Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Трансфер на бюджетни средства
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Стратегия на ЕС за киберсигурност: открито, безопасно и сигурно кибернетично пространство (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Микропроизводство на енергия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Дейност на Европейския омбудсман през 2012 г. (разискване)
 9.Трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог (кратко представяне)
 10.Положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС (кратко представяне)
 11.Културния и творческия сектор в Европа като източник на растеж и работни места (кратко представяне)
 12.Етап на развитие на преговорите относно Европейския банков съюз (разискване)
 13.Време за гласуване
  13.1.Културния и творческия сектор в Европа като източник на растеж и работни места (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (гласуване)
  13.2.Дейност на Европейския омбудсман през 2012 г. (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (гласуване)
  13.3.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  13.4.Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (гласуване)
  13.5.Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (гласуване)
  13.6.Достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (гласуване)
  13.7.Микропроизводство на енергия (B7-0388/2013) (гласуване)
  13.8.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (B7-0387/2013) (гласуване)
  13.9.Стратегия на ЕС за киберсигурност: открито, безопасно и сигурно кибернетично пространство (B7-0386/2013) (гласуване)
  13.10.Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж (B7-0385/2013) (гласуване)
  13.11.Положението в Сирия (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (гласуване)
  13.12.Положението в Египет (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (гласуване)
  13.13.Морското измерение на общата политика за сигурност и отбрана (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (гласуване)
  13.14.Военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (гласуване)
  13.15.Политиката на ЕС спрямо Беларус (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (гласуване)
  13.16.Натиск, упражняван от Русия върху страните от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на върха на Източното партньорство във Вилнюс) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (гласуване)
  13.17.Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС (B7-0377/2013) (гласуване)
  13.18.Европейска стратегия за здравословни и безопасни условия на труд (B7-0376/2013) (гласуване)
  13.19.Трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (гласуване)
  13.20.Положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
  14.1.Директива относно качеството на горивата и Директива за възобновяемите източници (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Митнически кодекс на Съюза (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г. (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Вътрешният пазар за услуги (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Дейност на Европейския омбудсман през 2012 г. (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Микропроизводство на енергия (B7-0388/2013)
  14.13.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (B7-0387/2013)
  14.14.Стратегия на ЕС за киберсигурност: открито, безопасно и сигурно кибернетично пространство (B7-0386/2013)
  14.15.Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж (B7-0385/2013)
  14.16.Положението в Сирия (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Положението в Египет (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Морското измерение на общата политика за сигурност и отбрана (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.Военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.Политиката на ЕС спрямо Беларус (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Натиск, упражняван от Русия върху страните от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на върха на Източното партньорство във Вилнюс) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС (B7-0377/2013)
  14.23.Културния и творческия сектор в Европа като източник на растеж и работни места (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 17.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  17.1.Положението в Демократична република Конго (разискване)
  17.2.Положението в Централноафриканската република (разискване)
  17.3.Положението в Бахрейн (разискване)
 18.Единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги (внасяне на документи)
 19.Време за гласуване
  19.1.Положението в Демократична република Конго (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Положението в Централноафриканската република (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Положението в Бахрейн (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 21.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Решения относно някои документи: вж. протокола
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 24.График на следващите заседания: вж. протокола
 25.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1724 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4895 kb)
Правна информация - Политика за поверителност