Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και γλωσσική πολυμορφία (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (ψηφοφορία)
  5.2.Δικαιώματα του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (A7-0264/2013 - Matthias Groote) (ψηφοφορία)
  5.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 - Αύξηση των προβλέψεων σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (A7-0287/2013 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  5.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2013 - Πλεόνασμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έτος 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  5.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013 - Προσωπικό του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS - Προσωπικό του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA) - Προσωπικό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (ψηφοφορία)
  5.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το φθινόπωρο του 2012 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  5.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2013 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μετά τις πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το 2012 (A7-0286/2013 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  5.8.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (A7-0279/2013 - Corinne Lepage) (ψηφοφορία)
  5.9.Μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού (A7-0242/2013 - Isabella Lövin) (ψηφοφορία)
  5.10.Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (A7-0006/2013 - Constance Le Grip) (ψηφοφορία)
  5.11.Γεωργική λογιστική πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà) (ψηφοφορία)
  5.12.Τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή (A7-0045/2013 - Matthias Groote) (ψηφοφορία)
  5.13.Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (ψηφοφορία)
  5.14.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της ΕΕ (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  5.15.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  5.16.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) (ψηφοφορία)
  5.17.Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska) (ψηφοφορία)
  5.18.Εσωτερική αγορά υπηρεσιών (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt) (ψηφοφορία)
  5.19.Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και γλωσσική πολυμορφία (A7-0239/2013 - François Alfonsi)
  6.2.Δικαιώματα του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (A7-0264/2013 - Matthias Groote)
  6.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 - Αύξηση των προβλέψεων σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (A7-0287/2013 - Giovanni La Via)
  6.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2013 - Πλεόνασμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έτος 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via)
  6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013 - Προσωπικό του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNS - Προσωπικό του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA) - Προσωπικό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το φθινόπωρο του 2012 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes)
  6.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2013 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μετά τις πλημμύρες στη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία το 2012 (A7-0286/2013 - Giovanni La Via)
  6.8.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  6.9.Μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  6.10.Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  6.11.Γεωργική λογιστική πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  6.12.Τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή (A7-0045/2013 - Matthias Groote)
  6.13.Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  6.14.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της ΕΕ (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel)
  6.15.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  6.16.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  6.17.Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  6.18.Εσωτερική αγορά υπηρεσιών (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  6.19.Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 10.Κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 11.Υποδοχή
 12.Κατάσταση στην Αίγυπτο (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Η θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
 14.Πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας (συζήτηση)
 15.Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους) (συζήτηση)
 16.Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση (συζήτηση)
 17.Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2134 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7191 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου