Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 24 октомври 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи: вж. протокола
 3.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внесени документи: вж. протокола
 6.Електронни комуникации - Скорошни предложения за завършване на изграждането на цифровия единен пазар (разискване)
 7.Бъдещето на сектора на винопроизводството в ЕС (разискване)
 8.Стратегия за Карпатския регион (разискване)
 9.Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (разискване)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 12.Време за гласуване
  12.1.Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (гласуване)
  12.2.Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (гласуване)
  12.3.Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (гласуване)
  12.4.Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г. (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (гласуване)
  12.5.Електронни комуникации (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (гласуване)
 13.Обяснение на вот
  13.1.Проект за общ бюджет на Европейския съюз - финансова 2014 година
  13.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Познания за морската среда 2020 г. (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Конференция относно изменението на климата (B7-0482/2013)
  13.7.Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (B7-0484/2013)
  13.9.Европейски семестър за координация на икономическите политики (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г. (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Електронни комуникации (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1549 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5431 kb)
Правна информация - Политика за поверителност