Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 10 декември 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Поправка на приет текст: вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4.Внасяне на документи: вж. протоколи
 5.Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. - Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (разискване)
 6.Механизъм за гражданска защита (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (гласуване)
  7.2.Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (гласуване)
  7.3.Автономни търговски преференции за Молдова (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (гласуване)
  7.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (гласуване)
  7.5.Конвенцията на МОТ относно безопасността при използването на химикали на работното място (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (гласуване)
  7.6.Незаконно производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (гласуване)
  7.7.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с изменението на отстъпките в списъците на България и на Румъния в процеса на присъединяването им към ЕС (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (гласуване)
  7.8.Внос на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (гласуване)
  7.9.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Кот д'Ивоар: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (гласуване)
  7.10.Внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г. (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (гласуване)
  7.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/001 FI/Nokia от Финландия (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (гласуване)
  7.12.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (гласуване)
  7.13.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas — Дания) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (гласуване)
  7.14.Преговори за сключване на споразумение за стратегическо партньорство ЕС — Канада (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (гласуване)
  7.15.Рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (гласуване)
  7.16.Индустриална политика на ЕС за космическия сектор (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (гласуване)
  7.17.Изчисленията в облак (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (гласуване)
  7.18.Доклад за оценка във връзка с ОЕРЕС (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (гласуване)
  7.19.Обща политика в областта на рибарството (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (гласуване)
  7.20.Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (гласуване)
  7.21.Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (гласуване)
  7.22.Механизъм за гражданска защита (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (гласуване)
  7.23.Договорите за кредити за жилищни имоти (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (гласуване)
  7.24.Вноса на ориз с произход от Бангладеш (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (гласуване)
  7.25.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (гласуване)
  7.26.Установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (гласуване)
 8.Тържествено заседание - Мали
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (гласуване)
  9.2.Развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (гласуване)
  9.3.CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (A7-0391/2013 - Franck Proust) (гласуване)
  9.4.Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (гласуване)
  9.5.Доброволчеството и доброволческата дейност в Европа (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Автономни търговски преференции за Молдова (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Конвенцията на МОТ относно безопасността при използването на химикали на работното място (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Незаконно производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с изменението на отстъпките в списъците на България и на Румъния в процеса на присъединяването им към ЕС (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Внос на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Кот д'Ивоар: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г. (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/001 FI/Nokia от Финландия (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas — Дания) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.Преговори за сключване на споразумение за стратегическо партньорство ЕС — Канада (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.Индустриална политика на ЕС за космическия сектор (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Изчисленията в облак (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.Доклад за оценка във връзка с ОЕРЕС (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Обща политика в областта на рибарството (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Механизъм за гражданска защита (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Договорите за кредити за жилищни имоти (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Вноса на ориз с произход от Бангладеш (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
  10.27.Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Доброволчеството и доброволческата дейност в Европа (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 14.Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (разискване)
 15.Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност - Инструмент за стабилност - Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света - Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави - Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие - Европейски инструмент за съседство - Инструмент за предприсъединителна помощ (разискване)
 16.Поправка на приет текст: вж. протокола
 17.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 18.Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (разискване)
 19.Правата на човека по света през 2012 г. и политиката на ЕС по въпроса (разискване)
 20.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (разискване)
 21.Конвенция на МОТ относно достойния труд на домашните работници (разискване)
 22.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (разискване)
 23.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3174 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (10528 kb)
Правна информация - Политика за поверителност