Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2013. gada 11. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 4.Savienības stāvoklis (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Eiropas apdraudētās valodas un lingvistiskā daudzveidība (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (balsošana)
  5.2.Parlamenta tiesības turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoru iecelšanas procedūrā (A7-0264/2013 - Matthias Groote) (balsošana)
  5.3.Budžeta grozījuma Nr. 2/2013 projekts — prognozes pieaugums citiem ieņēmumiem no soda naudām un līgumsodiem un maksājumu apropriāciju palielinājums (A7-0287/2013 - Giovanni La Via) (balsošana)
  5.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2013 projekts - pārpalikums, kas veidojies no 2012. finanšu gada budžeta izpildes (A7-0284/2013 - Giovanni La Via) (balsošana)
  5.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2013 projekts - Eiropas GNSS uzraudzības iestādes personāls - Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras personāls (EACEA) - Eiropas Savienības Tiesas personāls (Reglamenta 138. pants) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (balsošana)
  5.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — plūdu postījumi Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā 2012. gada rudenī (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  5.7.Budžeta grozījuma Nr. 5/2013 projekts — Solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar 2012. gadā notikušajiem plūdiem Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā (A7-0286/2013 - Giovanni La Via) (balsošana)
  5.8.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (A7-0279/2013 - Corinne Lepage) (balsošana)
  5.9.Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (A7-0242/2013 - Isabella Lövin) (balsošana)
  5.10.Savienības Muitas kodekss (A7-0006/2013 - Constance Le Grip) (balsošana)
  5.11.Grāmatvedības datu savākšana par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà) (balsošana)
  5.12.Pārtikas nekaitīguma direktīvu grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām (A7-0045/2013 - Matthias Groote) (balsošana)
  5.13.Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (balsošana)
  5.14.ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un ES pilsoņiem (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  5.15.ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  5.16.ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošana (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) (balsošana)
  5.17.Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska) (balsošana)
  5.18.Iekšējais pakalpojumu tirgus (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt) (balsošana)
  5.19.Sarunas par ES un Malaizijas partnerības un sadarbības nolīgumu (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Eiropas apdraudētās valodas un lingvistiskā daudzveidība (A7-0239/2013 - François Alfonsi)
  6.2.Parlamenta tiesības turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoru iecelšanas procedūrā (A7-0264/2013 - Matthias Groote)
  6.3.Budžeta grozījuma Nr. 2/2013 projekts — prognozes pieaugums citiem ieņēmumiem no soda naudām un līgumsodiem un maksājumu apropriāciju palielinājums (A7-0287/2013 - Giovanni La Via)
  6.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2013 projekts — pārpalikums, kas veidojies no 2012. finanšu gada budžeta izpildes (A7-0284/2013 - Giovanni La Via)
  6.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2013 projekts - Eiropas GNSS uzraudzības iestdes personls - Izglītības, audiovizuls jomas un kultūras izpildaģentūras personls (EACEA) - Eiropas Savienības Tiesas personls (Reglamenta 138. pants) (balsošana) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — plūdu postījumi Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā 2012. gada rudenī (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes)
  6.7.Budžeta grozījuma Nr. 5/2013 projekts — Solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar 2012. gadā notikušajiem plūdiem Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā (A7-0286/2013 - Giovanni La Via)
  6.8.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  6.9.Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  6.10.Savienības Muitas kodekss (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  6.11.Grāmatvedības datu savākšana par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  6.12.Pārtikas nekaitīguma direktīvu grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām (A7-0045/2013 - Matthias Groote)
  6.13.Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  6.14.ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un ES pilsoņiem (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel)
  6.15.ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  6.16.ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošana (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  6.17.Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  6.18.Iekšējais pakalpojumu tirgus (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  6.19.Sarunas par ES un Malaizijas partnerības un sadarbības nolīgumu (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 10.Stāvoklis Ēģiptē (debates)
 11.Oficiāla sveikšana
 12.Stāvoklis Ēģiptē (debašu turpināšana)
 13.Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti - ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (debates)
 14.ES politika attiecībā uz Baltkrieviju (debates)
 15.Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (debates)
 16.Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā (debates)
 17.ES iekšējās drošības stratēģija (debates)
 18.Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2134 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (7191 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika