Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Απόφαση κατεπείγοντος
 4.In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση)
 5.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Δασμολογικές ποσοστώσεις για τον οίνο (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (ψηφοφορία)
  6.2.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  6.3.In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A7-0327/2013 - Peter Liese) (ψηφοφορία)
  6.4.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (ψηφοφορία)
 7.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1.Ανακύκλωση των πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (ψηφοφορία)
  8.2.Ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
  8.3.Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (ψηφοφορία)
  8.4.Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (ψηφοφορία)
  8.5.Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (ψηφοφορία)
  8.6.Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (ψηφοφορία)
  8.7.Πόροι προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ: δικαστικά συστήματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  8.8.Ασφάλεια των ασθενών (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (ψηφοφορία)
  8.9.Παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Δασμολογικές ποσοστώσεις για τον οίνο (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Ανακύκλωση των πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Πόροι προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ: δικαστικά συστήματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Ασφάλεια των ασθενών (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (συζήτηση)
 13.Σχέδιο δράσης e-Justice 2014-2018 (συζήτηση)
 14.Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την Κροατία (συζήτηση)
 15.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)
 19.Γνώσεις για τη θάλασσα 2020 (συζήτηση)
 20.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2017 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7075 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου