Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0254(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0303/2013

Ingediende teksten :

A7-0303/2013

Debatten :

PV 23/10/2013 - 18
CRE 23/10/2013 - 18

Stemmingen :

PV 24/10/2013 - 12.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0452

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 24 oktober 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

13.14. Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
Video van de redevoeringen
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, quería, básicamente, explicar el voto a favor en relación con una propuesta de refundición de la Directiva del Consejo por la que se establecen normas de seguridad básicas y se da un paso más hacia la mejora de la protección contra la exposición a radiaciones ionizantes.

El objetivo principal ha sido esa refundición para acabar con disposiciones contrarias a la legislación existente y, básicamente, el principal objetivo para nosotros ha sido la protección de la población en general; eso es un paso muy positivo. Y en el área del vertido el ponente ha establecido un calendario de modificación de las normas que rigen los materiales radiactivos de origen natural, lo cual también nos ha parecido altamente positivo.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a presente proposta de reformulação da Diretiva BSS do Conselho constitui mais um passo para a melhoria da proteção contra exposições a radiações ionizantes. Um dos objetivos da reformulação consiste em eliminar as incongruências existentes na legislação em vigor, o que foi alcançado em várias partes da proposta, pelo que há pouco a modificar. Muitos dos aspetos da proteção contra as radiações abordados pela Diretiva, que fixa as normas de segurança de base, funcionam extremamente bem na prática, o que indica igualmente que não há muito a modificar. Outro objetivo da proposta consiste em incorporar, na legislação em vigor, os mais recentes dados científicos em matéria de proteção contra radiações e as experiências adquiridas. Por outro lado, as fontes de radiação natural devem ser incluídas, pela primeira vez, na Diretiva BSS, tendo em vista a garantia de uma melhor proteção da população. Isto merece o meu apreço. No entanto, no domínio do depósito em aterro, as obrigações de registo previstas podem conduzir a conflitos em termos de metas relativamente à eliminação das diferentes substâncias radioativas. Para que isto não aconteça, proponho uma alteração dos requisitos aplicáveis a materiais radioativos naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Prezenta propunere de revizuire a directivei este un pas în direcția îmbunătățirii protecției cetățenilor împotriva expunerii la radiațiile ionizante. Modificările s-au bazat pe cele mai noi date și cunoștințe științifice în domeniu și vor elimina dispozițiile contradictorii și depășite din legislația existentă. În plus, pentru a garanta o mai bună protecție a populației, prevederile directivei vor avea în vedere și sursele de radiații naturale, precum și materialele radioactive care se produc în mod natural. Am susținut adoptarea propunerilor de modificare.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai approuvé ce rapport qui soutient la proposition de directive du Conseil qui a pour but d'améliorer la protection sanitaire contre les rayonnements ionisants. Ce texte réunit en un seul document plusieurs directives préexistantes avec pour ambition d'en éliminer les incohérences, conformément à la politique de simplification de la législation européenne lancée par la Commission européenne. Il permet également d’adapter la législation européenne aux dernières découvertes scientifiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban Az ionizáló sugárzásból származó sugárterhelés már kis dózisban is egészségkárosodást okoz, tehát az ezek elleni védelem mindannyiunk közös érdeke. Ezért szavazatommal támogattam az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírásokról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot. A javaslat a korábbi tanácsi irányelv átdolgozására szolgál, amely további lépéseket jelent az ionizáló sugárzásnak való kitettséggel szembeni védelem javítása felé. A javaslat az Euratom-Szerződés 31. cikke alapján az orvosi irányelvet, a nagy aktivitású zárt sugárforrásokról szóló irányelvet, a külső munkavállalói irányelvet és a lakosság tájékoztatásáról szóló irányelvet fogja össze az alapvető biztonsági előírásokról szóló 96/29/Euratom irányelvvel. Magában foglalja a legutóbbi tudományos adatokat és a sugárvédelemmel kapcsolatos megnövekedett tapasztalatokat a jelenlegi jogalkotásba. A lakosság védelmének javítása érdekében első alkalommal a természetes sugárforrások is bekerültek az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelvbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Моето лично мнение е, че преразглеждането на директивата на Съвета, определяща основните стандарти за сигурност, е следващата необходима стъпка за подобряване на защитата от излагане на йонизиращо лъчение. Направена е смислена оптимизация на текста на Директивата за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, като са включени необходими допълнения, като например препоръката да се прави разлика между съществуващите ситуации на облъчване, свързани с естествената радиоактивност, и съществуващите ситуации на облъчване с произход от човешка дейност, допълнения относно задълбочено проучване на въздействието, което йонизиращото лъчение оказва както върху хората, така и върху околната среда, ефикасното управление на ядрени аварии с трансгранични последици и т.н.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as it does little more than create more unnecessary regulation in relation to both natural and artificial radioactivity exposure.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com o relatório hoje aprovado pelo Parlamento Europeu, porque tem como objetivos a reformulação das incongruências existentes na legislação em vigor, o que foi alcançado em várias partes da proposta, pelo que há pouco a modificar. Muitos dos aspetos da proteção contra as radiações abordados pela Diretiva que fixa as normas de segurança de base funcionam extremamente bem na prática, o que indica igualmente que não há muito a modificar.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Propunerea de reformare a directivei privind normele de securitate de bază a Consiliului este încă un pas în direcția îmbunătățirii protecției împotriva expunerii la radiațiile ionizante, urmărindu-se în principal eliminarea dispozițiilor contradictorii din legislația existentă și preluarea celor mai noi date și cunoștințe științifice în legislația actuală.

Consider pozitiv faptul că sursele de radiații naturale sunt luate pentru prima oară în considerare în directiva privind normele de securitate de bază, pentru a garanta o mai bună protecție a populației. Prezența substanțelor radioactive în mediu are consecințe în ceea ce privește protecția sănătății populației. Pe lângă căile de expunere directă, trebuie luată în considerare protecția mediului ca întreg, într-un cadru general, cuprinzător și coerent. În acest context, consider că ar trebui alocate mai multe resurse în favoarea examinării în detaliu a consecințelor radiațiilor ionizante atât asupra populației, cât și a mediului. Este important să asigurăm un nivel de protecție ridicat, dar fără să impunem sarcini disproporționale asupra statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Regimurile de reglementare din statele membre sunt foarte diferite unul de celălalt, iar o abordare uniformă nu este, prin urmare, adecvată. Statele membre au nevoie de un grad adecvat de flexibilitate pentru a pune în aplicare legislația în conformitate cu propriile practici.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − L'attuale quadro legislativo in materia di norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti - che si è sviluppato in un arco temporale piuttosto ampio a partire dal trattato Euratom del 1957 - risulta oggi a tratti obsoleto o incoerente. La proposta di direttiva del Consiglio finalizzata all'aggiornamento e alla razionalizzazione della legislazione vigente, consentirà una più efficace e puntuale applicazione delle norme di sicurezza sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti a favore dei lavoratori, dei pazienti e di altri individui soggetti da questo tipo di esposizioni. Per questa ragione, ho espresso il mio voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L'exposition aux rayonnements ionisants est un risque contre lequel l'Union s'engage depuis longtemps à protéger les travailleurs, les patients, et les Européens dans leur ensemble. L'adoption de ce texte va permettre la mise à jour des dispositifs de sécurité pour prendre en compte les avancées scientifiques réalisées dans ce domaine, et de façon plus générale rationaliser le cadre réglementaire existant.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui propose une base législative cohérente pour lutter contre les dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants et qui élimine les précédentes incohérences entre les différents actes législatifs européens. Il me semble notamment légitime de prendre en considération dans nos législations les nouvelles avancées scientifiques en matière de radioprotection. J'approuve également l'ajout d'un chapitre concernant la protection des patients et des autres personnes soumises à une exposition médicale, afin de renforcer la protection de nos concitoyens face aux dangers des rayonnements ionisants.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report. Given the fact that the amendment to change the legal base to the Commission’s proposal failed, it was not possible to vote in favour of the report. Currently the European Parliament can only give its opinion on this matter, without a legal base to allow it a say in the legislation. The people of Wales deserve an EU that is democratic, and a European Parliament with an influence over all legislation is the only way to achieve that.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Um dos objetivos da presente proposta de reformulação da Diretiva BSS do Conselho consiste em adaptar a legislação em vigor aos mais recentes dados científicos em matéria de proteção contra radiações e as experiências adquiridas. Constitui, assim, mais um passo para a melhoria da proteção europeia contra exposições a radiações ionizantes.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pelo colega Thomas Ulmer debruça-se sobre a proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes. A proposta de reformulação da Diretiva BSS (Basic Safety Standards) do Conselho reúne, com base no artigo 31.º do Tratado Euratom, a Diretiva relativa às exposições radiológicas médicas, a Diretiva HASS, a Diretiva relativa aos trabalhadores externos, a Diretiva relativa à informação da população e a Diretiva 96/29/Euratom BSS. Considero que as fontes de radiação natural devem ser incluídas na Diretiva BSS, tendo em vista a garantia de uma melhor proteção da população. No domínio da exposição médica, devemos evitar duplicações relativamente a dispositivos médicos que emitem radiações ionizantes, ou seja, devemos evitar que dispositivos médicos que funcionam com radiação ionizante se insiram tanto no âmbito da Diretiva relativa aos dispositivos médicos como no da Diretiva que fixa as normas de segurança de base. Os atrasos a nível burocrático para os fabricantes e os operadores deste tipo de dispositivos devem ser evitados.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), skriftlig. − Vi stöder sammanslagningen och omarbetningen av EU:s strålskyddsdirektiv. Vi ser dock inte någon anledning att ändra den rättsliga grunden till fördraget om unionens funktionssätt, utan menar att den även fortsatt ska vara Euratomavtalet.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Následkom vystavenia ionizujúcemu žiareniu je zdravotná ujma. Akokoľvek malé dávky môžu mať oneskorený účinok. Existuje predpoklad, že pre tento účinok neexistuje žiadna limitná hodnota dávky: každé ožiarenie, akokoľvek malé, môže v neskoršom veku spôsobiť rakovinu. Zmluva o Euratome disponuje dôležitým súborom právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú rôznymi otázkami radiačnej ochrany. Toto sú tzv. základné bezpečnostné normy. Ich vývoj sa však prelínal pomerne dlhým obdobím, medzi jednotlivými aktmi existuje niekoľko nezrovnalostí a odkazov, ktoré sú v dôsledku aktualizovaných právnych predpisov zastarané. Tieto medzery je nutné zosúladiť s politikou Komisie na zjednodušenie európskych právnych predpisov. To však predovšetkým v záujme zabezpečenia lepšej ochrany obyvateľstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, parce qu'il permettra d'améliorer la protection de nos concitoyens contre les expositions aux rayonnements ionisants. Les rayonnements dits ionisants sont ceux provenant de matières radioactives, présents dans de nombreux secteurs industriels, en particulier le secteur médical (radiothérapie...), et bien sûr l'industrie nucléaire. Le texte voté par le Parlement a pour ambition de clarifier et de compléter la législation existante, de mieux prendre en compte les dernières données scientifiques en matière de radioprotection et de couvrir plus largement les situations d'exposition possibles. Les dispositifs médicaux émettant des radiations ionisantes, qui relevaient jusqu'ici de deux directives différentes, seront traités dans un cadre unique, qui prévoit déjà de nombreux outils de contrôle et de surveillance. Cela permettra aussi d'éviter les doublons et les surcharges bureaucratiques pour les fabricants et exploitants de ces dispositifs. Le cadre législatif clarifié qui résultera des modifications apportées permettra donc une protection renforcée contre les rayonnements ionisants.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I was happy to support the Ulmer report on ionising radiation, in particular the reference to radon gas. I live in an area which has significantly high levels of radon gas and the danger to health must be highlighted and remediated. Homes, schools and all buildings should be tested for radon levels where it is known that the risks are greatest. Practical advice as regards ventilation should be given to citizens, as well as financial assistance towards remediation of building.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuodamas, kadangi pateikti pasiūlymai kelia abejonių ir, mano nuomone, kai kuriais iš jų įžvelgiamas noras įtvirtinti neproporcingą naštą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Thomas Ulmer. Ce rapport intègre pour la première fois des dispositions sur les sources naturelles de radioactivité, dans un objectif de protection du public et inclut les dernières données scientifiques sur la radioprotection dans la législation européenne. Je me félicite de la large adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. − O Evropské unii se mnohdy říká, že zbytečně reguluje věci, které by se regulovat neměly. Dost možná to v některých případech opravdu platí, ovšem v tomto případě se podařilo připravit z 5 původních směrnic jediný materiál. A já se domnívám shodně se zpravodajem, že se to podařilo úspěšně. Požadavek na stálé zmenšování počtu předpisů a jejich zjednodušování je naprosto logický a v tomto případě byl Evropskou komisí vyslyšen, místo 5 předpisů zde bude 1 a navíc jeho požadavky jsou v řadě případů uvedeny do souladu s požadavky mezinárodních organizací pracujících v tomto sektoru, tedy Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu, které nám dávají společné definice i komplexní mechanismy kontroly a dohledu. Je naprosto oprávněný požadavek zpravodaje vyjmout z daného materiálu ty části, které dosud nejsou jasné. Jde o účinky záření na subhumánní druhy. Vzhledem k výše uvedeným kvalitám návrhu se domnívám, že si zaslouží podporu, a proto skupina GUE/NGL v tomto smyslu také hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban Számos kérdést kellene korrekten a közvélemény elé tárni, kezdve a bányák és szénerőművek hatalmas radioaktív kibocsátásától egészen a GMO-s élelmiszereknek az örökítő anyagba a sugárzásnál lényegesen durvább beavatkozásáig. De ezt nagyon erős lobbik akadályozzák, iszonyatos sajtóháttérrel. A GMO-s élelmiszereknek még a korrekt címkézését is meg tudták akadályozni. A javaslat a lehetséges kereteken belül újabb lépést jelent az ionizáló sugárzásnak való kitettséggel szembeni védelem javítása felé. Lévén, hogy a lakosság biztonságának növelése a cél, így a javaslatot megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente relazione che concerne la rifusione della direttiva sulle norme fondamentali del Consiglio e costituisce un ulteriore passo in avanti nella direzione di un migliore sistema protettivo dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Con il voto favorevole alla relazione, infatti, il Parlamento europeo dà un ulteriore segnale di attenzione alle tematiche legate alla salute dei cittadini e alla prevenzione nei casi riguardanti esposizioni a pericolose radiazioni, quali quelle ionizzanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a émis un avis positif concernant une proposition de la Commission européenne visant à harmoniser, à clarifier et à mettre à jour les dispositions existantes en matière de radioprotection de la population, des travailleurs et des patients. La nouvelle réglementation prendra en compte tous les aspects des politiques publiques en la matière, tels que le contrôle des sources radioactives, l'exposition aux radiations dans le domaine médical ou encore l'information du public. Un autre objectif de cette proposition est d'incorporer dans la législation les dernières avancées scientifiques concernant la protection contre les rayonnements ionisants. J'ai voté en faveur de ce texte car il était nécessaire de supprimer les incohérences entre les diverses législations européennes dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it will help protect my constituents from any potential dangers from radiation. Measures introduced by this report include, strciter limits on strength of radiation, more random checks, better training for personnel handling dangerous substances and greater transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur les dangers d’une exposition aux rayonnements ionisants qui met à jour le texte déjà existant notamment au regard des données scientifiques les plus récentes et de l’expérience opérationnelle. La directive devrait fixer un niveau de protection minimum uniforme dans les États membres pour les travailleurs, la population, les patients et autres personnes soumises à une exposition médicale de rayonnements ionisants. Le texte précise que l’information sur les dangers devrait être obligatoire et élargit l’application à différentes situations d’exposition, planifiées, existantes, accidentelles ou d’urgence.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A exposição a radiações ionizantes tem efeitos nocivos para a saúde. Em condições normais, as doses são muito reduzidas, o que impede a observação de efeitos clínicos nos tecidos. Ainda assim, existe a possibilidade de virem a surgir efeitos tardios, sobretudo cancro. Aparentemente, não é possível estabelecer uma dose-limiar para este efeito: qualquer exposição, por mais pequena que seja, pode dar origem à ocorrência de cancro numa fase mais adiantada da vida. A probabilidade de ocorrência de efeitos tardios parece ser proporcional à dosagem. Este facto exige a adoção de uma abordagem específica à proteção contra as radiações baseada nos princípios da justificação, otimização e limitação de dose, os quais constituem a pedra angular do sistema de proteção estabelecido há várias décadas pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (CIPR).

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − This report manages to incorporate the latest available scientific data and experience gained with radiation protection into current legislation. It is a welcome report that I have voted in favour of.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido apoyar el presente informe debido a que, pese a que introduce numerosos aspectos positivos sobre el control y la protección de los ciudadanos europeos ante este tipo de radiaciones, no pone en cuestión las principales fuentes de contaminación que provocan el incremento de este tipo de radiaciones en la superficie terrestre. Las emisiones de gases que afectan a la capa de ozono son un problema ambiental desde hace decenios y ha existido una absoluta connivencia entre las autoridades públicas y las industrias que fabrican productos que contienen este tipo de gases. En este informe la industria sale indemne de sus responsabilidades por los efectos ambientales adversos provocados por la contaminación que causa. Por ello, pese a compartir la preocupación manifestada en el informe, no he podido apoyarlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Une exposition à des rayonnements ionisants peut avoir des effets bénéfiques lorsqu'ils sont contrôlés (ex: médecine, recherche, agriculture, etc.) mais aussi peut aussi être nuisible. Les usages des rayonnements ionisants peuvent ainsi comporter des risques pour la santé s'ils sont mal utilisés ou confinés. Il était donc nécessaire de prendre des mesures de protection pour la santé des personnes qui y sont exposés. Je salue dès lors le rapport Ulmer qui comprend des améliorations majeures sur la question. Désormais, afin d’assurer une protection efficace, les États membres devront uniformiser leur réglementation en la matière. Il était nécessaire que les procédures soient simples et faciles à comprendre et à mettre en œuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Exposure to ionising radiation is detrimental to health; therefore we should ensure that a comprehensive range of measures is adequately in place and properly implemented, in order to ensure the highest level of protection for workers, patients and the public, as well as the environment. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wenn im Zusammenhang mit der Kernenergie von Strahlung gesprochen wird, ist damit eine ganz bestimmte Art von Strahlung gemeint: die ionisierende Strahlung. Sie entsteht durch den Zerfall radioaktiver Atome, wobei Energie in Form von Strahlung − der ionisierenden Strahlung − ausgesendet wird. Umgangssprachlich wird ionisierende Strahlung oft auch fälschlicherweise radioaktive Strahlung genannt. Radioaktivität ist jedoch die Eigenschaft der radioaktiven Atome, die zerfallen und dabei ionisierende Strahlung aussenden. Die Gefahren ionisierender Strahlung hängen von der Art, Energie und Dauer der Bestrahlung sowie dem Expositionspfad ab. Alphastrahlung hat eine geringe Reichweite, daher ist sie außerhalb des Körpers weitgehend ungefährlich. Innerhalb des Körpers kann sie jedoch das Gewebe schädigen. Neu erfasste Daten sollen nun in die Gesetzgebung aufgenommen werden, und natürliche Strahlenquellen sollen zudem auch in die Grundnormenrichtlinie aufgenommen werden. Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da ich mit dem Berichterstatter konform gehe, dass die Gefahr einer Vorratsgesetzgebung gegeben ist. Vom Berichterstatter wird festgehalten, dass die vorgeschlagenen Bestimmungen über Umweltkriterien darauf abzielen, durch Regelungen zum Schutz nichtmenschlicher Arten auch den Schutz des Menschen sicherzustellen. Da es jedoch noch nicht möglich ist, auf einer begründeten wissenschaftlichen Basis die Wirkung von Strahlung auf nichtmenschliche Arten festzustellen, kann man den Menschen mittels solcher Regelungen auch nicht besser schützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Atsižvelgiant į mokslinę pažangą ir naujus duomenis, svarbu patikslinti saugos standartus, užtikrinančius žmonių apsaugą nuo radiacijos. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jonizuojančios spinduliuotės apšvita gali sukelti ir ekstremalias situacijas, svarbu, jog ne mažesni standartai būtų nustatomi ir trečiosiose valstybėse, iš kurių, kilus analogiškiems pavojams, radioaktyvumas gali pasiekti ir ES teritoriją.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente as propostas de alteração à diretiva do Conselho que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção sanitária contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes. Um dos objetivos da reformulação consiste em eliminar as incongruências existentes na legislação em vigor, o que foi alcançado em várias partes da proposta, pelo que há pouco a modificar. Muitos dos aspetos da proteção contra as radiações abordados pela Diretiva que fixa as normas de segurança de base funcionam extremamente bem na prática, o que indica igualmente que não há muito a modificar. Outro objetivo da proposta consiste em incorporar, na legislação em vigor, os mais recentes dados científicos em matéria de proteção contra radiações e as experiências adquiridas. Neste aspeto, a legislação da Euratom sempre seguiu as recomendações científicas da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (CIPR), que se pronunciou em virtude da necessidade de adaptações no atual sistema de proteção contra radiações, recomendações essas que agora foram incorporadas na proposta de diretiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi è stata votata in plenaria la relazione dell'onorevole Ulmer relativa ai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ed alla proposta del Consiglio a riguardo.

Sulla base dell'articolo 31 del trattato Euratom, la proposta del Consiglio procede infatti alla riunificazione della direttiva sulle esposizioni mediche, della direttiva sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (direttiva HASS), della direttiva sui lavoratori esterni e della direttiva sull'informazione della popolazione con la direttiva sulle norme fondamentali (96/29/Euratom).

Gli obiettivi della rifusione sono l'eliminazione delle contraddizioni tra le disposizioni legislative esistenti, il miglioramento della protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e l'integrazione nella legislazione attuale delle ultime informazioni ed esperienze scientifiche in materia di radioprotezione.

Inoltre per la prima volta è prevista la considerazione delle radiazioni naturali nell'ambito della direttiva sulle norme fondamentali al fine di garantire alla popolazione una migliore tutela. Tuttavia gli obblighi di registrazione previsti possono generare conflitti di obiettivi per quanto riguarda le discariche in relazione allo smaltimento di diverse sostanze radioattive. Per evitare che ciò si verifichi sarebbe opportuna una modifica delle prescrizioni riguardanti i materiali radioattivi presenti in natura.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté contre. On peut certes se réjouir du changement de base juridique, c'est-à dire du fait que cette directive ne reposera plus sur le traité Euratom, qui est aux mains des experts du nucléaire, mais sur le traité de Lisbonne, où les parlementaires ont le pouvoir de codécision. Cependant, le groupe des Verts/ALE a voté contre ce texte car il ne garantit pas la protection sanitaire de la population et des travailleurs, tant en situation normale qu'en cas d'accident. Une récente étude épidémiologique indépendante de 4500 dossiers médicaux a démontré que le passage du nuage radioactif de Tchernobyl en Corse a provoqué une augmentation de thyroïdites et de cancers de la thyroïde. Malheureusement, la proposition de nouvelle directive sur la radioprotection présentée par la Commission ne tient pas compte des dernières études disponibles et montre un manque flagrant de volonté pour protéger efficacement la population face aux rayonnements ionisants. En cas d'accident nucléaire, le texte définit des niveaux de référence comparables à ceux que subissent les habitants de Fukushima. Cela permet aux exploitants du nucléaire de minimiser les coûts d'indemnisation et de dédommagement des victimes, sans parler des assurances qu'ils devraient souscrire pour y répondre.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho dato parere favorevole sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza concernente, la protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti perché ritengo che la protezione, soprattutto verso i lavoratori che ne sono a stretto contatto, deve esser sempre maggiore, soggetta a continue verifiche e introduzione di standard di sicurezza sempre all’avanguardia. Uno degli obiettivi della rifusione è di eliminare le contraddizioni tra le disposizioni legislative esistenti. Un ulteriore obiettivo della proposta è quello di integrare nella legislazione attuale le ultime informazioni ed esperienze scientifiche in materia di radioprotezione. Da tale punto di vista la legislazione Euratom ha sempre seguito le raccomandazioni scientifiche della commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP). Inoltre, è per la prima volta prevista la considerazione delle radiazioni naturali nell'ambito della direttiva sulle norme fondamentali al fine di garantire alla popolazione una migliore tutela. Per quanto concerne l'esposizione medica, sono introdotte piccole modifiche finalizzate a evitare la duplicazione del lavoro in merito ai dispositivi medici che emettono radiazioni ionizzanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Once again this session we are looking at a report that tackles another very important issue relating to public health. I believe this may well be another area where we need to take a smarter approach to our legislating, firmly prioritising the protection of public health (in this case against the dangers of ionising radiation) but also ensuring that we avoid placing administrative burdens on industry where the health or protection grounds are not clear.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Un des objectifs de la refonte consiste à éliminer les incohérences entre les différents actes législatifs. Je trouve que la proposition y est en grande partie parvenue, de telle façon que seules quelques modifications sont nécessaires. Nombre des aspects de radioprotection traités par la directive sur les "normes de base" fonctionnent très bien dans la pratique, ce qui montre également que peu de modifications sont nécessaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O artigo 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) cria a base jurídica para a preservação, a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente, bem como para a proteção da saúde humana, inclusive contra os perigos decorrentes da exposição a radiação ionizante. Subscrevo o presente relatório que estabelece as normas de segurança de base para a proteção sanitária da população, dos trabalhadores, dos pacientes e de outros indivíduos sujeitos a exposição radiológica médica contra os perigos decorrentes de radiações ionizantes, com o objetivo de garantir um nível mínimo uniforme de proteção nos Estados-Membros. Gostaria ainda de sublinhar que a presença de substâncias radioativas no ambiente tem uma incidência na saúde da população em geral. Além das vias de exposição ambiental, deve-se ter em conta a proteção do ambiente como um todo, incluindo a exposição da biota, no âmbito de um enquadramento global e coerente.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die vom Ausschuss für Umweltfragen und öffentliche Gesundheit vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit einer kombinierten Richtlinie hat mich in erster Linie dazu bewogen, mich der Stimme zu enthalten. Des Weiteren erachte ich es nicht als sinnvoll, Sicherheitsbestimmungen für Patienten mit jenen für Transportbedingungen von Strahlungsgütern im Rahmen einer Richtlinie abzuhandeln, auch wenn sich dadurch möglicherweise vereinzelt Erleichterungen hinsichtlich anfallender bürokratischer Arbeit ergeben könnten. Zudem: Alle Anträge, die eine Senkung der Grenzwerte forderten, wurden vom Plenum - leider - abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadza ocenę narażenia pracowników. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika taka konieczność, ustala dla nich dalsze ograniczenia narażenia. W przypadku stwierdzenia dużego ryzyka niezbędne jest podjęcie działań zmniejszających poziom ryzyka poprzez ograniczenie narażenia. W przypadku ryzyka średniego, taką ewentualność należy rozważyć. Niezależnie od wielkości narażenia, zawsze powinna być stosowana zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable), tak aby przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych, liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności była jak najmniejsza, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. Powinno być przeprowadzone sprawdzenie skuteczności podjętych działań mających na celu redukcję otrzymywanych przez pracowników dawek.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La proposta votata quest'oggi, riguardante la rifusione della direttiva sulle norme fondamentali del Consiglio, rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il miglioramento della protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Uno degli obiettivi della rifusione è di eliminare le contraddizioni tra le disposizioni legislative esistenti. La proposta è in gran parte riuscita nell'intento, e di conseguenza sono poche le modifiche necessarie al riguardo. Molti degli aspetti della radioprotezione oggetto della direttiva sulle norme fondamentali mostrano, nella pratica, un ottimo funzionamento; si tratta di una constatazione che a sua volta indica la necessità di non procedere a eccessive modifiche.

Un ulteriore obiettivo della proposta è quello di integrare nella legislazione attuale le ultime informazioni ed esperienze scientifiche in materia di radioprotezione. Da tale punto di vista la legislazione Euratom ha sempre seguito le raccomandazioni scientifiche della commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP). Quest'ultima, nella pubblicazione 103 del 2007, ha raccomandato di procedere alle modifiche del sistema di radioprotezione vigente ora prese in considerazione nella direttiva proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A presente proposta de diretiva expressa como propósito a melhoria da proteção contra exposições a radiações ionizantes. As propostas de alteração que garantiam que estas normas assegurariam, de facto, a proteção desejada foram aprovadas, o que alterou a base jurídica do artigo 31.º do Tratado Euratom, de acordo com o artigo 192.º do TFUE, que obriga ao procedimento de codecisão, ou seja, ao envolvimento do Parlamento nos processos de decisão e alterações futuras. Um dos objetivos da reformulação consiste em eliminar as incongruências existentes na legislação em vigor, o que foi alcançado em várias partes da proposta. Outro objetivo da proposta consiste em incorporar, na legislação em vigor, os mais recentes dados científicos em matéria de proteção contra radiações e as experiências adquiridas. A proposta tem em conta as fontes de radiação natural tendo em vista a garantia de uma melhor proteção das populações. A introdução de um capítulo relativo à proteção do ambiente é positivo, assim como o facto de se dar uma maior atenção a grupos mais vulneráveis da população.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid