Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 20 november 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 4.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (debatt)
 5.Kommissionens arbetsprogram för 2014 (debatt)
 6.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 7.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast (omröstning)
  8.2.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (omröstning)
  8.3.Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  8.4.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  8.5.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (omröstning)
  8.6.Europeiska satellitnavigeringssystem (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  8.7.Makroekonomiskt stöd till Jordanien (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (omröstning)
  8.8.Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer (A7-0342/2013 - Franck Proust) (omröstning)
  8.9.Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (omröstning)
  8.10.Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (omröstning)
  8.11.Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (omröstning)
  8.12.Europeiska socialfonden (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (omröstning)
  8.13.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (omröstning)
  8.14.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (omröstning)
  8.15.Sammanhållningsfonden (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (omröstning)
  8.16.Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (omröstning)
  8.17.Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (omröstning)
  8.18.Faktablad för investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (omröstning)
  8.19.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  8.20.Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
  8.21.Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (omröstning)
  8.22.Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
  8.23.Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (A7-0326/2013 - Albert Deß) (omröstning)
  8.24.Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (omröstning)
  8.25.Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (omröstning)
  8.26.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (omröstning)
  8.27.Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast
  9.2.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Europeiska satellitnavigeringssystem (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makroekonomiskt stöd till Jordanien (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Europeiska socialfonden (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Sammanhållningsfonden (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Faktablad för investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) - Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 - Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 - Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik - Europeiska institutet för innovation och teknik (debatt)
 13.Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) - Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (debatt)
 14.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (debatt)
 15.Europeisk statistik (debatt)
 16.Program för social förändring och social innovation (debatt)
 17.Att stärka EMU:s sociala dimension (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2895 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (9497 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy