Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2013. gada 20. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 4.Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai - Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija - Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām - Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai (debates)
 5.Komisijas 2014. gada darba programma (debates)
 6.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.2014. gada budžeta procedūra — kopīgais dokuments (balsošana)
  8.2.Elastības instrumenta izmantošana Kipras struktūrfondu programmu finansēšanai (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (balsošana)
  8.3.Budžeta grozījums Nr. 9/2013 — ES Solidaritātes fonda izmantošana Rumānijas atbalstam (sausums un mežu ugunsgrēki 2012. gadā) un Vācijas, Austrijas un Čehijas atbalstam (plūdi 2013. gada maijā un jūnijā) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (balsošana)
  8.4.ES solidaritātes fonda izmantošana — sausums un mežu ugunsgrēki Rumānijā un plūdi Vācijā, Austrijā un Čehijā (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  8.5.Elastības instrumenta izmantošana, lai papildinātu ES 2013. finanšu gada vispārējā budžetā paredzēto finansējumu Eiropas Sociālajam fondam nolūkā palielināt līdzekļu piešķīrumu Francijai, Itālijai un Spānijai (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (balsošana)
  8.6.Eiropas satelītu navigācijas sistēmas (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (balsošana)
  8.7.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (balsošana)
  8.8.ES un Krievijas nolīgums par narkotisko vielu prekursoriem (A7-0342/2013 - Franck Proust) (balsošana)
  8.9.Trešās valstis un organizācijas, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (balsošana)
  8.10.Tiesiskais regulējums, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (balsošana)
  8.11.Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (balsošana)
  8.12.Eiropas Sociālais fonds (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsošana)
  8.13.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mērķis „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (balsošana)
  8.14.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (balsošana)
  8.15.Kohēzijas fonds (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (balsošana)
  8.16.Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (balsošana)
  8.17.Dzimumu līdzsvars biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsošana)
  8.18.Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (balsošana)
  8.19.Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (balsošana)
  8.20.Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (balsošana)
  8.21.Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (balsošana)
  8.22.Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (balsošana)
  8.23.Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai (A7-0326/2013 - Albert Deß) (balsošana)
  8.24.Normas, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (balsošana)
  8.25.Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrums konkrētām dalībvalstīm (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (balsošana)
  8.26.EK un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (balsošana)
  8.27.Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.2014. gada budžeta procedūra — kopīgais dokuments
  9.2.Elastības instrumenta izmantošana Kipras struktūrfondu programmu finansēšanai (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Budžeta grozījums Nr. 9/2013 — ES Solidaritātes fonda izmantošana Rumānijas atbalstam (sausums un mežu ugunsgrēki 2012. gadā) un Vācijas, Austrijas un Čehijas atbalstam (plūdi 2013. gada maijā un jūnijā) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.ES solidaritātes fonda izmantošana — sausums un mežu ugunsgrēki Rumānijā un plūdi Vācijā, Austrijā un Čehijā (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Elastības instrumenta izmantošana, lai papildinātu ES 2013. finanšu gada vispārējā budžetā paredzēto finansējumu Eiropas Sociālajam fondam nolūkā palielināt līdzekļu piešķīrumu Francijai, Itālijai un Spānijai (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Eiropas satelītu navigācijas sistēmas (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.ES un Krievijas nolīgums par narkotisko vielu prekursoriem (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Trešās valstis un organizācijas, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Tiesiskais regulējums, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Eiropas Sociālais fonds (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mērķis „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Kohēzijas fonds (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Dzimumu līdzsvars biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Normas, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrums konkrētām dalībvalstīm (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.EK un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” - Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” - Īpašā programma, ar kuru īsteno pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (debates)
 13.Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (2014.–2020. gads) - Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (debates)
 14.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana - Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (debates)
 15.Eiropas statistika (debates)
 16.Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma (debates)
 17.EMS sociālā dimensija (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2895 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (9497 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika