Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Utorak, 10. prosinca 2013. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ispravak usvojenog teksta: vidi zapisnik
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 4.Podnošenje dokumenata: vidi zapisnik
 5.Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. - Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. (rasprava)
 6.Mehanizam civilne zaštite Unije (rasprava)
 7.Vrijeme za glasovanje
  7.1.Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (glasovanje)
  7.2.Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (glasovanje)
  7.3.Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  7.4.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (glasovanje)
  7.5.Konvencija Međunarodne organizacija rada o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (glasovanje)
  7.6.Nezakonita proizvodnja i trgovanje vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (glasovanje)
  7.7.Sporazum između EU-a i Kine o promjeni popisa olakšica za Rumunjsku i Bugarsku u okviru njihova pristupanja EU-u (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  7.8.Uvoz goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  7.9.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Côte d'Ivoire: protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (glasovanje)
  7.10.Uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2014. do 2020. (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (glasovanje)
  7.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/001 FI/Nokia iz Finske (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (glasovanje)
  7.12.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/003 DE/First Solar iz Njemačke (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (glasovanje)
  7.13.Korištenje Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (zahtjev EGF/2012/011 DL/Vestas - Danska) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (glasovanje)
  7.14.Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu EU-a i Kanade (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (glasovanje)
  7.15.Okvir za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (glasovanje)
  7.16.Politika EU-a na području svemirske industrije (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (glasovanje)
  7.17.Računalstva u oblaku (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (glasovanje)
  7.18.Izvješće o ocjenjivanju u vezi s BEREC-om (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (glasovanje)
  7.19.Zajednička ribarstvena politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (glasovanje)
  7.20.Zajedničko uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (glasovanje)
  7.21.Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (glasovanje)
  7.22.Mehanizam civilne zaštite Unije (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (glasovanje)
  7.23.Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (glasovanje)
  7.24.Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (glasovanje)
  7.25.Vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (glasovanje)
  7.26.Kriteriji na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu (glasovanje)
 8.Svečana sjednica - Mali
 9.Glasovanje (nastavak)
  9.1.Rodni aspekti europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (glasovanje)
  9.2.Razvoj i „izgradnja države” u Južnom Sudanu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (glasovanje)
  9.3.CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji (A7-0391/2013 - Franck Proust) (glasovanje)
  9.4.Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (glasovanje)
  9.5.Volontiranje i volonterska aktivnost u Europi (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
  10.1.Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Konvencija Međunarodne organizacija rada o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Nezakonita proizvodnja i trgovanje vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.Sporazum između EU-a i Kine o promjeni popisa olakšica za Rumunjsku i Bugarsku u okviru njihova pristupanja EU-u (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Uvoz goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Côte d'Ivoire: protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2014. do 2020. (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/001 FI/Nokia iz Finske (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/003 DE/First Solar iz Njemačke (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Korištenje Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (zahtjev EGF/2012/011 DL/Vestas - Danska) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu EU-a i Kanade (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Okvir za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.Politika EU-a na području svemirske industrije (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Računalstva u oblaku (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.Izvješće o ocjenjivanju u vezi s BEREC-om (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Zajednička ribarstvena politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Zajedničko uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Mehanizam civilne zaštite Unije (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Ugovori o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.Vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Kriteriji na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu
  10.27.Rodni aspekti europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Razvoj i „izgradnja države” u Južnom Sudanu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Volontiranje i volonterska aktivnost u Europi (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 13.Tumačenje Poslovnika: vidi zapisnik
 14.Ishod sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnost Istočnog partnerstva, pogotovo u vezi s Ukrajinom (rasprava)
 15.Zajednička pravila i postupci za provođenje instrumenata Unije za vanjsko djelovanje - Instrument za stabilnost - Instrument financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta - Instrument partnerstva za suradnju s trećim zemljama - Uspostava financijskog instrumenta za razvojnu suradnju - Europski instrument za susjedstvo - Instrument za pretpristupnu pomoć (rasprava)
 16.Ispravci (članak 216. Poslovnika): vidi zapisnik
 17.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika): vidi zapisnik
 18.Izvješće o napretku Albanije za 2013. (rasprava)
 19.Ljudska prava u svijetu u 2012. godinu i politika Europske unije na tu temu (rasprava)
 20.Europski fond za prilagodbe globalizaciji (2014. − 2020.) (rasprava)
 21.Konvencija Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima (rasprava)
 22.Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja (rasprava)
 23.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 25.Zaključenje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (3174 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (10528 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti