Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 - Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (συζήτηση)
 5.Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (ψηφοφορία)
  8.2.Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski) (ψηφοφορία)
  8.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013 - Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία (A7-0367/2013 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  8.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013 (ΣΔΠ 2 α) - ενίσχυση των πληρωμών ανά τομέα του ΠΔΠ και έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  8.5.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - οικοδομικά υλικά από την Ισπανία) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković) (ψηφοφορία)
  8.6.Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (A7-0405/2012 - Doris Pack) (ψηφοφορία)
  8.7.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (A7-0011/2013 - Silvia Costa) (ψηφοφορία)
  8.8.Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (A7-0424/2012 - Hannu Takkula) (ψηφοφορία)
  8.9.Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  8.10.Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug) (ψηφοφορία)
  8.11.Αγροτικές και αλιευτικές στατιστικές (A7-0148/2013 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  8.12.Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (A7-0339/2013 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  8.13.Προστασία και χρήση των διαμεθοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών (A7-0356/2013 - Matthias Groote) (ψηφοφορία)
  8.14.Συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας για το έργο ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek) (ψηφοφορία)
  8.15.Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (A7-0407/2012 - Peter Skinner) (ψηφοφορία)
  8.16.Μηχανισμός Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (A7-0327/2012 - Holger Krahmer) (ψηφοφορία)
  8.17.Προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία (A7-0119/2013 - Giles Chichester) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
  9.2.Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
  9.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013 - Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013 (ΣΔΠ 2 α) - ενίσχυση των πληρωμών ανά τομέα του ΠΔΠ και έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
  9.5.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - οικοδομικά υλικά από την Ισπανία) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
  9.6.Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
  9.7.Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (A7-0405/2012 - Doris Pack)
  9.8.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
  9.9.Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
  9.10.Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
  9.11.Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
  9.12.Αγροτικές και αλιευτικές στατιστικές (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
  9.13.Προστασία και χρήση των διαμεθοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
  9.14.Συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας για το έργο ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
  9.15.Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
  9.16.Μηχανισμός Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
  9.17.Προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας - Ταμείο Συνοχής - Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (συζήτηση)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (συζήτηση)
 15.Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 16.Πρόοδος της αναπτυξιακής ατζέντα της Ντόχα (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης (συζήτηση)
 18.Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2542 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (8718 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου