Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/2145(BUD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0328/2013

Testi presentati :

A7-0328/2013

Discussioni :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Votazioni :

PV 23/10/2013 - 11.2
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0437

Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 24 ottobre 2013 - Strasburgo Edizione rivista

13.2. Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 - tutte le sezioni (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
Video degli interventi
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich habe dem Bericht zugestimmt, möchte aber trotzdem meinem Unmut ein klein wenig freien Lauf lassen. Ich bin lange genug in der Politik und ich weiss, dass man auch hart verhandeln muss, dass man Kompromisse machen muss und dass ein gegenseiter Abwägungsprozess stattfinden muss. Das gilt insbesondere auch für Haushaltsberatungen, und ich möchte insbesondere die Kommission, aber ganz besonders auch den Rat auffordern, sich endlich auch an die geschlossenen Kompromisse, an die geschlossenen Vereinbarungen, die im Haushalt stehen, zu halten. So wie wir jetzt die Finanzperiode zu Ende bringen, können wir nicht weitermachen. Das, was beschlossen ist, muss gelten. Ansonsten fällt irgendwann die Geschäftsgrundlage weg, und wir können uns die Haushaltsberatungen letztendlich sparen. Also bitte, lieber Rat, haltet Euch an das, was wir gemeinsam vereinbart haben, und haltet Euch an das, was im Bericht steht!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ar dtús ba mhaith liom a rá go raibh mé i bhfabhar na tuarascála seo agus vótáil leis an ngrúpa mionlach i mbeagnach gach aon leasú. Ach an pointe is tábhachtaí – inné dúirt ceannaire mo ghrúpa féin, EPP, Joseph Daul, go raibh locht mór ar an gComhairle sa tslí agus go bhfuil siad ag iompar maidir leis an gCoimisiún agus maidir leis an bParlaimint agus nach bhfuil sé féaráilte in aon chor de bheith ag ligint orthu go bhfuil siad ag tabhairt airgid do thionscnaimh agus ansin nach mbíonn an t-airgead ar fáil. Ar deireadh báire, bíonn na tionscnaimh sin críochnaithe agus ní fhaigheann siad aon íocaíocht. Ní féidir é sin a cheadú agus caithfimid gach brú is féidir linn a chur ar an gComhairle a bheith macánta agus an t-airgead atá geallta a thabhairt dúinn chomh luath agus is féidir.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Sie haben vorhin die Kollegin Šuica aufgerufen. Die ist erstens neu, weil sie aus Kroatien ist, und zweitens war der Name nicht ganz korrekt zu verstehen. Ich würde darum bitten, ihr das Wort zu erteilen, sie ist da.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Das werde ich am Ende der Stimmerklärungen tun. Ich hätte sie noch gefragt.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE). - Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem budżetu na rok 2014. Jestem zadowolony, że poprawki w sprawie projektów pilotażowych w Afryce zostały poparte podczas głosowania. Dzięki temu możliwe będzie przeznaczenie środków na wdrażanie konkretnych projektów pilotażowych. Jeden z nich dotyczy budowania i umacniania lokalnego partnerstwa w celu rozwoju gospodarki społecznej i tworzenia przedsiębiorstw społecznych w Afryce Wschodniej. Działania te mają na celu wsparcie strategii Unii Europejskiej w zakresie zwalczania ubóstwa poprzez generowanie wzrostu gospodarczego. Obejmują one także świadczenia bezstronnej i niezależnej pomocy humanitarnej dla osób szczególnie narażonych. Kolejny projekt jest związany z aktywnym zarządzaniem dzikimi pastwiskami w Kenii, Ugandzie i Tanzanii. Podjęte w ramach ich realizacji działania mają skupić się na pomocy dla pasterstwa – sektora, który odgrywa w tym regionie niezwykle ważną rolę. Ostatni projekt dotyczy umocnienia usług weterynaryjnych w krajach rozwijających się. Jest to również bardzo ważne dla zwiększenia ich bezpieczeństwa żywnościowego.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich habe im Prinzip für den Bericht gestimmt, obwohl er einen schweren Fehler enthält. Es wird nämlich dazu aufgefordert, das Europäische Parlament auf dem Weg zu einem einzigen Sitz zu unterstützen. Diesen einen einzigen Sitz gibt es längst, das ist Straßburg. Wir müssten diesen Sitz nur entsprechend nutzen, dann würden wir riesige Summen sparen und könnten ohne Vertragsänderung den Wanderzirkus weitgehend beenden, der nämlich nicht durch Straßburg, sondern durch Brüssel entsteht.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospodine predsjedniče, ne znam kako je došlo do ovog sporazuma. U svakom slučaju želim još jedanput objasniti svoje stajalište i stajalište naše delegacije oko budžeta 2014. godine.

Dobro je da je Parlament usvojio budžet za 2014. godinu, a ono što želim posebno naglasiti je da su nakon pristupanja Hrvatske u prvoj godini velika sredstva omogućena za zapošljavanje mladih, pa i onaj poseban program koji se odnosi na garanciju za mlade. Također, što je prepoznato malo i srednje poduzetništvo kao jedna vrlo važna karika u gospodarstvu i rješavanju krize i isto tako pozdravljam veća sredstva za obrazovanje koja su predviđena u ovom proračunu.

Nadam se da će doći do konzultacija između Vijeća i Parlamenta i da će se ova naša pozicija Parlamenta potvrditi i da ćemo svi na kraju biti zadovoljni.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, ainda que precisemos de saber se a Comissão calculou o impacto da inclusão acordada de recursos específicos que constam do acordo sobre o QFP, do aumento proposto nas taxas de cofinanciamento para aqueles Estados-Membros que experimentam ou estão ameaçados por graves dificuldades no que respeita à sua estabilidade financeira e o impacto do alargamento por um ano do período automático de não pagamento para alguns Estados-Membros. A meu ver, estes elementos são essenciais para o futuro Quadro. Lamento, ainda, que a Comissão tenha tomado como base para o pré-financiamento o nível que foi acordado pelo Conselho Europeu em fevereiro de 2013, uma questão que está sujeita às negociações setoriais institucionais em curso, em que o Parlamento Europeu tem direito de codecisão, correndo assim o risco de prejudicar o resultado dessas negociações. Acabo por relembrar que o pré-financiamento é essencial uma vez que os Estados-¬Membros e as regiões precisam de financiamentos suficientes no início do período para investir em projetos que contribuirão para os esforços tendentes a superar a atual crise económica e financeira. A este propósito, reitero a posição da Comissão do Desenvolvimento Regional de optar pelas mesmas taxas de pré-financiamento que no período atual.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. Reikia pabrėžti, kad 2014 m. biudžeto prioritetai yra tvarus augimas, konkurencingumas, darbo vietų kūrimas ir kova su jaunimo nedarbu, taip pat ES vaidmuo pasaulyje. Mes, Europos Parlamento nariai, nepritariame Europos Sąjungos Tarybos siūlymui sumažinti 2014 metų ES biudžeto išlaidas moksliniams tyrimams, užimtumui, skaitmeninei darbotvarkei, kadangi šios sritys yra labai svarbios ekonomikos augimui užtikrinti ir siūlome šioms sritims skirti papildomai 34 mln. eurų. Nepritariame ir ES Tarybos siūlymui 250 mln. eurų sumažinti paramą Artimiesiems Rytams ir pabėgėliams, nes taikos ir politinio stabilumo užtikrinimas Artimuosiuose Rytuose yra svarbi ES užsienio politikos dalis. Taip pat siūlome, kad būtų padidintos lėšos biudžete ES išorės sienų valdymo agentūrai FRONTEX, nes būtini pakankami ištekliai, reikalingi sistemos EUROSUR, kaip visos Europos sienų stebėjimo sistemos, taikymui. Šios sistemos pagalba galima sumažinti nelegalių migrantų, patenkančių į ES, ir jūroje žūstančių nelegalių migrantų skaičių. Taip pat tai padės užkirsti kelią tarptautinei nusikalstamai veikai. Lyginant su 2013 m. ES biudžetu, įsipareigojimams siūlome skirti 8,1 mlrd. eurų mažiau, o mokėjimams – 4,3 mlrd. eurų mažiau. Be to, manau, kad Europos Parlamentas ir Taryba siekdami užtikrinti ilgalaikį biudžeto taupymą turi parengti perėjimo prie vienos būstinės (single seat) planą.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Ribadisco oggi la mia posizione decisa a tagliare i costi e gli sprechi relativi alla doppia sede di Bruxelles e Strasburgo. E' del tutto irrazionale questo ''doppione'' che viene pagato sia a livello economico che in termini di organizzazione del lavoro. I costi stimati per la doppia sede ammontano a circa 180 milioni di euro con emissioni di CO2 tra 11.000 e 19.000 tonnellate ogni anno. Accolgo con favore quindi la posizione espressa di recente in commissione AFCO: bisogna trovare, infatti, il modo di eliminare gli sprechi e razionalizzare la gestione delle risorse. E' arrivato il momento di riconsiderare questo spreco di risorse inspiegabili soprattutto in un periodo di crisi, iniziando un processo di revisione dei Trattati. Ritengo importante anche che i deputati, in situazione di crisi finanziaria, siano assoggettati a un contributo di solidarietà sugli emolumenti, al pari di tutti i funzionari.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport qui envoie un message clair au Conseil au sujet du projet de budget général de l’Union Européenne pour l’année 2014. Il s’agissait de rappeler au Conseil quelles sont nos priorités pour le budget 2014, et notamment une croissance économique durable, la création d’emploi ou encore la lutte contre le chômage des jeunes, mais aussi de parvenir à ce qu’un budget de niveau suffisant et réaliste soit établi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiai rezoliucijai. Tarybos pozicija dėl 2014 m. biudžeto neatitinka politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės perspektyvos bei Europos Parlamento prioritetų. Europos Parlamentas savo ankstesnėse rezoliucijos yra išreiškęs nuomonę, jog 2014 m. biudžeto prioritetai yra ekonomikos ir tvarus augimas, konkurencingumas, darbo vietų kūrimas ir kova su jaunimo nedarbu. Taryba turi susitarti dėl ateinančių metų biudžeto ir užtikrinti jog įsipareigojimai ir mokėjimai atitiktų realybę ir finansavimo poreikius, kad būtų galima laiku pradėti įgyvendinti numatytas programas. Pritariu, jog Tarybos siūlomas biudžetas negalės užtikrinti pakankamo ir tinkamo mokėjimų lygio 2014 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban Az Európai Parlament plenáris ülése a mai napon elfogadta a 2014. évi uniós költségvetés parlamenti olvasatát. A képviselők a 2014–2020-as időszak első költségvetésének kötelezettségvállalási szintjét 142,6 milliárd euróban, a kifizetési előirányzatokat pedig 136,1 milliárd euróban határoznák meg. Ezzel az Európai Parlament a Tanács álláspontjához képest mintegy 1,1 milliárd euróval költene többet a közösségi programokra. A jelentést a fenti okoknál fogva szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Alors que le cadre financier pluriannuel n'est pas encore finalisé, nous avons donné notre avis sur le budget 2014. J'ai voté pour ce rapport qui rétablit une partie des crédits (tels que proposés par la Commission mais que le Conseil a coupé) : sur le programme de financement des PMEs (COSME), la garantie jeunesse ou le programme d'aide aux plus démunis. Je m'associe à ce rapport qui déplore les coupes effectuées par le Conseil. Quelle est la cohérence entre les discours des conseils européens et la réalité des négociations budgétaires durant lesquelles chaque Etat membre cherche à "payer moins"? Même si les crédits sont rétablis au final, ce projet reste un budget d'austérité qui ne permettra pas de faire face aux défis. Avec un budget représentant 1% du PIB européen, comment peut-on penser que l'Union remplira ses objectifs, notamment en termes de croissance, d'emploi et de transition énergétique? Nous avons besoin d'un budget basé sur des ressources propres qui promeuve une harmonisation sociale et fiscale progressive.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione indica un'incapacità di gestione della spesa dell'Unione europea e per questo motivo non ho votato a favore del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against the report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2014 - all sections.

My party is against the vast majority of measures this report outlines, including allocating more money to the European Social Fund, the European Regional Development Fund, Intelligent Energy Europe Programme II and action on climate change. We are completely against allocating an additional EUR 1 billion for sustainable rural development, an extra EUR 2 million for Frontex, an extra EUR 34 million for the Common European Asylum System, an additional EUR 40 million for the asylum and migration fund, a further EUR 80 million for sustainable energy and an additional EUR 100 million for the EU Globalisation Adjustment Fund. In short, we are against all increases in payments and the increased commitment of the UK to the EU that these payments represent.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption du rapport Jensen et Hohlmeier concernant l’approbation par le Parlement du budget 2014 de l'Union européenne, tel que proposée par la Commission européenne. Le budget est de 142,467 milliards d'euros en crédits d'engagement et de 136,065 milliards d'euros en crédits de paiement. Il reflète les contraintes budgétaires pesant sur les finances des États membres. Pour autant, alors même que ce budget est en baisse de 6% par rapport au budget 2013, les actions prioritaires de l'Union européenne n'ont pas été sacrifiées. Ainsi, le budget 2014 accordera une importance particulière sur les mesures à déployer pour l'emploi des jeunes, notamment sur le nouveau programme de financement de la recherche et de l'innovation pour la période 2014-2020 (horizon 2020) et sur le programme pour la compétitivité des entreprises(COSME).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com o orçamento da União Europeia para 2014, hoje aprovado, que reverte os cortes feitos pelo Conselho em áreas que considero vitais para a recuperação económica, como a agenda digital, a inovação, o empreendedorismo e o emprego jovem. O Parlamento Europeu propõe um orçamento de 142,6 mil milhões de euros em autorizações e de 136,1 mil milhões de euros em pagamentos para 2014. Os montantes propostos pelo Conselho de Ministros da UE são 141,8 mil milhões de euros em autorizações e 134,8 mil milhões em pagamentos (uma redução de, respetivamente, 240 milhões e de 1,06 mil milhões de euros em relação ao projeto de orçamento apresentado pela Comissão Europeia para 2014). Temos agora 21 dias de conciliação para negociar um acordo com o Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen og Emilie Turunen (S&D), skriftlig. − Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, stemte imod ændringsforslag 66 til beslutningsforslaget om budgetforslaget for regnskabsåret 2014. Vi er fuldstændig enige i ændringsforslagets budskab om, at der skal føres streng kontrol med godtgørelsen for generelle udgifter (General Expenditure Allowance), og at denne udelukkende skal gå til lovlige formål. Vi er dog bekymrede for det store bureaukratiske kaos, som en revision internt i Parlamentet af alle udgifter uden loft ville medføre. I stedet opfordrer vi til, at medlemmerne sørger for revisionen af midlerne, og at dette sker på årlig basis, da det er strengt nødvendigt, at midlerne går til lovlige formål som fastlagt i Parlamentets regler.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Proiectul de buget pe 2014, care prevede credite de angajament în valoare de 142,01 miliarde de euro și credite de plată în valoare de 135,9 miliarde de euro, este cu 6% mai mic decât bugetul din 2013. Fondurile disponibile în Cadrul Financiar Multianual pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor vor fi concentrate anticipat în primii 2 ani pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Statele membre trebuie să absoarbă eficient și rapid fondurile disponibile pentru acest instrument și să vină cu programe nebirocratice de combatere a șomajului în rândul tinerilor, cât mai curând posibil. Comisia trebuie să clarifice modul în care vor fi utilizate creditele destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor, care vor fi sumele destinate direct garanției pentru tineret și ce metodă va fi folosită pentru marjele anuale în acest scop. De asemenea, ţinând cont de creșterea abruptă a șomajului în rândul tinerilor, avem nevoie de noi credite pentru acțiunea pregătitoare „Tineretul în mișcare”. Totodata, trebuie acordat un sprijin sporit pentru axa EURES, cu scopul de a facilita accesul tinerilor șomeri la locurile de muncă disponibile în alte țări și de a oferi consultanță lucrătorilor mobili și angajatorilor prin intermediul parteneriatelor transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Questo progetto di bilancio segue le forti critiche da parte del Parlamento alle modifiche che il Consiglio ha cercato di proporre: è normale che, in tempi di crisi soprattutto per le finanze pubbliche, gli Stati Membri cerchino di risparmiare ovunque possibile, ma alcuni tagli erano, per noi, inaccettabili. Non si può pensare di non onorare gli impegni presi, o di smettere di investire sullo sviluppo. Io ho votato con convinzione per affermare la linea del Parlamento, pur nella consapevolezza che tutti dobbiamo stringere la cinghia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D), in writing. − The European Parliament has adopted a responsible budget for 2014 that honours our values of solidarity and our commitments to developing countries. With its adopted position, the European Parliament has strongly rejected the radical cuts proposed by the Conservative majority of the Members States and the European Commission. We have ensured sufficient funding levels for the Development Cooperation Instrument, the humanitarian aid budget lines and the Emergency Aid Reserve, as well as for the EIDHR, which supports our increasingly human rights-based approach to development cooperation. An increase of EUR 200 million in respect of last year's budget for the external action of the European Union, especially as regards development cooperation and humanitarian aid, is not a waste of resources, but an investment in the world's future. We will be able to help more than 150 million people in Syria, Haiti, Egypt, Latin America, Africa and Asia. The European Parliament will keep fighting for a progressive Europe, the one I believe in, the Europe that we all pursue, a Europe that does not turn its back on those in greatest need and on the challenges of eradicating poverty and inequality.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − The Commission’s draft budget for 2014 proposed an initial amount of EUR 250 million in funding to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees for 2014 under the budget line ‘financial assistance to Palestine, the peace process and UNRWA’. As an average since 2006, the budget line reaches a minimum of EUR 350 million per year. UNRWA has been under increased pressure of late due to the conflict in Syria and its impact on Palestinian refugees in Palestine, Lebanon and Jordan. The organisation has had to stretch its resources even further due to the impact in Gaza of the Egyptian crisis and developments in the West Bank. Consequently, I strongly supported the proposal by Parliament’s committees to increase this amount by EUR 50 million. However, the proposal to put the additional EUR 50 million in reserve ‘pending the positive outcome of a Commission report on the sound management of EU funds by the Palestinian authorities’ would have seriously threatened the provision of EU support to Palestinians in general, and in particular to refugees, at a crucial time when UNRWA faces multiple challenges. As Chair of the Delegation for relations with the Palestinian Legislative Council, I am acutely aware of the sterling work done by UNRWA, and I welcome the outcome of the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – En votant ce texte, le Parlement affirme clairement sa position: nous refusons d'amputer la croissance et l'emploi en Europe en 2014, le budget européen doit être rétabli sans les coupes contre-productives que cherchent à imposer les États membres. Je suis confiante que le Parlement et les États membres, qui vont désormais entamer la conciliation sur ce projet de budget, parviendront à trouver un compromis pour le bénéfice de tous les Européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − Mr President, in the context of what is a more restrained budget – albeit a budget that is still vast and still offers opportunities to reduce wasteful spending – it is welcome to see the priority given in sections of the budget to measures that can be of real benefit to our constituents in this time of economic difficulty. At a time when unemployment – particularly among our youth – is a massive challenge, the task of government, whether at Member State level or here in the EU institutions, ought to be to direct resources towards job creation, growth, innovation and driving our economy, through further research and development.

I also welcome moves to increase transparency in how money is spent, including our own budgets as MEPs, and I was supportive of those amendments. When we are entrusted with public money, we have a responsibility to spend it wisely and appropriately.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I abstained on this draft general budget for 2014 as it is an austerity budget, even though headway has been made in certain areas. Wales benefits a great deal from European funding, and any budget cuts would only have a detrimental effect on that funding coming to Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O orçamento de 2014 deve procurar responder aos desafios que se apresentam à União Europeia nesta fase preocupante em que enfrenta uma grave crise económica e financeira que ameaça agravar as diferenças entre o centro e as periferias. São conhecidos os fracos resultados da estratégia de Lisboa e o modo como, apesar das proclamações, a União não se transformou numa economia pujante, alicerçada no conhecimento. As principais prioridades de hoje são, seguramente, o crescimento e o emprego, sem os quais nada será possível. É importante não descurar o problema de inversão da pirâmide demográfica que ameaça pôr em causa os nossos sistemas sociais e a capacidade orçamental dos Estados-Membros e da própria União. Um orçamento para a Europa deve atentar nestas questões e procurar usar o dinheiro que é dos cidadãos de forma rigorosa e razoável. Todas as instituições europeias devem agir construtivamente e em estreita cooperação para que assim seja. Lamento que o Conselho não demonstre maior compreensão para as necessidades concretas de operacionalidade da União Europeia e pretenda cortar, excessivamente, o orçamento comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O orçamento de 2014 é o primeiro do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014/2020 e, neste sentido, devia estar de acordo com a sua orientação. Este orçamento pretende o crescimento económico sustentável, a competitividade, a criação de emprego e a luta contra o desemprego dos jovens, bem como o papel da UE no mundo. Insisto no apoio às políticas que contribuam para o combate ao desemprego dos jovens, a investigação, o desenvolvimento e a inovação, a agenda digital, a competitividade, as pequenas e médias empresas (PME). Lamento a decisão do Conselho que consiste em introduzir cortes horizontais no projeto de orçamento, tendo em vista reduzir artificialmente o nível de recursos da União para 2014 num montante total de 240 milhões de euros (-0,2%) em dotações para autorizações e de 1 061 milhões de euros (-0,8%) em dotações para pagamentos em comparação com o projeto de orçamento, o que se traduz, portanto, numa descida significativa relativamente ao orçamento de 2013 (incluindo os orçamentos retificativos n.ºs 1 a 5), tanto em autorizações (-6%) como em pagamentos (-6,6%). O PE propõe fixar o nível global das dotações para 2014 em 142 625 milhões de euros e 136 077 milhões de euros em autorizações e pagamentos, respetivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A crise dá razão aos que, como nós, têm afirmado que a solidariedade é um conceito estranho à UE. A demonstrá-lo aqui está o processo do orçamento da UE. Apresentámos uma proposta para aumentar as rubricas do orçamento destinadas à coesão económica e social – no mínimo, a sua duplicação relativamente aos valores atuais. As contribuições para este aumento deviam resultar do aumento das comparticipações dos Estados-Membros com maior RNB e maior rendimento per capita. A maioria rejeitou esta proposta. Defendemos que o aumento do orçamento deveria promover o fortalecimento e a modernização dos sistemas produtivos dos Estados-Membros, em particular dos que enfrentam maiores dificuldades económicas, como é o caso do nosso país, prestando um apoio especial às micro, pequenas e médias empresas, ao setor cooperativo e aos programas das autoridades locais. E que estes programas deveriam combater o desemprego e criar empregos com direitos, garantindo a manutenção dos empregos existentes, promovendo a educação e a formação, o reforço dos serviços públicos e das infraestruturas essenciais para os países em geral. A maioria votou contra. Defendemos ainda a urgência de lançar as bases de um programa global da UE para apoiar a economia dos países com maiores dificuldades económicas. Mais uma vez, a maioria votou contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore questa proposta di risoluzione della commissione per i bilanci per l'esercizio 2014. Ci tengo a sottolineare l´importanza del voto favorevole al paragrafo 90, una presa di posizione netta contro lo la doppia sede parlamentare, causa di un inutile e ingiusto spreco di denaro dei contribuenti e di tempo. Già con la decisione, poi rigettata dalla Corte di Lussemburgo per l'anno 2013, di accorpare due sessioni in una sola avevamo dato una dimostrazione della nostra volontà; è assurdo però che il Parlamento non abbia il potere di decidere sulla propria organizzazione, ovvero dove riunirsi e quando. Inoltre, la doppia sede ha anche un impatto a livello ambientale, minando gli obiettivi e la credibilità dell´Europa sulla questione climatica.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Za priority rozpočtového roku 2014 možno považovať hospodársky a udržateľný rast, konkurencieschopnosť, tvorbu pracovných miest, č boj proti nezamestnanosti mladých. Rada zaviedla škrty vo viazaných rozpočtových prostriedkoch aj v platobných rozpočtových prostriedkoch vo všetkých okruhoch, čo je však v rozpore s politickou dohodou o VFR o vyčlenení rozpočtových prostriedkov na úvod obdobia čerpania. Európsky parlament teda stanovil celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2014 na 142 625 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 136 077 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch. Je dôležité, aby bolo vynaložené patričné úsilie o efektívne využitie rozpočtu a všetky oblasti z neho financovane mali zrejmú európsku pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban Üdvözlöm az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló BUDG-jelentést. Mint az IMCO szakbizottság rapportőre örülök annak, hogy javaslatainkat szinte teljes egészében sikerült beépíteni e jelentésbe. Gratulálok Jenssen és Hohlmeier asszonynak nagyszerű koordinációs munkájukért. Összességében úgy vélem, hogy számunkra nem maradt vitás pont.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Con il voto di oggi, il Parlamento ha respinto i tagli effettuati dal Consiglio al progetto di bilancio generale dell´Unione per il 2014 proposto dalla Commissione europea. Per quanto riguarda l´agenda digitale, la ricerca, l´imprenditorialità e le misure per l´occupazione giovanile, gli stanziamenti proposti dalla Commissione sono stati reintrodotti nel progetto, prevedendo un supplemento di 34 milioni di euro. Lo stesso è avvenuto in materia di aiuti al Medio Oriente e ai rifugiati, laddove il Parlamento ha deciso per un supplemento di 50 miliardi. Gli emendamenti apportati sono frutto di un approccio responsabile del Parlamento al bilancio per l´esercizio 2014: si è tenuto debito conto delle difficoltà finanziarie che gli Stati membri stanno attraversando. Il bilancio per il 2014, così emendato, vedrà, in ogni caso, una riduzione del 6% degli stanziamenti rispetto al 2013. Il mio auspicio è che nel corso del processo di conciliazione tra Consiglio e Parlamento, destinato a concludersi il 13 novembre, si raggiunga una posizione condivisa e non un compromesso al ribasso rispetto alla proposta votata oggi.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – Je me suis abstenu lors du vote sur les recettes du budget 2014 pour protester contre la politique irresponsable du Conseil des ministres, qui semble s'inspirer du "Tea party" américain pour empêcher un fonctionnement normal des institutions européennes. Tant le budget pour 2014 que les perspectives financières jusqu'en 2020 constituent une régression des politiques européennes. L'Union européenne est en voie de renationalisation, alors que les États nationaux comptent de moins en moins au niveau mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Si le budget est en recul, ce que je déplore, il conserve néanmoins des objectifs ambitieux en termes de politiques de croissance, notamment via le financement du prometteur agenda numérique et du programme COSME dédié aux PME. Je me félicite tout particulièrement du vote de la garantie jeunesse, arme permettant de lutter contre le chômage des jeunes, et du vote sur le programme d'aide aux plus démunis, essentiel en ces temps de crise où les plus pauvres sont particulièrement exposés. J'ai enfin soutenu une nouvelle fois le siège de Strasbourg qui, n'en déplaise à certains, est le siège officiel du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted to support this report on the budget for 2014. In particular, I voted against subsidies for tobacco growing. In the light of Parliament’s recent vote on tobacco it would not have been reasonable to support subsidies to growers. I also supported funding for combating violence against young people and women. I was delighted to support the European Globalisation Adjustment Fund. Now that trialogues have finished, I hope we can get full parliamentary support for the fund.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi anser att landsbygdsutveckling är en mycket viktig del av EU:s budget. Vi är dock övertygade om att man måste minska på både jordbruks- och exportstödet till förmån för områden som kan skapa tillväxt och arbetstillfällen, såsom forsknings- och utvecklingsprogram, Erasmus och socialfonden. Vi ser även gärna en minskad finansiering av ITER och liknande energiprogram för att bättre kunna bekämpa ungdomsarbetslöshet samt bekosta humanitärt bistånd till krisdrabbade länder.

Vidare anser vi det viktigt att effektivisera och reducera EU:s administrativa utgifter, av vilken anledning vi välkomnar de budgetar för EU:s institutioner som håller sig under inflationstakten. I detta sammanhang välkomnar vi även kravet på ett enda säte för Europaparlamentet, Bryssel eller Strasbourg, vilket på sikt skulle ge avsevärda besparingar jämfört med idag. Slutligen vill vi understryka att arbetet med att göra ytterligare besparingar i EU:s budget måste fortsätta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (ALDE), în scris. − Uniunea Europeană este adesea criticată pentru că nu face destul pentru cetățenii săi și nu aduce răspunsuri adecvate pentru criza economica și alte probleme care constituie preocupările principale ale europenilor. În ultima perioadă, am lucrat împreuna la o serie de programe multianuale cu caracter strategic și cu măsuri ambițioase prin care să readucem UE pe calea creșterii economice și pentru a reda industriei europene competitivitatea de care are nevoie pe piața mondială. Mă refer aici în special la programe precum COSME, dedicat IMM-urilor sau la „Orizont 2020”, program care va sprijini cercetarea și inovarea.

La nivel politic, există un consens asupra necesitații acestor programe. Nu putem însă, pe de o parte să ne fixam niște obiective, iar pe de altă parte să tăiem creditele necesare bunei funcționări a acestor programe, așa cum reiese din poziția Consiliului asupra bugetului 2014. Același lucru poate fi spus și în ce privește bugetul FRONTEX, agenție care are nevoie de bani pentru a-și îndeplini rolul. Cred că e nevoie de seriozitate și consecvență în această privință, fapt pentru care nu pot decât să susțin propunerea Comisiei pentru Bugete de a reveni la sumele propuse de către Comisia Europeană pentru liniile bugetare respective.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − Our budget needs to strike a balance between allowing the Members of the House to carry out their work – in their languages – and the need to make savings and show restraint at this time of global economic crisis. The best savings are those which can be implemented without employing additional administrative staff, such as our work towards a paperless Parliament, our buildings policy and the internalisation of the EP security staff.

I welcome the commitment appropriations and the mobilisation of the Flexibility Instrument, bringing fresh money (EUR 50 million) for humanitarian aid and for Heading 1b (EUR 223 million) for the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), as well as the additional allocation under the Structural Funds for Cyprus. It is extremely important that the EU should accept its responsibility as a global power and therefore as a global provider of humanitarian aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté le projet de budget 2014 de l'Union européenne revu à la baisse afin de tenir compte des impératifs budgétaires nationaux. Cependant, toute baisse ne doit pas tourner à l'obsession, voire à la déraison. Nous avons frôlé la cessation de paiement pour l'exercice 2013. Je ne pense pas que les citoyens rejettent les institutions au point d'accepter une telle situation qui menace concrètement les activités des entreprises, des régions, des centres de recherche, des organisations qui ne peuvent, de ce fait, plus financer leurs projets et les emplois qui en dépendent. Je déplore par ailleurs, qu'une nouvelle fois, un amendement sur le siège unique du Parlement européen ait été déposé et approuvé par 75% des votants sans tenir compte des décisions de la Cour de Justice de l'Union européenne et des Traités qui les engagent. Si les députés européens les premiers ne se conforment pas aux Traités, à qui donc peut-on en demander le respect?

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Nepritariau balsuodamas dėl ES Tarybos siūlymo sumažinti 2014 m. ES biudžeto išlaidas moksliniams tyrimams ir užimtumui. Parlamentas pasiūlė, kad 2014 m. ES biudžeto įsipareigojimai sudarytų 142,6 mlrd. eurų (ES Taryba siūlė 141,8 mlrd. eurų), o mokėjimai – 136,1 mlrd. eurų (ES Taryba siūlė 134,8 mlrd. eurų). Palyginti su šių metų ES biudžetu, įsipareigojimams siūloma skirti 8,1 mlrd. eurų mažiau, o mokėjimams – 4,3 mlrd. eurų mažiau. Tokiose srityse kaip skaitmeninė darbotvarkė, moksliniai tyrimai, verslumas ir jaunimo užimtumas, kurios prisideda prie ekonomikos augimo, nepritariau ES Tarybos siūlymui sumažinti finansavimą 629 mln. eurų. Manau, kad reikia skirti šioms sritims papildomų lėšų. Taip pat esu įsitikinęs, kad šių metų ES biudžeto deficitas neturi būti perkeltas į kitus metus. Po šio balsavimo plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas ir ES Taryba turi per tris savaites susitarti dėl būsimo biudžeto.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi är självklart helt överens med rådet om att EU:s utgifter ska hållas under strikt kontroll och att pengarna ska användas med sparsamhet och på bästa sätt. Vi har därför röstat för en ökad insyn i hur Europaparlamentets medel används samt för minskade representationskostnader för Europaparlamentet och EU-kommissionen, eftersom det är viktigt att städa framför egen dörr. Vi har även – som vanligt – röstat emot tobaksstödet samt exportbidragen för levande djur, och håller med om att ytterligare nedskärningar i budgeten kan göras i den omfattning som rådet nu kräver. Men vi menar att dessa nerskärningar måste ske mer strategiskt än vad rådet uppenbarligen har politiskt mod till att göra. Rådets modell med att använda ”osthyvel istället för tårtspade” medför i praktiken samma nedskärningar på områden som är viktiga för Europas utveckling, såsom satsningar på forskning och företagande, som inom t ex jordbruksstödet. Det är inte att använda EU:s medel på bästa sätt. För att tvinga fram tydligare prioriteringar i nedskärningarna har vi därför, som en förhandlingsposition inför den slutliga omröstningen i december, valt att inte rösta emot Europaparlamentets resolution denna gång. Istället valde vi att avstå i slutändan.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai fait le choix de m'abstenir sur le vote de ce rapport. En votant ce rapport et en tenant compte du projet de cadre financier pluriannuel 2014-2020, le Parlement européen a adopté un budget général de l'Union pour l'exercice 2014 en baisse de 6% par rapport à 2013. Cette baisse aura un impact sur l'ensemble des domaines d'action de l'Union et il est urgent de prendre des mesures pour soutenir l'emploi des jeunes, les PME, la recherche et l'éducation. En adoptant le rapport avec 480 voix pour, 119 contre et 86 abstentions, le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'un montant de 142,6 milliards d'euros en crédits d'engagements et 136,1 milliards d'euros en crédits de paiements en rétablissant notamment les financements supprimés par le Conseil en faveur de l'emploi, de la recherche et en ajoutant des fonds pour l'agence Frontex. Toutefois, le financement de Frontex, qui peut assurer des frontières stables de l'Union européenne, n'est pas suffisant. Ce vote ouvre une période de conciliation avec le Conseil qui doit s'achever le 13 novembre et permettre de voter le budget pour 2014-2020 lors de la prochaine session plénière (novembre 2013). Le Parlement doit rester vigilant.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban Az uniós költségvetés a neoliberális gazdaságpolitika gyöngyszeme, amely a válságot úgy igyekszik kezelni, hogy mindenből lefarag, aminek értelme volna, már csak a példamutatás kedvéért is.

A jelentés szinte minden bekezdése arról szól, hogy a Tanács csökkentette az adott terület támogatását, méghozzá egyes esetekben viszonylag nagy mértékben, például a gazdasági, társadalmi és területi kohézió költségvetése közel tíz százalékkal került csökkentésre.

Valójában a 2013-as költségvetéshez képest semmit sem spóroltak, ez az összeg az uniós GDP egy-tízezrelékénél is kevesebb, messze a GDP mérhetőségének hibahatára alatti, ugyanakkor az a pénz egyes programoknál nagyon is hiányozhat. A jelentés joggal kritizálja a költségvetést, így számos értelmes módosító javaslat mellett annak egészét is megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté mercredi 22 octobre le budget de l'Union européenne pour 2014, en baisse de 6% par rapport à 2013. Nous avons néanmoins rétabli le budget au niveau de la proposition initiale de la Commission européenne et nous avons refusé les diverses coupes introduites par les États membres. Nous avons rétabli des crédits très importants, en faveur notamment de l'aide aux plus démunis ainsi que de la recherche et de l'innovation. Malgré le manque d'ambition de ce budget de 142,625 milliards d'euros en crédits d'engagements et 136,077 milliards d'euros en crédits de paiement, j'ai voté en faveur de ce texte afin de parvenir à un accord entre le Parlement européen et les États membres avant le 13 novembre, faute de quoi les nouveaux programmes et fonds européens ne pourront pas être mis en œuvre début 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Głosowaliśmy dzisiaj nad projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014. Jako członek Grupy Socjalistów i Demokratów opowiedziałem się za przywróceniem funduszy na rozwój gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, które wcześniej Rada ucięła z unijnego projektu budżetu na rok 2014. Nie można wyleczyć braku wzrostu gospodarczego oszczędnościami i cięciami finansowymi, uderzającymi np. w tworzenie nowych miejsc pracy. Pamiętajmy, że blisko 6 milionów młodych Europejczyków jest obecnie bezrobotnych. Proponowaliśmy więc zapewnienie stosownych środków na rok kolejny. Budżet na odpowiednim poziomie powinien w czasach kryzysu zwiększyć solidarność zarówno między obywatelami Unii Europejskiej, jak i między państwami członkowskimi. Sądzę również, że dodatkowe 50 milionów euro na pomoc dla Palestyny, pomoc dla uchodźców na Bliskim Wchodzie, o których dyskutowaliśmy, jest niezbędne w pokojowym rozwiązaniu problemów Bliskiego Wschodu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Lyon (ALDE), in writing. − Today I voted in favour of Parliament’s position on the 2014 budget. I feel this is a reasonable budget position that takes account of the difficult economic situation across the continent. It represents a 5% cut compared with 2013, and despite it being an election year we have managed to ensure a real-terms freeze in Parliament’s budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. − Proračun Europske unije važan je instrument provođenja zajedničkih politika. Dvije financijski najizdašnije jesu poljoprivredna i kohezijska politika kroz koje se izvršava preko 70 % europskog proračuna. Upravo ove dvije politike od posebnog su značaja za Republiku Hrvatsku kojoj je u financijskoj omotnici za razdoblje 2014. – 2020. dodijeljeno preko 8,5 milijardi eura iz kohezijske politike te dodatne 3,3 milijarde eura iz poljoprivredne politike. Izglasavanjem proračuna za 2014. omogućava se kontinuitet u izvršavanju obveza iz financijske perspektive 2007. – 2013. i čak 52 % isplata planiranih u 2014. odnosi se na raniju perspektivu. Proračun 2014. manji je za 6 % od proračuna 2013. u dijelu mogućih preuzimanja obveza, a vezano uz plan isplata smanjenje u odnosu na 2013. iznosi 6,6 %. Najmanje su se postotno smanjila izdvajanja za kohezijsku politiku, što je važno za sve države članice čiji je BDP ispod 75 % prosjeka BDP-a država članica, pa tako i za Republiku Hrvatsku. Najveće smanjenje bilježe stavke programa konkurentnosti, pa su tako sredstva za HORIZON smanjena za 13,6 %, COSME 20,6 %, a Erasmus + za 0,8 %. Erasmus + usmjeren je ispunjavanju važnih ciljeva vezano uz obrazovanje i mobilnost mladih te je pozitivno da se iznosi izdvajanja sredstava za ovaj program nisu značajno smanjili.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this report because I do not think an increase to the European Parliament’s budget is the response to the current crisis. I believe that money is not always well spent within the budget and we should be focusing on jobs and growth. There is scope to make the European Parliament’s budget more efficient, and this should be looked at more closely by the Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai soutenu le siège du Parlement européen à Strasbourg en votant contre le paragraphe 90 concernant une feuille de route pour un siège unique du Parlement. J’ai voté en faveur du projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2014. Cette position, qui tient compte d’une diminution du budget par rapport à 2013, refuse les coupes supplémentaires voulues par les États membres. Ainsi, pour que l’Union soit un véritable levier pour conduire à une sortie de crise, il est impératif de maintenir un investissement en faveur de la croissance et de l’emploi. Nous souhaitons par ailleurs le maintien d’un financement de l’aide européenne aux plus démunis pour l’année 2014 et les années suivantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport rejette la proposition du Conseil de budget 2014 pour l'Union. La position du Conseil est dictée par l'austérité qui s'applique dans toute l'Union en vertu du traité TSCG. Signe d'impasse, le budget 2014 est discuté alors même que le plan budgétaire pluriannuel 2014-2020, pourtant obligatoire, n'a pas été adopté par le Parlement. Concrètement, le budget proposé par le Conseil prévoit une baisse de 6 % des crédits par rapport à 2013. Tous les programmes seraient concernés: fonds pour la recherche, investissements et aides régionales, fonds sociaux dont ceux pour les plus démunis etc. Les moyens budgétaires nouveaux annoncés par M. Hollande et Mme Merkel pour 2014 en faveur des jeunes sont inexistants. Les retards de paiements 2007-2013 sont considérables: 52 % des crédits du budget 2014 couvriraient des impayés de la période 2007-2013 ! Austérité rime ainsi avec mauvaise gestion. Cette résolution a le mérite de rejeter la position désastreuse du Conseil. Mais les rapporteurs s'alignent de fait sur la proposition de budget initialement proposée par la Commission, qui est insuffisante. Le Parlement européen devrait porter une toute autre ambition d'intérêt général pour la relance de l'activité et la planification écologique en Europe. Je m'abstiens pour ne pas participer à cette décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com a votação deste orçamento, reforçamos o apoio a áreas como o emprego, a inovação e a ajuda humanitária aos refugiados. Espero que tais reforços sejam agora ratificados pelo Conselho nas negociações que se vão seguir. Está aqui em causa um orçamento de 142,6 mil milhões de euros em autorizações e de 136,1 mil milhões de euros em pagamentos para 2014, sendo de registar que em relação ao orçamento deste ano, significa uma redução de 8,1 mil milhões de euros em autorizações e de 4,3 mil milhões de euros em pagamentos. Apesar de haver divergências com o proposto pela Comissão, julgo que este orçamento é equilibrado e vai receber a aceitação do Conselho. É importante a aposta do Parlamento em áreas vitais para a recuperação económica, como a agenda digital, a inovação, o empreendedorismo e o emprego jovem. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe debido a que aprueba el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2014 que provocará una grave reducción de programas y proyectos fundamentales para fomentar el crecimiento en el continente. El informe recoge todas las opiniones que las diferentes comisiones del Parlamento han emitido para evaluar el presupuesto, opiniones muy favorables en general, donde los partidos mayoritarios del Parlamento han mostrado su compromiso a obedecer todo aquello que el Consejo de la Unión Europea exija a los grupos parlamentarios mayoritarios. Grupos políticos que participan en la mayoría de los Gobiernos que forman el Consejo y cuyas divergencias son meramente temporales. Por ello he votado de nuevo en contra del "austericio" que recoge este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis tout d’abord que le Parlement européen ait obtenu une clause de flexibilité permettant de reporter la somme non-utilisée sur le budget annuel suivant ou encore d'une rubrique à une autre. Cette souplesse permettra à l’Union européenne de mieux adapter ses dépenses en fonction des besoins européens. Toutefois, je ne peux que regretter le refus des Etats membres d’augmenter la part des ressources allouées. Les défis s’accumulent alors que les Européens sortent progressivement de la crise. Il devient ainsi essentiel de mener des politiques de relance équilibrées pour retrouver le chemin vers la croissance. Or cette reprise ne pourra prendre place sans apport majeur du niveau européen. Comment peut-on investir dans l’avenir sans disposer de moyens appropriés? Le budget européen ne représente qu'1% du PIB européen. A titre de comparaison, le gouvernement fédéral des Etats-Unis dispose quant à lui de plus de 30% du PIB américain. La réticence des gouvernements nationaux et les négociations périlleuses entre le Parlement européen et les Etats membres soulignent la limite du système actuel. Sans un réel budget et des ressources propres, l’Union européenne sera dans l’incapacité de répondre de manière appropriée aux attentes des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Oživenie hospodárskeho rastu vo všetkých regiónoch EÚ si vyžaduje investične zameraný rozpočet podporujúci rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Rozdiely medzi regiónmi musia byť naďalej systematicky prekonávané za účelom dosiahnutia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Rozpočet na rok 2014 musí zohľadňovať rozpočtové očakávania regiónov a taktiež reflektovať zmeny vyplývajúce z viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Úspešné ukončenie programov predpokladá taktiež zabezpečenie financovania prijatých záväzkov za predošlé obdobie. Vo svojom hlasovaní o rozpočte na rok 2014 som podporil dostatočné pridelenie rozpočtových prostriedkov pre štrukturálne fondy a vyčlenenie dodatočných prostriedkov na iniciatívu na podporu nezamestnanosti mladých ľudí, ako aj na Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The level of the Parliament’s budget for 2014 was set at EUR 1 783 976 098, which represents (1) an increase of 1.9% over the 2013 budget; (2) a reduction of EUR 24.16 million compared to the estimates of 25 March 2013; and (3) a reduction of EUR 9.66 million compared to the draft budget adopted by the Commission (a freeze on salary adjustment was applied, which in the case of the EP created a saving of EUR 14.5 million). I agree and I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Haushalt der EU für 2014 soll etwa 142 Milliarden Euro umfassen – rund sechs Prozent weniger als 2013. Nicht vergessen werden sollte indes, dass der Nachtragshaushalt für 2013 gut 4 Milliarden ausmacht. Gerade in unserer von der Finanzkrise gebeutelten Zeit muss die EU mit gutem Beispiel vorangehen und unnütze Ausgaben sparen. In diesem Sinne sind die Sparbemühungen in der Verwaltung durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei natürlich das tatsächliche Sparpotential um einiges höher ist. Schließlich würden allein die Schließung eines der drei Parlamentsstandorte und eine Durchforstung des EU-Agenturendschungels Milliarden einsparen. Und in vielen Bereichen ist eine Renationalisierung sinnvoll. Ich habe in diesem Sinne abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Le rétablissement des crédits en faveur du Fonds européen d’aide aux plus démunis dans le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 – toutes sections est une bonne nouvelle pour toutes les associations qui luttent contre la grande pauvreté. Cette décision a conditionné mon vote en faveur du budget. Sur la proposition de sa commission des budgets, qui a suivi l’amendement que j’avais proposé, le Parlement européen a voté le rétablissement à 500 millions d'euros annuels les crédits du fonds européen d'aide aux plus démunis que les gouvernements voulaient réduire à 365 millions à partir de 2014. Je resterai intransigeante sur ce montant dans tout compromis final sur le budget 2014. Je ne lâcherai pas d’un pouce ce programme ! Trop de nos concitoyens l’attendent pour vivre… Et tant pis pour les petits arrangements entre amis des chefs d’État! Le Parlement européen est là pour défendre la lutte contre la pauvreté.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Votando questo testo lungo e complesso, ho voluto ribadire il mio sostegno a favore dei programmi dell'Unione nei settori della ricerca, della competitività, dell'imprenditorialità, dell'innovazione e dell'integrazione sociale, che sono al centro della strategia Europa 2020; vanno ripristinate tutte le linee interessate dai tagli del Consiglio onde evitare di indebolire ulteriormente la ricerca nella UE. Chiedo alla Commissione di anticipare gli stanziamenti per un determinato numero di linee in alcuni settori prioritari, quali Orizzonte 2020, COSME ed Erasmus+ – il che non costituisce, in realtà, un aumento poiché la dotazione complessiva di questi programmi nel QFP per il periodo 2014-2020 rimane invariata – e di potenziare gli stanziamenti per l'agenda digitale, la politica dei trasporti, il dialogo sociale, EURES, lo strumento di microfinanziamento Progress e l'imprenditoria sociale, eventi annuali speciali e la qualità delle statistiche europee. Ci tengo ai giovani che iniziano a vivere l’Europa unita tramite quella meravigliosa esperienza che si chiama Erasmus, e che a più riprese il Consiglio ha cercato di tagliare. Il programma Erasmus+ deve poter godere di un livello adeguato di trasparenza per le azioni a favore dei giovani e si dovrà dunque procedere ad uno storno di bilancio pari all'11,5% della dotazione iniziale di Erasmus+ a favore della linea destinata ai giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Rozpočet na rok 2014 musí byť za každých okolností dostatočne silný na to, aby bol schopný pokryť záväzky Európskej únie. Škrty v investíciách do výskumu a do tvorby pracovných miest, ako aj v oblasti humanitárnej pomoci by boli nezodpovedné a z veľkej časti neospravedlniteľné, ak chce Európa napredovať. Ekonomiku EÚ nie je možné posilniť bez adekvátnych investícií do výskumu, malých a stredných podnikov a podporných opatrení pre mladých ľudí. Nezhody medzi Radou a Európskym parlamentom vo výške investícií nesmú slúžiť ako živná pôda na okresávanie financií a ako brzda pri vytváraní pracovných miest. Našou úlohou je konať zodpovedne a neprenášať deficit do budúceho roka. Len v takom prípade sme schopní zaistiť podporu pre 5,5 milióna mladých ľudí, ktorí bojujú s nezamestnanosťou v členských štátoch EÚ. Z týchto dôvodov musí byť rozpočet EÚ na rok 2014 jednoznačne orientovaný na podporu rastu a zamestnanosti. Ak sa chceme priblížiť k naplneniu cieľov stratégie EU 2020, je taktiež nevyhnutné pokryť výdavky v oblastiach, ako je veda a výskum, infraštruktúra a klimatické zmeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni, millega lükati tagasi nõukogu ettepanekud vähendada tööhõivele ja teadusuuringutele tehtavaid kulutusi 2014. aastal, kuna see on vastuolus tuleva aasta eelarve prioriteetidega, nagu jätkusuutlik majanduskasv, noorte tööpuuduse vastane võitlus, konkurentsivõime, ELi roll maailmas ja töökohtade loomine.

Nimetatud kärped on ka otseses vastuolus mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva poliitilise kokkuleppega, mis puudutab assigneeringute koondamist perioodi algusesse. Lahendus pole lihtviisil aritmeetiline kärpimine, süvenemata sisusse ja mõtlemata tagajärgedele. Mõistagi tuleb ELi eelarvevahendeid kasutada tõhusalt, et igal ELi eelarvest rahastataval tegevusel oleks selge lisaväärtus. Raha tuleks kokku hoida hoopis erinevate tegevuste dubleerimiselt, mitte ELi prioriteetide arvelt. Liikmesriigid peaksid tegema rohkem koostööd ning eelkõige leidma võimaluse ülesanded omavahel ära jagada.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The EU budget for the financial year 2014 will be the first one under the new Multiannual Financial Framework 2014-2020. It is understandable that the difficult economic and budgetary conditions in many Member States have led EU leaders to propose a series of budgetary cuts. However, it is vital that in areas which play an important role in boosting the economy, such as the digital agenda, research, entrepreneurship and employment, the recommendations of the Committee on Budgets are seriously taken into consideration so as to reverse the proposed payment cuts. While the concern to comply with the Multiannual Financial Framework limitations is understandable, it is also essential that budget allocations are sufficient and realistic. It is very important that the European Parliament, which is the only European institution that represents the 500 million EU citizens, underlines the promotion of growth and jobs and ways to tackle youth unemployment as its key priorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2014, da qual destaco a criação de novas rubricas orçamentais específicas para a assistência técnica relativa ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, por estar de acordo com o apelo à Comissão e aos Estados-Membros para que envidem todos os esforços a fim de garantir que o orçamento da UE seja gasto de forma eficiente e que tudo o que for financiado por este tenha um claro valor acrescentado europeu, devendo os Estados-Membros, em particular, partilhar tarefas sempre que possível e reforçar a cooperação mútua.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Abstención. El Parlamento propone un presupuesto de la UE para 2014 de 142 600 millones de euros en créditos de compromiso (gastos programados) y 136 100 millones en créditos de pago (gastos efectivos). Estas cantidades suponen una reducción de 8 100 millones y 4 300 millones respectivamente con respecto al presupuesto de este año. El Consejo había propuesto unas cifras totales de 141 800 millones en créditos de compromiso y 134 800 millones en créditos de pago, lo que supone una diferencia con el proyecto de presupuesto de la Comisión de 240 millones y 1 060 millones respectivamente.

Los diputados al Parlamento Europeo han seguido las recomendaciones de la Comisión de Presupuestos de frenar los recortes en áreas cruciales para el crecimiento, como la investigación, el desempleo (incluido el juvenil), el emprendimiento y la Agenda Digital. El Consejo sugirió en julio reducir estas partidas en 629 millones, mientras que los diputados proponemos incrementarlas en 34 millones. No obstante, se han adoptado no pocas enmiendas preocupantes, como el fortalecimiento de Frontex, por ejemplo.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Respingendo i tagli proposti dal Consiglio per il 2014 sulle spese per ricerca e occupazione abbiamo voluto dare un messaggio forte e chiaro su quali devono essere le nuove priorità sul bilancio UE. Allo stesso modo, abbiamo voluto cancellare la riduzione degli stanziamenti destinati alla politica internazionale, come ad esempio gli aiuti umanitari per il Medio Oriente e per i rifugiati siriani, incrementando invece quelli per l'agenzia di controllo delle frontiere esterne Frontex. La crisi economica non deve diventare la scusa per effettuare tagli scriteriati agli interessi reali più importanti per i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – Tenant compte des nouvelles perspectives financières pour les années 2014 - 2020 et de la crise des finances publiques, j'ai voté en faveur de ce budget en baisse de 6% par rapport à 2013. Le budget s'élèvera donc à 142 milliards d'euros pour 500 millions de citoyens (soit environ 280 euros par personnes), représentant 1% du PIB européen. Sur ces 142 milliards, 94% seront redistribués aux États membres pour le développement régional, la politique agricole, l'emploi des jeunes, Erasmus, la recherche et l'innovation... Malgré un budget en baisse, les États demandent toujours plus à l'UE - contrôler les frontières, investir pour la croissance, aider les plus démunis - sans lui donner les moyens d'y parvenir pour, finalement, critiquer son inaction comme ce fut le cas lors du drame de Lampedusa. Malheureusement, cette incohérence sème la confusion et le désordre et nourrit chaque jour un peu plus l'euroscepticisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − Enmienda 47: voto en contra porque lo que se propone no son «cambios radicales» en la PAC y en la PPC sino justamente sus fines esenciales actuales. Enmienda 48: voto en contra por estar muy poco matizada la redacción de la enmienda. Enmienda 53: estoy de acuerdo con que «este tipo de sucesos [los recientes de Lampedusa] son absolutamente inaceptables», pero no se puede decir que la financiación comunitaria de programas como Frontex y el Fondo Europeo para el Retorno intensifican la incidencia y magnitud de estas desgracias y catástrofes. Enmienda 15: voto en contra porque la preocupación que expresa la enmienda ya está recogida en muchos otros puntos de este presupuesto. Enmienda 66: ya he expresado en otras explicaciones de voto mi preocupación por este asunto y mi deseo de que los gastos generales se sometan a una mayor transparencia y a una rendición de cuentas más estricta.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα τον Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2014. Για άλλη μια χρονιά, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ υιοθέτησε μια υπεύθυνη στάση απορρίπτοντας τις οριζόντιες περικοπές του Συμβουλίου που δεν συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες της ΕΕ, ούτε αντικατοπτρίζουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, καθώς, αντί της εμπροσθοβαρούς κατανομής των πόρων για τα προγράμματα Ορίζοντας 2020, Erasmus+ και COSME το 2014, το Συμβούλιο περιέκοψε την πρόταση της Επιτροπής για τα προγράμματα αυτά που συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής που αποτελεί το κύριο και πιο κατάλληλο επενδυτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει την ΕΕ στην ανάκαμψη από τη κρίση, την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας με ακρίβεια τις επενδυτικές ανάγκες των περιφερειών, θεωρώ απαράδεκτη την μείωση των πόρων από το Συμβούλιο, τη στιγμή μάλιστα που οι πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις φαίνεται να δείχνουν ότι περίπου 20 δις ευρώ σε λογαριασμούς θα παραμείνουν απλήρωτα στο τέλος του 2013 και θα πρέπει να μεταφερθούν στον Προϋπολογισμό του 2014. Ως Ευρωβουλευτές, οφείλουμε, και αυτό κάνουμε, να διασφαλίσουμε την επαρκή χρηματοδότηση των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίες, όπως η Πολιτική Συνοχής, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted against the 2014 budget as I believe it fails to redirect spending into projects to boost employment and infrastructure.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur le " Projet général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 - toutes sections " Lors de ce vote, je me suis toutefois opposée aux subventions accordées aux agriculteurs qui élèvent des taureaux dont le seul but est d'en faire un spectacle. Selon moi, donner de l'argent public pour des élevages de taureaux qui ne serviront qu'à la course de taureaux ou à la corrida n'est pas acceptable. Ces spectacles sanguinaires qui ne font plaisir qu'à une petite partie de la population ne devraient pas pouvoir profiter de subventions européennes. En tant que Vice-Présidente de l'intergroupe sur le bien-être animal, je milite pour que la corrida et, de manière générale, tous les actes de cruauté commis envers les animaux soient totalement interdits.Les partisans de la corrida estiment que cette pratique fait partie de la culture et du patrimoine européen ! Alors, pourquoi financer cette pratique odieuse avec de l'argent dédié à l'agriculture ? Par ailleurs, au sein de ce rapport j'ai voté pour rétablir à 500 millions d'Euros les crédits destinés au Fonds européens d'Aide aux plus démunis que les gouvernements voulaient réduire à 365 millions pour les années 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − The need for reduced EU spending remains clear and I am disappointed that this report on the European Parliament’s position, voted upon today, does not recognise this. However what is also desperately needed at European level is better spending! As MEP for Wales, I recognise the importance of the European Union’s cohesion policy and its structural funding. Yet, these funds will not deliver the growth that they need to, unless they are invested wisely. I hope that in Wales (and across the Member States of the EU) better spending will be the guiding principle going forwards and that new envelopes of EU funding for 2014 and beyond, will focus on investing the money where it is most needed and where it can generate real results.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban „Chief Whip”-ként az én tisztem a néppárti képviselőcsoport szavazási fegyelmének biztosítása, amely abban nyilvánul meg, hogy a plenáris szavazások során a teljes néppárti képviselőcsoport számára én mutatom a követendő álláspontot. A Néppárt célja egy, a közös európai értékeken, hagyományokon és kultúrán alapuló, meghatározó politikai súllyal rendelkező európai egység megteremtése.

Azonban a magyar néppárti képviselőcsoport aktívan dolgozik hazánk érdekeinek előmozdításán, az Európai Parlamentben is saját nemzeti érdekeinket képviseljük, így előfordul, hogy a magyar Fidesz-KDNP delegáció álláspontja eltér a néppárti állásponttól.

Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a névszerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce budget. Plus particulièrement, je tiens à dire qu'en ce qui concerne l'agriculture, des mesures nécessaires pour parvenir à maîtriser le volume d'engagements restant à liquider sont indispensables pour que la nouvelle période de programmation 2014-2020 s'ouvre dans de bonnes conditions, notamment eu égard à la réduction des crédits de paiement affectés au développement rural prévue dans le PB 2014. J'observe que, bien qu'une augmentation de 0,3 % par rapport à 2013 soit prévue en 2014 pour les crédits consacrés aux paiements directs et aux mesures de marché au titre du Fonds européen agricole de garantie, pour les engagements comme pour les paiements, il faut que la Commission décrive avec précision les mesures pratiques nécessaires pour répondre aux besoins accrus liés à l'introduction progressive des paiements directs chez les douze et à la création du fonds pour les crises agricoles. Je déplore cependant la mise en œuvre du mécanisme de "discipline financière", qui conduira un grand nombre d'agriculteurs dans l'Union à subir une réduction de près de 5 % des paiements directs versés au titre de l'exercice 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia tem definido como prioridades para o orçamento de 2014 o crescimento económico sustentável, a competitividade, a criação de emprego e a luta contra o desemprego dos jovens, bem como o papel da UE no mundo. Voto favoravelmente o presente relatório que visa assegurar políticas que contribuam para solucionar o desemprego entre os jovens, promover a investigação, o desenvolvimento e a inovação, as pequenas e médias empresas (PME) e o empreendedorismo. No entanto, lamento que o Conselho não tenha em linha de conta o acordo sobre o QFP no que diz respeito à disponibilização antecipada dos fundos para os programas Erasmus +, COSME e Horizonte 2020, como também tenha efetuado cortes tanto nas dotações para autorizações como nas dotações para pagamentos em todas as categorias. Gostaria de sublinhar a importância de se evitarem atrasos na implementação do orçamento de 2014, bem como garantir a conclusão bem-sucedida da negociação do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (EFD), schriftelijk. − De wijze waarop dit Parlement jaar na jaar meer middelen eist voor de Europese instellingen stoot me bijzonder tegen de borst. Wat reeds onaanvaardbaar was vóór de crisis, is het vandaag des te meer. Onze supranationale instellingen zijn ware belastingparadijzen, bemand door Europese mandarijnen die voor zichzelf niet de regels toepassen die zij anderen opleggen. In alle Europese instellingen wordt belastinggeld met bakken uit het raam gegooid. Vorstelijke lonen, veel te hoge onkostenvergoedingen, nutteloze prestigeprojecten, campagnes die niemand snapt en die nergens voor nodig zijn. We zouden al bij al beschaamd moeten zijn een dergelijke begroting voor te stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), in writing. − We fully support the British Prime Minister’s efforts to cut the EU budget. It should be cut even further as there is enormous scope for cutting the costs of the European institutions, as revealed by the study by the think-tank New Direction. In this regard, I did not support the amendment referring to the European Parliament’s external offices in Member States as it was not strong enough. I believe that all of these offices should be cut.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I supported measures in the EU budget that provide vital funding for jobs and growth, research and innovation and the Structural Funds. Making sure that Wales and other UK regions have access to these funds is crucial if we are to reverse some of the damage that has been done by austerity policies. I was disappointed to see that Coalition and UKIP MEPs opposed minimum standards for jobs funded under the Youth Jobs Guarantee. We need to make sure that young people are given all the help possible to find jobs and apprenticeships – this will help to reduce the large numbers of young people currently out of work.

There were aspects of Parliament’s position that made it impossible for me to give my full support. These included spending on harmful export refunds in the agriculture sector, subsidies for tobacco and bullfighting and above-inflation increases for some European institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Par cette résolution, le Parlement européen cherche à justifier son soi-disant bras de fer avec le Conseil sur les questions budgétaires et notamment sur le budget 2014. Dans ce texte, le Parlement européen tente le grand écart entre la défense des mesures d'austérité et la défense d'un budget qui permette de continuer à mener les différentes politiques communautaires. Le Parlement européen affirme qu'il "ne peut accepter la décision du Conseil de réduire les crédits d'engagement et les crédits de paiement". C'est une affirmation positive à laquelle on ne peut que souscrire. On peut cependant y voir une certaine hypocrisie de la part d'un Parlement européen dont la majorité des membres vote le 6 pack, le 2 pack le semestre européen etc c'est-à-dire tous les éléments de l'arsenal juridique européen visant à imposer des coupes budgétaires et des ''réformes structurelles''. Dans ce rapport, le Parlement européen s'embourbe dans ses contradictions. J'ai donc préféré m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of this report, and therefore in favour of the Draft General Budget of the European Union for 2014. It delivers a structured and clear ‘big picture’ of the EU budget and it takes into consideration all the negotiations and the political agreements made retrospectively, bearing in mind the proposals and opinions of all the EU institutions, and attempting to cover all ‘weaknesses’ of an EU economy struggling with a financial crisis. Voting in favour of the Draft General Budget means supporting all EU member countries in areas like economic and sustainable growth, competitiveness, unemployment (especially youth unemployment), infrastructure projects, research and innovation, and education (directly linked to youth initiatives and youth unemployment). All EU institutions (especially the Council) should understand that, in order to ‘revitalize’ the current economic situation, we – the European Union – should act efficiently and with ‘financial responsibility’. The current budget (as proposed by the EP) reflects a balance between commitments and payments. There should be no repeat of the situation of the EU being unable to meet its legal obligations.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − È arrivato il momento di invertire la rotta, anche perché la situazione in alcuni paesi di questa Europa che viaggia a due velocità è oramai critica.

Il rilancio del comparto industriale, una maggiore competitività, gli investimenti nella tecnologia e nell'innovazione devono essere la base per ripartire e soprattutto per restituire ai cittadini europei, e in particolar modo ai giovani, la fiducia nel futuro.

Per queste ragioni ho espresso il mio voto favorevole al progetto di bilancio votato quest'oggi auspicando fortemente che possa indicare la direzione che le politiche europee dovranno seguire nei prossimi anni per uscire dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. As alterações agora introduzidas pela maioria à proposta de orçamento para 2014 não foram muito além do restabelecimento dos montantes inicialmente propostos pela Comissão Europeia. As (más) prioridades políticas são confirmadas. Veja-se o exemplo do combate ao desemprego entre os jovens. A maioria do Parlamento afirmava e afirma, demagogicamente, que se trata de uma prioridade. Os deputados do PCP apresentaram uma proposta de alteração à Iniciativa para o Emprego dos Jovens, no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE), defendendo o aumento desta rubrica em mais de 1 500 milhões de euros. A proposta definia como objetivo central o financiamento específico da criação de emprego com direitos para os jovens e que estas verbas não poderiam em caso algum financiar empresas públicas ou privadas, ou mesmo serviços públicos, no estabelecimento de contratos precários, estágios não remunerados e a substituição de trabalhadores com vínculo permanente por outros com vínculo precário ou por estágios profissionais. A maioria votou contra. Na retórica, defendem o combate ao desemprego juvenil mas, na prática, rejeitam a mobilização de mais fundos para atenuar a verdadeira chaga social que é hoje o desemprego dos jovens.

 
Note legali - Informativa sulla privacy