Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 20. novembra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami - Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP - Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (rozprava)
 5.Pracovný program Komisie na rok 2014 (rozprava)
 6.Udeľovanie ceny Sacharova (slávnostná časť schôdze)
 7.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Rozpočtový postup na rok 2014: spoločný text (hlasovanie)
  8.2.Mobilizácia nástroja flexibility - financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (hlasovanie)
  8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: mobilizácia Fondu solidarity EÚ v prospech Rumunska (sucho a lesné požiare v roku 2012) a Nemecka, Rakúska a Českej republiky (povodne v máji a júni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  8.4.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ - sucho a lesné požiare v Rumunsku a záplavy v Nemecku, Rakúsku a Českej republike (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  8.5.Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte EÚ na rok 2013 na účel financovania Európskeho sociálneho fondu v záujme zvýšenia rozpočtových príspevkov pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (hlasovanie)
  8.6.Európske systémy satelitnej navigácie (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  8.7.Makrofinančná pomoc Jordánsku (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  8.8.Dohoda medzi EÚ a Ruskom o drogových prekurzoroch (A7-0342/2013 - Franck Proust) (hlasovanie)
  8.9.Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (hlasovanie)
  8.10.Právny rámec Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (hlasovanie)
  8.11.Spoločné ustanovenia o európskych fondoch (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (hlasovanie)
  8.12.Európsky sociálny fond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (hlasovanie)
  8.13.Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Investície pre rast a zamestnanosť (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (hlasovanie)
  8.14.Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (hlasovanie)
  8.15.Kohézny fond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (hlasovanie)
  8.16.Európske zoskupenie územnej spolupráce (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (hlasovanie)
  8.17.Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasovanie)
  8.18.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (hlasovanie)
  8.19.Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  8.20.Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
  8.21.Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (hlasovanie)
  8.22.Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
  8.23.Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (A7-0326/2013 - Albert Deß) (hlasovanie)
  8.24.Ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidiel zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (hlasovanie)
  8.25.Rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z Európskeho sociálneho fondu (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (hlasovanie)
  8.26.Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi ES a Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (hlasovanie)
  8.27.Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Rozpočtový postup na rok 2014: spoločný text
  9.2.Mobilizácia nástroja flexibility - financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: mobilizácia Fondu solidarity EÚ v prospech Rumunska (sucho a lesné požiare v roku 2012) a Nemecka, Rakúska a Českej republiky (povodne v máji a júni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ - sucho a lesné požiare v Rumunsku a záplavy v Nemecku, Rakúsku a Českej republike (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte EÚ na rok 2013 na účel financovania Európskeho sociálneho fondu v záujme zvýšenia rozpočtových príspevkov pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Európske systémy satelitnej navigácie (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makrofinančná pomoc Jordánsku (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Dohoda medzi EÚ a Ruskom o drogových prekurzoroch (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Právny rámec Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Spoločné ustanovenia o európskych fondoch (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Európsky sociálny fond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Investície pre rast a zamestnanosť (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Kohézny fond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Európske zoskupenie územnej spolupráce (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidiel zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z Európskeho sociálneho fondu (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi ES a Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) - Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 - Špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 - Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu - Európsky inovačný a technologický inštitút (rozprava)
 13.Konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) - Akčný plán pre podnikanie 2020 – opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (rozprava)
 14.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Európska obranná technologická a priemyselná základňa (rozprava)
 15.Európske štatistiky (rozprava)
 16.Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (rozprava)
 17.Posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2895 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (9497 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia