Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 20 listopada 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 4.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wspólna organizacja rynków produktów rolnych - Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej - Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (debata)
 5.Program prac Komisji na 2014 r. (debata)
 6.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 7.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt (głosowanie)
  8.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności - finansowanie cypryjskich programów funduszy strukturalnych (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (głosowanie)
  8.3.Budżet korygujący nr 9/2013: Uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii (susza i pożary lasów w 2012 r.) oraz Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej (powódź w maju i czerwcu 2013 r.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  8.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - susza i pożary lasów w Rumunii, powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  8.5.Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (głosowanie)
  8.6.Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  8.7.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (głosowanie)
  8.8.Umowa UE-Rosja w sprawie prekursorów narkotyków (A7-0342/2013 - Franck Proust) (głosowanie)
  8.9.Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (głosowanie)
  8.10.Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (głosowanie)
  8.11.Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (głosowanie)
  8.12.Europejski Fundusz Społeczny (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (głosowanie)
  8.13.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (głosowanie)
  8.14.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (głosowanie)
  8.15.Fundusz Spójności (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (głosowanie)
  8.16.Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (głosowanie)
  8.17.Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (głosowanie)
  8.18.Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (głosowanie)
  8.19.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  8.20.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (głosowanie)
  8.21.Wspólna organizacja rynków produktów rolnych (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (głosowanie)
  8.22.Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (głosowanie)
  8.23.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (A7-0326/2013 - Albert Deß) (głosowanie)
  8.24.Przepisy dotyczące zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (głosowanie)
  8.25.Alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (głosowanie)
  8.26.Protokół między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiający partnerstwo w sprawie połowów (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (głosowanie)
  8.27.Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt
  9.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności - finansowanie cypryjskich programów funduszy strukturalnych (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Budżet korygujący nr 9/2013: Uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii (susza i pożary lasów w 2012 r.) oraz Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej (powódź w maju i czerwcu 2013 r.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - susza i pożary lasów w Rumunii, powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Umowa UE-Rosja w sprawie prekursorów narkotyków (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Europejski Fundusz Społeczny (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Fundusz Spójności (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Wspólna organizacja rynków produktów rolnych (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Przepisy dotyczące zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.Protokół między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiający partnerstwo w sprawie połowów (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.„Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) - Zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” - Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - Europejski Instytut Innowacji i Technologii (debata)
 13.Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) - Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (debata)
 14.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (debata)
 15.Statystyka europejska (debata)
 16.Program na rzecz przemian i innowacji społecznych (debata)
 17.Wymiar społeczny UGW (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2895 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (9497 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności