Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2013/2052(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0235/2013

Textos apresentados :

A7-0235/2013

Debates :

Votação :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2013)0367

Relato integral dos debates
Quarta-feira, 11 de Setembro de 2013 - Estrasburgo Edição revista

6.19. Negociações para um acordo de parceria e cooperação entre a UE e a Malásia (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi Malaizija yra svarbi ES prekybos partnerė – antroji pagal prekybos apimtis ES partnerė ASEAN organizacijoje. Mes, Europos Parlamento nariai, skatiname ES Tarybą, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą stiprinti santykius su šia šalimi ir laiku užbaigti derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Neabejoju, kad ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas suteiks unikalių galimybių sukurti naujus dvišalius santykius, apimančius bendradarbiavimą tokiose srityse kaip prekyba, energetika, mokslas ir technologijos, migracija, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, socialiniai standartai ir darbo sąlygos. Pabrėžiu, kad būtina intensyvinti ES ir Malaizijos politinį dialogą tokiose srityse kaip aplinkos apsauga, ekologiškos technologijos ir klimato kaita.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Alors que la Malaisie et l’Union européenne se rapprochent politiquement l’une de l’autre et que des négociations sont en cours, le Parlement européen exprime ses priorités, craintes et espoirs pour la relation bilatérale dans cette résolution qui sera utile aux négociateurs. J’ai donc voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Pritariu išdėstytiems siūlymams užbaigti derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su septyniomis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis, išplėsti ES įsipareigojimus prekybos srityje, energetikos, mokslo ir technologijų, migracijos, kovos su terorizmu, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, gero valdymo, socialinių standartų ir darbo sąlygų, kovos su korupcija, prekybos žmonėmis ir ginklų neplatinimo srityse. Taip pat būtinas intensyvesnis ES ir Malaizijos politinis dialogas aplinkos apsaugos, ekologiškų technologijų ir klimato kaitos klausimais. Svarbu remti akademinių mainų ir bendradarbiavimo siekį pasitelkus programą „Erasmus Mundus“ ir toliau vystyti turizmą tarp ES ir Malaizijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Pod względem gospodarczym Malezja zalicza się do czołowych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dokonała szybkiej transformacji i wysokiego skoku w rankingach. Nasze wzajemne relacje z tym państwem w coraz większym stopniu zacieśniają się i obecnie unijny rynek, generujący ponad 30 miliardów euro, jest czwartym po Chinach, Singapurze i Japonii. Na uznanie zasługują energiczne działania w zakresie zwalczania terroryzmu, handlu narkotykami czy fałszerstw. Postawa społeczeństwa, wyrażona wysoką frekwencją w niedawnych demokratycznych wyborach parlamentarnych, również budzi szacunek. Niemniej wciąż pozostają niepokojące sprawy, wobec których nie możemy pozostawać obojętni. Prześladowania chrześcijan, w tym ataki na kościoły, wymagają szczególnego potępienia. Władze w Kuala Lumpur muszą zapewnić wszystkim obywatelom bezpieczeństwo i możliwość korzystania z konstytucyjnych uprawnień. Liczę na dalsze sukcesy wielokulturowej Malezji w zakresie transformacji, w szczególności w odniesieniu do grup religijnych i etnicznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz wolności mediów.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu.− Balsavau dėl šio pranešimo dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kuris suteiks unikalių galimybių sukurti naują strateginio ir politinio dvišalių santykių pagrindo lygmenį, išplėsti ES įsipareigojimus daugelyje bendro intereso sričių, kaip antai, bendradarbiavimo prekybos srityje, energetikos, mokslo ir technologijų, migracijos, kovos su terorizmu, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, gero valdymo, socialinių standartų ir darbo sąlygų, kovos su korupcija, prekybos žmonėmis ir ginklų neplatinimo srityse. Susitarimas padės intensyvinti ES ir Malaizijos politinį dialogą aplinkosaugos, ekologiškų technologijų ir klimato kaitos klausimais. Siekiant užtikrinti žmogaus teises Malaizijoje, Europos Parlamentas ragina Malaiziją į sprendimų priėmimo procesą dar labiau įtraukti produktyvią ir aktyvią Malaizijos pilietinę visuomenę ir panaikinti pilietinei visuomenei taikomus apribojimus; palankiai įvertinti pilietinės visuomenės veiklą atkreipiant dėmesį į su aplinka susijusius klausimus, moterų teises, vartotojų apsaugą, čiabuvių ir kitų etninių grupių teises, žiniasklaidos laisvę, socialinį teisingumą, žmogaus teises ir religinių mažumų teises. Be to, labai svarbu šalyje užtikrinti žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisves ir skatinti taikyti Tarptautinės darbo organizacijos nustatytus socialinius ir darbo standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Afin de promouvoir les relations de l'UE avec les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier la Malaisie, j'ai voté en faveur de la mise en place d'accords de partenariat et de coopération avec les pays partenaires de l'ASEAN. Cet accord offrira une nouvelle dimension au cadre stratégique et politique pour les relations bilatérales, et d'engager plus fermement l'UE dans de multiples domaines d'intérêt mutuel.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu nad sprawozdaniem pana posła Emilia Menéndeza del Valle poparłem wstępny kształt umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją. Od 2010 r. prowadzono negocjacje w celu opracowania dokumentu, który stanowiłby podstawę prawną w tym zakresie. Obecny jego kształt porusza m.in. takie kwestie jak: rozszerzenie zakresu wspólnych działań w ramach ochrony środowiska, technologii, zmian klimatycznych czy bezpieczeństwa morskiego. W ramach omawianego sprawozdania odnotowano także pozytywne zmiany, jakie mają miejsce na terenie Malezji w odniesieniu do współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu, prania pieniędzy, handlu narkotykami, a także postępu w dziedzinie wolności mediów.

Według mnie umowa ta może się stać kolejnym ważnym krokiem we wzajemnych relacjach. Liczę również na to, że zwróci ona uwagę Europy na państwa Azji Południowo-Wschodniej. Poza tym, mając na uwadze fakt, że wśród krajów ASEAN Malezja jest drugim partnerem handlowym UE, mam nadzieję, że omawiana umowa przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy, także na innych płaszczyznach.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as I am against the concept of an EU to decide about British foreign affairs and to conclude any international or bilateral treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Menéndez del Valle car l'approfondissement des relations bilatérales UE-Malaisie est profitable aux deux parties. La Malaisie est une puissance émergente qui a une influence certaine dans la région de l'Asie du sud-est. Ainsi, ce rapport, tout en soutenant la Malaisie dans la lutte contre le terrorisme, la corruption et la traite des êtres humains, permettra à l'Union de tisser des liens d'investissements et de partenariats bénéfiques notamment dans les domaines du commerce mais aussi de l'énergie et des nouvelles technologies.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que a Malásia organizou eleições legislativas e que considerando que a Malásia é membro fundador da ASEAN e presidirá à organização em 2015; considerando que a Malásia é o segundo parceiro comercial mais importante da UE na ASEAN, razões principais que me levaram a votar a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Sono ben lieta di aver votato a favore di questa proposta. Stiamo parlando di uno Stato che è fra i più avanzati della sua area in termini economici e di gestione della diversità etnica e culturale. Ritengo che ci siano molte sinergie da sfruttare con la Malesia, e mi auguro che i negoziati portino ad una cooperazione che sia quanto più possibile proficua per entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui favorise l'établissement de relations de coopération avec la Malaisie, qui participe également à l'approfondissement de nos relations avec l'Asie du Sud-Est en général. Cet accord de partenariat et de coopération favorisera notamment nos relations diplomatiques avec ce pays, ainsi qu'une bonne coopération économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Malajzia je v rámci združenia ASEAN druhým najdôležitejším obchodným partnerom EÚ. Krajina je multikultúrnou, multilingválnou, mnohonáboženskou a multietnickou spoločnosťou s malajzijsko-moslimskou väčšinou a menšinovými komunitami tvorenými Indmi, Číňanmi a nemalajzijským pôvodným obyvateľstvom. Považujem za potešujúce, že v ostatnom období došlo k prehĺbeniu spolupráce medzi EÚ a Malajziou predovšetkým v oblasti práv žien, práv detí, práv pôvodných obyvateľov, migrácie či slobody tlače. EÚ okrem toho postupne začína s Malajziou spolupracovať v oblastiach patriacich do rámca spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako je námorná bezpečnosť či nešírenie zbraní hromadného ničenia. Som presvedčená, že je potrebné a dôležité vynakladať patričné úsilie, aby bolo možné v nastúpenom trende pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Questa relazione è importante prima di tutto perché l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e la Malaysia rappresenta un'occasione eccezionale per approfondire sul piano strategico e politico le relazioni bilaterali UE-Malaysia. Non possono in questo contesto essere dimenticati gli sforzi compiuti dalla Malaysia nella lotta contro il terrorismo, il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e di armi, nonché contro la contraffazione di documenti di viaggio. Né si può trascurare come le ultime elezioni abbiano fatto registrare un progresso verso l'affermazione di una democrazia effettivamente pluralista, pur richiedendo ai pubblici poteri del Paese di prodursi in una valutazione indipendente e imparziale delle elezioni, a seguito di denunce di irregolarità. Resta da affermare con forza, senza tentennamenti e pretendendo risposte risolutive dalla Malaysia, la necessità di assicurare un’effettiva libertà religiosa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui stiprinti ES santykius su Pietryčių Azijos šalimis, visų pirma su Malaizija, ir tuo tikslu laiku užbaigti derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su septyniomis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis; didinti informuotumą ES apie svarbą, dideles su šiais santykiais susijusias galimybes ir daugialypį šių santykių pobūdį. ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas suteiks unikalių galimybių sukurti naują strateginio ir politinio dvišalių santykių pagrindo lygmenį, išplėsti ES įsipareigojimus daugelyje bendro intereso sričių, be kita ko, bendradarbiavimo prekybos srityje, energetikos, mokslo ir technologijų, migracijos, kovos su terorizmu, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, gero valdymo, socialinių standartų ir darbo sąlygų, kovos su korupcija, prekybos žmonėmis ir ginklų neplatinimo srityse, ir intensyvinti ES ir Malaizijos politinį dialogą aplinkos apsaugos, ekologiškų technologijų ir klimato kaitos klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif aux négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération entre l'UE et la Malaisie. L'accord serait une occasion exceptionnelle d'introduire un échelon stratégique et politique nouveau dans les relations bilatérales. Le rapport note que les dernières élections ont montré que la Malaisie progresse vers une démocratie au pluralisme plus affirmé.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La proposition de résolution du parlement vise à promouvoir un accord de partenariat et de coopération entre l'UE et la Malaisie en mettant l'accent sur l'importance du dialogue politique, des droits de l'homme et liberté fondamentales, la coopération économique, scientifique et culturelle en matière d'environnement. Néanmoins ces négociations remplies de bonnes intentions sont interdépendantes d'un accord de libre-échange dont la mise en oeuvre se fera au détriment des droits des populations que l'accord de coopération prétend défendre. Face à une telle hypocrisie, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Malásia é o segundo parceiro comercial mais importante da UE na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). A cooperação entre a UE e a Malásia em matéria de direitos das mulheres, direitos das crianças, direitos dos povos indígenas, migração, liberdade de imprensa e defensores dos direitos humanos tem vindo a ser reforçada através de contactos regulares com a sociedade civil e a Comissão Malaia dos Direitos Humanos (SUHAKAM). Temos também vindo a estabelecer, de forma gradual, uma cooperação com a Malásia em domínios abrangidos pela Política Externa e de Segurança Comum (PESC), tais como a segurança marítima e a não proliferação de armas de destruição maciça. Com base nas relações já existentes julgamos importante o estreitamento das mesmas com a obtenção de parcerias e acordos noutros setores nomeadamente no económico, científico e cultural. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he votado a favor del presente informe porque considero que, pese a existir en el acuerdo algunos puntos de interés sobre cooperación, el libre comercio no reporta desarrollo a los pueblos, sino todo lo contrario. El informe reconoce que el acuerdo entre la UE y Malasia no puede basarse exclusivamente en el comercio, sino que debe incluir acuerdos jurídicos y políticos. Esto puede permitir un avance en las relaciones entre las dos partes, pero no podemos olvidar los destructivos impactos ambientales que el comercio del aceite de palma provoca en los bosques tropicales y humedales del país, que prácticamente han sido devastados. El comercio con la UE provoca efectos perniciosos a nivel ambiental y social que no tienen vuelta atrás. Por ello no he podido votar a favor del presente informe, pese a considerar que mejora el actual acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – En tant que deuxième principal partenaire commercial de l’Union au sein de l’ANASE et participant régulier aux missions des Nations Unies, un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et la Malaisie est opportun. Il donne une nouvelle dimension au cadre stratégique et politique pour les relations bilatérales et étend l’engagement de l’Union dans divers secteurs. La société malaise est multiculturelle, multiethnique et multiconfessionnelle. Dès lors, il importe d’assurer un traitement équitable de tous les groupes ethniques et religieux. La Malaisie fait preuve d’une importante stabilité politique depuis quelque temps, acquise par le biais d’une coalition nationale de partis politiques. Toutefois, elle doit encore réaliser des avancées dans le domaine des Droits de l’Homme, des droits politiques et des libertés fondamentales. C'est pourquoi nous devons continuer à mener un dialogue politique approfondi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Although, the rapporteur included in the final text references related to the promotion through the future EU-Malaysia Partnership and Cooperation Agreement of specific values promoted by our political group, like social standards and labour conditions, anticorruption, trafficking of persons and non-proliferation, a lot has been left out of the report. Notwithstanding that, I voted in favour of finalisation of negotiations to enhance the solution of problems in Malaysia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La raccomandazione votata oggi consolida basi di dialogo ottimista nelle relazioni con la Malesia. La Malesia è un Paese che ha dimostrato di voler incrementare l'efficienza energetica, l'utilizzo delle energie rinnovabili e gli investimenti nelle tecnologie verdi nel settore dei trasporti, dell'energia e dell'edilizia, nonostante sia un grande produttore di petrolio e di gas. Di accogliere altresì con favore la necessità di trasformare la propria economia in un'economia a basso impiego di carbonio nell'ambito delle proprie responsabilità nella lotta globale al cambiamento climatico. La Malesia, pur essendo indubbiamente una delle economie di maggior successo del sudest asiatico, deve investire progressivamente nel sapere accademico e scientifico se vuole raggiungere il livello superiore di tenore di vita e diventare un Paese altamente sviluppato. Infine, il testo votato invita la Malesia a sostenere l'intensificazione degli scambi e della cooperazione in ambito accademico attraverso il programma Erasmus Mundus e il progetto MYEULINK.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šį rezoliucijos projektą. Visų pirma, labai svarbu užtikrinti, kad dvišaliai santykiai ir politinis dialogas būtų plėtojami laikantis lygybės, savitarpio pagarbos, abipusės naudos, demokratijos, teisinės valstybės principų ir užtikrinant žmogaus teises. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tvaraus vystymosi principo bei aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimui sprendžiant intensyvaus Malaizijos miškų nykimo klausimą. Indonezija yra trečia pagal gyventojų skaičių Azijos šalis ir didžiausia pasaulyje musulmoniška šalis, todėl nuolat turi būti stiprinamas politinis, ekonominis ir sektorių bendradarbiavimas įvairiose politikos srityse. Be to, turėtų būti skatinama ekonominė ir socialinė gyventojų pažanga bei siekiama geresnių vystymosi rezultatų. Taigi šiam susitarimui tenka ypatingas vaidmuo. Jis turi tapti kultūrų ir religijų dialogo pavyzdžiu globaliniu mastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução do Parlamento Europeu, que votei favoravelmente, apresenta as recomendações do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu para a Ação Externa sobre as negociações para um acordo de parceria e cooperação entre a UE e a Malásia, em que, nomeadamente, se pede a inclusão de valores de referência claros e prazos vinculativos para a aplicação do acordo de parceria e cooperação e se solicita que se prevejam mecanismos de acompanhamento, nomeadamente a apresentação regular de relatórios ao Parlamento. Solicita-se ainda à equipa de negociação da UE que prossiga a sua estreita cooperação com o Parlamento, prestando informações actualizadas sobre os progressos das negociações, nos termos do artigo 218.º, n.º 10, do TFUE.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Cooperation between Europe and Malaysia has strengthened in the past few decades, and it is consistent with the mutual interests of Europe and Malaysia to further strengthen the cooperation, including but not limited to protection of women’s rights, international peacekeeping, and combating terrorism and money laundering. Tourism between Europe and Malaysia, especially potential eco-tourism in Malaysia, should also be encouraged. On the other hand, it is the Union’s responsibility to encourage media freedom and freedom of expression in Malaysia. Therefore, I voted for this recommendation on the negotiations for the EU-Malaysia Partnership and Cooperation Agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Je me félicite des recommandations formulées par notre assemblée quant aux négociations de cet accord de partenariat. Si nos liens avec la région asiatique sont fortement marqués par les échanges commerciaux avec la Chine, ceux-ci sont toutefois loin d'être représentatifs de l'ensemble de nos relations avec l'ensemble des pays de la région. Ce futur accord de partenariat avec la Malaisie sera donc l'occasion de mettre en pratique l'idée de négociations en fonction du niveaude développement du pays partenaire, à laquelle je suis très attachée et que j'ai défendu à travers plusieurs rapports.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui promeut les relations de l'Union avec les pays d'Asie du Sud-Est, y compris et en particulier la Malaisie, par la conclusion, en temps utile, des négociations sur les accords de partenariat et de coopération avec sept pays de l'ANASE. Il est intéressant de faire mieux connaître, au sein de l'Union, l'importance, l'immense potentiel et les multiples facettes de ces relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A posição do Parlamento Europeu é favorável a um acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e a Malásia. Tal acordo deve incluir também um diálogo político, a condição de respeito dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, a cooperação económica, científica e cultural assim como outras questões, como a cooperação parlamentar. Um acordo entre a UE e a Malásia será uma ocasião de iniciar uma nova estratégia nas relações bilaterais da União, de forma que votei favoravelmente o relatório no Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este acordo tem em vista alcançar o objetivo estratégico de um acordo de comércio livre. Neste sentido, não se coíbem de ingerir nos seus assuntos internos e procurar dar lições - detalhadas - à Malásia sobre as medidas a implementar para se tornar no "bom aluno" da UE. Até se congratulam com o contributo dado por este país e pelas suas forças armadas nas operações de "combate à pirataria" na costa da Somália, advogando uma cooperação mais estreita no sentido de reforçar a capacidade da guarda costeira, a interoperabilidade naval Malásia-UE. Um acordo de livre comércio seria um passo para a liberalização política, ou seja, para encontrar partidos e um sistema político disponível para promover os interesses dos seus monopólios e a sua convergência com os interesses dos monopólios das grandes potências da UE. Os povos da UE e da Malásia nada têm a ganhar com este acordo. Este, como outros acordos de livre comércio, acentua o poder dos monopólios, em detrimento das pequenas e médias empresas, da agricultura familiar, da pequena pesca. Acentua a pressão para mais privatizações e liberalizações e para a destruição dos serviços públicos. Colocará mais pressão sobre os trabalhadores, os seus salários, as suas condições de trabalho e os seus direitos sociais.

 
Aviso legal - Política de privacidade