Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 4.Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas - Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (diskusijos)
 5.Komisijos 2014 m. darbo programa (diskusijos)
 6.A. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.2014 m. biudžeto sudarymo procedūra: bendras tekstas (balsavimas)
  8.2.Lankstumo priemonės mobilizavimas. Kiprui skirtų struktūrinių fondų programų finansavimas (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (balsavimas)
  8.3.Taisomojo biudžeto Nr. 9/2013 projektas. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai (sausra ir miškų gaisrai 2012 m.) ir Vokietijai, Austrijai ir Čekijai (potvyniai 2013 m. gegužės ir birželio mėn.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  8.4.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Sausra ir miškų gaisrai Rumunijoje, potvyniai Vokietijoje, Austrijoje ir Čekijoje (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  8.5.Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytam 2013 finansinių metų Europos socialinio fondo finansavimui papildyti, siekiant padidinti asignavimus Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (balsavimas)
  8.6.Europos palydovinės navigacijos sistemos (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (balsavimas)
  8.7.Makrofinansinė parama Jordanijai (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (balsavimas)
  8.8.ES ir Rusijos susitarimas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (A7-0342/2013 - Franck Proust) (balsavimas)
  8.9.Trečiosios valstybės ir organizacijos, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (balsavimas)
  8.10.Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo Bendrijos teisinis pagrindas (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (balsavimas)
  8.11.Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (balsavimas)
  8.12.Europos socialinis fondas (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsavimas)
  8.13.Europos regioninės plėtros fondas ir investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (balsavimas)
  8.14.Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (balsavimas)
  8.15.Sanglaudos fondas (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (balsavimas)
  8.16.Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (balsavimas)
  8.17.Biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyra (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsavimas)
  8.18.Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (balsavimas)
  8.19.Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  8.20.Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
  8.21.Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (balsavimas)
  8.22.Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
  8.23.Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (A7-0326/2013 - Albert Deß) (balsavimas)
  8.24.Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir įsipareigojimų panaikinimo taisyklės tam tikroms valstybėms narėms (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (balsavimas)
  8.25.Finansiniai asignavimai tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (balsavimas)
  8.26.ES ir Kiribačio žvejybos partnerystės susitarimas (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (balsavimas)
  8.27.Europos Sąjungos institucijų būstinių vieta (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.2014 m. biudžeto sudarymo procedūra: bendras tekstas
  9.2.Lankstumo priemonės mobilizavimas. Kiprui skirtų struktūrinių fondų programų finansavimas (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Taisomojo biudžeto Nr. 9/2013 projektas. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai (sausra ir miškų gaisrai 2012 m.) ir Vokietijai, Austrijai ir Čekijai (potvyniai 2013 m. gegužės ir birželio mėn.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Sausra ir miškų gaisrai Rumunijoje, potvyniai Vokietijoje, Austrijoje ir Čekijoje (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytam 2013 finansinių metų Europos socialinio fondo finansavimui papildyti, siekiant padidinti asignavimus Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Europos palydovinės navigacijos sistemos (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makrofinansinė parama Jordanijai (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.ES ir Rusijos susitarimas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Trečiosios valstybės ir organizacijos, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo Bendrijos teisinis pagrindas (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Europos socialinis fondas (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Europos regioninės plėtros fondas ir investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Sanglaudos fondas (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyra (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir įsipareigojimų panaikinimo taisyklės tam tikroms valstybėms narėms (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Finansiniai asignavimai tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.ES ir Kiribačio žvejybos partnerystės susitarimas (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Europos Sąjungos institucijų būstinių vieta (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) - Dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir sklaidos taisyklės - Specialioji programa, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“ - Europos inovacijos ir technologijos instituto Strateginė inovacijų darbotvarkė - Europos inovacijos ir technologijos institutas (diskusijos)
 13.2014–2020 m. įmonių konkurencingumas ir mažosios bei vidutinės įmonės - Veiksmų planas „Verslumas 2020“. Verslumo dvasios atkūrimas Europoje (diskusijos)
 14.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas - Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė (diskusijos)
 15.Europos statistika (diskusijos)
 16.Socialinių pokyčių ir inovacijų programa (diskusijos)
 17.EPS socialinio matmens stiprinimas (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2895 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (9497 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika