Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 21 октомври 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
 4.Искане за неотложна процедура: вж. протокола
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 6.Последващи действия след искане за сваляне на парламентарен имунитет
 7.Внасяне на документи: вж. протоколи
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 9.Петиции: вж. протоколи
 10.Ред на работа
 11.Конференция относно изменението на климата (разискване)
 12.Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (разискване)
 13.Търговска политика на ЕС спрямо държавите от Източното партньорство (разискване)
 14.Търговия между Общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества (разискване)
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Сексуално и репродуктивно здраве и права (кратко представяне)
 17.Положението, свързано с правата на човека, в региона на Сахел (кратко представяне)
 18.Местните органи и гражданското общество (кратко представяне)
 19.Преосмисляне на образованието (кратко представяне)
 20.Предприсъединителни фондове на ЕС: съдебните системи и борбата срещу корупцията (кратко представяне)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (455 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1824 kb)
Правна информация - Политика за поверителност