Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2011/0416(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0179/2012

Testi presentati :

A7-0179/2012

Discussioni :

Votazioni :

PV 11/09/2013 - 5.11
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0360

Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 11 settembre 2013 - Strasburgo Edizione rivista

6.11. Informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le réseau d'information comptable agricole (RICA) a été créé en 1965 afin de récolter des données sur le secteur agricole et d’améliorer les politiques qui lui sont destinées. Ce rapport visant simplement à aligner les dispositions actuelles sur le traité de Lisbonne, j’ai voté en faveur de celui-ci.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklo Europos bendrijoje sukūrimo. Pasiūlymas yra susijęs su ūkių apskaitos duomenų tinklu (ŪADT), sukurtu 1965 m. siekiant patenkinti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reikalavimus, susijusius su pajamų patvirtinimu ir žemės ūkio valdų ekonominės veiklos analize. Jį taikant surenkami duomenys apie konkrečios ES reprezentuojančių žemės ūkio valdų imties pajamas, sąnaudas ir produkciją. ŪADT taip pat padeda Komisijai apskaičiuoti įvairiausius rodiklius, susijusius su pajamomis, našumu ir gamybos sąnaudomis. Nagrinėjamas pasiūlymas esminio poveikio ŪADT neturi, tačiau atliekami keli techniniai pakeitimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Rețeaua de informații contabile agricole a fost creată în 1965 pentru a răspunde unora dintre cerințele politicii agricole comune, în special celor legate de certificarea venitului și efectuarea unei analize a activității economice a exploatațiilor agricole.

În timp, aceasta a evoluat și rețeaua s-a extins la nivelul tuturor statelor membre. Pană în prezent, este singura bază de date armonizată care conține date microeconomice, menţionând că abordarea este aceeași în toate statele membre.

Consider că este un instrument important de încadrare și evaluare a politicilor agricole, în măsura în care aceasta colectează în fiecare an date privind veniturile, intrările și ieșirile unui eșantion de exploatații agricole reprezentative pentru UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – L'UE possède un réseau d'information comptable agricole, qui recueille les données macroéconomiques (revenus et fonctionnement des exploitations agricoles) participant à l'élaboration et l'évaluation des politiques agricoles. J'ai approuvé ce rapport, puisqu'il ne procède pas à des changements majeurs de cet instrument, mais vise à l'aligner sur les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as it facilitates data collection and removes the ceiling on the number of holdings to be covered.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente no presente relatório, porque contém regras sobre a verificação dos rendimentos das explorações agrícolas, enquanto o capítulo III estabelece regras sobre a análise do funcionamento económico das explorações agrícolas. Ambos os tipos de inquéritos estão, no essencial, sujeitos às mesmas regras; por conseguinte, por questões de simplificação, é conveniente agrupar essas disposições num único capítulo aplicável a ambos os tipos de inquéritos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione poiché sono convinta che la banca dati in essa prevista debba continuare ad essere aggiornata e a fornire alla Commissione europea quei dati necessari a calibrare la Politica Agricola Comune. Condivido sostanzialmente l'approccio del relatore.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider benefică extinderea rețelei de informații contabile agricole privind certificarea venitului la nivelul tuturor statelor membre, aceasta fiind singura bază de date armonizată care conține date microeconomice, dar şi faptul că datele sunt publice şi orice cetăţean al Uniunii le poate consulta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le réseau d’information comptable agricole est un outil important pour élaborer et évaluer les politiques agricoles. Il doit donc être au point et à jour pour permettre de récolter chaque année les données nécessaires sur les revenus, les coûts et les chiffres d’affaire des exploitations agricoles de l’Union, afin de fonder une prise de décision éclairée. Il convenait d’aligner les dispositions qui l’encadrent sur le nouveau cadre institutionnel issu du traité de Lisbonne. Ce texte permet d’organiser cela, avec un objectif clair de simplification et d’efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car les modifications apportées au règlement demeurent acceptables. Octroyer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués pour la détermination du seuil relatif à la dimension économique et au nombre des exploitations comptables par circonscription, lesquels sont déterminés à leur tour au moyen d'actes délégués, n'aura pas de modifications excessives sur le nombre actuel des exploitations comptables qui pourront participer au réseau.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Rede de Informação Contabilística Agrícola (RICA) foi criada para avaliar o rendimento das explorações agrícolas e os impactos da Política Agrícola Comum. Sendo a única base de dados microeconómicos harmonizada, é um instrumento importante quer para a elaboração quer para a avaliação das políticas agrícolas. Face à sua importância, corroboro a posição de que estes dados deveriam ser mais facilmente disponibilizáveis e compulsáveis por quaisquer interessados. As alterações propostas ao Regulamento n.° 1217/2009 do Conselho visam, sobretudo, alinhar as competências da Comissão com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia pelo que não se revestem de particular controvérsia.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Nariadením Rady (ES) č. 1217/2009 sa na účely vykonávania niektorých jeho ustanovení prenášajú právomoci na Komisiu. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné právomoci Komisie, ktoré jej boli udelené uvedeným nariadením, zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V snahe zaistiť jednotné podmienky na vykonávanie daného nariadenia a zároveň usilujúc sa predchádzať diskriminácii medzi poľnohospodármi by mali byť delegované vykonávacie právomoci na Komisiu v súvislosti s prijatím pravidiel o štandardných poplatkoch do siete účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov. Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva je dôležitým nástrojom na dotváranie a hodnotenie poľnohospodárskych politík, pretože každý rok zhromažďuje údaje o príjmoch, vstupoch a výstupoch vzorky poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú reprezentatívne pre EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted ‘Yesʼ to this because it is an important tool for framing and assessing agricultural policies, as each year it collects data on the income and outputs of a sample of agricultural holdings that are representative of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, nes tai svarbi priemonė žemės ūkio politikai rengti ir vertinti, nes ją taikant kasmet surenkami duomenys apie konkrečios ES reprezentuojančių žemės ūkio valdų imties pajamas, sąnaudas ir produkciją. Ši priemonė padeda Komisijai analizuoti ekonominę ir struktūrinę padėtį ir apskaičiuoti įvairiausius rodiklius, susijusius su pajamomis, našumu ir gamybos sąnaudomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − W dobie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, od której pragniemy sprawiedliwej, konkurencyjnej i wydajnej WPR, nie możemy zapominać o nowoczesnych rozwiązaniach, które pomogą osiągnąć pozostałe cele polityki przejrzystej, prostej i funkcjonalnej, polityki nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb dzisiejszej Europy, do nowoczesnych sposobów pozyskiwania informacji, praktycznej dla nowego pokolenia rolników.

Niewątpliwie do osiągnięcia tych celów potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN), która pomaga w określaniu dochodów i analizowaniu działalności reprezentatywnej części gospodarstw rolnych, i która obejmuje około 80 tys. gospodarstw z 27 państw członkowskich. Została stworzona w 1965 roku i stanowi bazę danych, na podstawie której poznajemy aktualną sytuację gospodarczo-strukturalną rolnictwa UE. Wniosek, nad którym głosujemy, wprowadza pewne zmiany do rozporządzenia o funkcjonowaniu sieci FADN, dostosowując ją do obecnych ram legislacyjnych, a także apelując o regularne aktualizacje oraz modernizację strony internetowej sieci. Dzięki temu dostęp do niej będzie zdecydowanie łatwiejszy, pozyskiwanie informacji szybsze, a wyszukiwane dane bezbłędne i miarodajne.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La rete d'informazione contabile agricola (RICA) è l'unica banca dati armonizzata di dati microeconomici di tutti gli Stati membri. Ad oggi sono circa 80.000 le aziende che ne fanno parte, dato che consente alla Commissione di avere tutti i dati necessari per analizzare la situazione economico-strutturale poter fare delle analisi circa i redditi, la produttività e i costi di produzione. Esprimendo voto favorevole alla relazione, manifesto la volontà di modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 al fine di allineare i poteri esecutivi della Commissione europea agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) affinché l'intera macchina funzioni al meglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – La directive qui a été adoptée vise à modifier les compétences de la Commission européenne vis-à-vis du Réseau d'information comptable agricole (RICA), qui permet d'évaluer les revenus des exploitations agricoles et les conséquences de cette évolution pour la Politique agricole commune (PAC). Cet outil permet à la Commission de mieux connaître les revenus, la productivité et les coûts de production des agriculteurs afin d’élaborer la politique agricole commune. La Directive définit dans quels domaines la Commission européenne est autorisée à adopter des actes délégués permettant de modifier ou de compléter des éléments non essentiels de la législation, afin de faciliter la gestion du réseau RICA. Néanmoins, le Parlement européen conserve un pouvoir de contrôle, et les données du réseau ainsi que les rapports seront mis à disposition du public sur internet. J’ai voté en faveur de ce texte car il était nécessaire d’adapter cette législation aux nouvelles règles du Traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui aligne les pouvoirs exécutifs de la Commission sur le traité de Lisbonne. La proposition n'affecte pas le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole, utilisé pour évaluer les revenus des exploitations agricoles et les incidences de la politique agricole commune.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport est essentiellement technique. Il vise à modifier à la marge un règlement de 1965 concernant le réseau qui permet la collecte des informations statistiques sur l'agriculture européenne. Ce réseau est essentiellement utilisé par les Etats, les centres de recherche et universités, les organisations agricoles. Il est à ce titre très précieux et très utile. Le rapport va dans le bon sens en proposant que ce réseau d'information soit doté d'un site internet spécifique et attractif. Je vote pour, bien que cette proposition supprime le rapport annuel de la Commission au Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Esta proposta diz respeito à Rede de Informação Contabilística Agrícola (RICA), criada em 1965, com o objetivo de dar resposta a alguns dos requisitos da Política Agrícola Comum (PAC), em particular no que se refere à certificação do rendimento e à análise do funcionamento económico de explorações agrícolas. Ao longo do tempo, a RICA evoluiu e a rede estendeu-se a todos os Estados-Membros da UE. Até à data, constitui a única base de dados microeconómicos harmonizados, já que foi seguida uma abordagem semelhante em todos os Estados-Membros. É uma ferramenta importante para o enquadramento e a avaliação das políticas agrícolas, na medida em que, anualmente, recolhe dados sobre rendimento, fatores de produção e produção de uma amostra de explorações agrícolas, representativa a nível da UE. Por conseguinte, a RICA permite à Comissão analisar a situação económica e estrutural e avaliar todo um conjunto de indicadores relacionados com o rendimento, a produtividade e os custos de produção. A RICA é, assim, preponderante para se poder avaliar o desempenho das explorações agrícolas. Com a nova PAC, terá que sofrer alguns ajustamentos que serão abordados neste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que tan solo trata de permitir a la Comisión desarrollar los actos necesarios para la mejora del sistema de información sobre agricultores conocido como Farm Accountancy Data Network (FADN). Dicha red de información contable de las fincas agrarias de la Unión Europea es una herramienta fundamental para poder analizar la efectividad de la política agrícola común y las tendencias de cambio que se están produciendo en muchas fincas del continente. El informe no presenta puntos problemáticos y tan solo permitirá un mejor desarrollo de esta base de datos que es una de las más importantes del mundo en este ámbito. Por ello he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It has been agreed that there shall be a network for collecting accountancy data on the income and business operation of agricultural holdings in the EU. A system of data protection also needs to be developed, otherwise all this plan will turn into uncontrollable statistics. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Einerseits trägt das Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen sicherlich zu Transparenz bei und mag auch für die Gestaltung und die Bewertung der Agrarpolitik hilfreich sein, indem es jährliche Daten zur Einkommenslage und zu den Kosten und Einnahmen einer für die EU repräsentativen Stichprobe landwirtschaftlicher Betriebe erhebt. Ob die vorgeschlagenen Änderungen tatsächlich zu einer Vereinfachung der Datenerhebung dienlich sind, steht zu hoffen. Ich bin dagegen, dass die Berichte indes nicht mehr dem EU-Parlament und dem Rat vorgelegt werden sollen. Deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La proposta approvata oggi riguarda la rete d'informazione contabile agricola (RICA) che è stata istituita nel 1965 per soddisfare alcune necessità della PAC, in particolare quelle legate alla constatazione dei redditi e all'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole. Con il passare del tempo, la RICA si è evoluta e la rete si è estesa a tutti gli Stati membri entrati a far parte dell'UE. È un importante strumento di elaborazione e valutazione delle politiche agricole, in quanto raccoglie ogni anno i dati su redditi, costi e ricavi di un campione di aziende agricole rappresentativo dell'UE. Attualmente, il campione include circa 80 000 aziende delle circa 6 milioni presenti nell'UE-27. La RICA consente, pertanto, alla Commissione di analizzare la situazione economico-strutturale e di calcolare una serie di indicatori riguardanti i redditi, la produttività e i costi di produzione. Tali informazioni sono importanti in un contesto di modifiche apportate alla PAC in quanto, di fatto, sono di supporto anche ai diversi istituti di ricerca che si occupano di analisi e simulazioni di politica agricola e di sviluppo rurale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio reglamento pakeitimui. Pažymėtina, kad žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas yra svarbi priemonė žemės ūkio politikai rengti ir vertinti. Ją taikant kasmet surenkami duomenys apie konkrečios ES reprezentuojančių žemės ūkio valdų imties pajamas, sąnaudas ir produkciją. Atsižvelgiant į tai, būtina nuolatos vykdyti šio tinklo stebėseną ir užtikrinti sklandų jo veikimą. Tačiau, visais atvejais, valstybėms narėms neturi būti sukuriama papildoma našta. Todėl pritariu pasiūlymui, kad nebūtų taikoma prievolė pateikti respondentinių valdų apskaitos įmonių sąrašo. Be to, siekiant tinkamai įgyvendinti reglamento nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl respondentinių valdų ekonominio dydžio ribos ir jų skaičiaus kiekviename rajone nustatymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório uma vez que considero fundamental a atualização dos requisitos e critérios associados à Rede de Informação Contabilística Agrícola, de modo a permitir analisar a situação económica e estrutural e avaliar todo um conjunto de indicadores relacionados com o rendimento, a produtividade e os custos de produção das explorações agrícolas europeias, com vista a ter um maior conhecimento para se poderem elaborar novas políticas agrícolas e de desenvolvimento rural. Aspetos como os rendimentos, os fatores de produção e a própria produção são essenciais para este desígnio. Partilho igualmente a posição do relator no que respeita às alterações ao tratado, que permitirão transformar uma legislação antiquada, duplicada e obsoleta, num verdadeiro mecanismo prático e representativo de recolha de informações, mantendo sempre a autonomia dos Estados-Membros na elaboração do plano de seleção das explorações contabilísticas. Por fim, considero igualmente que deve continuar a existir um sítio web especialmente concebido para o efeito, contendo os dados e os relatórios da RICA.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − The Farm Data Accountancy Network (FDAN), established in 1965, is a database program that plays an important role in providing data to support the Commission and various research institutes in conducting economic analysis and evaluation of agricultural policies. The proposed changes in regulations optimise the management and maintenance of FDAN. I therefore voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Farm Accountancy Data Network (FADN) was established in 1965 to certify farm income and give a business analysis of agricultural holdings. In time, the FADN evolved and the network spread to all EU Member States. To date it is the only harmonised database of microeconomic data, as a similar approach is taken in all Member States. So it is an important tool for assessing agricultural policies, as each year it collects data on the income, inputs and outputs of a representative sample of agricultural holdings in the EU. The report, amending Regulation (EU) No 1217/2009, does not substantively affect the FADN.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σχετική πρόταση καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πλαισίωση και αξιολόγηση των αγροτικών πολιτικών δεδομένου ότι κάθε έτος συλλέγονται στοιχεία για το εισόδημα, τις εισροές και τις εκροές ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος γεωργικών επιχειρήσεων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin esityksen puolesta. Raportti muokkaa hieman olemassa olevaa järjestelmää, jossa maatiloilta kerätään yksityiskohtaista tietoa yhteisen maatalouspolitiikan vaikutuksista käytännön tasolla. Järjestelmä on vuosien mittaan muodostunut oleelliseksi osaksi politiikan tulosten arviointia. Esitys poistaa vanhoja rönsyjä raportointikäytännöstä ja selkeyttää komission oikeuksia järjestelmän muutoksiin pitäen tiedon kuitenkin avoimesti saatavilla yleisön sekä tutkijoiden käytettävissä. En nähnyt yhtään hyvää syytä olla tukematta päätöslauselmaa muutoksineen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté pour la proposition; elle concerne le réseau d'information comptable agricole qui a été institué en 1965 pour répondre à certaines nécessités de la PAC, en particulier celles liées à la constatation des revenus et à l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles. Avec le temps, le réseau en question a évolué et il s'est étendu à tous les États membres qui ont adhéré ensuite à l'Union. Jusqu'ici, il représente l'unique banque de données harmonisée à reprendre des données microéconomiques, et l'approche est la même dans tous les États membres. Il s'agit là d'un important instrument d'élaboration et d'évaluation des politiques agricoles, dans la mesure où il récolte chaque année les données sur les revenus, les coûts et le chiffre d'affaires d'un échantillon d'exploitations agricoles représentatif de l'Union. Cet échantillon regroupe actuellement quelque 80 000 exploitations sur les quelque 6 millions que compte l'Union à 27. Ces informations ont leur importance dans le cadre des modifications apportées à la PAC, dans la mesure où, de fait, elles aident les divers instituts de recherche qui soumettent à des analyses et à des simulations la politique de l'agriculture et du développement rural.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Aus der Sicht einer Anpassung an die sich seit den 1965er Jahren ergebenen Änderungen in Bezug auf landwirtschaftliche sowie betriebswirtschaftliche Verhältnisse und Bedürfnisse ist eine derartige Anpassung der Befugnisse der Kommission und ein Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführung zu begrüßen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. As alterações a este regulamento relacionam-se com a definição das regras para os limiares de dimensão económica, com o plano de seleção das explorações contabilísticas e de cálculo do período de referência da produção-padrão bruta, com a definição de classes gerais e principais de orientação técnico-económica e com a especificação dos principais grupos de dados contabilísticos a recolher, para a Rede de Informação Contabilística Agrícola (RICA). A rede apresenta-se como necessária para suprir as necessidades da PAC e, depois de transmitidos os dados ao Eurostat, serve de base à elaboração pela Comissão de relatórios sobre a situação da agricultura e dos mercados agrícolas bem como os rendimentos agrícolas da União, que serão disponibilizados ao público num sítio web específico. A Comissão adota atos delegados que estabelecem as regras segundo as quais os Estados-Membros devem elaborar planos de seleção das explorações contabilísticas e define, através de atos de execução, os modelos e métodos de cálculo da produção das explorações, a forma e conteúdo dos dados a comunicar à Comissão, e as classes e dimensão económica das explorações, também com o objetivo de que os dados contabilísticos recolhidos através das fichas de exploração sejam comparáveis, independentemente das explorações contabilísticas observadas. Votámos a favor.

 
Note legali - Informativa sulla privacy