Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 20 november 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 4.Financiering, beheer en monitoring van het GLB - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (debat)
 5.Werkprogramma van de Commissie voor 2014 (debat)
 6.Uitreiking Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 7.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Begrotingsprocedure 2014: gemeenschappelijke tekst (stemming)
  8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument - financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma’s (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (stemming)
  8.3.Gewijzigde begroting nr. 9/2013: Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië (droogte en bosbranden in 2012) en voor Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië (overstromingen in mei en juni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (stemming)
  8.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie - droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter aanvulling van de middelen in de algemene begroting van de EU voor 2013 ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje te verhogen (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (stemming)
  8.6.Europese satellietnavigatiesystemen (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  8.7.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (stemming)
  8.8.Overeenkomst EU-Rusland inzake drugsprecursoren (A7-0342/2013 - Franck Proust) (stemming)
  8.9.Derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (stemming)
  8.10.Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (stemming)
  8.11.Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (stemming)
  8.12.Europees Sociaal Fonds (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (stemming)
  8.13.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (stemming)
  8.14.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (stemming)
  8.15.Cohesiefonds (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (stemming)
  8.16.Europese groepering voor territoriale samenwerking (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (stemming)
  8.17.Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (stemming)
  8.18.Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (stemming)
  8.19.Financiering, beheer en monitoring van het GLB (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (stemming)
  8.20.Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (stemming)
  8.21.Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (stemming)
  8.22.Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (stemming)
  8.23.Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (A7-0326/2013 - Albert Deß) (stemming)
  8.24.Bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (stemming)
  8.25.Financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (stemming)
  8.26.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (stemming)
  8.27.Plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Begrotingsprocedure 2014: gemeenschappelijke tekst
  9.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument - financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma’s (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Gewijzigde begroting nr. 9/2013: Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië (droogte en bosbranden in 2012) en voor Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië (overstromingen in mei en juni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie - droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter aanvulling van de middelen in de algemene begroting van de EU voor 2013 ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje te verhogen (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Europese satellietnavigatiesystemen (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Overeenkomst EU-Rusland inzake drugsprecursoren (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Europees Sociaal Fonds (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Cohesiefonds (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Europese groepering voor territoriale samenwerking (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Financiering, beheer en monitoring van het GLB (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) - Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie - Europees Instituut voor innovatie en technologie (debat)
 13.Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) - Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (debat)
 14.Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De Europese industriële en technologische defensiebasis (debat)
 15.Europese statistiek (debat)
 16.Programma voor sociale verandering en innovatie (debat)
 17.Versterking van de sociale dimensie van de EMU (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2895 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (9497 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid