávající legislativy, která by pomohla těmto negativním důsledkům zamezit. Jsem rád, že se podařilo najít rozumný kompromis a v rámci 10% podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě do roku 2020 vytvořit v kategorii pohonných hmot pro biopaliva první generace strop 6 %. Při takovémto snížení neohrozíme dosavadní investice, předejdeme nechtěné podpoře znečišťujících biopaliv a narušení světových cen potravin a zároveň budeme schopni zajistit přiměřenou ochranu životního prostředí. Věřím, že tato legislativní změna také podnítí vznik inovativních a méně znečišťujících biopaliv (tzv. druhé a třetí generace), která přímo nekonkurují potravinářským plodinám ve využití půdy. Proto jsem pro zprávu kolegyně Lepageové hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea unei abordări echilibrate în privința disputei între producția de hrană și producția de combustibili. Consider că această temă trebuie analizată cu prudență. Nu pot fi neglijate potențialele influențe ale culturilor de plante destinate biocombustibililor asupra prețurilor alimentelor. În același timp, aceste culturi joacă un rol important în acoperirea deficitului de proteaginoase la nivelul Uniunii Europene, care este îngrijorător. Poziția mea a fost „pentru” la votul final, pentru a deschide posibilitatea unei a doua lecturi, ocazie cu care ar putea fi eliminate excesele textului.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Nitras (PPE), na piśmie. − Od 10 lat Parlament Europejski aktywnie wspierał produkcję biopaliw pochodzących z roślin oleistych. Środki przekazane na ten cel miały realny wpływ na rozwój rolnictwa w wielu krajach i powstanie tysięcy nowych miejsc pracy. Biopaliwa drugiej generacji, z roślin organicznych czy odpadów, nie są produkowane jeszcze na skalę przemysłową, dlatego w najbliższym czasie nie mogą być alternatywą dla eko-paliw pierwszej generacji. Nowe regulacje zmniejszą konkurencyjność biopaliwowych przedsiębiorstw działających na rynku europejskim w stosunku do tych działających np. w Ameryce Południowej, a wprowadzone limity na paliwa z roślin spożywczych wpłyną negatywnie na sytuację w całym sektorze.

Co więcej, bardzo prawdopodobne jest, że środki przeznaczone na badania i rozwój nowych technologii w branży biopaliw zostaną zmniejszone w nowej perspektywie . Mając na uwadze, że dnia 1 stycznia 2020 r. udział biopaliw wykorzystywanych w transporcie powinien wynosić 10%, Unia Europejska powinna nadal dążyć do aktywnego promowania produkcji biopaliw. Niestety, przyjęta dyrektywa w znaczący sposób ograniczy wielkość produkcji roślin takich jak rzepak czy olej palmowy, co spowoduje likwidację wielu miejsc pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transport, et vise le développement d'énergies renouvelables de plus en plus efficaces des mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en limitant les agrocarburants de première génération, qui affectent indirectement notre environnement et sont en concurrence avec les productions agricoles à usage alimentaire. C’est en posant des exigences strictes que les pratiques changeront et que nos consommations en carburant auront des impacts moindres sur notre environnement. C'est un impératif afin de renforcer nos politiques de lutte contre le changement climatique, c'est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Biodegalai yra viena iš pagrindinių priemonių, padėsiančių sumažinti ES energetinę priklausomybę. Tačiau labai svarbu, kad jų gamyba būtų saugi, nekeltų pavojaus aplinkai, taip pat būtų pagrįsta subalansuotu požiūriu. Mes turime užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinta teisė į maistą, žemę ir vandenį ir užkirtas kelias bet kokioms galimoms neigiamoms socialinėms pasekmėms. Be to, labai svarbu, kad būtų suderinti aplinkosauginiai tikslai su teisėtais verslo lūkesčiais. Tik bendromis pastangomis mes galime sumažinti aplinkai ir žmogui kenksmingą šalutinį poveikį. Atsižvelgiant į tai, turi būti skatinamas efektyvus, ekonomine nauda pagrįstų gamybos technologijų naudojimas ir pažangiųjų biodegalų gamyba. Įgyvendinus šias priemones bus sumažintas aplinkai ir žmogui kenksmingas gamybos šalutinis poveikis. Didesnis dėmesys turi būti skiriamas netiesioginio žemės paskirties keitimo padarinių šalinimui. Kita vertus, siekiant sukurti konkurencingą, stabilią ir saugią energetikos sistemą reikia užtikrinti tinkamą projektų finansavimą taip pat išlaikyti aiškias investavimo perspektyvas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La relazione sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sulla qualità della benzina e del combustibile, la cosiddetta ILUC (emissioni associate al cambio d'uso dei terreni messi a coltura per la produzione di biocarburanti), si prefigge come obiettivo principale l'utilizzo del 10% di energie rinnovabili per i trasporti entro il 2020. L'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra deve essere rivisto per essere ridotto nel rispetto degli investimenti e delle attività di produzione in corso. Bisogna inoltre favorire la ricerca di materie alternative se vogliamo riuscire a raggiungere tale obiettivo nei tempi previsti e tutelare la salute dei cittadini grazie a un utilizzo sempre maggiore delle energie rinnovabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La tutela dell'ambiente costituisce un fattore primario tra gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020. Per l'attuazione di tali traguardi, quello dei trasporti è un settore strategico su cui intervenire. E' pertanto di capitale importanza sfruttare i progressi nel campo della ricerca e dell'innovazione e incentivare quindi l'uso di biocarburanti e bioliquidi. Parallelamente, però, occorre integrare il fattore del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) nella metodologia impiegata per determinare gli effetti che i combustibili derivati da biomasse esercitano sull'ecosistema. Inoltre, è necessario valutare con attenzione le possibili conseguenze sul valore di mercato delle materie prime coinvolte nel processo di produzione dei suddetti biocarburanti, e quindi l'eventuale impatto sociale. Per tali motivi considero questa proposta di direttiva un'adeguata risposta all'esigenza di approfondire il problema delle emissioni di gas a effetto serra alla luce di nuovi criteri di sostenibilità e di nuove alternative possibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, εστιάζεται στην επίτευξη των προκαθορισμένων ευρωπαϊκών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος και, βεβαίως, για την ενίσχυση του ποσοστού που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη συνολική ζήτηση και κατανάλωση καυσίμων στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη συζήτηση ενδιαφέρει την Ελλάδα δεδομένων των επενδύσεων της χώρας, ιδίως στην ηλιακή ενέργεια. Σημειώνεται ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέτει ως στόχο την άνοδο σε 20% του μεριδίου που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ το 2020, και σε 10% του αντίστοιχου μεριδίου της ενέργειας στις μεταφορές, στόχους τους οποίους η Ελλάδα διαφαίνεται πως θα ικανοποιήσει. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται ωστόσο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεύτερης γενιάς, και συγκεκριμένα στα βιοκαύσιμα, προτείνοντας λύσεις ώστε να μην επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν με τις ανανεώσιμες πηγές πρώτης γενιάς, όπως ζητήματα που αφορούν τη χρήση αυτών των μορφών ενέργειας. Για παράδειγμα, η χρήση δασικής βιομάζας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς οι επιστημονικές μελέτες αμφισβητούν για την ώρα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση ξυλείας στην ενέργεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A promoção dos biocombustíveis tem sido um dos elementos essenciais da política da UE nos domínios da energia e das alterações climáticas. As razões que a motivam são diversas e sensíveis: os biocombustíveis não só aumentam a sustentabilidade dos transportes mas também melhoram a segurança do aprovisionamento energético e apoiam o desenvolvimento económico, criando novas fontes de rendimento nas zonas rurais. O principal impulsionador do seu desenvolvimento tem sido o combate às alterações climáticas. Com base nestes pressupostos, votei de acordo com a linha do Grupo PPE a resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 11 de setembro de 2013, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e a Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. − The Commission has proposed enhancing incentives for the best performing biofuels, thereby improving the greenhouse gas savings for the overall biofuel mix used in the EU by 2020 compared to fossil fuels. I am in favour of reporting on ILUC factors, although giving the industry enough time to adapt. I would welcome ILUC being taken into account when importing.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Dire que les agrocarburants de première génération, issus de la filière oléagineuse ou de la filière éthanol, prennent la place de cultures alimentaires est une évidence. Ajouter que de telles politiques de soutien doivent être révisées en Europe parce qu'elles impliquent de nombreux accaparements de terres dans les pays en développement est tout aussi vrai. C'est pourquoi le signal donné ce midi par le Parlement européen en faveur du rapport de Corinne Lepage est le bon, même si le vote fut serré et la plénière divisée. Non seulement ce texte conforte la Commission européenne dans son objectif de plafonner l’ajout d’agrocarburants de première génération aux carburants traditionnels, avec un plafond à 6 %, mais il trace aussi la voie à suivre pour l'avenir et cerne les investissements à réaliser dans les agrocarburants dits « avancés », produits à partir de résidus agricoles ou sylvicoles, de matières non alimentaires, comme les algues, ou de déchets industriels et municipaux. Il faut en effet que l'Europe et ses États membres maintiennent le cap des 10 % d'énergies renouvelables dans le secteur des transports pour 2020. C'est bon pour l'innovation, pour le climat et pour la réduction de la volatilité des prix alimentaires!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Parliament has today taken a tentative step towards addressing the negative climate impact of land-based biofuels. Ensuring that emissions from indirect land use change are accounted for under the Fuel Quality Directive from 2020 onwards will help ensure the EU is not promoting use of biofuels that clearly have a negative climate impact. This would help steer investors and the fuel industry away from bad biofuels in the medium-term. However, regrettably, a narrow majority voted against starting negotiations with the Council to conclude this legislation. This will further delay urgently needed action to tackle climate-damaging biofuels. The result on ILUC is also undermined by the failure to include emissions resulting from ILUC in the calculation of the greenhouse gas savings limit for biofuels under the EUʼs Renewables Directive. This contradictory vote ignores the overwhelming evidence that Europeʼs biofuel consumption is leading to the destruction of tropical rainforests, with major greenhouse gas implications. There will consequently be no guarantee that land-based biofuels perform better than conventional oil-based fuels in the near future. It is also seriously disappointing that Parliament voted to allow a 6 % share of land-based biofuels like food crops in the overall fuel mix.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – En 2008, l’UE s’était fixé un objectif ambitieux : d'ici à 2020, 10% du carburant utilisé pour les transports devaient être produits à partir d’énergies renouvelables. Dans ce domaine, l’UE comptait beaucoup sur les biocarburants. Cependant, les travers des biocarburants dits de « première génération », c’est à dire, ceux issus des céréales, des sucres ou des oléagineux, ont obligé l’UE à réagir. D'après certains, la culture toujours plus importante des agrocarburants impliquerait la déforestation de forêts vierges en Indonésie ou au Brésil. Cette déforestation génèrerait plus de gaz à effet de serre que les énergies fossiles. En outre, on reproche à la culture d’agro-carburants de se faire au détriment de l’agriculture traditionnelle. Ce changement exercerait une pression sur le prix des denrées alimentaires, faisant peser la menace de nouvelles émeutes de la faim. Cependant, les amendements de la commission de l'environnement vont trop loin. Ils ne se basent pas sur une méthodologie suffisamment fiable pour le calcul du changement d'affectation des sols indirects (CASI) et font peser des contraintes injustifiées sur les agriculteurs européens. Je m'y suis donc opposée, préférant les amendements de la commission de l'industrie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. − I supported the limit on the contribution of biofuels to renewable energy targets because of several major concerns about the unintended effects of biofuel production. We must not allow biofuel policy to cause the destruction of carbon sinks such as forests and wetlands, as this would only serve to undermine the CO2 reductions which biofuels were intended to achieve.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin esitystä vastaan. Alkuperäisessä muodossaan esitys olisi ollut poikkeuksellisen vahingollinen sekä suomalaiselle biopolttoaine- että metsäteollisuudelle, ja sitä oli ehdottomasti vastustettava voimakkaasti. Äänestyksessä putosivat onneksi pois pahimmat ja rajoittavimmat tekijät, kuten erilaiset kestävyyskriteerit puun eri osille. Lopputulos oli huomattavasti esittelijän esitystä parempi, mutta kokonaisuutena ei kuitenkaan sillä tasolla millä voisin kuvitella äänestäväni esityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − He votado en contra en la votación final de la Resolución legislativa por estar en desacuerdo con el rechazo de la propuesta de la ponente de posponer la votación final para iniciar las negociaciones con el Consejo inmediatamente. La fórmula adoptada conduce, a mi juicio, a que este asunto difícilmente pueda ser tratado en esta legislatura.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. - Voedsel hoort niet in een benzinetank te verdwijnen. We stemden vandaag over het verder aan banden leggen van het toenemende gebruik van voedselgewassen als brandstof. Het verschil van mening gaat om een klein percentage, maar de harde waarheid is dat dit kleine verschil wel of niet eten voor 17 miljoen mensen per jaar kan betekenen. Biobrandstoffen zijn slecht voor de portemonnee van de Europese consument en kunnen dramatisch uitpakken voor de mensen in ontwikkelingslanden.

Het is goed dat in 2020 maximaal zes procent van de transportbrandstoffen afkomstig mag zijn van biobrandstoffen op basis van voedselgewassen. Maar dat betekent wel dat het huidige aandeel voedsel in de brandstofmix met ongeveer twintig procent mag stijgen. Dat is nog teveel, maar het was wel politiek het meest haalbare op dit moment. Belangrijk is dat nu duidelijk is dat vanaf 2020 het echt gedaan moet zijn om voedsel om te zetten in brandstof. Dat is belangrijk voor investeerders en energiebedrijven.

Helaas kunnen de onderhandelingen met de Raad van Ministers nu niet meteen beginnen, aangezien een rechtse meerderheid van het Europarlement tegen deze directe onderhandelingen stemde. Hierdoor is er ook extra lang onzekerheid voor de industrie. De EVP draagt terzake een grote en negatieve verantwoordelijkheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Biocarburants: manger ou conduire, il faut choisir! Ce mercredi est votée la résolution sur les agrocarburants. La pression sur les surfaces agricoles exercée par l'industrie des agrocarburants a pour conséquences un risque de pénurie alimentaire et une augmentation du prix des denrées. Les agrocarburants partaient d'une bonne intention, mais l'enfer n'en est-il pas pavé? Il faut dès lors en limiter la production et repenser le concept même. Pour chaque % d'agrocarburant dans un carburant, c'est un peu plus d'1 million d'hectares qui est soustrait à la production alimentaire (c'est-à dire pratiquement la totalité de la surface cultivable en Belgique). Il faut donc faire évoluer le bouquet énergétique de biocarburants en faveur de ceux qui sont les plus performants et les plus neutres en matière d'impact sur les sols, des agrocarburants produits à partir de déchets ou de résidus végétaux, qui n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine ou animale, sans oublier la piste des algues et des plantes non alimentaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Estratégia Europa 2020 tem como objetivo que cerca de 20% do total da energia consumida na União Europeia tenha origem em fontes renováveis, sendo ainda de destacar que na área automóvel este valor deve representar, pelo menos, 10% do consumo final de energia. Voto favoravelmente o presente relatório por entender que é necessário diversificar as fontes de energia renováveis e apostar cada vez mais em diferentes fontes de energia pois contribuem para uma maior sustentabilidade do ambiente e redução dos gases de efeito de estufa. Importa ainda sublinhar que a indústria automóvel deve ter tempo para se adaptar a estas mudanças na área energética e que o Banco Europeu de Investimento deve assumir particular importância na disponibilização de financiamento para as alterações industriais que será necessário desenvolver futuramente.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – Après l'euphorie initialement suscitée par les biocarburants, vus comme l'avenir de l'énergie propre, les problèmes indirects liés à sa production à grande échelle commencent à émerger. La culture des biocarburants pose deux problèmes principaux: l'utilisation intensive des sols, et la substitution des cultures vivrières par des cultures énergétiques. Bien que les biocarburants puissent représenter un avantage pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il faut en limiter l'extension pour préserver les cultures alimentaires. Ainsi ces contraintes, le CASI (critère pour limiter l'empreinte sur les sols) et les GES (émissions de gaz à effet de serre), doivent être cumulées pour trouver un équilibre. Je regrette, comme le groupe socialiste, que la droite se soit prononcée timidement pour un plafonnement à 6% en faveur des biocarburants de première génération. Néanmoins cette directive va dans le bon sens et présente une avancée en termes de régulation de la production énergétique et d'une répartition des sols équilibrée entre besoins énergétiques et alimentaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), par écrit. – Les biocarburants ont longtemps été considérés comme l'outil le plus efficace pour atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixé en matière de réduction d'émission de gaz à effet de serre. Les biocarburants dits de première génération, produits à partir de cultures vivrières, ont de nombreux effets négatifs. Ils entrainent une réaffectation des sols de cultures vivrières au profit de celles qui servent à les produire, accentuent la déforestation, participent à l'exacerbation de l'insécurité alimentaire et à l'augmentation des prix des denrées. Pire, les pays en développement sont les premiers touchés par l'augmentation de la production de biocarburants. L'Union européenne se devait de réagir et de corriger sa politique visant à promouvoir le développement des biocarburants. Aussi, je salue le vote du rapport Lepage qui fixe un plafond de 5.5% de production de biocarburants de première génération, tout en promouvant le développement de ceux de seconde génération produits à partir de cultures non vivrières. Enfin, j'aimerais appeler au renforcement du stock alimentaire via le Plan Européen d'Aide alimentaire aux plus démunis (PEAD).

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма Г-н Председател, колеги, основната цел на предложението за изменение на директивите за качеството на горивата и възобновяемата енергия е избягване на негативните ефекти при производството на биогорива, свързани с емисиите на парникови газове и индиректните промени в земеползването.

Отбелязвам със съжаление, че както предложението на Комисията, така и доклада на парламентарния комитет по околна среда, се основават на спорни данни за негативните ефекти и по тази причина се предлагат неадекватни мерки. Затова гласувах против доклада. Считам за неприемливо на този етап на знанията и натрупания опит да се пристъпва към съществено изменение на целите за биогоривата от първо поколение, както и въвеждане на задължително докладване и пресмятане на емисионни фактори и ефекти от индиректно земеползване, включително наказателни мерки. Това далеч не е ефективен инструмент за адресиране на негативните ефекти.

Много по-приемливо бе предложението за въвеждане на схеми и мерки за предотвратяване на рискове и негативни ефекти, включително неправилно земеползване, чрез които да се подкрепи развитието на устойчиви практики с редуциран риск за производство на биогорива. Приветствам гласувания по-висок таван за биогоривата от първо поколение, както и поставянето на специфични цели за биогоривата от второ поколение, което ще съхрани устойчивото планиране и влагане на инвестиции за развитие на новите технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I have voted in favour of this directive because I believe in working towards a sustainable future. I am pleased to see that target shares for renewable energy of 20% of overall EU energy consumption have been put in place. In line with the concerns of my constituents, I am pleased to see the proposal of a limit on biofuels produced from food crops. I agree that incentives should be provided to stimulate the use of electricity from renewable sources in the transport sector, and also believe that energy efficiency and energy saving measures in the transport sector should be encouraged.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette révision de deux directives relatives à la promotion et à la qualité des agro-carburants. Les études sur les agro-carburants montrent que des facteurs complémentaires doivent être pris en compte pour améliorer leur efficacité énergétique et les économies d'énergie dans la lutte climatique. L'utilisation croissante de terres agricoles pour la production d'agro-carburants provoquent des émissions de GES, appelé phénomène CASI (changements indirects dans l'affectation des sols - ILUC en anglais). Si le Parlement européen a voté en faveur de 6% d'intégration d'agro-carburants d'origine alimentaire dans les carburants fossiles, il ne prend en compte le facteur CASI qu'à compter de 2020. Il soutient les agro-carburants dits avancés, produits à partir d'autres sources qu'alimentaires. Ce résultat en demi-teinte est le fruit d'un fort lobbying, mais aussi de la proposition timorée de la Commission européenne, qui, bien que reconnaissant le phénomène du CASI, a seulement proposé de faire rapport des émissions des agro-carburants liées au CASI ! Le vote des amendements a été significatif, les amendements des commissions Industrie et Environnement étant renvoyés dos à dos, quasiment tous rejetés par le vote des libéraux.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Notre assemblée s'est prononcée sur un texte complexe et je ne suis pas totalement satisfaite du résultat. S'agissant d'une stratégie européenne pour les biocarburants, on ne peut imposer une solution unique sans tenir compte du contexte global. Je regrette qu'un grand nombre de mes collègues soient tombés dans le piège des lobbyistes écologistes et aient limité ce débat au seul choix entre conduire ou manger! Cette filière stratégique a besoin de visibilité à long terme, pour d'une part sécuriser les investissements déjà réalisés pour les biocarburants de 1ère génération, et d'autre part pour encourager les investissements dans les niches d'innovation que sont les biocarburants de 2ème génération issus de la biomasse et des déchets, et de 3ème génération produits à partir d'algues. J'ai soutenu une position raisonnable en tenant compte de l'économie réelle, de ce qui est techniquement réalisable et du souci de ne pas renchérir le coût du carburant. J'ai aussi défendu les intérêts des agriculteurs européens qui trouvent, grâce aux agrocarburants, des débouchés qui risqueraient de disparaître si l'on s'en tient au résultat de ce vote. J'attends beaucoup de la 2° lecture et continuerai à défendre une politique d'encouragement aux biocarburants à la fois durable et rentable.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which amends the current law on renewable energy and fuel quality. The current legislationʼs targets on the proportion of energy that should come from biofuels has led to Indirect Land Use Change (ILUC), which sees more land turned over to agricultural production in order to meet the demand for crops that can be used as biofuels. This leads to a loss of habitats and biodiversity and rising food prices, which in turn means that increasing numbers of people cannot afford to eat. The report will impose a cap on the proportion of our energy that can come from crop-based biofuels and will ensure that increased emissions as a result of ILUC are taken into account when calculating the potential greenhouse gas savings of biofuels. However, Labour MEPs were disappointed that Parliament approved an amendment to set the cap at 6%, rather than the 5.5% we were calling for. We are also concerned that ILUC factors will not be binding until 2020 and that this much-needed legislation will be delayed after Parliament voted against beginning negotiations with the European Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Dziękuję sprawozdawcy za przedstawienie wniosków dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania energii ze źródeł odnawialnych. Zważywszy na politykę UE promującą odnawialne źródła energii, zadowala fakt, iż dostrzega się także nie tylko pozytywne, ale i negatywne skutki, jakie przemysł biopaliw wywiera chociażby na przemysł spożywczy. Produkcja biopaliw nie może konkurować o użytki rolne z rynkiem żywnościowym i paszowym. UE powinna wspierać przede wszystkim te projekty, które przynoszą obywatelom korzyści, a nie straty. Jako przeciwnik wprowadzenia ograniczeń związanych z emisją CO2, uważam, że należy prowadzić zrównoważone działania oraz brać pod uwagę dobro i interesy wszystkich państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Os Estados-Membros estão obrigados a utilizar 10% de energia renovável nos transportes, até 2020, a par de uma redução nas emissões de GEE de 6%, o que leva a um aumento da procura de biocombustíveis. Este aumento da procura converte-se também numa maior procura de solos, tendo por consequência a alteração do uso das terras, nomeadamente ecossistemas frágeis, florestas, turfeiras e pradarias em solo cultivado. Este fenómeno denomina-se AIUS. A Comissão reconhece a realidade do fenómeno AIUS mas, em vez de propor a integração do fator AIUS nos cálculos de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), propõe o estabelecimento de um limite de 5% de biocombustíveis provenientes de culturas alimentares. Propõe ainda a rápida passagem aos biocombustíveis avançados, provenientes de resíduos e de detritos, para os quais as alterações do uso do solo são consideradas nulas. Os dados disponíveis quanto a matérias-primas para a produção destes biocombustíveis são ainda escassos e regista-se um atraso nas salvaguardas e critérios de sustentabilidade, no sentido de evitar consequências económicas e ambientais negativas. Tendo em conta que a procura pode tornar mais lucrativo produzir agrocombustíveis do que alimentos, a questão fundamental na produção de biocombustíveis é defender que sejam salvaguardadas as reservas e produções alimentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Initialement les politiques en faveur des bio-carburants devaient réduire l'empreinte énergétique de l'Union et contribuer à lutter contre le réchauffement atmosphérique, mais force est de constater qu'ils ont eu un effet indirect négatif sur l'environnement. En effet, les terres destinées aux agro-carburants sont souvent des terres qui étaient auparavant utilisées pour les cultures vivrières et le développement intempestif de ce secteur peut mettre en péril la sécurité alimentaire des pays producteurs. En outre, la culture des agro-carburants peut entraîner un phénomène de déforestation dans les pays producteurs qui cherchent à étendre leurs cultures. C'est pourquoi, il convient d'adapter de manière adéquate la législation européenne afin de privilégier des agro-carburants dits "de seconde génération", reposant sur des techniques plus innovantes et plus respectueuses de l'environnement comme par exemple le retraitement des déchets. L'approche retenue par le Parlement européen, qui fixe à 6 % de l'énergie finale consommée dans les transports d'ici à 2020, devrait permettre une transition d'une génération vers l'autre tout en laissant le temps aux industriels qui avaient investi dans les biocarburants de première génération de s'adapter.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy