Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0409/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0409/2013

Συζήτηση :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 10/12/2013 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0537

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.19. Kοινή Αλιευτική Πολιτική (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Маруся Любчева (S&D). - Г-н Председател, подкрепих доклада за Общата политика в областта на рибарството поради силния акцент за регионализация и "регионално участие при вземането на решения". Аз съм представител на морски регион от България и за хората от българското Черноморие този акцент е изключително важен.

Важно е подробните технически правила в различните морски региони да се регулират децентрализирано и с активното участие на заинтересованите лица, които работят в морските зони. Този механизъм трябва да се пренесе в националните стратегии и планове.

Българските структури по рибарство очакват следващите консултации с Комисията за установяване на Консултативния орган за Черно море. Със сигурност той ще играе важна роля за развитие на региона, за постигане на консенсус, за тласък в осигуряването на син растеж на база на черноморско взаимодействие.

Черно море, като граница на ЕС, е важна територия и ние очакваме стимул за развитие с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo approvato la riforma della politica comune della pesca, l'abbiamo fatto dopo dieci anni, era attesa perché la politica precedente non ha funzionato.

Speriamo che questa funzioni. Ce l'abbiamo messa tutta. Per la prima volta c'è un ruolo del Parlamento nell'approvazione di questa riforma, quelle precedenti erano mediazioni fra gli Stati. Credo che abbiamo arricchito la riforma, abbiamo costruito un'anima a questa riforma proprio perché la proposta della Commissione era scarna e non dava contenuti concreti né alla regionalizzazione né alle possibilità di cambiare le condizioni attraverso le quali si deve gestire il mare.

Penso che il Parlamento abbia fatto un ottimo lavoro, cioè ha costruito le condizioni perché il mare diventi un contenitore che va aiutato a produrre di più. Non si può pensare che il mare sia una miniera o fosse una miniera nella quale semplicemente prelevare, ma si passa attraverso l'applicazione della riforma – e lo sarà ancora di più con l'approvazione del Fondo europeo per la pesca e gli affari marittimi – ad una condizione nella quale il mare diventa un grande mare, un grande campo da coltivare.

Questo credo sia il più bel messaggio che il Parlamento può dare, poiché per la prima volta dopo il trattato di Lisbona si occupa concretamente della gestione di questa politica.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un lungo periodo di negoziati finalmente si è giunti oggi a votare un testo di compromesso che deve far sentire soddisfatto il nostro Parlamento, perché è riuscito ad ottenere una politica della pesca incentrata sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Un'impostazione nuova che consentirà finalmente di affrontare il principale problema della pesca, vale a dire il sovrasfruttamento delle risorse, mettendovi fine entro il 2015. Si tratta di una condizione indispensabile che crea le condizioni per il ripopolamento dei nostri mari e allo stesso tempo un migliore rispetto degli ecosistemi marini, condizioni considerate da alcuni restrittive, ma che sono la conditio sine qua non per garantire un futuro ai nostri pescatori e la sopravvivenza dei nostri mari.

Importante, a mio parere, è la maggiore attenzione alla piccola pesca costiera artigianale.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore marittimo occupa nell'Unione europea oltre cinque milioni e mezzo di lavoratori.

Basta questo dato per comprendere la strategicità di questo settore. Forse si poteva fare di più in termini di budget generale, ma una volta che sarà approvato il Fondo europeo degli affari marittimi e della pesca ci saranno oltre sei miliardi di euro anche per garantire aiuti ai giovani pescatori, per il rinnovo delle flotte e dei motori nautici.

Ora è importante che questa riforma si trasformi concretamente negli Stati membri in un'opportunità effettiva e misurabile in termini di produzione e di lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, the new common fisheries policy (CFP) promises much: a so-called discard ban, regionalisation, incentives to maximise the value of catches and multiannual fisheries plans. My fishermen in Northern Ireland have been congratulated for the courage they have shown in addressing the challenges contained in the new CFP. This courage should be rewarded.

Next week EU fisheries ministers will meet in Brussels to agree fishing opportunities for 2014. These decisions are critical for our fishermen and for our fish stocks. Fisheries in the Irish Sea have been managed to a position where the industry is dependent upon one species – nephrops. The scientific advice we depend on to manage the stock emphasises how stable the stock is as fishermen have reduced effort in the area and adopted highly selective gears. It is therefore imperative that a rollover of the 2013 TAC is secured for 2014, not cuts. The stock is stable and it is precisely this stability that needs to be enshrined in the fisheries plans of tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedavajući, želim istaknuti da sam dala potporu novostima i reformama u zajedničkoj ribarskoj politici jer je naglasak na osiguranju održivog ribarstva. Dva važna segmenta predložene reforme jesu zabrana bacanja neiskorištenog ulova i dostizanje maksimalno održivog ulova.

Ono što je bitno za provedbu ovih dijelova reformi, potrebno je uzeti u obzir specifičnosti Mediterana jer pitanje je kako odrediti vrijednost maksimalno održivog ulova u uvjetima ribolova kada se ne lovi samo jedna vrsta što je specifičnost Mediterana. Isto tako na Mediteranu nije razvijena infrastruktura za provedbu discard bana odnosno zabrane bacanja ulova te će značajna sredstva trebati usmjeriti na postizanje potrebnih standarda za provedbu ovog dijela reforme.

U mehanizme financiranja o kojima ćemo uskoro odlučivati svakako treba uključiti mjere koje će osigurati provedbu reformi s naglaskom na poticanje uzgoja te zaštitu malog tradicionalnog ribolova što je posebno važno i u Republici Hrvatskoj za koju se u perspektivi 2014. – 2020. izdaje preko 200 milijuna eura za provedbu ribarske politike.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the new common fisheries policy is definitely a step forward. The UK fishing industry saw over GBP 770 million worth of fish caught in 2012. It boasts the European Union’s second-largest fishing fleet in terms of capacity and sixth-largest by number of vessels. The common fisheries policy is hugely important to the economy of my country, and London – the region I represent – is of course a very large consumer of fish products.

The agreement reached has seen concessions made by all sides, but I welcome the positive and successful contribution that the UK has made to the deal which we voted on today. This new agreement will give Member States greater control and flexibility over their fisheries policy, whilst enforcing the necessary limits needed to ensure that fishing is conducted on a sustainable basis.

I am pleased that this will be achieved by annual quotas that are underpinned by firm scientific advice based on conservation of marine resources, and by moving away from the more politically motivated short-termist approach that has historically been witnessed for far too long.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto a favor. A Política Comum de Pescas é das políticas mais relevantes da União Europeia para a região dos Açores. Ela deve conter, por isso, o conjunto de preocupações dos profissionais das pescas e facilitar uma abordagem mais regional, para que haja uma visão específica dos desafios regionais, por forma a promover melhor a sustentabilidade dos recursos haliêutico, para promover a viabilidade das comunidades costeiras dependentes das pescas. Agora, a Política Comum de Pescas, com os seus instrumentos financeiros, devem assegurar a concessão dos apoios necessários não só aos profissionais da pesca, como à comunidade científica para que os objetivos da reforma possam ser atingidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – H τελική υπερψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020 αποτελεί συντριπτικό χτύπημα για τους φτωχομεσαίους ψαράδες. Η ΚΑλΠ αναθεωρείται προς το χειρότερο με άλλοθι τον έλεγχο των ιχθυοαποθεμάτων. Η υπεραλίευση αποτελεί εδώ και δεκαετίες το πρόσχημα της ΕΕ για μέτρα που επιφέρουν τη δραματική μείωση των μικρών και μεσαίων ψαράδων, τη γιγάντωση των μεγάλων και των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας. Το μέτρο απαγόρευσης των απορρίψεων θα θίξει αποφασιστικά τους μικρούς ψαράδες, καθώς το κόστος τους μπορούν να αναλάβουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Τα μέτρα μείωσης του στόλου και οι ποσοστώσεις κινούνται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση, επιφέροντας χτύπημα στη μέση και παράκτια αλιεία, με δραματικές συνέπειες για νησιωτικές χώρες όπως η Ελλάδα. Η φιλομονοπωλιακή αυτή κατεύθυνση της ΚΑλΠ συμπληρώνεται από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό της ΕΕ και την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, που μοιράζει και οριοθετεί πεδία δραστηριοτήτων και εκμετάλλευσης στις παράκτιες ζώνες προς όφελος επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στους διάφορους κλάδους οι οποίοι συνδέονται με το σύνολο των οικονομικών δράσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα, από την αλιευτική δραστηριότητα και τις ιχθυοκαλλιέργειες μέχρι τον τουρισμό και την παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La Politique Commune de la Pêche (PCP) a été réformée en profondeur ces derniers mois. Le Parlement et le Conseil ont établi un consensus quant au rendement maximal durable (RMD), la gestion des quotas et le principe de l'interdiction des rejets. J'ai voté en faveur de cette nouvelle mouture de la PCP qui devrait donc entrer en vigueur dès le 1er janvier 2014 puisqu'elle permettra de faire de l'UE l'un des modèles de la pêche durable dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reformą, kurios tikslas – apriboti peržvejojimą ir uždrausti žvejams išmesti į jūrą nepageidaujamą laimikį. ES Taryba, derėdamasi dėl žvejybos kvotų, privalės atsižvelgti į tvarumą. Pritariu tam, kad žvejai laikytųsi didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principo, t. y. sužvejotų tik tiek tam tikros rūšies žuvų, kiek jų per metus atsinaujina. Svarbu šį principą taikyti ir ES laivams, žvejojantiems trečiųjų šalių vandenyse. Ketvirtadalis ES sugaunamo žuvų laimikio dėl jo netinkamumo yra išmetama. Pritariu, kad nuo 2015 m. palaipsniui būtų reikalaujama 95 proc. sugauto laimikio iškrauti uostuose. Netinkamo dydžio ar rūšies laimikio nebus leidžiama naudoti maistui, o tik kitoms reikmėms. Pritariu, kad, jei paaiškėja, kad vienos ar kitos valstybės narės laivynas pernelyg didelis, atitinkama VN turėtų pateikti pajėgumų perviršio mažinimo planą, o jei ji šių nuostatų nesilaiko, Komisija turėtų taikyti finansines sankcijas. Svarbu nuo 2014 m. pakeisti žuvies produktų žymėjimo taisykles, kurios leis geriau informuoti vartotojus, kur ir kaip buvo sugauta žuvis.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am susținut acest text și salut faptul că reforma politicii comune în domeniul pescuitului va include o mai mare descentralizare a deciziilor, la un nivel mai apropiat celor implicați. Dintre obiectivele menționate, pentru România sunt prioritare sprijinirea pescuitului costier și la scară redusă și acvacultura de apă dulce. O exploatare durabilă a resurselor nu se poate realiza în absența unor măsuri clare de reducere a impactului activităților piscicole asupra mediului. Promovarea flotei costiere și de mici dimensiuni susține astfel de măsuri, datorită beneficiilor aduse comunității locale și mediului. Nu în ultimul rând, țin să precizez faptul că propunerea Comisiei de reducere a cotei europene pentru pescuitul de calcan cu 15% va afecta în mod direct țara mea, iar în Marea Neagră doar România și Bulgaria se supun acestor cote. Trebuie să încurajăm implicarea celorlalte state riverane.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Considero la relazione Rodust sulla politica comune della pesca molto equilibrata e ponderata e per questo l'ho appoggiata con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi įgyvendinti sėkmingą žuvininkystės politiką įmanoma tik tuo atveju, jei bus laikomasi taisyklių. Taigi, pagal naująjį pagrindų reglamentą numatytas principinis sprendimas, kad žuvininkystės sričiai skiriamos ES fondų lėšos gali būti išmokėtos tik tuomet, kai laikomasi bendros žuvininkystės politikos taisyklių. Tai taikoma ir valstybėms narėms, ir atskiroms žvejybos įmonėms. Minėtos išsamios taisyklės bus nustatytos reglamente dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo. Didelis derybų grupės pasiekimas yra vadinamųjų galimybių žvejoti kriterijų nustatymas, t. y. valstybės narės ateityje turės žvejybos galimybes (kvotas) savo žvejams paskirstyti remdamosi objektyviais ir skaidriais kriterijais. Šie kriterijai turi apimti ekologinius, socialinius ir ekonominius kriterijus. Tai galėtų būti naudinga tiems laivyno segmentams, kurie gali įrodyti, kad sukuria didesnį nei vidutinis darbo vietų skaičių ir daro mažesnį nei vidutinis poveikį aplinkai. Europos Parlamentas užtikrino didesnį skaidrumą ne tik kvotų paskirstymo klausimu. Laikantis duomenų apsaugos taisyklių, visiems suinteresuotiems veikėjams turi būti suteikta galimybė susipažinti ir su valstybių narių sukauptais moksliniais duomenimis apie padėtį, susijusią su žuvų ištekliais.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Iako Slavonija iz koje dolazim nema izlaz na more, svjesna sam važnosti i utjecaja zajedničke ribarstvene politike na gospodarska, društvena i ekološka zbivanja u Hrvatskoj i Europskoj Uniji. Oko jedne stvari se svi možemo složiti, a to je da se dosadašnji način gospodarenja ribljim fondom u morima zemalja članica EU-a mora promijeniti. Resursi su dovedeni do granice izdržljivosti i pozdravljam svaki potez koji će dovesti do smanjenja izlova.

Stanje podmorja i ribljeg fonda na istočnoj, hrvatskoj strani Jadrana prema većini pokazatelja bolje je nego na njegovoj zapadnoj strani. Novi propisi koji bi takvo stanje održali ili čak popravili su dobrodošli. No, ljudima u industriji, posebice malim ribarima, potrebno je ili omogućiti da od ribarstva i dalje žive ili ponuditi alternativu. Tržište ribe, školjaka i drugih morskih proizvoda potrebno je urediti i organizacije proizvođača tu mogu biti čimbenik, no treba uzeti u obzir kako među zemljama članicama postoje velike razlike po pitanju njihove brojnosti i organiziranosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté contre l'amendement afin de soutenir les recommandations pour la 2ème lecture car le rapport permet de: garantir une pêche et une aquaculture durables du point de vue environnemental, social et économique; appliquer l'approche de précaution en matière de pêche pour atteindre des niveaux de biomasse supérieurs à ceux permettant d'atteindre le rendement maximum durable; éliminer les rejets en mer par l'obligation de débarquement; adapter la capacité de pêche aux possibilités de pêche; continuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes tributaires de la pêche; mettre en place une véritable politique de développement d'une aquaculture durable.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Jestem za przyjęciem sprawozdania pani Ulrike Rodust dotyczącego wspólnej polityki rybołówstwa. Uważam, że funkcjonująca w dotychczasowej formie WPRyb nie spełniła założonych jej postulatów, dlatego Unia potrzebuje dziś nowej, zreformowanej polityki zarządzającej w zrównoważony sposób zasobami rybołówstwa. Przedmiotowy dokument wywalczony w drodze długich negocjacji przynosi szereg korzystnych zapisów. Najważniejsza regulacja dotyczy utrzymującego się problemu przełowienia. Zgodnie z nowymi zapisami musi ono zostać wyeliminowane do roku 2015 r, a w szczególnych przypadkach najpóźniej do roku 2020. Dużym sukcesem jest również wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie do zakazu odrzutów wdrażanego etapami od 2015 r do 2019 r.

Kolejna regulacja dotyczy nadmiernej zdolności połowowej floty, zgodnie z którą państwa członkowskie są zobligowane do przestrzegania jej na poziomie zgodnym z dostępnymi zasobami oraz do corocznego przeprowadzania analizy zdolności połowowych swoich flot. Ponadto nowe zapisy przewidują, aby państwa członkowskie przeprowadzały podział uprawnień do połowów pomiędzy rybakami według przejrzystych i obiektywnych kryteriów dostępu.

Według mnie reforma wspólnej polityki rybołówstwa w zaproponowanej formie zagwarantuje zrównoważony rozwój sektora akwakultury, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo dostaw żywności. Jednocześnie będzie miała wpływ na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, co zaowocuje zwiększonym zatrudnieniem dla społeczności zamieszkującej w regionach nadmorskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du règlement de base de la nouvelle politique commune de la pêche pour la période 2014 - 2020. Ce règlement permet de respecter l'équilibre entre la protection de la ressource et la préservation de l'emploi dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Un calendrier réaliste permettra la réduction progressive des rejets de captures en mer. J'estime toutefois que l'obligation de débarquement de la totalité des captures sera difficile à mettre en œuvre. Les navires ne sont pas suffisamment équipés pour débarquer à terre toutes leurs prises. Par ce règlement, je soutiens la construction d'engins plus sélectifs et la généralisation des plans de gestion pluriannuels qui permettent une vision à long terme de la ressource. Enfin, je me félicite de la suppression de l'obligation des concessions de pêche transférables, ce qui aurait entrainé une marchandisation des droits de pêche. La nouvelle politique commune de la pêche fournit un cadre structurant pour une pêche durable sur le plan environnemental, économique et social.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Reforma abordează cea mai mare și constantă problemă a politicii comune din domeniul pescuitului, și anume pescuitul excesiv.

Consiliul Uniunii Europene este obligat să acționeze în mod durabil în deciziile sale anuale referitoare la volumul capturilor. În măsura posibilului, pescuitul excesiv trebuie stopat până în 2015, pentru a permite astfel refacerea stocurilor de pești. Se specifică faptul că o amânare la o dată ulterioară (cel târziu până în 2020) este permisă doar în condițiile în care sustenabilitatea economică și socială a flotelor vizate este grav afectată. Astfel, în viitor, toate stocurile trebuie gestionate pe baza principiului randamentului maxim durabil. Statele membre vor trebui să aloce pescarilor resursele de pescuit pe baza unor criterii obiective și transparente. Aceste criterii trebuie să fie de natură ecologică, socială și economică. De acest lucru pot profita acele segmente de flotă care demonstrează că pot crea un număr de locuri de muncă peste medie și că afectează mediul într-o proporție aflată sub medie.

Parlamentul European a urmărit asigurarea unei mai mari transparențe nu doar în ceea ce privește alocarea cotelor, ci și în ceea ce privește datele colectate de statele membre privind starea stocurilor, care trebuie să fie puse la dispoziția tuturor părților interesate, sub rezerva respectării dispozițiilor privind protecția datelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Dopo mesi di negoziazioni e trattative tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento si è finalmente giunti ad un accordo sul regolamento relativo alla Politica comune della pesca. Il Parlamento è riuscito ad ottenere una formulazione più equilibrata del testo, offrendo maggiori garanzie alla crescita degli stock ittici, a beneficio delle risorse del mare, ma anche dell'industria della pesca nel suo complesso. Per queste ragioni, ho votato favorevolmente a questa proposta di risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că obiectivele fundamentale ale politicii din domeniul pescuitului sunt respectate.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Avec ce texte, nous faisons un pas important pour éviter la surpêche en encourageant des pêcheries contrôlées et durables. Autrement dit, il nous donne les moyens de garantir une gestion responsable des ressources halieutiques. Enfin, ce texte va permettre une régionalisation de la prise de décision, ce qui donnera une marge de manœuvre plus importante aux États membres et permettra de stimuler le développement local.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Aujourd'hui, les ressources halieutiques européennes, notamment dans l'Atlantique et la Méditerranée, sont menacées par la surpêche. Alors que plus de 350 000 Européens vivent de la pêche et de l'industrie de transformation, une réforme durable de la politique commune était nécessaire pour préserver sur le moyen et le long terme cet important secteur économique de l’Union européenne. Avec la nouvelle politique commune de la pêche, les critères de renouvellement annuels permettront de maintenir les stocks de poissons. Les techniques traditionnelles de pêche seront également reconnues et préservées. La préservation des ressources halieutiques et la fin des rejets - plus d'un quart des captures est gaspillé chaque année - sont aussi des éléments déterminants pour perpétuer la pêche à petite échelle, artisanale et côtière. Cette nouvelle politique commune de la pêche est un pas en avant considérable pour la France, qui est la première interface maritime d'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette proposition car la préservation des fonds marins et des ressources halieutiques sont des enjeux majeurs des prochaines décennies. Député d’une circonscription qui s’étend de la mer Méditerranée à l’océan Atlantique, je défends la nécessité de mettre en œuvre des programmes d’avenirs qui visent à préserver la diversité maritime. Dans ce sens, je soutiens l'objectif général de la proposition qui est de faire en sorte que les activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales durables à long terme contribuant à la sécurité des approvisionnements alimentaires. Ce secteur constitue une des forces vives de nos terroirs, ce qui nécessite une attention particulière.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a Política Comum das Pescas, por incluir propostas para uma exploração mais sustentável dos recursos marinhos, designadamente os requisitos para por termo à sobrepesca, permitir a reconstituição das unidades populacionais em conformidade com o princípio do rendimento máximo sustentável, a proibição de devoluções ao mar e a criação de zonas de proteção marinha e de zonas de proibição de capturas na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. No esforço coletivo de adotar e pôr em prática uma Política Comum de Pescas verdadeiramente ao serviço dos consumidores, das empresas, da proteção dos recursos marinhos, nomeadamente, as instituições europeias, os Estados-Membros, a comunidade científica e os interessados nesta atividade não podem ficar de fora do seu debate e implementação. Já por diversas vezes a Comissão Europeia tem defendido que a Política Comum de Pescas tem por objetivos a proteção das unidades populacionais contra a pesca excessiva, a garantia de um rendimento para os pescadores, o abastecimento regular dos consumidores e da indústria transformadora a preços razoáveis, bem como a exploração sustentável dos recursos vivos marinhos de um ponto de vista biológico, ambiental e económico.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Ulrike Rodust refere-se à posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Política Comum das Pescas ( PCP), que altera os Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 do Conselho e n.º 1224/2009 do Conselho e revoga os Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão (CE) n.º 2004/585 do Conselho. Esta reforma vai permitir combater os problemas como a sobrepesca constante dos mares uma vez que de acordo com o novo texto, o Conselho da União Europeia será obrigado a atuar de forma sustentável no contexto das suas decisões anuais em matéria de quotas de captura Considerando que a pesca costeira e a pesca artesanal são amigas do ambiente, importantes para a gastronomia, turismo e economia devemos-lhe dar uma atenção especial na aplicação da política comum das pescas (PCP). Votei favoravelmente a este relatório porque considero que a PCP contribui para a sustentabilidade económica, ambiental e social deste setor.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Com esta aprovação, decide-se parte fundamental da futura Política Comum das Pescas (PCP). Como era de esperar, as negociações com o Conselho não trouxeram alterações substanciais à proposta aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. Assim, justifica-se a manutenção da nossa posição contra este regulamento-base. Esta é uma reforma determinada por um enquadramento jurídico e institucional que, em resultado do Tratado de Lisboa, atribuiu à UE competência exclusiva (e não partilhada) na gestão dos recursos vivos marinhos. Este é um constrangimento à implementação de uma gestão de proximidade, a que melhor permite atingir aqueles que deveriam ser objetivos de uma política de pescas: a garantia do abastecimento de pescado às populações, num quadro de boa conservação dos recursos, e promoção de emprego e do desenvolvimento económico e social das comunidades costeiras. Um constrangimento que, mais tarde ou mais cedo, terá de ser removido. Se, ao longo das últimas décadas, a prevalência de uma gestão fortemente centralizada e distante da realidade já era um problema, não estão criadas as condições para alterar esta situação. Os planos plurianuais - apresentados como um dos pilares desta reforma e bandeira de uma suposta regionalização - persistam enredados num conflito institucional ainda sem fim à vista.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Nadmerný výlov je jedným zo zásadných a stále pretrvávajúcich problémov Európskej únie, ktorý treba nutne riešiť. Rada Európskej únie sa vo svojich ročných rozhodnutiach o úlovkoch zaviazala konať udržateľným spôsobom. So všetkými populáciami sa v budúcnosti musí hospodáriť podľa zásady maximálneho udržateľného výnosu. Dôležité je však zamerať sa na nárast populácií, a to aj nad úroveň, ktorá je udržateľná. Pravidlá spoločnej rybárskej politiky sa musia dôsledne dodržiavať. Na to je však potrebný medziinštitucionálny dialóg s ohľadom na ekologické, sociálne a hospodárske aspekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − The Regulation on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products is a central pillar of the common fisheries policy. The Regulation covers several instruments including producer organisations, marketing standards, consumer information, competition rules and market intelligence. I was a shadow rapporteur on the CMO Regulation on behalf of the ALDE Group, and I would like to pay tribute to the Irish Presidency and Parliamentʼs rapporteur Struan Stevenson from Scotland for an excellent job.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam a jelentést, ugyanis a benne foglalt javaslatok révén végre leszámolhatunk a közös halászati politika eddigi legnagyobb problémájával, a folyamatos túlhalászattal. A jelentés értelmében a halászati kvótákról tárgyaló Miniszterek Tanácsának ezeken túl fenntartható halászatot eredményező döntéseket kell hoznia. A halászoknak tekintettel kell lenniük a „maximális fenntartható hozamra", azaz nem foghatnak ki több halat, mint amennyi egy adott évben újratermelődik. A cél, hogy a halállomány a maximális fenntartható hozam feletti szinten álljon be. A jelenleg nem tiltott, pazarló gyakorlat megszüntetése érdekében a halászhajók 2015-től kezdve fokozatosan a fogásuk legalább 95 százalékát kötelesek kirakodni. Az összfogást területenként, naptár alapján határozzák meg. Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament a lehető legmagasabb szinten kívánta tartani az értékeket annak érdekében, hogy a halvisszadobás szinte teljes tilalma valósuljon meg. A forgalmazásra vonatkozó új szabályok mindezeken túl pedig garantálják azt, hogy a fogyasztók alaposabb tájékoztatást kapnak, többek között a megvásárolt hal származási helyéről és a kifogásához használt technikáról.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Abbiamo ottenuto un risultato per nulla scontato. Quello raggiunto in fase negoziale è un accordo che soddisfa, in larga misura, le richieste avanzate dai Paesi mediterranei, Italia in primis. Rispetto all'ipotesi originaria la nuova politica europea è stata resa indubbiamente più adeguata alle realtà particolari della flotta da pesca operativa nel Mar Mediterraneo e cioè in un contesto ambientale e socio-economico totalmente differente rispetto a quello dei mari del Nord o di altre zone marine dove le risorse ittiche e le tecniche di prelievo sono nettamente diverse. E’ importante sottolineare per i nostri pescatori come l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia stato inserito nella lista delle misure tecniche ritenute valide per un'adeguata protezione delle risorse ittiche. Ciò ci consente di confermare la misura del fermo temporaneo della pesca, contando su circa 8 milioni di euro all'anno di cofinanziamento comunitario, per compensare il reddito degli armatori di 2.500 imbarcazioni italiane che esercitano la pesca a strascico.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The CFP has been an unmitigated disaster for the past 30 years. This reform is the last chance to get it right and I voted in favour. Nevertheless, it remains to be seen how the new balance of power works and it is essential that the Commission acts in good faith and allows Member States to take real decisions on the management of their fishery resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la recommandation de ma collègue Ulrike Rodust, qui amende la politique commune de la pêche en introduisant des mesures visant à la rendre plus durable. Ceci passe par l'obligation de garder à bord des navires tout poisson pêché faisant l'objet d'un quota, au lieu de rejeter à la mer les espèces les moins rentables, l'instauration de zones protégées en raison de leur écosystème sensible et l'instauration de plafonds maximum durable, pour garantir la reconstitution des stocks de poissons. Je me félicite donc de l'adoption de cette recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté mardi 10 décembre la nouvelle politique commune de la pêche pour la période 2014-2020. Certaines mesures de cette politique vont dans le bon sens, notamment les efforts en matière d’étiquetage et d’information des consommateurs, qui permettront de privilégier les produits de qualité et la pêche artisanale locale. Néanmoins, je regrette l’adoption de ce texte dont les mesures très contraignantes vont peser encore plus sur une filière qui connaît déjà de grandes difficultés. Je me suis opposée en particulier à la radicalité des mesures d’interdiction des rejets en mer, qui obligera les pêcheurs à débarquer au moins 95% des poissons pêchés, même s’ils ne pourront pas être vendus pour la consommation humaine. Alors même que les pêcheurs ont déjà consenti de nombreux efforts pour limiter la surpêche, j’estime que ces règles ne sont pas assez souples et que nous devons accorder plus de temps à la filière pour s’adapter aux exigences environnementales.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – La réforme de la politique commune de la pêche (PCP) aborde le problème de la surexploitation constante des mers et propose de mettre fin à la surpêche.

La proposition portait sur deux volets importants de la réforme: le règlement de base réformant la PCP, et le règlement portant organisation commune des marchés (OCM).

La réforme adoptée prévoit d’ici à 2019 l’interdiction des rejets en mer (malgré des exemptions), ou encore la politique de durabilité de la pêche européenne. L’Union devra créer des zones protégées pour leur sensibilité biologique, et les niveaux de pêche ne devront pas menacer la reproduction des stocks (rendement maximal durable). La nouvelle PCP prévoit également une forte décentralisation dans la prise de décisions, mais le cadre général et autres normes, principes et objectifs seront toujours définis par le législateur européen.

Pour l’OCM, deux changements d’importance: les organisations de producteurs bénéficieront d’un soutien financier pour le stockage, et des informations aux consommateurs seront désormais obligatoires: méthode de production, catégorie d’engin utilisée, zone de capture ou d’élevage… en attendant la possibilité proposée par la Commission de créer un système d’attribution de labels écologiques.

Compte tenu de ces avancées, j’ai soutenu ces rapports.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la politique commune de la pêche qui modifie de nombreuses règles de la PCP comme des dispositions afin de lutter contre la surpêche et le fait que le principe de durabilité s’appliquera aux navires européens qui pêchent en dehors des eaux de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a nova Política Comum de Pescas porque considero um documento fundamental para a sustentabilidade futura do setor das pescas da UE. A nova PCP tem maiores preocupações ambientais, por exemplo, passam a ser proibidas as rejeições, uma vez que quase 20% do que era capturado era deitado borda fora. Os países devem promover uma pesca sustentável, atribuindo incentivos aos navios que utilizem artes de pesca seletiva ou métodos de pesca com um impacto reduzido no ambiente. A nova PCP passa a ter planos de longo prazo, elaborados pela CE - Planos Plurianuais, que definem regras para defender os stocks de pesca, limite de capturas, com um único objetivo, a obtenção de um rendimento máximo sustentável até 2015 e em casos excecionais até 2020. Cada Estado-Membro passa a ter mais dinheiro disponível, para recolha de dados em conhecimento científico, saber mais de cada espécie, tamanhos e reprodução. Tendo em conta a idade média das embarcações portugueses, em torno dos 26 anos, é muito importante a majoração agora prevista, nos apoios para a modernização das pequenas embarcações. A PCP dá também um grande enfoque à aquicultura como forma de compensar o aumento de consumo de peixe e a diminuição dos stocks de pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que supone una oportunidad perdida para alcanzar una Política Pesquera Común que permita dar un impulso al sector sin que se destruyan las poblaciones marinas. Desde nuestro grupo parlamentario tratamos de defender el medio natural y social que son las comunidades pesqueras, incluyendo a los pescadores como parte fundamental del mismo. La pesca artesanal y a pequeña escala es la que mayor empleo genera y la que permite una relación más sostenible con el medio, sin embargo, parece no tener lugar en esta Política Pesquera Común. He votado en contra de este informe porque las comunidades pesqueras de toda Europa necesitan una política que responda a sus necesidades, generando empleo y manteniendo las poblaciones marinas de las que dependen, en lugar de plantear un área económica donde los grandes pesqueros puedan esquilmar los recursos marinos sin restricciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – À l'heure actuelle, 88 % des réserves en Méditerranée et 39 % des réserves dans l'océan Atlantique font l'objet d'une surpêche en raison de capacités excédentaires de la flotte, de captures excessives et d'un respect inégal des règles de l'Union européenne. Au niveau mondial, la Banque mondiale et la FAO estiment à 50 milliards de dollars (34,7 milliards d'euros) par an le gaspillage dû à une mauvaise gestion des pêcheries. Il est plus que temps que le problème de surpêche soit contrôlé et bien géré. La nouvelle législation permettra une meilleure gestion et une meilleure protection de l'environnement. Afin de reconstruire et de maintenir les stocks, il est impératif que le rendement maximal durable soit respecté. Cela permettrait de faire du secteur de la pêche un secteur durable, mais aussi rentable, y compris pour les industries.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Since this reform is a priority for our political group and its adoption demonstrates our leadership in important policy areas, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Džiaugiuosi, kad šiandien galutinai patvirtinome dokumentą, nustatantį naujosios žuvininkystės politikos principus. Svarbu tai, kad derybų tarp ES institucijų metu pavyko išsaugoti nuostatas dėl žvejybos išteklių naudojimo kvotų, paremtų moksliniais duomenimis ir užtikrinančių pakankamą žuvų išteklių atsinaujinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Με την παρούσα σύσταση, την οποία και υποστήριξα, δημιουργείται ένα μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, ικανό να απαντήσει σε ζητήματα, όπως η συνεχιζόμενη υπεραλίευση, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διεκδίκησε τη νομική δέσμευση των μελλοντικών αποφάσεων που σχετίζονται με την αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, θεμελιώδη κανόνα για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευμάτων. Τα οφέλη από την πρωτοβουλία αυτή είναι πολλαπλάσια, καθώς ενισχύεται η θαλάσσια βιοποικιλότητα, αλλά και οι αλιευτικοί στόλοι, διότι τα κόστη της αλιευτικής δραστηριότητας μειώνονται ανάλογα με την πυκνότητα των αποθεμάτων.

Παράλληλα, το νέο κείμενο αναδεικνύει το συγκεκριμένο ζήτημα και εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων, τηρώντας τα κεκτημένα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, σχετικά με το δικαίωμα αλίευσης σε περίπτωση πλεονάσματος και μη αξιοποίησης του από τρίτες χώρες. Επιπλέον, ορίζει δικλίδες ασφαλείας σε περιπτώσεις που θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ θέτει ως προαπαιτούμενο όρο για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση την τήρηση των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής καθώς και των λεπτομερειών που θα ορίζει ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πώς η νέα στρατηγική ενισχύει τη διαφάνεια, θέτοντας οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις, δίνοντας έμφαση στη διάθεση των επιστημονικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Ce vote est un bon compromis, fruit de longues négociations. La politique de la pêche est toujours sujette à de vifs débats, et les arguments sont parfois peu rationnels. Nous devions bien évidemment préserver les ressources, mais nous devions aussi assurer à nos pêcheurs, notamment en France, une certaine visibilité pour leur permettre de maintenir leur activité et les emplois et les développer.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con questo voto la riforma della politica comune della pesca diventa realtà, prendendo finalmente serie contromisure contro la pesca intensiva che sta rischiando di danneggiare irreparabilmente i nostri mari. Dal 2014 finalmente potremo godere del risultato di negoziare delle quote per la pesca in grado, prima di tutto, di realizzare l'obiettivo della sostenibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport portant sur le règlement de base sur la politique commune de la pêche (PCC). Après des négociations longues et difficiles, les objectifs de la PCC sont aujourd'hui clairement définis et répondent aux valeurs de l'Union européenne à savoir : la mise en place d'une gestion durable et d'un encadrement renforcé de la pratique de la pêche dans les eaux de l'Union européenne pour les 28 États membres. Cette réforme permettra d'augmenter la traçabilité des produits de la pêche et d'assurer une utilisation durable des ressources de la mer en limitant très fortement le gaspillage. En parallèle, je me félicite de l'introduction d'une clause de respect des droits de l'Homme pour les accords de partenariat de pêche, déjà présente dans de nombreux accords commerciaux de l'UE, et qui peut conduire à la suspension de l'accord. Par l'introduction de cette clause, l'Union européenne continue à assurer la diffusion et le respect de ses valeurs à l'échelle internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Hoy, se ha aprobado en sesión plenaria la reforma de la Política Pesquera Común que entrará en vigor el día 1 de enero de 2014. Después de intensas negociaciones, ha salido adelante esta normativa que introduce la pesca sostenible como objetivo prioritario: se prohíbe gradualmente la práctica de los descartes, se obliga a respetar el rendimiento máximo sostenible de una zona pesquera para así mantener la población de peces a largo plazo y se insta a respetar la pesca artesanal. Además, se le atribuye más importancia a las decisiones regionales. Teniendo en cuenta la larga tradición española en el sector pesquero y su gran importancia a nivel de producción y de empleo, celebro esta estrategia de pesca sostenible para poder asegurar un futuro a esta actividad y a las especies marítimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Podržao sam izvješće o reformi Zajedničke ribarstvene politike Europske unije. Ova reforma je važna za budućnost europskog ribarstva, i drago mi je što je nakon teških i višemjesečnih pregovora između Komisije, Vijeća i Parlamenta napokon došlo do konsenzusa. Ribarstvo je za Republiku Hrvatsku iznimno važno. Iako je i ono pogođeno ekonomskom krizom, ovo je jedna od rijetkih grana u RH gdje još uvijek bilježimo pozitivnu vanjskotrgovinsku bilancu. Upravo zato moramo implementirati mjere kojima ćemo održati profitabilnost hrvatskog ribarstva na dugoročnoj bazi. Nova Zajednička ribarstvena politika EU-a iznimno je važna za Hrvatsku, i podržavam glavninu mjera koje sadrži, a posebice one koje se odnose na održivo ribarstvo i poštovanje kvota ulova koje će biti određene za svaku državu članicu. Moramo zaustaviti prekomjeran izlov kako bi i budućim generacijama ostavili mogućnost da se bave ribarstvom. To je ključno. No svakako je dobro što je u novom ZRP-u ostavljeno prostora da se, osim roka od 2015. do kojeg bi se sve članice trebale prilagoditi kvotama, usklađivanje pravila i ribarske strategije ipak produži onim državama članicama i flotama kojima bi ekonomska i socijalna održivost bila ozbiljno ugrožena naglim usvajanjem nove Zajedničke ribarstvene politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for this report as now the CFP is being reformed and is taking a turn in the direction of sustainability. The new agreed policy will meet the key objectives – ending discards, restoring fish stocks to sustainable levels, and promoting smaller-scale coastal fishing within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − This report contains a number of welcome provisions for a revised Common Fisheries Policy (CFP), which will hopefully lead to this reform being noted as one of the success stories of this mandate. I voted in favour of this report which rightly reflects the calls that have been made by so many of our constituents to introduce a ban on discards. It also establishes essential measures to decentralise the CFP, bring an end to overfishing and restore our fish stocks to sustainable levels. I welcome the adoption of this long-awaited reform today and hope that it will deliver the political objectives agreed once implemented by Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le nouveau règlement de base comprend une décision de principe, à savoir que les crédits issus des Fonds de l'Union européenne dans le domaine de la pêche ne peuvent être versés que si les règles de la politique commune de la pêche sont respectées. Cela vaut pour les États membres comme pour les différentes entreprises privées du secteur de la pêche.

Les détails de cette réglementation sont régis par le règlement relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. La mise en place des "critères d'accès" est une belle réussite pour l'équipe de négociation. Les États membres devront, à l'avenir, partager les possibilités de pêche entre leurs pêcheurs selon des critères objectifs et transparents. Ces critères doivent être d'ordre écologique, social et économique. Les segments de flotte qui prouvent qu'ils créent un nombre d'emplois supérieur à la moyenne et qui ont des effets néfastes sur l'environnement inférieurs à la moyenne, pourront en profiter.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Esta reforma da Política Comum das Pescas permitirá finalmente fazer face aos problemas mais importantes enfrentados pela política comum das pescas, nomeadamente a sobrepesca. Todas as unidades populacionais devem ser geridas, no futuro, em conformidade com o princípio do rendimento máximo sustentável. O Parlamento formulou, aliás, uma importante exigência nesta matéria, nomeadamente a necessidade de o princípio do rendimento máximo sustentável se tornar um princípio vinculativo aplicável a todas as decisões ulteriores. Tal inclui futuros planos plurianuais, bem como decisões autónomas do Conselho sobre os totais admissíveis de capturas. O Conselho da União Europeia será, assim, obrigado a atuar de forma sustentável no contexto das suas decisões anuais em matéria de quotas de captura. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP), de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585 a Consiliului.

Sfera de aplicare a PCP cuprinde conservarea resurselor biologice marine și gestionarea activităților de pescuit care vizează astfel de resurse. În plus, aceasta cuprinde măsurile de piață și măsurile financiare luate în sprijinul obiectivelor acesteia, resursele biologice de apă dulce și activitățile de acvacultură, precum și prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care astfel de activități au loc pe teritoriul statelor membre sau în apele Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de către navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și sunt înregistrate în țări terțe, sau de către navele de pescuit ale Uniunii, sau de către resortisanți ai statelor membre, fără a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, ținând cont de dispozițiile articolului 117 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − The common fisheries policy brings together a range of measures designed to achieve EU objectives in the field of fisheries. The policy is working towards reforming the fishing industry in the EU, including sustainable quotas and a discard ban. I was particularly pleased to see the increasing delegation of day-to-day decisions about the running of particular fisheries, including conservation measures, to Regional Advisory Councils. I voted for the common fisheries policy because I believe that the inclusion of both fishermen and scientists will result in a better quality fisheries policy that is tailored to the needs of individual areas. I have, along with my fellow Labour MEPs, fought long and hard for major reform of the CFP in a sustainable direction, and we are pleased to see these reforms becoming a reality.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dem Bericht über die gemeinsame Fischereipolitik ist zuzustimmen, da eine erfolgreiche Fischereipolitik nur dann verwirklichbar ist, wenn die Regeln eingehalten werden. Größere Transparenz schafft umfassendere Kontrollmöglichkeiten, welche wiederum eine Überfischung und eine daraus resultierende Umweltbelastung verhindern sollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − I was pleased to support this report, which represents a fundamental change to the EUʼs 30-year-old common fisheries policy (CFP) and will see the introduction of far-reaching reforms to help preserve European fish stocks, and the fishing industry, for future generations. The new CFP will bring an end to the hugely wasteful practice of discarding fish back into the ocean, to keep within quota limits, by introducing a ban from 2015. It will also oblige Fisheries Ministers to set sustainable fishing quotas and will introduce fish-stock recovery areas to give additional protection to spawning grounds and sensitive areas. In addition, the reforms will transfer day-to-day management of fisheries to regional level, so that this is managed by people who know the local area, and will allow Member States to award larger quotas to fleets that practise sustainable fishing methods, thereby helping our small-scale fishermen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Ministrowie rolnictwa UE porozumieli się w poniedziałek w sprawie funduszu rybackiego na lata 2014–2020 w wysokości ok. 6,4 mld euro. Ma on być narzędziem zreformowanej polityki rybołówstwa w UE, która ma przeciwdziałać przeławianiu. Po intensywnych rozmowach osiągnęliśmy kompromisowe porozumienie w sprawie projektu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz nowych środków finansowych na lata 2014–2020. To kluczowa decyzja dla europejskiego sektora połowów ryb, ponieważ fundusz pozwoli nam na reformę wspólnej polityki rybołówstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Como era de esperar, as negociações com o Conselho não trouxeram alterações substanciais à proposta aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. Assim, justifica-se a manutenção da nossa posição contra este regulamento-base. Esta é uma reforma determinada por um enquadramento jurídico-institucional que, em resultado do Tratado de Lisboa, atribuiu à UE competência exclusiva (e não partilhada) na gestão dos recursos vivos marinhos, impedindo a implementação de uma gestão de proximidade - a que melhor permite atingir aqueles que deveriam ser objetivos de uma política de pescas: garantir o abastecimento de pescado às populações, num quadro de boa conservação dos recursos, promoção de emprego e do desenvolvimento económico e social das comunidades costeiras. Um constrangimento que, mais tarde ou mais cedo, terá de ser removido. Os planos plurianuais - apresentados como um dos pilares desta reforma e bandeira de uma suposta regionalização - persistem enredados num conflito institucional ainda sem fim à vista. Com esta aprovação decide-se parte fundamental da futura Política Comum das Pescas (PCP).

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου