Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 20. november 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 4.Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus - ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused - Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (arutelu)
 5.Komisjoni 2014. aasta tööprogramm (arutelu)
 6.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.2014. aasta eelarvemenetlus – ühine tekst (hääletus)
  8.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  8.3.Paranduseelarve projekt nr 9/2013: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine Rumeenia toetuseks (põud ja metsatulekahjud 2012. aastal) ning Saksamaa, Austria ja Tšehhi Vabariigi toetuseks (üleujutused 2013. aasta mais ja juunis) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (hääletus)
  8.4.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: põud ja metsatulekahjud Rumeenias ning üleujutused Saksamaal, Austrias ja Tšehhi Vabariigis (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  8.5.Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täiendavaks rahastamiseks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et suurendada Euroopa Sotsiaalfondist Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale eraldatavaid assigneeringuid (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (hääletus)
  8.6.Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  8.7.Makromajanduslik finantsabi Jordaaniale (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (hääletus)
  8.8.ELi ja Venemaa vaheline narkootikumide lähteaineid käsitlev leping (A7-0342/2013 - Franck Proust) (hääletus)
  8.9.Kolmandad riigid ja organisatsioonid, kellega Europol sõlmib kokkulepped (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (hääletus)
  8.10.Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi käsitlev õiguslik raamistik (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (hääletus)
  8.11.Euroopa fonde käsitlevad ühissätted (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (hääletus)
  8.12.Euroopa Sotsiaalfond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (hääletus)
  8.13.Euroopa Regionaalarengu Fond ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärk (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (hääletus)
  8.14.Euroopa Regionaalarengu Fond ja eesmärk „Euroopa territoriaalne koostöö” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (hääletus)
  8.15.Ühtekuuluvusfond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (hääletus)
  8.16.Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (hääletus)
  8.17.Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hääletus)
  8.18.Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (hääletus)
  8.19.Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (hääletus)
  8.20.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (hääletus)
  8.21.Põllumajandustoodete ühine turukorraldus (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (hääletus)
  8.22.ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (hääletus)
  8.23.Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (A7-0326/2013 - Albert Deß) (hääletus)
  8.24.Finantsjuhtimist käsitlevad sätted selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja kulukohustustest vabastamise eeskirjad teatavate liikmesriikide puhul (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (hääletus)
  8.25.Teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavad rahalised vahendid (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (hääletus)
  8.26.EÜ ja Kiribati vaheline kalandusalane partnerluslepingug (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (hääletus)
  8.27.Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.2014. aasta eelarvemenetlus – ühine tekst
  9.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Paranduseelarve projekt nr 9/2013: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine Rumeenia toetuseks (põud ja metsatulekahjud 2012. aastal) ning Saksamaa, Austria ja Tšehhi Vabariigi toetuseks (üleujutused 2013. aasta mais ja juunis) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: põud ja metsatulekahjud Rumeenias ning üleujutused Saksamaal, Austrias ja Tšehhi Vabariigis (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täiendavaks rahastamiseks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et suurendada Euroopa Sotsiaalfondist Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale eraldatavaid assigneeringuid (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makromajanduslik finantsabi Jordaaniale (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.ELi ja Venemaa vaheline narkootikumide lähteaineid käsitlev leping (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Kolmandad riigid ja organisatsioonid, kellega Europol sõlmib kokkulepped (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi käsitlev õiguslik raamistik (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Euroopa fonde käsitlevad ühissätted (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Euroopa Sotsiaalfond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Euroopa Regionaalarengu Fond ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärk (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Euroopa Regionaalarengu Fond ja eesmärk „Euroopa territoriaalne koostöö” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Ühtekuuluvusfond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Põllumajandustoodete ühine turukorraldus (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Finantsjuhtimist käsitlevad sätted selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja kulukohustustest vabastamise eeskirjad teatavate liikmesriikide puhul (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavad rahalised vahendid (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.EÜ ja Kiribati vaheline kalandusalane partnerluslepingug (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 - Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad - Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (arutelu)
 13.Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime (2014–2020) - Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (arutelu)
 14.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (arutelu)
 15.Euroopa statistika (arutelu)
 16.Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni program (arutelu)
 17.Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2895 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (9497 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika