Index 
Fullständigt förhandlingsreferat
PDF 10528k
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga
1. Öppnande av sammanträdet
 2. Rättelse till en antagen text : se protokollet
 3. Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4. Inkomna dokument: se protokollet
 5. Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 - Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (debatt)
 6. Civilskyddsmekanismen (debatt)
 7. Omröstning
  7.1. Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (omröstning)
  7.2. Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (omröstning)
  7.3. Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (omröstning)
  7.4. Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (omröstning)
  7.5. ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (omröstning)
  7.6. Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (omröstning)
  7.7. Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (omröstning)
  7.8. Import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (omröstning)
  7.9. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Elfenbenskusten: protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (omröstning)
  7.10. Import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (omröstning)
  7.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (omröstning)
  7.12. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (omröstning)
  7.13. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (omröstning)
  7.14. Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (omröstning)
  7.15. Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (omröstning)
  7.16. EU:s rymdindustripolitik (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (omröstning)
  7.17. Molnbaserade datortjänster (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (omröstning)
  7.18. Bedömningsrapporten avseende Berec (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (omröstning)
  7.19. Den gemensamma fiskeripolitiken (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (omröstning)
  7.20. Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (omröstning)
  7.21. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (omröstning)
  7.22. Civilskyddsmekanismen (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (omröstning)
  7.23. Bostadslåneavtal (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (omröstning)
  7.24. Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (omröstning)
  7.25. Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (omröstning)
  7.26. Fastställande av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall (omröstning)
 8. Högtidligt möte - Mali
 9. Omröstning (fortsättning)
  9.1. Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (omröstning)
  9.2. Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (omröstning)
  9.3. Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (A7-0391/2013 - Franck Proust) (omröstning)
  9.4. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (omröstning)
  9.5. Volontär- och frivilligarbete i Europa (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (omröstning)
 10. Röstförklaringar
  10.1. Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2. Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3. Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4. Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5. ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6. Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7. Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8. Import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Elfenbenskusten: protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10. Import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14. Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15. Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16. EU:s rymdindustripolitik (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17. Molnbaserade datortjänster (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18. Bedömningsrapporten avseende Berec (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19. Den gemensamma fiskeripolitiken (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20. Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22. Civilskyddsmekanismen (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23. Bostadslåneavtal (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24. Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25. Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26. Fastställande av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall
  10.27. Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28. Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29. Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31. Volontär- och frivilligarbete i Europa (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13. Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 14. Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (debatt)
 15. Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder - Stabilitetsinstrumentet - Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen - Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer - Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete - Europeiska grannskapsinstrumentet - Instrumentet för stöd inför anslutningen (debatt)
 16. Rättelse till en antagen text : se protokollet
 17. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 18. 2013 års framstegsrapport om Albanien (debatt)
 19. Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (debatt)
 20. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 (debatt)
 21. ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (debatt)
 22. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (debatt)
 23. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 24. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25. Avslutande av sammanträdet


  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
1. Öppnande av sammanträdet
Anföranden på video
 

(Die Sitzung wird um 8.30 Uhr eröffnet.)

 

2. Rättelse till en antagen text : se protokollet
Anföranden på video

3. Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet

4. Inkomna dokument: se protokollet

5. Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 - Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (debatt)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über

– den Bericht von Luigi Berlinguer und Philip Claeys im Namen des Rechtsausschusses und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Auflegung des Programms „Justiz“ für den Zeitraum 2014 bis 2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD)) (A7-0396/2013) und

– den Bericht von Kinga Göncz im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Auflegung des Programms „Rechte und Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014 bis 2020
(COM(2011)0758 - C7-0438/2011 - 2011/0344(COD)) (A7-0397/2013).

 
  
MPphoto
 

  Luigi Berlinguer, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il regolamento che stiamo per approvare oggi riguarda il programma settennale di interventi dell'Unione europea in materia di giustizia e viene svolto secondo l'articolo 51 del regolamento con due relazioni e con due commissioni di questo Parlamento che lavorano associate, l'altra collega è l'on. Claeys, relatore per la commissione LIBE.

L'obiettivo, attraverso il programma settennale, è quello di favorire e promuovere un valore aggiunto europeo nel campo della giustizia. Questo deriva a noi, come competenza, dal trattato, noi abbiamo piena competenza in questo campo. La collaborazione nei procedimenti giudiziari, il rafforzamento della formazione giuridica, un migliore accesso agli strumenti giudiziari per tutte le classi sociali sono gli obiettivi di questo settennato.

Vorrei dedicare la mia relazione non tanto all'illustrazione puntuale del contenuto di questa proposta di regolamento, quanto al suo significato più profondo. L'aver oggi stabilito e promosso il programma di Stoccolma, l'aver promosso altre iniziative che tendono a creare una convergenza delle azioni di giustizia dei singoli Stati sotto l'ombrello dell'Unione europea è un passo avanti molto importante perché investe direttamente la cittadinanza europea.

Tutti i cittadini in Europa hanno comunque bisogno di una giustizia efficiente, di un accesso effettivamente garantito alla risposta giudiziaria nella società, ma il modo di superare la frammentazione che esiste all'interno dell'Europa fra Stato e Stato – e persino all'interno di ciascuno Stato – che costituisce un ostacolo alla mobilità, allo sviluppo della Comunità europea di cittadini, all'affermazione della cittadinanza europea di ciascuno di noi – il superamento di questa frammentazione oggi non si può solo perseguire secondo i metodi tradizionali.

Il diritto comune europeo è ormai un corpus juris molto grande, pieno di norme, di direttive, di regolamenti, di altri profili normativi. Il risultato concreto di questo lavoro ha sicuramente portato alla crescita dei diritti dei cittadini europei, ma non è stato diffuso sufficientemente, applicato, implementato sufficientemente in tutta Europa.

Il nostro compito oggi è quello di non continuare soltanto a produrre nuove norme, ma anche di verificarne l'implementazione, l'effettiva ricaduta sull'interesse dei cittadini. Questo può avvenire soltanto se si verifica costantemente ciò che è il risultato e quali sono le ragioni per cui la frammentazione tutt'ora continua ad esistere e la difficoltà di giungere ad un'effettiva implementazione è divenuta il problema principale.

Vorrei dire che in questi sette anni il lavoro dell'Unione europea deve colmare le lacune nell'ordinamento in generale, diretto essenzialmente a realizzare una giustizia effettiva e quindi a superare le difficoltà e le resistenze che ci sono nell'applicazione della legge europea.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys, Rapporteur. − Voorzitter, collega Luigi Berlinguer heeft al in grote lijnen geschetst waar dit justitieprogramma over gaat. We hebben meer dan anderhalf jaar vergaderd en onderhandeld met de Raad en de Commissie. Ik ben dan ook tevreden dat wij uiteindelijk in deze plenaire vergadering dit justitieverslag kunnen bespreken en vervolgens in stemming gaan brengen.

Met dit verslag, met dit justitieprogramma wordt geen nieuw justitieel kader geschetst voor de Europese Unie, maar wordt enkel een kader geschetst waarin justitiële samenwerking kan worden geoptimaliseerd en verbeterd. De grote doelstelling van dit programma is het bevorderen van samenwerking tussen de nationale rechtsstelsels en van een beter begrip over de nationale rechtsstelsels heen. Er wordt gesproken van het creëren en van het promoten van een gemeenschappelijke justitiële cultuur.

Ik wil daarbij benadrukken dat dit in geen geval mag gaan om het creëren van een Europese eenheidsworst. Daar is dit in mijn ogen helemaal niet voor bedoeld. Het komt erop neer dat men de kennis van het recht van de Europese Unie bevordert, dat men ook weet dat meer dan 60 procent van de wetgeving waarover tegenwoordig in de lidstaten wordt gestemd, in feite van dit Europees Parlement, van Europese regelgeving, afkomstig is.

We moeten deze natuurlijk ook op een correcte manier kunnen implementeren. Daarom is het van belang dat magistraten en alle justitiële beroepen een beroep kunnen doen op programma's om de kennis over Europees recht te verbeteren om up to date te blijven met wat hier zoal wordt aangenomen. Het is dan natuurlijk ook van belang dat, vanaf het moment dat Europese regelgeving tot stand komt, deze op een optimale manier op het niveau van de lidstaten kan worden geïmplementeerd.

Ook moet samenwerking tussen de verschillende rechtsstelsels in de nationale staten worden bevorderd. Er moet een betere toegang komen tot bestaande programma's. Een van de verbeteringen van dit nieuwe kader voor het justitieprogramma is dat er zal worden gestreefd naar een vermindering van de bureaucratie daar waar men al te vaak in het verleden heeft moeten vaststellen dat er een toch wel hoge drempel was voor mogelijke geïnteresseerden in nieuwe programma's en initiatieven en dat het heel moeilijk is om zelf initiatieven te nemen, omdat er toch wel weer een of andere bureaucratische horde moet worden genomen. Men streeft nu naar vereenvoudiging van de procedures, wat volgens mij een goede zaak is. Minder bureaucratie is een goede zaak.

Een van de verbeteringen waar wij ook naar gestreefd hebben, is dat er meer transparantie komt in het hele systeem, zodat burgers en alle geïnteresseerden beter kunnen zien naar wat voor soort programma's de fondsen gaan – met een samenvatting van het doel van elk initiatief – en hoeveel geld daar naartoe gaat. Het is volgens mij een heel goede zaak dat daar meer transparantie komt.

Tot slot wil ik de heer Berlinguer en de schaduwrapporteurs bedanken voor de goede samenwerking in het afgelopen anderhalf jaar van vergaderingen en onderhandelingen met de Raad en de Commissie.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, előadó. − Az európai uniós polgárok nagy része szerint napjaink Európája továbbra is kirekesztő, gyakori a megkülönböztetés valamilyen formája. 56%-uk szerint létezik etnikai alapú megkülönböztetés, 46%-uk szerint pedig fogyatékos emberekkel, illetve más szexuális beállítottságúakkal szemben is előfordul ez. A gazdasági válság ezen csak rontott. 55%-uk gondolja, hogy a befogadó politikák háttérbe szorultak, főleg a munkaerőpiac területén. Ezzel szemben megdöbbentő adat, hogy mindössze az emberek 37%-a tudná, hogy mik a jogai abban az esetben, ha diszkrimináció áldozatává válna.

A Lisszaboni Szerződés óta az Alapjogi Charta jogilag kötelező érvényűvé vált. Sajnos azonban igen kevesen ismerik a tartalmát, illetve a lakosság több mint kétharmada félreértelmezi a charta hatókörét. Számtalan csalódást és félreértést okoz, hogy az állampolgárok nem tudják: a charta csak abban az esetben érvényes, amikor a tagállamok európai uniós jogot ültetnek át és alkalmaznak. Az állampolgárok továbbra sem tudják milyen jogokkal rendelkeznek, hogyan élhetnek azokkal, illetve milyen lehetőségeik vannak jogsérelmek esetén. Egyre több polgár él a határokon átnyúló lehetőségek adta előnyökkel, és vállal munkát vagy tanul egy másik tagállamban. Ez azonban szükségessé teszi, hogy ilyen szituációban is ismerjék a szerződések adta jogaikat, és élni is tudjanak velük. Mégis, mindössze 36% érzi úgy, hogy ismeri az uniós állampolgárság adta többletjogokat.

Az Alapjogi Ügynökség rendszeresen értékeli a különböző alapjogok helyzetét az Unióban, és számos hiányosságra világít rá. Az antiszemitizmus, rasszizmus, homofóbia, idegenellenesség, a mássággal szembeni intolerancia, a kirekesztés nő a tagállamokban, többek között a gazdasági és pénzügyi válság hatására. Az imént említett problémák mindegyikére próbál majd segítséget nyújtani a ma megszavazandó Egyenlőség, jogok és polgárság program. Bőven lesz mire költeni a rendelkezésre álló közel 440 millió eurót a következő hét évben, amely a probléma nagyságát tekintve elenyésző összeg. A program egy befogadóbb, a kirekesztést, gyűlöletkeltést elutasító, a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen fellépő társadalom létrejöttét hivatott segíteni. A támogatásból azok a civil szervezetek részesülhetnek, amelyek az Unió területén élő emberek jogainak érvényesítését, tiszteletben tartását szolgálják. A rendelkezésre álló közösségi források segítik majd a jogtudatosság erősítését, hozzájárulnak a diszkrimináció, az idegengyűlölet, az erőszak minden formájának megszüntetéséhez. A férfiak és nők közötti egyenlőség, gyermekek és fogyatékossággal élők jogai, az uniós polgárság adta többletjogok előmozdítása nagy figyelmet kap. Az adatvédelem kérdései az elmúlt hónapokban előtértbe kerültek, és az elfogadásra váró adatvédelmi csomag miatt is kiemelten fontosak.

A Tanáccsal majdnem egy éven át tartott az egyeztetés három elnökséget is érintve. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen már a Parlamenten belül is ügyelni kellett a mindenki számára elfogadható kompromisszumokra. A LIBE mellett ugyanis öt másik bizottság is véleményt nyújtott be a jelentéshez. Ezúton is köszönöm minden kollégám munkáját, valamint a Bizottság konstruktív hozzáállását és az elnökségek konstruktív hozzáállását. Az egyeztetések során sikerült kibővíteni a célkitűzések körét. A Parlament kérésére sikerült a célkitűzések közé beilleszteni a charta 21. cikkét, amely bővíti az eredeti javaslathoz képest a diszkrimináció elleni fellépés alapját. Ugyancsak EP siker, hogy a nemi alapon történő megkülönböztetés magában foglalja a nemváltoztatásból eredő megkülönböztetést, illetve hogy a program hétéves periódusa folyamán figyelembe kell majd venni a nemi identitással kapcsolatban az uniós jogban és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában történt fejleményeket is.

Fontosnak tartottuk a tárgyalások során is hangsúlyozni, hogy ne csak az EU polgárai, hanem az Európai Unió területén tartózkodó minden embert megillessenek alapvető jogai. A korábbi hétéves ciklusban még három különálló program összevonása a jelenleginél egyszerűbb, hatékonyabb támogatási rendszert jelent majd. Ha a Parlament megszavazza majd a jelentést... (az elnök elveszi a szót)

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Mr President, the development of an area of freedom, security and justice is a high priority for our Union. This has been confirmed by the European Council in the Stockholm Programme and is, I know, a view shared by this House. Financing is vital for a successful implementation of the various measures which constitute the programme.

Adequate resources are an essential complement to legislative measures and policy initiative. If we are able to ensure an appropriate level of funding, we can help generate expertise and experience. This can assist in future policy-making and allows for a real transfer of learning and good practices.

The programme on rights, equality and citizenship will contribute to the further development of an area where equality and the rights of people are promoted, protected and effectively implemented. These are rights which are enshrined in the EU Treaties, the EU Charter of Fundamental Rights and in various international human rights conventions. The programme seeks to promote non-discrimination and the prevention of racism and xenophobia, the rights of persons with disabilities, equality between women and men, combating violence against women and children, the rights of the child, data protection, citizenship rights and consumer rights.

The programme on justice will contribute to the further development of a European area of justice based on mutual recognition and mutual trust. It focuses on promoting judicial cooperation in civil and criminal matters, judicial training and facilitating access to justice, and supporting initiatives in the field of drugs policy.

These two funding programmes cover a significant range of policy objectives and a large number of tools and measures for their implementation. They are sufficiently flexible to correspond to changing needs and policy priorities over the next seven years. The programmes will ensure consistency, complementarity and synergies with the previous funding programmes and with other instruments in other fields.

The two programmes are relatively small. They mainly benefit public authorities, local authorities and small non-governmental organisations working on issues of the kind which I have just set out, all of them issues which have a direct impact on individual citizens.

The agreement we have reached on these two proposals is a good one. It was only achieved recently but it is the result of positive and constructive cooperation between all the institutions involved. My particular thanks go to the rapporteurs Kinga Göncz, Philip Claeys and Luigi Berlinguer for their hard work and goodwill which were instrumental in our reaching an agreement and to all the members of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Committee on Legal Affairs for their time and patience as we worked through the many issues which needed to be resolved before we could reach a successful outcome.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, after more than two years of negotiations on the multiannual financial framework we have two good compromise texts covering justice, rights, equality and citizenship. I would like to warmly thank the rapporteurs and the successive Danish, Cypriot, Irish and Lithuanian Presidencies for their cooperation on these two files.

The Commission supports the compromise texts. They will back our policies with financial means for the upcoming seven years and they have also managed to settle the difficult issue of delegated and implementing acts.

I am glad that funding has been maintained at levels comparable to what we had for 2007 and 2013. The budget for justice is EUR 378 million; the one for rights is EUR 439 million. This is modest, yes, but it is good news for those who promote a change in the areas which tend to be neglected in times of financial constraint.

And it is good for the construction of a true European area of justice because it will promote judicial cooperation both in the areas of civil law and criminal law, covering also some drug-related aspects and having a very wide spectrum ranging from contractual law and insolvencies to procedural rights and victims’ rights.

Training and capacity-building for practitioners is a very important aspect of the programme, especially training of the judiciary across Europe. Web portals like e-Justice and other modern ICT tools should be made available to citizens and businesses to facilitate access to justice in a cross-border context. The exchange of good practices and mutual learning between Member States can also encourage trans-border cooperation and enhance mutual trust.

Overall, the aims of the Rights, Equality and Citizenship Programme are to promote and protect the rights of persons deriving from EU law. Policies promoting equality, combating discrimination, fighting racism, and funding Roma inclusion are in this programme, as are citizenship and data protection legislation.

The promotion of gender equality and children’s rights will be funded by this programme. Our intention here is of course to have synergies with the Daphne funds aimed at preventing violence against children, young people and women.

Once again, thank you and congratulations to the rapporteurs and to the presidencies for the good texts. I hope they will serve their purpose.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, rapporteur for the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs. − Mr President, we would very much like to thank the rapporteur, Kinga Göncz, on the rights, equalities and citizenship dossier for the very close cooperation we enjoyed from our committee.

For us, one of the issues that we wanted to raise was certainly in terms of anti-discrimination. We know that we have the legislation on the statute books – much of it directly, of course, relevant to employment – but we know that in the world of work itself there is still a lot of work to be done in terms of a real understanding of what equalities mean: for those whom we are serving, but also for our colleagues.

Certainly in terms, for example, of disability we know that at the moment it is virtually impossible for people with disabilities to really be fairly treated in the workplace. So that was a major issue for us. Also in terms of data protection: how that will affect people in the workplace directly was of course an area of concern.

But I was also working on this for my political group and there I think that, given that it is International Human Rights Day, talking about this programme is extremely important. We welcome it but, as people have said, it is modest; it is in many respects a small programme which is having to deal with very big tasks. We know too that hate speech is on the increase, whether that is against people with disabilities, or people of a different skin colour or background or sexual orientation.

So we really want to see some work done on that. We know that a lot of the national organisations which exist under the current legislation are seeing their budgets dramatically cut. We know that Equinet too is important in this role and therefore we really want to see some work done on promotion and delivery on very strong issues of anti-discrimination.

As has been said, this also encompasses the old Daphne programme and again organisations are seeing their support cut at the moment but domestic violence is increasing at a time of crisis. So we want to be able to continue the ground-breaking work that we have seen in a number of places from organisations working on these issues.

Childrenʼs rights, of course, come in as a newer dimension. We know from other work we have done in this Parliament about the difficulties, for example, in providing real legal guardianship for children within the European Union. So we can see that this programme might well also be able to help deliver something very positive for our children.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos, relatora de parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades. − Senhor Presidente, agradeço à colega Göncz pelo excelente trabalho. Conseguimos um bom acordo e sobretudo conseguimos defender uma posição forte durante as negociações com a Comissão e o Conselho, o que resultou num financiamento adequado.

O Programa Direitos, Igualdade e Cidadania passa a incluir agora o bem conhecido Programa Daphne, o único programa europeu para a prevenção e o combate de todas as formas de violência contra as crianças, os jovens e as mulheres. Na Europa, 18 mulheres são mortas por dia, 12 das quais pelos seus parceiros ou outros membros da família. Mais de um décimo sofreu de violência sexual e 26 % das crianças e dos jovens denunciam casos de violência física na infância.

Para continuar a combater este flagelo, foi fundamental conseguir que a prevenção e o combate deste tipo de violência se tornassem um objetivo específico do futuro programa, bem como manter o nome Daphne, para identificar os projetos relacionados com este objetivo.

Está assegurado também um financiamento adequado e equilibrado. É, por isso, uma grande vitória do Parlamento Europeu poder continuar com o novo programa como instrumento ao dispor das organizações não-governamentais que combatem todos os dias a violência contra as crianças, os jovens e as mulheres.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel, rapporteure pour avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. − Monsieur le Président, le programme "Justice" doit nous servir à défendre les valeurs fondamentales de l'Union européenne, au premier titre desquelles figure l'égalité entre les hommes et les femmes. J'insisterai sur trois aspects.

Tout d'abord, il s'agit de la prévention, mot-clé. La prévention de la criminalité, notamment s'agissant des violences faites aux femmes, fait partie des objectifs du programme. Le lien entre la justice et la sécurité est étroit, chacun a le droit de vivre dans un espace de justice et de sécurité.

Deuxièmement, faciliter l'accès à la justice. Oui! Mais aussi mieux former le personnel de justice et de police à travailler auprès des victimes. Renforcer la confiance dans le système judiciaire, sensibiliser chacun à ses droits et à ses possibilités de justice, tel est notre devoir.

Troisième élément, la coopération judiciaire. Il est essentiel d'encourager l'échange de bonnes pratiques, d'améliorer la capacité de travailler ensemble et d'enraciner les habitudes dans ce domaine, notamment pour faire face au fléau de la traite des êtres humains en Europe, dont 60 % des victimes sont des femmes.

Enfin, le programme "Justice" permettra aux citoyens européens d'accéder à une justice plus performante parce qu'il simplifie les procédures et qu'il promeut leurs intérêts. À nous de veiller à son application.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcom i kontrsprawozdawcom z obu komisji, czyli Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych za naprawdę znakomitą współpracę podczas negocjacji programu Sprawiedliwość.

Bardzo się cieszę, że założenia programu sztokholmskiego w zakresie ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz współpracy sądowej w sprawach cywilnych, handlowych i karnych znalazły swoje znakomite odzwierciedlenie w kolejnych wieloletnich ramach finansowych – to bardzo ważny sygnał, zarówno dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim dla obywateli Unii Europejskiej. Chociaż zakładany budżet tego programu niestety uległ zmniejszeniu, to z zadowoleniem przyjmuję fakt, że nakłady na szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich zostały należycie uwzględnione w programie Sprawiedliwość.

Wielokrotnie w Komisji Prawnej naszego Parlamentu podkreślaliśmy, że nie ma dynamicznie rozwijającej się gospodarki bez jasnych, przejrzystych, czytelnych, przewidywalnych norm prawnych, a sprawnie działający wymiar sprawiedliwości jest gwarantem stabilnego rozwoju. Dlatego też za absolutnie kluczowe uważam sprawne zorganizowanie szkoleń zarówno z zakresu wiedzy o prawie unijnym, jak i komparatywnego podejścia do przepisów różnych państw członkowskich w ramach danego obszaru prawa. W programie położony został również nacisk na szkolenie językowe z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny, co wydaje się być warunkiem sine qua non dla powodzenia i rozwoju szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe będzie budowanie wspólnej kultury prawnej i skuteczniejsze stosowanie przepisów prawa przez sądy we wszystkich krajach członkowskich. Musimy bowiem pamiętać, że sąd i sędzia krajowy to sąd i sędzia unijny, a prawo krajowe to już w dużej większości prawo unijne.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je me réjouis de l'adoption de ces deux programmes financiers. Ils vont nous permettre d'avancer non seulement vers une meilleure application du droit en général, avec un accès facilité à la justice, mais aussi vers une plus large prise de conscience des droits et des libertés des personnes dans l'Union européenne, permettant de promouvoir les droits des enfants et de faire des principes de non-discrimination et d'égalité des sexes une réalité.

Grâce à l'engagement de mes collègues, que je tiens également à féliciter ici, je retiendrai plusieurs avancées, en particulier sur le programme "Droits, égalité et citoyenneté", défendu par Kinga Göncz.

Tout d'abord, l'élargissement des objectifs du programme, qui inclut les droits des personnes handicapées et la lutte contre le racisme et la xénophobie. Quand on parle de droits, traiter de ces dimensions est indispensable à la cohésion de nos sociétés.

Ensuite, une référence à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux a également été ajoutée, alors que le Conseil y était fortement opposé. J'espère que cette référence permettra de préparer le terrain pour l'adoption, enfin, de la directive anti-discrimination. Pour finir, citons l'inclusion d'une référence à l'identité de genre comme futur motif possible de discrimination.

Au travers de ces fonds, c'est autant de préjugés de genre, sexistes, homophobes, lesbophobes, que nous oeuvrerons à déconstruire pour lutter contre les violences et les discriminations qu'ils engendrent, notamment au sein des établissements scolaires et durablement dans toute la société.

Dans un contexte de crispation sociale et de montée des populismes, il est nécessaire d'investir dans la défense des droits fondamentaux et l'accès à une justice pour tous. C'est le visage d'une Europe ouverte, préoccupée par les questions d'égalité, qui se trouve ici renforcé, au service même des citoyens européens et pour répondre à leurs inquiétudes.

Derrière ces programmes, saluons enfin le travail réalisé par ceux qui luttent au quotidien dans le monde associatif et qui ont plus que jamais besoin de notre soutien, besoin de ces fonds pour poursuivre leur travail, tout particulièrement les associations qui agissent au côté des victimes de violences.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. – Herr talman! I vårt dagliga arbete här i parlamentet arbetar vi med att förhandla och att anta förordningar och direktiv, men vi glömmer ibland att det är dessa som sedan ska tolkas av våra jurister, domare och åklagare och annan juridisk expertis runtom i EU.

När det gäller rättsliga traditioner så ser det dock mycket olika ut i våra olika medlemsländer, och för att reglerna ska kunna fungera väl är det viktigt att de som ska tolka dessa regler får goda möjligheter att sätta sig in i varandras rättssystem.

Vidareutbildning av domare, åklagare och annan juridisk expertis är därför viktig och man kan inte underskatta värdet av dessa personliga möten som kan leda till ökad tillit mellan dem som deltar i dessa utbildningar.

Det arbete som vi utför på det rättsliga området handlar om ömsesidigt erkännande av rättsliga handlingar och beslut, men för att komma framåt ordentligt krävs det att vi också ökar vår tillit, inte bara till de gemensamma europeiska systemen utan också till varandras nationella system.

Ibland har jag haft förmånen att tala vid evenemang arrangerade av Academy of European Law och på nära håll där sett intressanta diskussioner som uppstår mellan experter från olika länder som byter idéer och tankar med varandra, och i förra veckan fick jag möta unga domare från hela EU som deltog i ett pilotprojekt. Man kunde riktigt se hur tilliten växte mellan dem. Det är jag mycket glad för.

Programmet för jämlikhet, rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 finns till för att främja individers rättigheter och att skydda alla medborgares grundläggande fri- och rättigheter. Aldrig ska vi glömma att EU har tillkommit för att skydda individers och inte staters rättigheter.

I arbetet med detta nya program har det varit mycket viktigt att säkra att det långsiktiga arbetet mot våld mot kvinnor och barn får fortsatt ordenligt utrymme. Programmet ska fortsatt främja EU-medborgarnas alla viktiga värden och även stödja program för icke-diskriminering, jämställdhetsstöd för funktionshindrade, dataskydd och rättigheter för både barn och äldre personer. Fokus ligger på att främja transnationellt samarbete och kunskapshöjande åtgärder.

Jag välkomnar dessa båda förnyade program för kommande år. De kommer att leda till en stabilare värdegrund och ökad tillit och respekt för våra olikheter.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Das Motto der Europäischen Union heißt: In Vielfalt geeint.

Wenn ich mir allerdings die konkreten Politiken gerade in dem zur Rede stehenden Bereich anschaue, dann ist die Vielfalt erstens sehr groß und wird zweitens mit Zähnen und Klauen verteidigt. Hier ist eines der ganz großen Hindernisse für eine Realisierung in der Praxis von jenen Rechten, die sowohl die Grundrechtecharta als auch die europäische Legislative vorsehen, sodass sie für den Bürger und die Bürgerin wirklich spürbar werden.

Wir müssen beobachten, dass wir zwar Normen erlassen, dass wir aber die Implementierung dieser Normen und die konsequente Anwendung dieser Normen viel zu wenig berücksichtigen. Dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen, und das ist dieses Programm.

Wir müssen, wie es im internationalen Bereich auch der Fall ist, so etwas wie vertrauensbildende Maßnahmen schaffen. Die Anwenderinnen und Anwender des Rechts in den Nationalstaaten müssen einander kennen, müssen auch die Spezifitäten bestimmter Rechtssysteme kennen, um das Vertrauen zu entwickeln, um gemeinsam und grenzüberschreitend die grundsätzlichen Rechte auch zu realisieren.

Wir müssen auch, und das ist mir ein besonderes Anliegen, all jenes, was wir an wichtigen und grundsätzlichen Normen im Verbraucherschutz erlassen, endlich dorthin bringen, wo es angewandt wird. Das können wir nur – und das zeigen viele Kontroversen über konkrete Gesetze –, wenn wir Bildung und Ausbildung und Begegnungsräume für die Anwender des Rechts schaffen, wenn wir die nötige Transparenz in allen Bereichen – national, regional usw. – schaffen und wenn wir kontrollieren, ob die Anwendung auch funktioniert. Dazu braucht es mehr Geld als es derzeit gibt.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the Justice Programme seeks to further develop a common area of EU justice and legal policy, but it does this primarily through judicial training, and in particular advocating that judicial training is central to building mutual trust and improving cooperation between judicial authorities and practitioners in EU Member States.

As a practising lawyer with almost 40 years’ experience, I know that lawyers and judges are already trained to a high level and there are a number of programmes already in place catering for the continuing professional development of those in the legal services and professions in national states. Examining the proposed regulation, I wondered why this further training was deemed necessary, and I wondered what evidence there was to suggest that the training of other professionals and practitioners, such as probation officers, court interpreters and bailiffs, would or could contribute to a further enhanced EU common legal culture.

I ask these questions because, on the face of it, it seems perfectly reasonable to suggest that furthering and encouraging lawyers and judges’ knowledge of EU law is a good thing, but the budget for this programme is also substantial, at nearly EUR 378 million. We need to question it on the basis of whether the European taxpayer’s money is being well spent. At a time of austerity, the EU intends to spend a significant amount on training this wide range of legal practitioners.

I am also concerned about the inclusion of drugs policy within this programme. It was our initial understanding, at the beginning of the parliamentary process, that the drugs policy element would be excluded from the programme because there are a number of other well-tried instruments available at EU level to deal with this matter, including the EU Drugs Strategy 2013-2020. This is a matter that I believe should also remain substantially with national governments and I am really wondering why the Commission decided to add this again at this stage.

The programme is also a mixture of costly activities, language training and more legal training. I wish I could be more positive, but I am afraid that I cannot.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, le programme "Droit, égalité, citoyenneté" est un des beaux programmes de l'Union européenne et le texte soumis au vote du Parlement européen sort amélioré, de façon substantielle, de nos discussions.

Je voudrais remercier tout particulièrement Mme Göncz et l'ensemble des rapporteurs fictifs, notamment pour l'accueil positif fait à nombre de mes amendements.

Je me félicite tout particulièrement de l'ajout du mot "égalité" tant dans le titre du programme que dans son objectif général car, effectivement, les droits fondamentaux ne prennent tout leur sens que comme objectif pour tendre vers l'égalité de toutes celles et de tous ceux qui vivent sur le territoire, et la citoyenneté en est le moyen, le meilleur outil pour y parvenir. La participation des citoyens est la clé de la démocratie, nous l'oublions trop souvent au sein de l'Union européenne.

Au sein du groupe GUE/NGL, nous voterons ce programme. Mais comment ne pas se demander s'il est à la hauteur des enjeux, surtout en cette période où nombre de droits, notamment les droits économiques et sociaux, régressent sur le territoire de l'Union européenne?

En termes de budget stricto sensu, cela a déjà été dit, nous avons évité le pire puisque ce budget est globalement maintenu. Nous n'avons donc pas subi les coups de ciseaux du Conseil, mais un demi-milliard, à comparer avec près de 1 000 milliards pour le budget de l'Union européenne, cela fait un millième du budget européen.

Différents programmes ont été regroupés. Nous pouvons nous en féliciter en termes de cohérence, sous réserve que la rationalisation ne conduise pas, à terme, à une réduction des crédits.

Enfin, je regrette que les entreprises soient mises sur le même plan que les citoyens. Je crois qu'elles sont suffisamment au cœur des préoccupations de l'Union européenne sans qu'il y ait besoin de leur permettre d'émarger à l'un des plus petits budgets de l'UE.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Mr President, some of you in Europe may need an area of freedom, security and justice. We already had one in England under our Constitution, our common law, protected by such things as the presumption of innocence, habeas corpus, the trial by jury and under the Bill of Rights. These are now being superseded and overridden by the EU creating its own system of civil and criminal law.

Any British citizen can now be carted off to any other EU Member State purely on the strength of a piece of paper: the infamous European Arrest Warrant. All of these rest on the idiotic doctrine of mutual recognition, which says that any EU legal system is equal to any other EU legal system. This is obvious nonsense. The British Government had the opportunity to opt out of 135 of these measures in mid-2014; instead, it intends to opt into the 35 worst and most dangerous. Mr Cameron could have genuinely repatriated some powers; instead, he is going to hand to the EU on a plate powers that endanger all our traditional, centuries-old liberties and freedoms.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the general objective of the programme is to develop further mutual recognition by promoting judicial cooperation in criminal and civil matters. It all sounds rather splendid until, of course, the difficulties are examined. There are enormous differences in substantive law and trial procedure between Member States, and even within them. However, there are also differences in legal culture between the common law and continental systems, with particular reference to freedoms to act.

The starting presumption in common law is that persons have the freedom to do whatever is not prohibited by law. The starting position in many continental countries is that rights are created by proclamation and can be easily defined. Whilst even in common law systems they can be defined negatively and repressively, the jury system is a safeguard against legislation and prosecutions that are considered to be unreasonable. We can see how this difference manifests itself in practice: many continental countries restrict freedom of expression in an extreme, obsessive and quite insane way.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE). - Voorzitter, de Europese Unie is veel in het nieuws, zeker nu met de verkiezingen in het vooruitzicht en we moeten eerlijk zijn, het nieuws over ons is niet altijd positief. Dat komt natuurlijk ook een beetje door de eurocrisis die wij op dit moment doormaken. We komen wel positief in het nieuws als het over de regiogelden gaat, want daar wil iedereen natuurlijk gebruik van maken. Helaas is de afrekening van de regiogelden niet altijd even bevredigend.

Daarentegen zien we dat de belangstelling voor het justitieprogramma eigenlijk vrij gering is, terwijl binnen de Europese Unie – zelfs al zouden we een en ander beperken tot de interne markt – de justitiële samenwerking en met name de kennis van het recht juist van enorm groot belang zijn. Hoe kunnen wij een interne markt laten functioneren zonder kennis van het overeenkomstenrecht, het handelsrecht, het merkenrecht, het consumentenrecht, enzovoort?

Ik ben het geheel met rapporteur Claeys eens: het is niet de bedoeling één groot justitiesysteem in Europa op te zetten, maar wij moeten wel van elkaar weten wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden op dit gebied zijn. Ik steun zeer het aspect opleidingen binnen het justitieprogramma 2014-2020. Maar tegelijkertijd zeg ik ook tegen de commissaris: we moeten ons geen illusie maken over de kennis van dat recht. In de verschillende landen is de kennis van het Europese recht heel beperkt en dat is een bron van zorg.

In dat opzicht heb ik nog twee opmerkingen. Allereerst over het budget. Het budget blijft wel gelijk, maar tegelijkertijd moet je je afvragen of dat in deze tijd voldoende is. Dat moeten we dus nog even afwachten.

En ten slotte over de samenhang met het Stockholm-programma. Ik zou toch willen vragen om de samenhang binnen de diverse programma's te bewaken.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, este es un debate conjunto de los programas de Justicia y de Derechos y Ciudadanía y, creo que lo primero es reconocer el trabajo de los ponentes, particularmente de Luigi Berlinguer y Kinga Göncz, al que he podido contribuir como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior durante los últimos meses.

La Comisaria ha calificado de modestos los fondos destinados a estos programas y, efectivamente, lo son, pero más necesarios que nunca hasta el último euro porque yo sí creo que es preciso llenar de contenido el espacio de libertad, justicia y seguridad, más que nunca en estos tiempos de profunda crisis, que es mucho más que una crisis financiera y económica: es una crisis de valores y, por supuesto, de confianza en el proyecto europeo. Y por eso es necesario reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros; es necesaria, sí, la confianza mutua y el mutuo reconocimiento y para ello es preciso estimular una cultura jurídica compartida y un entrenamiento adecuado de todas las profesiones del Derecho, no solamente jueces y fiscales, sino también los prácticos del Derecho, los operadores jurídicos, los abogados...

Es necesario incrementar el acceso efectivo a la justicia, reforzar los derechos de las víctimas y el escrutinio democrático de los fondos, incrementar la eficiencia en el conocimiento y manejo de los programas, facilitando su acceso digital para todos los ciudadanos y, por supuesto, claro que sí, es necesario reforzar el Programa de Derechos y Ciudadanía. Se ha dicho ya en relación con la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, contra el racismo, contra la xenofobia, incorporando la variable de la identidad de género e incorporando también al Programa de Justicia la necesidad de ejecutar hasta el último euro y estimular el seguimiento de los fondos destinados a los derechos humanos en la Unión Europea.

Y, por último, lamento mucho que el debate sobre los actos delegados y de ejecución haya sido...

(El Presidente retira la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, au moment où nous pouvons suivre les obsèques internationales de Mandela, cet homme lumineux qui s'est battu pour les droits de l'homme et donc pour la justice, au moment où, à Kiev, les Ukrainiens ont envie de se tourner vers les valeurs qui sont les nôtres, je me réjouis de ce moment de concrétisation de ce qui est l'essentiel pour nos concitoyens et qui peut restaurer la confiance à travers ces deux programmes, dont je me félicite, bien entendu, à travers leur rationalisation et à travers ce qui existe déjà en termes de procédures qui marchent – le portail e-Justice, la plateforme d'enseignement à distance pour tous les huissiers et l'interconnexion des casiers judiciaires. Tout ceci constitue des avancées importantes sur la voie de la restauration de la confiance.

Cependant, il me paraît également important de concrétiser trois ou quatre éléments: à côté des procédures, la simplification administrative des programmes, des conditions de gestion des appels d'offres et de la publicité, de façon à ce que ce soit moins opaque et plus lisible et donc plus facile d'accès; l'accès aux programmes aux organismes publics, mais aussi privés, aux universités, à la recherche, aux ONG et non-ONG; enfin, la visibilité et – quatrième élément – l'accès à la formation non seulement des magistrats mais aussi des auxiliaires de justice, de tous les personnels de justice, pour que ces éléments, qui sont concrets, au service du citoyen, soient le meilleur antidote contre tous les populismes.

Même si le chemin est long, concrétisons le plus possible ce que l'Europe fait.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - Panie Przewodniczący! Dobrze, że funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jest przedmiotem współpracy na szczeblu Unii. Jest to z wielu powodów potrzebne, obawiam się jednak ideologizacji tej współpracy, zdominowania jej przez specyficzne podejście do równości oparte na kontrowersyjnej ideologii gender czy też walki z przemocą wobec dzieci, która według mojej obserwacji często ulega wypaczeniu i prowadzi do nadużyć, do przemocy państwowej, pochopnego odbierania dzieci z ich naturalnych rodzin. Znam wiele takich drastycznych przypadków z różnych państw członkowskich. W ramach walki z homofobią, na którą zapanowała szczególna moda, dochodzi do orzeczeń naruszających wolność słowa czy wolność wyrażania opinii. A za mało się mówi o równości w dostępie do sprawiedliwości z powodu biedy, a to jest dla obywateli Unii bardzo często prawdziwa bariera. Dlatego apeluję: mniej ideologizacji w wymiarze sprawiedliwości!

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre il 30 per cento degli italiani è al limite della soglia di povertà e non sa se nel 2014 potrà comprarsi da mangiare, oggi qui si discute su come sperperare letteralmente in chiacchiere 389 milioni di euro.

I seminari, le conferenze e gli immancabili programmi per l'integrazione dei rom non possono essere la priorità in tema di giustizia. Le regole di questa Europa in tema di integrazione si nascondono dietro le ipocrisie politicamente corrette e vanno completamente riscritte. Qui dentro si dice sempre che deve esserci la solidarietà tra gli Stati, ma davanti agli sbarchi di ventimila profughi siriani sulle coste italiane parlare di quote per gli stranieri sembra un oltraggio.

È giustizia europea questa? No, è una profonda ingiustizia europea. I 389 milioni vanno usati, ed è giusto usarli, per aiutare la gente nel proprio paese, per rimpatriare i clandestini, per stringere accordi che facciano scontare agli immigrati le pene nel loro paese di origine. Questo sarebbe il buon senso che in queste Aule si dovrebbe usare, per restituire una vera giustizia sociale ai cittadini europei per i quali 389 milioni di euro ben spesi farebbero davvero la differenza.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto mi complimento con la relatrice per il lavoro svolto.

Questo programma sui diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza ha grandi ambizioni, anche se, oggettivamente, la dotazione finanziaria è piuttosto limitata. Ciononostante, il programma ben razionalizza le risorse disponibili e le finalizza su obiettivi ben precisi, su vere e proprie priorità dei cittadini: parliamo, per esempio, della tutela delle persone con disabilità, che in Europa sono circa 80 milioni e rappresentano il 15 per cento dell'intera popolazione dell'Unione europea; parliamo di promozione tra donne e uomini e integrazione di genere, uno dei valori fondanti dell'Unione europea; parliamo di lotta a tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani, donne e altri gruppi a rischio.

Mi soffermo sulla violenza nei confronti delle donne: dobbiamo purtroppo ricordare che il 25 per cento delle donne in Europa ha subito una violenza almeno una volta nel corso della vita; quindi si tratta di un fenomeno purtroppo gravissimo. Parliamo poi di minori, tra i gruppi più vulnerabili, soprattutto in situazioni a rischio come sparizione, abbandono, sottrazione. Pensate che in Europa ogni anno spariscono circa 250 000 bambini.

Parliamo quindi di promozione dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. Voglio sottolineare che in un periodo di euroscetticismo, dove c'è un forte scollamento tra istituzioni e cittadini, occorre il massimo impegno per rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza. La posta in gioco è la credibilità del progetto europeo, la fiducia degli elettori e dei cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Mr President, EU mutual recognition instruments in criminal justice can only work effectively, efficiently and fairly with common standards that give judges, lawyers and citizens the confidence that fundamental rights are being respected throughout the EU. I therefore strongly regret that we heard a sceptical-verging-on-negative attitude to the justice programme from my British Conservative colleague Timothy Kirkhope. I guess this echoes that of his party colleague, the UK Justice Secretary.

I urge a UK opt-in to this programme and I am pleased that the UK coalition government plans to stay a participant in many EU mutual recognition instruments, including the European Arrest Warrant, on which I am drafting a report for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. However, better training and support for judges and lawyers is required to make this work fairly. If the UK fails to opt in, British judges, lawyers and NGOs will be excluded from funding, which would be a highly regrettable situation. I therefore urge the UK Government, on International Human Rights Day, to decide to opt in to the Justice Programme.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, kao dugogodišnja policijska službenica i aktivist u borbi protiv droge svakako podržavam bolju suradnju država članica koja za cilj ima onemogućiti kriminalce raznih profila da izmaknu ruci pravde.

Razmjena podataka, znanja i iskustava među pravosudnim tijelima država članica te zajedničko osposobljavanje djelatnika u pravosuđu pravi je korak u željenom smjeru.

No, moram naglasiti kako je pravosudna suradnja među državama članicama, iako tehnički na zavidnoj razini, prečesto žrtva manjka političke volje. Moramo stati na kraj miješanju politike u rad pravosuđa i policije, kako bi ovaj program mogao u potpunosti zaživjeti.

Drago mi je što će se program primjenjivati i na države kandidatkinje kako se više ne bi ponavljao slučaj Veljka Marića, hrvatskog državljanina i branitelja koji je, prema dostupnim informacijama, uhićen u Srbiji bez međunarodne tjeralice, osuđen na temelju sumnjivih svjedočenja i lišen mogućnosti da kaznu odslužuje u Hrvatskoj.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, un espacio europeo de justicia requiere importantes esfuerzos por parte de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros.

La alta fragmentación jurídica, la dificultad para el reconocimiento de las diferentes medidas adoptadas y la situación por la que atraviesan las economías europeas son algunos de los hechos que dificultan el propósito. Felicito a los ponentes por este informe, que marcará la línea general de lo que supondrá la justicia de la Unión en el periodo 2014-2020.

Coincido en la necesidad de apostar por proyectos que den un valor añadido europeo a nuestros sistemas judiciales, que sirvan para fomentar la confianza mutua y la cooperación en materia civil, penal o procesal y que, a su vez, mejoren su operatividad y funcionalidad. Y todo ello, sin olvidar el respeto de los principios de igualdad y no discriminación, ni laboral, ni sexual, ni racial, ni social, ni..., ni..., ni..., ni la tutela judicial efectiva, ni a las víctimas y su mejor derecho.

Iniciativas como la Fiscalía Europea, la adaptación de Eurojust y Europol al Tratado de Lisboa o el desarrollo del portal europeo de justicia, o la financiación de las actividades de la Red Europea de Formación Judicial, señor Presidente, constituyen, entre otras, una dirección adecuada para marcar el buen camino a seguir y para alcanzar el desarrollo de este espacio europeo, así como la consecución de una cultura judicial y jurídica lo más común posible.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Pred sabo imamo dva zelo pomembna in moderna programa, ki odgovarjata na ključne izzive ter pomanjkljivosti obstoječih programov. Pravosodni sistemi naših držav članic so pogosto še vedno predragi, prepočasni in premalo učinkoviti.

Nezaupanje državljanov v pravno državo je rak rana naših družb, ki jo moramo ozdraviti. Prav neučinkovito pravosodje je največkrat vzrok za nezaupanje. To še bolj čutimo v času krize. Evropejci želijo učinkovito sodstvo. Nedopustno je, da je posameznikom še vedno kršena pravica do sojenja v razumnem roku, kjer je potrebno na sodni epilog čakati tudi več 10 let.

V posebnem odboru CRIM smo med drugim pozvali h krepitvi čezmejnega pravosodnega in policijskega sodelovanja, k uvedbi standardnih vseevropskih pravil o varstvu prič in žvižgačev ter čimprejšnjem začetku delovanja urada evropskega javnega tožilstva, ki bo imel pristojnost čezmejnega preiskovanja in sodnega pregona v primerih zlorabe evropskih sredstev.

Danes, kolegice in kolegi, ob svetovnem dnevu človekovih pravic velja še toliko bolj opomniti na spoštovanje in varovanje vseh pravic in svoboščin. Še posebej je potrebno imeti v mislih tiste, katerim so pravice največkrat kratene, čemur oba programa še posebej posvečata pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - A 2014–2020-as időszakra szóló „Jogok és polgárság” programmal méltán remélhetjük, hogy még inkább érvényre jutnak az uniós polgárok szerződések által garantált jogai. A jogokhoz való hozzáférés lehetőségeinek javítása áll a program középpontjában, amely céllal mindannyian azonosulni tudunk. Képviselőként gyakran tapasztalom, hogy uniós polgárok hívják fel a figyelmemet a tagállamok közigazgatási szervei által követett, uniós jogot sértő gyakorlatra. Más esetekben pedig előfordul, hogy az uniós polgár megfelelő tájékozottsága hiányzik jogai érvényesítéséhez.

A mi feladatunk, hogy elősegítsük az EU által biztosított jogok megismerését és alkalmazását, illetve megoldásokat javasoljunk a gyakorlatban felmerülő problémákra. Az új gyűjtőprogram egy nagyon jó és átfogó eszköz lehet a fentiek megvalósításához, nem utolsósorban a pénzügyi lehetőségek kiaknázásának rugalmas módja miatt. Az új program által támogatott területek, például a szabad mozgáshoz való jog vagy a diszkrimináció tilalma, illetve a fogyasztóvédelem az EU-ban élő polgárok mindennapjairól szólnak. A mindennapokról, a mobilitás kérdését érintve. Ezért a programnak véleményem szerint biztosítania kell, hogy a keretében megvalósuló projektek mind a határon átnyúló együttműködés erősítését szolgálják.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - Panie Przewodniczący! Zaproponowany przez Komisję program Sprawiedliwość na lata 2014-2020 ma za zadanie stworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości poprzez propagowanie współpracy w sprawach cywilnych i karnych, skuteczne i spójne stosowanie unijnego prawodawstwa oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W praktyce program Sprawiedliwość ma zastąpić 3 obecnie istniejące programy, umożliwiając bardziej kompleksowe podejście do finansowania przestrzeni sprawiedliwości. Aby cele programu zostały osiągnięte, musi on zostać wprowadzony w życie w skuteczny sposób z poszanowaniem zasady właściwego zarządzania finansami i pełnym dostępem do niego potencjalnych wnioskodawców. W tym celu Komisja musi zapewnić przejrzystość we wszystkich aspektach procedury zbierania i analizy wniosków, minimalizując jednocześnie obciążenia proceduralne i administracyjne. Ponadto niezbędne będzie także systematyczne monitorowanie programu zarówno w kwestii jego skuteczności jak i przestrzeganie zasad równości, a także niedyskryminacji zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, że narzędzie to przyczyni się do polepszenia współpracy transgranicznej w dziedzinie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Elnök Úr, Biztos Asszony! A Jogérvényesülés program konkrét tartalommal töltheti meg az Unió alapvető célkitűzéseit. Ezektől válik, válhat a közösségi jog életszagúvá. A következő költségvetési ciklusban is mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább fejlődjön az uniós jogi kultúra. Az a közös jogi tudás, az együttműködés a mindennapokban, amely a leglényegesebb a polgárok számára. Ezért is hangsúlyoznám a gyakorló jogászok, bírók és ügyészek képzésének fontosságát. Arra van szükség, hogy a polgáraink könnyen érvényesíthessék jogaikat, hogy megértsék a különböző eljárásokat és nem utolsó sorban jogi segítséget kapjanak határoktól függetlenül, éppen azért, mert olyan eltérőek a jogrendszerek a tagállamok között. És hangsúlyoznám az egyre sürgetőbb drogprevenciós lépéseket, amelyek ebből a programból támogathatóak lesznek.

Másrészről a Polgárság programról mondanék valamit. Felhívnám a figyelmet, hogy valóban segíteni tudja majd számos közösség problémáját. Az esélyegyenlőségért folytatott küzdelem ne csak a szlogenek szintjén maradjon fontos, hanem a gyakorlatban is hozzon változást. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a nemzeti nyelvi és őshonos kisebbségek esetében bizony egyensúlyhiányt érzek a Bizottság szavak szintjén kifejtett tevékenysége és a valóban megvalósuló projektek, ezen közösségeknek nyújtott valós támogatás között.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Vice-Presidente Reding, caras e caros colegas, começo por agradecer aos relatores Berlinguer, Claeys e Kinga Göncz o trabalho excelente que fizeram e gostaria de dizer, sobre o novo Programa Justiça para o período 2014-2020, que concordo com a fusão dos três programas atuais: justiça civil, justiça penal e informação e prevenção em matéria de droga. Espero que isso contribua para um aumento da transparência, da funcionalidade e da eficácia e que garanta um financiamento mais orientado para os resultados e uma afetação de fundos mais eficientes para questões horizontais como a formação e a sensibilização.

Queremos contribuir para criação de um verdadeiro espaço de justiça, através da promoção da cooperação judiciária em matéria civil e penal, fomentando uma aplicação efetiva, abrangente e coerente pela legislação da União Europeia no domínio da cooperação judiciária em matéria civil e penal, promovendo o acesso à justiça e prevenindo e reduzindo a procura, o consumo e a oferta de droga.

Na área da cidadania e dos direitos dos cidadãos, reconheço que houve progressos significativos, mas a verdade é que continuam a subsistir enormes desafios que vão desde a aplicação insuficiente ou incoerente de certos direitos à falta de conhecimento por parte dos cidadãos e mesmo de algumas entidades públicas. Espero que o novo Programa Direitos e Cidadania contribua para a criação de um espaço em que os direitos das pessoas são promovidos e protegidos, que sejam promovidos os direitos conferidos pela cidadania europeia, que sejam aplicados efetivamente os princípios da não discriminação, da igualdade entre géneros, do respeito pelos direitos da criança, assegurando um nível elevado de proteção de dados pessoais e proporcionando aos consumidores e empresas meios para negociar e comprar com confiança no mercado interno.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Európska únia je nesporne založená na hodnotách dodržiavania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

Mnohé z týchto hodnôt však v dnešnej dobe prechádzajú krízou. Bežní občania, ale aj odborníci si často nedokážu jasne predstaviť, čo konkrétne znamenajú, prípadne, čo by znamenalo ich neobhajovanie, prípadne potlačovanie, a tak posúvajú hranie možného a právom dovoleného ďalej a ďalej. Konkrétnym príkladom je ľudská dôstojnosť.

Vedecko-technologický pokrok a hlavne nové biotechnológie otvorili nové možnosti, ktoré sú pre právo terra incognita. A práve preto sa tam vynára pálčivá a urgentná otázka jasnej, právnej definície dôstojnosti človeka za účelom jeho bezprostrednej ochrany.

Únia by mala v rámci svojich priorít financovať zvyšovanie povedomia a znalosti práva aj v mnohých oblastiach, napríklad vo výskume, kde sa ničia ľudské embryá, pretože tam zjavne dochádza ku každodennému porušovaniu základných práv človeka, ako predovšetkým práva na život a ľudskú dôstojnosť.

 
  
MPphoto
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL). - Gospodine predsjedniče, pravosuđe je ključ demokracije i bez obzira na sve argumente koje smo ovdje čuli, ne može se prepustiti samo državama članicama. Ne možemo imati dvadeset i osam izdvojenih otoka bez čvrstih mostova među njima.

Problemi s državama u postupku pristupanja nisu tako različiti od onih koji se javljaju u državama članicama. To je razlog za brigu, ali i za odluku da pregovori ubuduće počinju upravo s poglavljem 23, koje je najključnije, naravno, za definiranje demokracije u bilo kojoj zemlji. Politizacija pravosuđa je jedan od tih problema, on je univerzalan, posebno u postupanju sa slučajevima korupcije. Korupcija i politika su u pravilu usko povezani. No u najvećem broju slučajeva pravosuđe procesuira političke mrtvace, dakle one koji su već politički mrtvi. Rijetko se događa, a to bi se trebalo događati, da pravosuđe procesuira….

(Predsjednik je prekinuo govornika.)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario Reding, non v'è dubbio che una giustizia efficiente e rapida rende credibile agli occhi dei cittadini quest'importante macchina.

Sostengo il programma di giustizia, così come quello sulla cittadinanza e il lavoro dei relatori, perché ritengo che questo sforzo valga l'idea di un'Europa forte che dà spazio concreto ai cittadini. Una giustizia alla portata dei cittadini dunque che ne garantisca la tutela effettiva dei loro diritti. No alle discriminazioni, sì invece all'uguaglianza reale. Una giustizia giusta che eviti il sovraffollamento delle carceri e garantisca dignità alla persona.

Uno spazio unico di giustizia penale che, con la Procura europea, potrà tutelare efficacemente le finanze delle istituzioni europee e dei cittadini, assicurando quel diritto alla cittadinanza europea al quale tende con forza il popolo europeo.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, I would like to thank Parliament for achieving a good compromise. We should not forget that the key stakeholders for the implementation of the policies supported by both programmes are mainly civil society, NGOs and networks, and they are waiting for us so that they can start to work. Agreeing on funding is just the beginning of a long and complex process. You are about to give your agreement to the compromise text so that we can start implementing the 2014 budget without any further delays.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Mr President, I would like to thank this Parliament for a very positive and encouraging debate. I can assure Members that, once you have voted on the two regulations tomorrow, the Council will do its utmost to ensure that they are adopted before the end of the year.

These are important acts which will ensure the flow of funds for a range of measures which will be of direct benefit to Europe’s citizens. I would therefore like to thank once again the rapporteurs and all those who have made it possible for us to reach an agreement. Once the regulations enter into force, the Commission can begin to prepare for the implementation of funding programmes early next year and we can quickly begin to see the impact of the programmes across a range of areas.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys, Rapporteur. − Voorzitter, ik zou de collega's willen bedanken voor hun bijdragen tijdens dit debat. Ik ben gevoelig voor de kritiek van de collega's die ervoor pleiten dat de soevereiniteit van de lidstaten in ere wordt gehouden en dat er zuinig en efficiënt met het geld van de belastingbetaler wordt omgesprongen. Deze bekommernissen zijn ook mijn bekommernissen. Ik zou niet willen dat mijn naam prijkt op het verslag over het justitieprogramma, mocht er niet expliciet worden verwezen naar een daadwerkelijke en correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. In de toelichting wordt ook uitdrukkelijk gesteld dat de rechtstradities van de lidstaten worden geëerbiedigd. Dit programma gaat over de bevordering van samenwerking tussen de lidstaten en niet over het instellen van nog meer Europese eenheidsworst.

Met het oog op een goede besteding van het geld van de belastingbetalers wordt aan de hand van een lijst van duidelijke indicatoren het gebruik van de beschikbare middelen geëvalueerd. Het Europees Parlement moet hier ook zijn verantwoordelijkheid nemen en moet dan ook het jaarlijkse toezichtverslag van de Commissie alsook het tussentijdse evaluatieverslag dat ten laatste in juni 2018 beschikbaar moet zijn, toetsen. Uiterlijk op 31 december 2021 volgt er nog een ex post-evaluatieverslag.

De publieke lijst van projecten die gesubsidieerd worden en de korte samenvatting van hun activiteiten moeten de transparantie vergroten. Voorzien is hoe dan ook dat onregelmatigheden of mogelijke onregelmatigheden bij de besteding van de middelen worden opgespoord en onderzocht, dat ten onrechte uitbetaalde bedragen kunnen worden teruggevorderd en dat overeenkomstig het Financieel Reglement administratieve en financiële sancties kunnen worden genomen.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, előadó. − A program tárgyalásakor arra törekedtünk, hogy a pályázók könnyebben hozzáférjenek a forrásokhoz, és fontosnak tartottuk azt is, hogy biztosítsuk a folytonosságot és a kiszámíthatóságot a támogatásban részesülő szervezetek számára. Az Európai Bizottságnak ezen túl az is feladata lesz, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyekből az adminisztratív kapacitás elégtelensége vagy egyéb objektív okok miatt kevés pályázat érkezik. Azt is figyelemmel kell majd kísérnie, hogy az említett jogok nemzetközileg elismert mutatói szerint a tagállamok milyen teljesítményt nyújtanak. Ha a Parlament ma megszavazza a jelentést, akkor a tagállamokon és a Bizottságon a sor, hogy mindent megtegyenek a pályázatok mielőbbi kiírása érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, 10. Dezember, um 11.30 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Vytvorenie Európy ako priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti vyžaduje samotná Zmluva o fungovaní EU. Je to naša politická priorita. Je predsa v záujme nás všetkých aby bola Európa bezpečným a spravodlivým miestom pre život. Správne určenie programu spravodlivosti na obdobie rokov 2014 – 2020 je významným krokom k naplneniu tohto cieľa. Pre obyvateľov EU je dôležité odstrániť prekážky cezhraničných súdnych konaní. Tak, aby sa občania z členských štátov vedeli domôcť spravodlivosti bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Preto je nevyhnutné zosúladiť kvalitu justície a rýchlosť rozhodovacie procesu naprieč EU tak, aby sa nám podarilo odbúrať nekonečné prieťahy v súdnom konaní, neodbornosť rozhodnutí a podobne. Je nutné ďalšie vzdelávanie sudcov, súdnych pracovníkov, ako aj informovanie verejnosti o tom, ako si svoje práva môžu čo najefektívnejšie ochrániť, prípadne zabezpečiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. Lupta impotriva crimei organizate necesita un raspuns coerent din partea Uniunii Europene în domeniul cooperarii judiciare in materie civila și penala. Cu un buget de 472 de milioane de euro in perioada 2014-2020, Programul de Justitie va extinde aplicarea legislatiei si a politicilor din statele membre si va contine proceduri administrative mai simple si norme armonizate. Finanțarea prin Programul de Justitie va fi orientata spre rezultate concrete. Unul dintre acesta este îndeplinirea obiectivului UE de a asigura pregatirea pentru 700.000 de practicieni in domeniul juridic pana in 2020. Accesul la fondurile programului va fi deschis agentiilor publice și organelor private din statele membre si tarile candidate care vor sa participe la programul „Justitie”. Este important ca achizitiile publice facute in cadrul acestui Program sa fie protejate si OLAf sa investigheze suspiciunile de frauda cu bani europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. – Podržavam provedbu djelovanja Programa putem promicanja ravnopravnosti između žena i muškaraca, te prava djeteta, između ostaloga putem pravosuđa prilagođenim djeci; zabranu diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kako je navedeno u čl. 21. Povelje, usvajanje strategije za sprječavanje nasilja protiv žena, kao i obiteljskog nasilja. Postizanje prioriteta rodne jednakosti i suzbijanja nasilja nad ženama u svim njegovim oblicima zahtijeva dovoljnu i predvidivu razinu fondova, te je iz tog razloga potrebno težiti njihovom pojednostavljenju i efikasnijem upravljanju, čime bi se osiguralo da je jedan dio sredstava kontinuirano rezerviran za promoviranje rodne jednakosti i suzbijanja nasilja nad ženama u svim njegovim oblicima.

Financiranje programa i aktivnosti kojima se promoviraju prava žena i rodna jednakost ključno je za garanciju činjenice da budžet EU-a doista reflektira obveze koje proizlaze iz Ugovora o funkcioniranju EU-a koje se odnose na ova pitanja. Potrebno je dodatno istaknuti da se uspostavljeni opći i specifični ciljevi programa mogu provesti isključivo snažnom predanošću i sinergijom kako na Europskoj tako i na nacionalnoj razini promovirajući ljudska prava, temeljne slobode, prava žena, načelo jednakosti između žena i muškaraca, načelo nediskriminacije, te nastavno na isto suzbijanje nasilja i diskriminacije po rasnoj, etničkoj, vjerskoj, dobnoj ili drugoj vrsti orijentacije. Prethodno navedeno u skladu je s obveza,a koje proizlaze iz čl. 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Num parecer da minha autoria, aprovado pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Géneros, esta comissão instava a Comissão e o Conselho a terem em conta a questão da igualdade de género como objetivo específico no Programa Direitos e Cidadania, assim como a manterem o programa Daphne como subrubrica independente deste programa. É praticamente consensual que o programa Daphne foi relevante e poderia continuar a sê-lo no combate à violência contra as mulheres, incluindo a exploração sexual e o tráfico de seres humanos. Estará colocado o mesmo objetivo neste programa, mas a questão é o financiamento que é atribuído a este objetivo. Como é que sabemos qual o montante de fundos que será alocado ao combate à violência no quadro dos 43 % do Grupo 2? Como é que temos a garantia de que a maior parte do financiamento do Grupo 2 não será afetado a outros objetivos enquadrados na mesma rubrica, como, por exemplo, os destinados aos consumidores e empresários do mercado interno, deixando o combate à violência sem financiamento? Este processo de assimilação e fusão dos programas tem este grave problema – a incerteza de que cada objetivo diferente tem financiamento objetivamente destinado à sua consecução. Não nos podemos congratular.

 

6. Civilskyddsmekanismen (debatt)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Elisabetta Gardini im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) (A7-0003/2013).

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che oggi sia, per tutti noi che abbiamo lavorato a questo documento, una giornata davvero importante ed emozionante.

Sono stati lunghi i negoziati e voteremo finalmente il nuovo meccanismo di protezione civile, che ritengo un passo piccolo ma importante nel cammino verso un'Europa più sicura, verso un mondo più sicuro. Vorrei cominciare proprio dai ringraziamenti: vorrei ringraziare tutto il Parlamento, tutti i colleghi che hanno collaborato in modo costruttivo fin dalle primissime ore.

Credo che il Parlamento abbia dimostrato ancora una volta di essere l'istituzione con la sensibilità più vicina al sentimento dei cittadini europei. Sappiamo che i cittadini europei in questo momento non vivono l'Europa in modo straordinariamente positivo, almeno per larga parte dei nostri concittadini e soprattutto in certi settori.

Ci sono invece spazi ampi nei quali l'Europa può lavorare e dimostrare ai concittadini che l'Europa è vicina a loro, che l'Europa è amica, è la casa comune dei cittadini europei. Credo che oggi scriviamo finalmente un capitolo positivo in questo senso.

Noi da questo senso di solidarietà che esprimiamo con questo documento, con questo meccanismo nuovo che stravolge, che cambia completamente la filosofia dell'attuale protezione civile, che è già uno strumento straordinariamente importante e utile, noi oggi diciamo ai concittadini che l'Europa è accanto a loro e mi auguro che da qui possa anche ripartire un cammino di dialogo con tutti i popoli e i cittadini dell'Europa.

Come relatrice durante i triloghi ho avuto modo – proprio perché avevo alle spalle una posizione forte e compatta del Parlamento – di lavorare perché questa posizione del Parlamento fosse mantenuta, perché questa posizione fosse rafforzata, l'ho potuta difendere e promuovere.

Ringrazio anche il Commissario Kristalina Georgieva per tutta la passione. Chi sta sul campo e vive quelle ore drammatiche della risposta alle catastrofi e sta tra la gente e vede che cos'è la sofferenza, lo strazio e le ferite che sono inferte alle comunità e alle famiglie, alle persone colpite da queste catastrofi immani, che oggi accadono con frequenza maggiore e con maggiore violenza, credo non possa non trasferire quell'emozione e quella profonda umanità, quella carica di umanità che si respira in quei luoghi.

Abbiamo per questo, credo, scritto dei capitoli nuovi sulla prevenzione e la preparazione. Un capitolo nuovo sulla prevenzione perché quello che noi vogliamo è proteggere i cittadini prevenendo il più possibile, vogliamo che le catastrofi possano essere prevenute e qualora non possano essere prevenute vogliamo che in modo sensibile ne siano ridotti gli effetti.

Vogliamo promuovere anche una cultura di prevenzione. Basti pensare ai piani di gestione del rischio, strumento fondamentale per pianificare una politica di gestione del rischio coerente ed efficiente, così come la creazione del pool volontario di mezzi che gli Stati su base volontaria individuano e mettono a disposizione per le operazioni nell'ambito del meccanismo.

Sono tante le pagine, ma io non mi volevo soffermare sugli aspetti tecnici che tutti noi conosciamo, volevo sottolineare proprio che abbiamo cercato di superare anche quelle che erano alcune perplessità degli Stati, avendo come stella polare la sussidiarietà e la solidarietà. Solidarietà e sussidiarietà che noi ritroviamo in tutto il documento. Per questo ancora grazie e ascolto gli interventi degli altri colleghi oltre al Commissario.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Member of the Commission. − Mr President, at the outset I would like to thank Ms Gardini and all the Members of the European Parliament who have worked tirelessly over the years to shape the legislation presented to you today. The decision you will be taking is about providing better protection for our citizens and for our economies against a clear trend of more frequent and more devastating disasters. It is also about our ability to offer better assistance to disaster victims worldwide.

You are aware that in the last decades we have witnessed a very clear increase in the frequency and intensity of disasters here in Europe. We have lost in 10 years 100 000 of our citizens to summer heat, to floods, to summer and winter storms, and this has also affected significantly our economy with a cumulative cost of over EUR 150 billion.

This is a trend that we are experiencing worldwide. In just the last three years, for the first time in human history, we have damage costs that exceed USD 100 billion a year and we know that this is only a fraction of the costs because what it reflects is the insured damage, and not the damage overall. Here in Europe this summer the floods in the central part of our continent have cost us over EUR 12 billion, and for Germany this has been the highest damage cost on record.

So there is not a day to be lost in acting against this trend and with the new legislation we are taking a leap forward in creating a robust disaster management system for Europe: one that focuses on preparedness and prevention, and one that delivers a pre-planned predictable coordinated response. For the first time in European history, our Member States will accept a legal obligation in the field of preparedness and prevention, and we will set up a voluntary pool of EU assets and experts on standby for immediate deployment should a disaster overwhelm one of our countries or a country overseas.

This legislation responds to a call by Parliament that I have personally heard many times: that we need Europe to be as one in the face of disasters. The European emergency response capacity that you have asked for many times will become a reality with this legislation. We have followed a bottom-up approach, one that is based on voluntary contributions by Member States to the pool and that respects the principle of subsidiarity.

I would like to finish by saying that just weeks ago in the Philippines I saw with my own eyes what it means to have Europe acting as one and I am very proud of this achievement. In the future, implementing the legislation would again require your support and I very much count on it.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Striffler, rapporteure pour avis de la commission du développement. − Monsieur le Président, chers collègues, la proposition de décision sur le mécanisme de protection civile de l'Union renforce clairement le système actuel de coopération européenne dans ce domaine, en vue de réagir beaucoup plus efficacement et plus rapidement aux catastrophes et d'améliorer les actions de prévention et de préparation.

Ces dernières années, la majorité des interventions de la protection civile de l'Union européenne s'est déroulée en dehors de l'Union, principalement dans les pays en voie de développement, qui sont proportionnellement plus touchés par des catastrophes naturelles terribles et de plus en plus fréquentes.

Pourtant, 70 % de l'enveloppe budgétaire ira aux actions de la protection civile à l'intérieur de l'Union européenne et donc seulement 30 % à des actions en dehors de l'Union.

Je regrette donc, tout simplement, que l'accord trouvé concernant la répartition des dotations financières ne soit pas vraiment cohérent avec la réalité et avec notre volonté de prévenir les catastrophes dans les pays en voie de développement.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. − Κύριε Πρόεδρε, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχει αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία και αποτελεί μια ορατή, έμπρακτη και σημαντική έκφραση αλληλεγγύης της ΕΕ προς τους πολίτες της, όπως για παράδειγμα με την ενεργοποίησή του μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Λ’ Άκουιλα της Ιταλίας το 2009. Αλλά και η ενεργοποίηση του μηχανισμού για τρίτες χώρες προσφέρει σημαντική ανακούφιση για την αντιμετώπιση καταστροφών, σαν και αυτές που προκάλεσε ο πρόσφατος τυφώνας Χαϊγιάν στις Φιλιππίνες. Όπως γνωρίζουμε, η πρόληψη των καταστροφών είναι υψίστης σημασίας και κοστίζει στον Ευρωπαίο πολίτη πολύ λιγότερο από την αντιμετώπισή τους.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του μηχανισμού, δεν μπορώ να μην εκφράσω την απογοήτευσή μου για το τελικό ποσό, που ανέρχεται στα 368,42 εκατ. ευρώ για δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, για την επομένη επταετία, μειωμένο σε σχέση με την αρχική πρόταση ύψους 513 εκ. ευρώ. Ωστόσο, το ΕK αναγνωρίζει τις προσπάθειες εξορθολογισμού που καταβάλλουν τα περισσότερα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό και για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της υπάρχουσας ενίσχυσης, η ανάγκη για συνέργια και συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά ταμεία κρίνεται απόλυτα επιτακτική.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu, rapporteur for the opinion. − Mr President, the civil protection mechanism as a fundamental role is a key solidarity-based instrument for a European rapid response to a wide spectrum of crises. Both the opinion of the Committee on Foreign Affairs and our report on the solidarity and mutual defence clauses supported the general approach of the proposal, which consists in transforming the current ad hoc system into pre-planned disaster management while respecting the leading role and primary responsibility of Member States in civil protection.

The Committee on Foreign Affairs welcomed the increased focus on prevention and preparedness and highlighted the importance of shared risk assessment and contingency planning. A need to ensure consistency with the implementation of the solidarity clause is clearly underlined in our document and in the final report we are debating today. A significant point in the Foreign Affairs Committee’s opinion was the need to reach an adequate balance between the imperative of rapid response on the one hand, and coherence of EU external relations on the other.

Finally we appreciate the constructive approach and support of Commissioner Kristalina Georgieva and the representatives of the EEAS.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Hier an diesem civil protection mechanism können die Bürgerinnen und Bürger sehr gut den Mehrwert Europas erkennen. Immer, wenn es Krisen gibt, braucht man Hilfe. Hier muss Europa ein Gesicht bekommen, und Europa muss gemeinsam mit den Mitgliedstaaten helfen.

Für uns in der Fraktion war es wichtig, dass diese ursprüngliche Kompetenz und auch Verpflichtung der Mitgliedstaaten erhalten bleibt, dass primär sie zuständig sind, wenn auf ihrem Staatsgebiet natürliche oder auch sozusagen von Menschenhand gemachte Katastrophen auftreten. Aber trotzdem gibt es immer Situationen, die ein größeres Ausmaß haben, wo es wichtig ist, dass wir zusammenstehen.

Wir haben in Europa bereits Erfahrungen mit diesem Zusammenstehen, mit dieser verbesserten Koordination gemacht, und wir können darauf aufbauen. Es ist nunmehr notwendig, den nächsten Schritt zu machen und auch konkret Geldmittel zur Verfügung zu stellen, was wir ja jetzt gemacht haben. Es stehen nunmehr über 300 Mio. EUR zur Verfügung, und die Aufteilung 70:30 zwischen innereuropäischen und außereuropäischen Krisen macht Sinn.

Es ist auch wichtig, dass wir aus den Erfahrungen lernen, die wir bisher gesammelt haben. Da hat sich gezeigt, dass es einen sehr großen Mehrwert gibt, wenn Europa schnell helfen kann und auch die einzelnen Mitgliedstaaten mit ihren Stärken einspringen können.

Dieses System der Module, das wir geschaffen haben, macht auch Sinn, weil eben Mitgliedstaaten sagen können: Hier ist mein Spezialgebiet, ich stelle das zur Verfügung. Aber die Koordination hat dann von Europa aus direkt zentral zu erfolgen.

Der Sicherheitsmechanismus, der eingebaut ist, sodass Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, ob dieser Einsatz der Module wirklich jetzt zur Anwendung kommt, besänftigt auch alle Subsidiaritätsbedenken, die Mitgliedstaaten haben können. Ich glaube, es ist ein richtiger, logischer Schritt, den wir in diesem Bereich jetzt machen, und ich hoffe, der Mechanismus funktioniert gut. Erste Erfahrungen haben wir bereits mit dem Taifun auf den Philippinen sammeln können.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, eu quero começar por agradecer à relatora, à Comissão Europeia e também às Presidências irlandesa e lituana que fizeram esforços para que este acordo fosse possível e, assim, a partir de janeiro, poderemos já ter a nova legislação em vigor.

A frequência das catástrofes tem vindo a aumentar com prejuízos médios anuais a rondar 0,25 % do PIB mundial. Nos últimos 20 anos, as catástrofes registadas na Europa vitimaram cerca de 90 mil pessoas, afetaram mais de 29 milhões e causaram 211 mil milhões de euros em perdas económicas. São números que merecem a nossa atenção.

Já aqui foi referido o último caso dramático que ocorreu nas Filipinas. Ora, este aumento e gravidade das catástrofes à escala mundial deve-se em parte aos efeitos das alterações climáticas, o que exige também que seja dada uma prioridade às políticas de prevenção.

O Tratado de Lisboa inclui uma cláusula de solidariedade, que estabelece a obrigação de os Estados-Membros se ajudarem mutuamente em caso de catástrofe natural ou de origem humana tanto dentro como fora do território da União.

O acordo que foi alcançado com o Conselho diverge significativamente da proposta mais ambiciosa apresentada pela Comissão Europeia e também daquilo que foi a posição da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, por isso, fica aquém do desejável. Foi, no entanto, o acordo possível, tendo em conta as limitações de tempo e as divergências no seio do Conselho, o que dificultou a negociação e conduziu a uma posição comum pouco ambiciosa.

Gostaria de terminar dizendo que mais vale prevenir, até porque será mais eficaz e mais barato, do que remediar. É essencial reforçar a coordenação, a cooperação e a eficácia da resposta da União Europeia a catástrofes.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Taylor, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the Union’s civil protection mechanism is designed to coordinate relief efforts between Member States in response to requests for assistance. When a Member State is overwhelmed by an emergency – like floods, earthquakes, forest fires – a request for assistance is sent to the Commission’s emergency response centre, which then circulates the request and receives offers of assistance from other Member States and international organisations.

Thankfully, until now, my own country, the United Kingdom, has not needed to call on such assistance, but it has made inquiries, and the opportunity to use this EU assistance is welcomed should it arise in future. Recent weather patterns – particularly, in my region, including increased flooding – suggest that day might unfortunately not be too far away. Only last Thursday, Hull, the city in my constituency where my office is situated, was flooded.

The role of the UK as a contributor of assistance to other Member States and international humanitarian operations means I can clearly see the value of the coordination role of the civil protection mechanism. It allows for efficiency savings and can, hopefully, prevent chaos on the ground where lots of people are trying to do different things at the same time. The improvements negotiated, including increased preparedness planning and the voluntary pooling of civil protection assets, will make for better EU assistance in this area.

A number of problems arose, but in the negotiations we managed to avoid these by: keeping financing levels to a point where moral hazard is avoided; allowing Member States to keep national security information out of preparedness planning documents that are shared with the Commission and other Member States; and making sure that Member States can withdraw from voluntary pools if they themselves are hit by a domestic emergency. The Liberal Group, and Parliament as a whole, should be happy to vote for this legislation.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitoksia esittelijä Elisabetta Gardinille ja muillekin neuvottelijoille hyvästä työstä. Nyt käsillä oleva päätös unionin pelastuspalvelumekanismista tuo selkeitä parannuksia tähän 15 vuotta vanhaan yhteistyömuotoon. Määrärahoja kasvatetaan, mutta ennen kaikkea kiinnitetään enemmän huomiota katastrofien ennaltaehkäisyyn ja pelastustoimiin varautumiseen.

Tämä työ on syytä nähdä myös osana ilmastonmuutokseen varautumista. Esimerkiksi Munich Re -jälleenvakuutusyhtiön mukaan äärisäihin liittyvät vakuutuskorvaukset ovat selvässä kasvussa. Tulvat, myrskyt sekä helteiden ja kuivuuden aiheuttamat ja pahentamat maasto- ja metsäpalot ovat valitettavasti yhä yleisempiä. Esimerkiksi tänä syksynä useat kovat myrskyt ovat koetelleet Pohjois-Eurooppaa ja monia ihmisiä on kuollut. Hyvällä varautumisella hätätilanteisiin voidaan välttää henkilövahinkoja ja minimoida taloudelliset menetykset.

Nyt tehtävä päätös kannustaa jäsenvaltioita myös tunnistamaan teollisuusonnettomuuksien riskit ja toimimaan niiden välttämiseksi. Erityisen tärkeää tämä on kaivos- ja kemianteollisuudessa. Teollisten onnettomuuksien irtipäästämät myrkyt eivät kunnioita valtioiden rajoja, vaan tuulet ja vesistöt kuljettavat niitä maasta toiseen.

Muistissamme on vielä Unkarissa kolme vuotta sitten tapahtunut alumiinitehtaan jätealtaan padon sortuminen, jonka johdosta punainen syövyttävä liete tulvi kahteen kylään. Tämäkin katastrofi olisi kenties voitu ennalta estää, jos jätealtaiden patojen tarkastus olisi ollut pätevissä käsissä.

Myös tämä esimerkki valaisee sitä, että suuronnettomuuksien estäminen ja tuhojen minimointi ei ole vain pelastuspalvelujen asia, vaan siihen liittyy myös esimerkiksi kemiantehtaiden ja kaivosteollisuuden laitosten lupien myöntäminen ja tarkastus. Hyvät kollegat, mietintö ansaitsee täyden tukemme.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, for ECR-Gruppen. – Fru formand! Kommissær! EU's civilbeskyttelsesordning spiller en central rolle i tilfælde af større grænseoverskridende humanitære katastrofer og nødsituationer. Grænseoverskridende problemer kræver selvfølgelig grænseoverskridende løsninger, og her giver det god mening, at EU kan koordinere og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne, når det er påkrævet.

Jeg kommer faktisk fra et område, der netop er blevet hårdt ramt af stormen. Men jeg kommer også fra en stat, der ligesom en del andre EU-medlemsstater allerede for længe siden har indgået vigtige bilaterale aftaler med sine nabolande om at dele viden, udstyr og akut hjælp i nødsituationer. Civilbeskyttelse er primært et nationalt emne, da behov og udfordringer er vidt forskellige fra stat til stat. Problemet er, at forslaget om en fordobling af ordningens budget for de næste syv år er - for os - uacceptabelt højt! I en tid med slunkne statskasser og en historisk reduktion af EU-budgettet stemmer dette forslag ikke helt overens med virkelighedens verden. Landene er nødt til at lære at klare sig selv uden en stor forøgelse af EU-budgettet. Men tak for hjælpen og tak for Deres indsats!

 
  
MPphoto
 

  Alda Sousa, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, creio que este texto ficou um pouco aquém das expectativas, na medida em que, em matéria de prevenção, não conseguiu ir tão longe como seria desejável. É evidente que o acordo conseguido tem aspetos muito positivos porque alarga o âmbito da proteção civil não apenas às catástrofes que afetam diretamente os seres humanos, como também às que afetam o ambiente ou os aspetos patrimoniais. Por outro lado, respeita o princípio da subsidiariedade, ou seja, só a pedido de um Estado-Membro é que será possível que haja uma intervenção deste mecanismo. Portanto, não é, digamos, nenhum mecanismo que intervenha contra a vontade dos Estados-Membros e, por isso, pode, desse ponto de vista, ser um importante instrumento de solidariedade. Na realidade, nós temos vindo a assistir a um aumento grande de catástrofes ditas naturais, mas que têm muito mais a ver com as alterações climáticas e com a forma como o capitalismo é predador do ambiente e do seu efeito no ambiente e nos seres humanos, do efeito dessa voracidade do capitalismo, mas o que é certo é que, quando existem essas catástrofes, é importante que haja uma resposta urgente e eficaz às populações atingidas e, desse ponto de vista, eu penso que este acordo significa um passo em frente. Desejamos que não haja aqui nenhuma intenção de que possam vir a ser utilizados para fins militares mas, por outro lado, achamos que fica muito aquém do desejado em matéria de prevenção.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD Nový mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany zlučujúci do jedného dokumentu doterajšie dva právne nástroje Spoločenstva vytvára predpoklad pre zjednodušenie pravidiel a mechanizmov aktivácie a poskytovania pomoci Únie.

Pohotovejšou reakciou na mimoriadne udalosti sa zvýši aj účinnosť podporného zásahu Únie pri zmierňovaní a eliminovaní následkov rôznych katastrof. Členské štáty preto vítajú vytvorenie strediska reakcie na núdzové situácie, ktoré bude v záujme čo najrýchlejšej a najefektívnejšej reakcie fungovať v nepretržitej službe.

Treba si však uvedomiť, že akákoľvek pomoc prichádzajúca od Únie bude slúžiť len ako doplnková intervencia podliehajúca riadeniu a koordinácii lokálnych autorít oprávnených organizovať život miestneho obyvateľstva v týchto mimoriadnych situáciách. A tomu, myslím si, treba organizáciu našej práce dôsledne prispôsobiť.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Katastrophenschutz unterliegt, wie die Katastrophen selber auch, regionalen Eigenheiten. Daher begrüße ich den Vorschlag, die alleinige Verantwortung bei den Mitgliedstaaten zu belassen und lediglich die Koordination mittels der EU zu verbessern. Ebenso sinnvoll ist das vermehrte Augenmerk auf die Prävention, also vorbeugen statt abwehren. Effiziente Risikomanagementpläne werden für den Lernprozess ausgetauscht, auch das ist zu begrüßen. Das ist genau der Modus, den ich mir in der EU häufiger wünschen würde: Lernen von Erfolg statt durch Zwang.

Die Ansätze von Pooling bedürfen genauerer Überlegung. Sicher muss dabei sein, dass die Anzahl den Bedarf bei mehreren gleichzeitigen Katastrophenherden auch decken kann. Insbesondere nationale Vorbehalte von zur Verfügung gestellten Personalressourcen, welche ich an sich ja befürworte, könnten sonst zu gefährlichen Engpässen führen. Das Pooling ist also eine bewährte Maßnahme, um die Kosten teurer Instrumente bei gleicher Effizienz zu senken. Es bleibt nur zu hoffen, dass wir diese Instrumente möglichst wenig einsetzen müssen.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). - Madame la Présidente, c'est vrai que ces catastrophes naturelles se multiplient dans le monde entier et les évolutions climatiques elles ne feront qu'aggraver les risques dans les années à venir. Ces désastres, qui sont soit d'origine humaine soit d'origine naturelle, ont un bilan humain et économique considérable. En France, on estime que ces catastrophes naturelles ont fait près de 15 500 victimes et engendré des coûts de près de 30 milliards d'euros en dix ans.

Ce mécanisme européen de protection civile devait absolument être simplifié; c'était urgent. Nous avons besoin d'avoir un mécanisme qui soit plus ambitieux, plus réactif, car, face à ces situations d'urgence, l'Union européenne ne peut pas se permettre d'improviser, et les premières réticences du Conseil en étaient d'autant plus incompréhensibles. On renforce donc la coopération et la coordination entre les États membres. Enfin, ai-je envie de dire, parce que, depuis le rapport Barnier, qui date de 2006, nous avons attendu pas mal d'années avant d'avoir ce projet ambitieux.

Alors, oui, nous avons un centre de réaction d'urgence – c'était important –, accompagné d'une réelle capacité européenne de réaction. C'est un pas important vers la mutualisation des moyens et c'est un exemple de mesure concrète à travers laquelle l'Europe peut apporter sa vraie valeur ajoutée.

La coopération en matière de protection civile reçoit un soutien massif de la population puisque 82 % des Européens interrogés estimaient qu'une action coordonnée en cas de catastrophe serait plus efficace qu'une action isolée des États membres. C'est donc bien une Europe pragmatique et protectrice au service de ses citoyens.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Tisztelt Georgieva Biztos Asszony! A mostani javaslat bizonyítja, hogy tanultunk az elmúlt évek szomorú tapasztalataiból. Mi, magyarok átéltük az ajkai vörösiszap-tározó tragédiáját, amely Magyarország történetének legsúlyosabb ipari katasztrófája volt, vagy a romániai nagybányai ciánkatasztrófa magyarországi következményeit. Kulcsfontosságú ezért, hogy az uniós katasztrófavédelmi rendszer hiányosságait orvosoljuk. Egyetértek és támogatom, hogy a tagállamok közöljék az Európai Bizottsággal katasztrófavédelmi és elhárítási kapacitásaikat a jobb fellépés érdekében. Pozitívnak tartom az Európai vészhelyzet-reagálási Központ felállítását is, ugyanakkor változatlanul megoldatlan, hogy ipari katasztrófák esetében sem az Európai Szolidaritási Alap, sem a humanitárius alap nem képes kellő segítségnyújtásra.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD). - Madam President, the civil protection mechanism means in effect civil protection money, but the European Union does not have any money; it belongs to the nation states. What the EU is doing is taking money from Member States and then handing it back, repackaged as the European Union. This is taking with one hand and giving with the other. It is little more than kidology. This is a desperate effort to get the citizens of Europe to love the European Union at a time when its popularity has hit rock bottom.

I am not opposed to helping out people who need help in times of natural disasters – fires, floods and earthquakes can completely wreck societies. We have seen this recently in the Philippines, where the aid has come in. Look at what the British have done: the UK Government has given GBP 60 million, provided planes, helicopters and ships, and the British people have provided GBP 70 million in donations. So this is proof that we already give aid when natural disasters occur. What we do not have to do is to filter it through the European Union for the EU to use as propaganda.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es hat immer Naturkatastrophen gegeben, es wird auch demnächst Naturkatastrophen geben. Mein Wahlkreis wurde im Sommer von der größten Flutkatastrophe betroffen, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Deswegen ist es wichtig, dass die europäische Solidarität hier greift und hier in verschiedenen Formen wirkt.

Die Revision der bestehenden Regelung ist eine gute Chance, mehr Effizienz in die Arbeit zu bekommen. Denn gerade hier – das hat die Entwicklung in den letzten Monaten ja gezeigt – haben wir noch Nachholbedarf. Ich unterstütze also sehr, dass das europäische Notfall-Abwehrzentrum geschaffen wird. Denn hier ist noch ein Mangel. Die Zusammenarbeit der Regionen untereinander, das ist ein Punkt, der unbedingt verbessert werden muss. Wir haben das bei der Flutkatastrophe erlebt. Denn wenn am Oberlauf des Flusses alle Notfallmaßnahmen, die dort vorhanden sind, genutzt worden wären, wäre der Schaden am Unterlauf viel geringer gewesen. Hier kann europäisch gehandelt werden.

Auch der Ansatz, dass man sagt, Strukturfonds in der Agrarpolitik können in der Prävention mit eingesetzt werden zur Vermeidung von Naturkatastrophen oder deren Schäden – auch das ist der richtige Ansatz.

Aber einen Mangel muss ich noch mal ansprechen: Wie lange hat es denn gedauert, bis aus dem Katastrophenfonds das Geld geflossen ist? Wir haben also viel zu lange gebraucht. Und wenn ich jetzt sehe, wie meine Unternehmen leiden, weil einfach die Genehmigung von der Kommission noch nicht erteilt wurde, dass das Geld eingesetzt werden kann, dann müssen wir effizienter und viel schneller handeln, um hier eine bessere Koordinierung hinzukriegen und nicht Unternehmen durch bürokratische Hürden in den Ruin zu treiben.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Recentul taifun, care a provocat un dezastru de largi proporții în Filipine, este un memento tragic al incidenței crescute a fenomenelor meteo extreme cauzate de schimbările climatice. Condițiile meteo extreme vor provoca în viitor tot mai multe astfel de situații cu efecte devastatoare. Deși avem certitudinea că aceste fenomene vor crește în frecvență și în intensitate, nu putem prezice momentele când ele vor avea loc. Tocmai de aceea, este cu atât mai important să fim pregătiți pentru astfel de situații, pentru a reuși să reacționăm rapid și eficient, iar mecanismul de protecție civilă al Uniunii ne va ajuta în acest sens.

Acordul care a fost negociat cu Consiliul va îmbunătăți considerabil mecanismul actual, va asigura o mai bună estimare a riscului, o conștientizare publică sporită, coordonare și comunicare îmbunătățite, capacitate operațională crescută. Nu vorbim, deci, doar despre pași firavi sau de progres superficial în direcția cea mai bună. Vorbim de îmbunătățiri reale, bazate pe o solidaritate europeană consolidată, iar ele pot ajuta cu adevărat la salvarea de vieți omenești.

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). - Gospođo predsjedavajuća, prirodne i druge katastrofe ne poznaju državne granice, pa tako i obrana od njih treba imati zajedničku dimenziju. Nažalost, posljednjih nekoliko godina svjedoci smo da su posljedice katastrofa sve veće, a za proračun za mehanizam civilne zaštite nažalost manje je novca, i to 368 milijuna eura.

Hrvatska, iz koje dolazim, je zemlja koja zbog svog geografskog položaja pati i od srednje-europskih poplava i od mediteranskih požara. Stoga sam svjesna da je jako važno imati iskusnu službu zaštite i spašavanja, kakvu imamo, koja je obučena za djelovanje u svim uvjetima, a također spremna pomoći i drugim državama članicama, i koje nisu članice, susjedne države, kada se, recimo, radi o požaru pa je tako bilo da su naši iskusni piloti pomagali u Portugalu, Grčkoj, Izraelu, u susjednoj Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Unatoč rezervama oko smanjenja proračuna, podržavam ovu odluku i posebno podržavam dio oko povećanja sredstava za prekograničnu suradnju jer će to pomoći susjednim zemljama Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) - Mimoriadne udalosti už nie sú v dnešnej dobe ničím výnimočným. Stretávame sa s nimi pomaly každý deň a sme svedkami toho, ako ovplyvňujú životy mnohým ľuďom.

Podporujem správu, lebo si myslím, že je to dobrá správa, ktorá svojim obsahom môže výrazne pomôcť k zvýšeniu bezpečnosti všetkých občanov Európskej únie v krízových situáciách, pretože nie iba šťastie, ale dostatočná pripravenosť môže zachrániť životy tisíckam ľudí.

Oceňujem, že dochádza k spojeniu mechanizmov v oblasti civilnej ochrany s finančným nástrojom a v niektorých jej častiach dochádza aj k zjednodušeniu postupov na aktiváciu mechanizmu. Keďže sa často stretávame s tým, že schopnosť pomôcť občanom postihnutým katastrofou presahuje možnosti príslušnej krajiny, privítala by som flexibilnejšie prepojenie mechanizmu v oblasti civilnej ochrany s fondom solidarity Európskej únie.

Od mechanizmu taktiež očakávam, že v oblasti civilnej ochrany sa bude postupne zlepšovať účinnosť systémov prevencie a prípravy na všetky druhy katastrof, nielen v rámci Únie, ale aj mimo nej.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, navrhovatel Výboru pro regionální rozvoj. − Paní předsedající, paní komisařko, jak všichni víme, zásadní změnou nového návrhu je sloučení tzv. přepracovaného znění mechanismu civilní ochrany Unie a finančního nástroje pro civilní ochranu z roku 2007 do jediného právního aktu. Na projednání tohoto návrhu a na hlasování o něm je opravdu nejvyšší čas, protože je žádoucí jej schválit do konce letošního roku, kdy uplyne doba platnosti finančního nástroje.

Pozměněný návrh Evropské komise si klade za cíl zjednodušit existující procedury pro sdílení a spolufinancování dopravy a zavést zjednodušená pravidla pro aktivaci mechanismu civilní ochrany v případě mimořádných událostí ve třetích zemích, čímž se výrazně sníží administrativní zátěž Evropské komise i členských států. To je určitě cesta kupředu.

Z pohledu Výboru pro regionální rozvoj bych ještě rád připomněl, že základní zásadou civilní ochrany by mělo být řešení problémů na nejnižší možné úrovni. V tomto ohledu nesmíme zapomínat na příslušné orgány veřejné správy, včetně regionálních a místních orgánů, které mají k řešení problémů nejblíže.

 
  
 

Διαδικασία "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Doamnă președintă, doamnă comisar, consider foarte importantă implicarea autorităților locale și regionale în acțiuni de asistență de urgență și în operațiuni de protecție civilă. În același timp, regiunile transfrontaliere trebuie să își intensifice cooperarea în vederea coordonării acțiunilor de intervenție comune.

Uniformizarea codurilor pentru situații de urgență la nivelul tuturor statelor membre prin noul mecanism contribuie semnificativ la detectarea rapidă și avertizarea timpurie în caz de dezastre și va permite măsuri de prevenire și intervenție comune. Creșterea mobilității în situații de urgență, prin crearea unui sistem de rute alternative de transport, poate îmbunătăți accesul asistenței de urgență, în special în zone îndepărtate sau unde accesul este limitat. Modulele de intervenție la fața locului, cu sprijinul echipelor de voluntari, în zonele mai puțin populate au demonstrat o capacitate de răspuns rapid în domeniul protecției civile. Pregătirea și coordonarea acțiunilor voluntare de către echipe de experți contribuie la creșterea capacității de intervenție.

O felicit pe raportoare pentru excelenta muncă efectuată.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, Senhora Comissária, na pressa de lhe fazer o telhado, e que telhado, a casa corre o risco de ver esquecidos os alicerces. A prevenção assume uma importância fulcral na proteção contra catástrofes, a Comissão Europeia reconhece-o na sua proposta, refere até a resolução do Parlamento Europeu de setembro de 2010, de que fui relator, sobre uma abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes naturais e provocadas pelo homem, mas é incapaz, aliás, como este relatório, de levar por diante todas as recomendações ali contidas.

Destaco a necessidade de criação de um quadro apropriado ao financiamento da prevenção de catástrofes, a correção de situações indutoras do risco em domínios como o ordenamento florestal, a proteção e defesa da orla costeira, a recuperação e proteção de bacias hidrográficas, a proteção e remodelação de zonas habitadas em zonas particularmente vulneráveis a determinadas tipologias de catástrofe, entre outros, quase tudo está por fazer neste domínio. A jusante da prevenção, aguardamos também a revisão do regulamento do fundo de solidariedade que permita uma mobilização mais flexível e atempada.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία"catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Member of the Commission. − Madam President, I wish to thank Members very much for all the comments made. Let me make four points: firstly, for this legislation we are harnessing the will of our citizens. It is very important to stress that nine out of ten Europeans have told us that they want us to stand together in the face of growing threats that affect their lives, their livelihoods and their property.

Secondly, we are setting up solidarity where it makes sense, and where we can do more for our people. 90% of disasters are local, and there the solidarity mechanism has no direct role to play, but for the 10% of disasters that overwhelm either our countries or a third country, this solidarity makes a huge difference: fewer people die and there is less damage. We are also harnessing solidarity between civil protection forces themselves, because when our teams train together, work together and deploy together they are much more effective.

Indeed, let me stress that we are harnessing the solidarity of the Solidarity Fund, as we have worked together to make sure that the Solidarity Fund and the Civil Protection Mechanism can effectively be deployed with simplified decision-making for Solidarity Fund deployment.

Thirdly, this is about respect for solidarity. We have built this proposal to be a bottom-up system, not a top-down one, and I am very grateful to those who have recognised that we have done a good job together with Parliament and the Member States on that point.

Last but not least, my fourth point is that this is about cost effectiveness. It is about creating a culture of preparedness and prevention which we so much need for a future where inevitably, because of climate change, this is going to be one of more frequent and devastating disasters.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti, al Commissario, credo che oggi qui parliamo davvero di una cosa importante, perché parliamo di solidarietà, parliamo di spirito europeo, parliamo di cittadini che già oggi chiedono più Europa e, ribadisco, è una cosa che non avviene di questi tempi molto spesso, ma già parliamo di una protezione civile europea che funziona.

In questi giorni nel mio paese, a Venezia in particolare, è cominciata ieri e ci sarà per quattro giorni, è in pieno svolgimento un'esercitazione europea alla quale partecipano squadre di diversi paesi, del Regno Unito, dell'Austria, dell'Estonia, dell'Ungheria e, ovviamente, dell'Italia.

Allora, noi parliamo di un meccanismo europeo che già funziona, che vogliamo, proprio sulla base dell'esperienza maturata, rendere ancora più efficiente e non è tanto importante i soldi che sono stati messi – che sono ancora pochi, pochissimi, perché se apriamo il capitolo prevenzione, lì dobbiamo metterci miliardi – ma noi sappiamo comunque che prevenire costa molto meno che intervenire dopo, a catastrofe avvenuta.

Vorrei chiudere con una cosa: nel fine settimana sono stata alla 16a giornata del volontariato della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, è la regione italiana dove è nato il meccanismo di protezione civile italiano che nel mondo è conosciuto. Era presente anche il commissario di allora, l'on. Giuseppe Zamberletti.

Io vi garantisco che se foste stati lì avreste capito di cosa parliamo, perché noi parliamo di una comunità che a distanza di quarant'anni da quel terribile terremoto ancora si è stretta con commozione in questa giornata dove, in una regione di soli 1 200 000 abitanti, i volontari hanno dato – e lo abbiamo quantificato – negli ultimi dieci anni un valore in lavoro volontario che può essere quantificato in 200 milioni di euro.

Credo che in questo stia il senso della protezione civile, il senso di appartenere ad una comunità, il senso di solidarietà, il senso di poter guardare al futuro e restituire una società e una comunità e un territorio più resiliente ai nostri figli e alle generazioni che verranno dopo di noi. In questo, credo, è racchiuso tutto il senso positivo e migliore che può avere l'Unione europea.

Di questo ancora vi ringrazio e, credetemi, il voto di oggi sembrerà un voto piccolo, ma invece è un passo molto importante. Credo che la giornata di oggi sia una giornata da ricordare e ringrazio ancora una volta il Commissario Kristalina Georgieva per tutto quello che ha fatto e la passione, la grande passione che ha messo, il cuore.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. Unijny mechanizm ochrony ludności jest niezwykle cennym instrumentem, który należy postrzegać przede wszystkim jako wyraz solidarności krajów i społeczeństw Europy z ludnością dotkniętą klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Warto podkreślić, że mechanizm ten nie ogranicza się jedynie do ochrony ludzi, ale dba też o środowisko naturalne czy dobra kultury. Sytuacje wyjątkowe udowadniają nie tylko potrzebę solidarności i wyjścia naprzeciw potrzebom ludzi, których życie i mienie są zagrożone. W takich sytuacjach konieczne jest szybkie i skoordynowane działanie, pozwalające zminimalizować straty.

Cieszy mnie, że unijny mechanizm ochrony ludności w swym nowym kształcie będzie mógł inwestować w podnoszenie efektywności reagowania w przypadku katastrof. Kryzys humanitarny spowodowany przejściem tajfunu Haiyan przez Filipiny w listopadzie br. udowodnił, jak ważna jest koordynacja reagowania w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz dostarczania środków na odbudowę i rozwój. Nowy mechanizm ma szansę połączyć te dwa działania, tak aby za szybką, doraźną pomocą dla ludności szła realna odbudowa, dająca poczucie pewności i wsparcia, a zarazem redukująca zagrożenia związane z nieładem, ryzykiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych czy zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego. Jeżeli UE pragnie być postrzegana w świecie jako realny partner i promotor dobrobytu, to powinna polegać właśnie na tego typu mechanizmach w umacnianiu swego pozytywnego wizerunku.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. Pone Pirmininke Pastaraisiais metais pastebėtas žymiai padidėjęs stichinių nelaimių skaičius bei jų dydis. Tokie reiškiniai ateityje bus greičiausiai netgi staigesni ir sudėtingesni, o po jų seks ilgiau juntamos pasekmės. Todėl atsirado skubus koordinavimo ir perėjimo prie efektyvaus Europos nelaimių ir katastrofų valdymo mechanizmo, kuris remtųsi integruotu metodu, poreikis. ES turėtų remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus, susijusius su civilinės saugos sritimi, siekiant pagerinti stichinių nelaimių prevencijos sistemų efektyvumą. Reikalingas glaudesnis regionų, miestų ir savivaldybių dalyvavimas, nes jų vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį kritinių situacijų prevencijos ir reagavimo metu. Dėl to negalime jų ignoruoti. Reikėtų priminti, kad pagrindinis civilinės saugos principas tūrėtų būti problemų sprendimas kuo žemesniu lygmeniu. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas regionams, esantiems prie išorinių ES sienų ir labiausiai nutolusiems, nes ten yra aukšta stichinių nelaimių rizika, kad ir atominių elektrinių gedimai, o intervencijos šiuose regionuose yra daug sudėtingesnes ir dažnai reikalauja trečiųjų šalių pagalbos. Taip pat reikia atsižvelgti į poreikį greitai ir lanksčiai suteikti paramą tuo atveju, kai nelaimių mastas viršija nukentėjusios valstybės narės arba jos regionų ar vietos administracijos valdžios institucijų reagavimo pajėgumus. Taigi, turint omenyje ES fondus reikia veiksmingiau susieti Civilinės saugos mechanizmą su Solidarumo fondu.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 και επαναλαμβάνεται στις 11.30).

 

7. Omröstning
Anföranden på video
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Pasamos ahora al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

¿Desea intervenir, señora Hassi? Tiene usted la palabra.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Mr President, on the order of votes today the list contains the resolution determining criteria when recovered paper ceases to be waste. This is a Rule 88 procedure, which means that a qualified majority is needed for a Parliament decision. I do not therefore think it right that it be placed as the last item on the voting list. It should be placed after the other legislative votes, which means it should be placed after the Groote report on back-loading. I propose that the resolution on the end-of-waste criteria for paper is voted after the Groote report.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − ¿Hay alguna objeción a la solicitud de la señora Hassi?

(El Parlamento aprueba la solicitud)

 

7.1. Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (omröstning)

7.2. Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (omröstning)

7.3. Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (omröstning)

7.4. Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (omröstning)

7.5. ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (omröstning)

7.6. Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (omröstning)

7.7. Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (omröstning)

7.8. Import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (omröstning)

7.9. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Elfenbenskusten: protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (omröstning)

7.10. Import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (omröstning)

7.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (omröstning)

7.12. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (omröstning)

7.13. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (omröstning)

7.14. Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (omröstning)

7.15. Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (omröstning)

7.16. EU:s rymdindustripolitik (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (omröstning)

7.17. Molnbaserade datortjänster (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (omröstning)

7.18. Bedömningsrapporten avseende Berec (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (omröstning)

7.19. Den gemensamma fiskeripolitiken (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (omröstning)

7.20. Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (omröstning)

7.21. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (omröstning)
 

- Antes de la votación del proyecto de Resolución legislativa:

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). - Mr President, on the basis of Rule 57(2), I would like the final vote for the legislative resolution to be postponed and the issues referred to the committee to start negotiations for a first-reading agreement.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, yo, en nombre de mi Grupo, pido que se vote a continuación el proyecto de Resolución legislativa. La mayoría de los grupos políticos de este Parlamento ha firmado un compromiso que tiene —como se ha visto— el apoyo de la mayoría de la Cámara y, por tanto, no creo que haya que retrasar la votación final.

Ayer el ponente boicoteó el compromiso, pero hoy ha perdido. Por tanto, pido que se vote a favor del compromiso, puesto que el ponente se ha opuesto a un compromiso que tuvo la mayoría de votos en la Comisión de Pesca. Así pues, pido que se vote ahora el proyecto de Resolución legislativa.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente.- De todas formas, señora Fraga, de acuerdo con el Reglamento, la propuesta del señor Arsenis debe someterse a votación. Procedemos a la votación.

(El Parlamento rechaza la propuesta de devolución a la comisión)

 

7.22. Civilskyddsmekanismen (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (omröstning)

7.23. Bostadslåneavtal (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (omröstning)

7.24. Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (omröstning)
 

- Antes de la votación del proyecto de Resolución legislativa:

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, on the basis of Rule 57(2), I would request that we do not take the vote on the legislative resolution and that instead it is referred back to committee and that, on the basis of the mandate of the votes in this plenary, we first engage in trilogue negotiations with the Council and Commission to try to have a first-reading agreement.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente.- Procedemos a la votación de la propuesta del señor Murphy.

(El Parlamento aprueba la propuesta de devolución a comisión)

 

7.25. Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (omröstning)

7.26. Fastställande av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall (omröstning)
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I rise really to help you in your task. Colleagues, it is the back page, the last page of our voting list we are now voting on. I am not sure if everybody is clear on that.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente.- Interrumpimos el turno de votaciones para dar paso a la sesión solemne.

(La sesión, suspendida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

8. Högtidligt möte - Mali
Anföranden på video
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist uns eine große Ehre, Herrn Präsident Keïta hier im Plenarsaal des Europäischen Parlaments begrüßen zu dürfen. Ihr Land, Mali, ist für uns ein besonders wichtiges Land. Die dramatischen Ereignisse der letzten Zeit haben wir aufmerksam verfolgt. Die Ereignisse haben Terror und Elend über die Bevölkerung Malis gebracht und die Sicherheit – nicht nur im Lande selbst, sondern in der gesamten Region – erschüttert.

Diese tiefe Krise hat uns allen, meine Damen und Herren, vor Augen geführt, dass Europa und die Sahelzone schicksalhaft miteinander verflochten sind und dass Europa angesichts der Geschehnisse in der Sahelzone und in Mali nicht untätig bleiben darf. Erleichtert stellen wir fest, dass die schlimmsten Schrecken zunächst hinter uns liegen. Dank der militärischen Intervention, die gemeinsam von den internationalen und den malischen Streitkräften geführt wurde, dank des Engagements der Übergangsregierung in Ihrem Land, dank der internationalen Gemeinschaft und vor allem dank Ihres Einsatzes, Herr Präsident, befindet sich das Land nun auf dem Weg, den demokratischen Rechtsstaat wiederherzustellen. Seit Beginn dieses Jahres hat Mali Schritt für Schritt den Fahrplan für den Übergang, wie dieser Titel so schön heißt, umgesetzt.

Das Abkommen vom Juli bei den Friedensverhandlungen in Burkina Faso war ein entscheidender Schritt im Friedensprozess und ebnete den Weg für die Präsidentschaftswahl, die Sie, Herr Präsident Keïta, deutlich für sich entschieden haben. Darin zeigt sich das Vertrauen, das Ihnen das malische Volk – ungeachtet der offensichtlichen gesellschaftlichen Schwierigkeiten, die es zwischen den unterschiedlichen Ethnien und Kulturen immer noch gibt – entgegengebracht hat. Das malische Volk hat Ihnen ein Mandat erteilt, Ihr Land in eine stabile, friedliche und demokratische Zukunft zu führen.

Wir haben gerade darüber gesprochen, Herr Präsident: All den bewaffneten Gruppen, die gegen die Einheit der malischen Völker agieren und Hass und Intoleranz im Land und in der Region verbreiten, sagen wir: Drohungen, die sich gegen die Sicherheit des Landes und gegen eine von Wohlstand geprägte Zukunft Malis und der gesamten Sahelzone richten, werden sicher am entschlossenen Widerstand der Demokratien scheitern, und zwar der Demokratie in Ihrem Land und der Demokratien in der internationalen Staatengemeinschaft. Ein Erfolg für Ihr Land bedeutet zugleich einen Erfolg für den gesamten Sahel, bedeutet einen Erfolg für Afrika und bedeutet einen Erfolg für Europa. Seien Sie deshalb versichert, Herr Präsident, das Europäische Parlament steht an Ihrer Seite!

Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Es ist ein denkwürdiger Tag. Heute vor einem Jahr, am 10. Dezember 2012, hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten. Heute, am 10. Dezember 2013, wird Nelson Mandela, einer der großen afrikanischen Staatsmänner, einer der großen Männer des 20. und des 21. Jahrhunderts in einem Staatsakt in Südafrika gewürdigt. Wir beide haben, bevor wir hierhergekommen sind, darüber gesprochen, wie wichtig zugleich Ihre Botschaft heute ist. Ihre Präsenz an diesem Tag hier bei uns zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika über den Tag hinaus geprägt sein soll. Und ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie eben in unserem bilateralen Gespräch darauf hingewiesen haben, dass die Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa geprägt sein sollte vom Geist Nelson Mandelas. In diesem Sinne, Herr Präsident Keïta, gebe ich Ihnen das Wort, das Europäische Parlament mit Ihrer Rede zu beehren.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Ibrahim Boubacar Keïta, Président du Mali. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents des commissions parlementaires, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, distingués invités, le 5 décembre 2013, Nelson Rolihlahla Mandela, un géant de l'Afrique, un homme universel, une grande âme, un dirigeant épris de paix et de justice pour tous les humains, je pourrais continuer les dithyrambes, nous a quittés pour entrer dans la vie éternelle.

Je voudrais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence pour honorer la mémoire du père de l'Afrique du Sud nouvelle, de la nation arc-en-ciel, dont l'avènement a été l'objet central de son combat.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie.

Puisse le Seigneur tout-puissant l'accueillir en son royaume et lui accorder sa grâce et sa miséricorde!

Mesdames et Messieurs,

C'est un honneur et tout un symbole pour moi de m'adresser à vous, au cours de cette cérémonie, cette séance plénière solennelle, en ce mardi 10 décembre 2013, journée de célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour partager avec vous quelques réflexions sur ma vision du devenir de mon pays et sur la coopération entre mon pays et l'Europe.

Mesdames et Messieurs,

D'emblée, il me plaît de vous remercier pour toutes les initiatives que vous avez prises en faveur du redressement du Mali. Cet engagement constant est le témoignage le plus éclatant de l'esprit de solidarité qui innerve les institutions européennes et qui est la marque distinctive de l'Europe, en tant qu'acteur mondial de premier plan qui porte des valeurs universelles partagées avec l'ensemble des nations de notre planète.

Ce n'est pas un hasard si l'Union européenne s'est vu décerner, il y a tout juste un an, le prix Nobel de la paix. C'est en quelque sorte la reconnaissance de son attachement à la paix mondiale, sans laquelle il n'y a pas d'avenir pour l'homme.

Mesdames et Messieurs,

En rendant visite à votre très prestigieuse institution, je viens, en devoir de reconnaissance, remercier l'Europe et les peuples que vous représentez.

Mesdames et Messieurs,

L'Europe est un partenaire historique unique qui, depuis plus de 40 ans, se trouve aux côtés du Mali. Songez que nous étions ensemble déjà quand il y avait les EAMA, les dix-huit États africains et malgaches associés, et, plus tard, quand fut signé l'accord de Georgetown, en 1975, nous étions encore ensemble. Tout au long de ces deux étapes, curieux hasard de l'histoire, ces sont des Maliens qui ont eu à diriger les deux institutions. Pour les EAMA, dix-huit États africains et malgaches associés, M. Seydou Djim Sylla, hommage lui soit rendu, était le Secrétaire général. Quant aux ACP, ce fut M. Tiéoulé Konaté qui, hélas n'est plus, qui présida à leur démarrage.

Ce partenariat doit être renforcé dans tous les domaines afin d'arrimer l'un à l'autre, de manière irréversible, nos deux continents. Les nombreuses réalisations à l'actif du Fonds européen de développement, puis de la communauté économique européenne témoignent de la densité et de la profondeur de la coopération entre mon pays et l'Europe.

Avec l'Union européenne, nous avons une coopération multimensionnelle exceptionnelle qui se traduit par la réalisation de programmes d'infrastructures, de formation, d'assistance institutionnelle et budgétaire, et d'interventions dans tous les secteurs du développement: éducation, santé, sécurité, environnement, gouvernance, démocratie et droits de l'homme.

Depuis cette année, il existe une coopération forte et très utile dans le domaine de la formation de nos soldats dans le cadre de la mission de formation de l'Union européenne. Cette coopération s'est déja matérialisée par la formation de trois bataillons des forces armées maliennes, qui sont désormais opérationnels sur le terrain. Un quatrième bataillon est en formation et cela est très heureux. Ces soldats sont les pionniers de la nouvelle armée malienne républicaine, respectueuse des droits de l'homme, animée d'un esprit patriotique supérieur et totalement dédiée à la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali.

Je dois marquer la gratitude de l'ensemble du peuple malien pour tous les efforts déployés par l'Union européenne en vue de permettre au Mali de renouer avec le processus démocratique. Tous les Maliens ont pu apprécier à sa juste valeur le rôle joué par la mission des observateurs de l'Union européenne, conduite par un ami de l'Afrique et du Mali, je voudrais nommer Louis Michel, durant l'élection présidentielle, en juillet et en août 2013, et son engagement sans faille, en votre nom également, à nos côtés pour les élections législatives du 24 novembre et bientôt du 15 décembre 2013, en ce qui concerne le deuxième tour.

Mesdames et Messieurs,

Au cours de la décennie écoulée, le Mali a été le théâtre d'une dégradation structurelle dans tous les domaines de l'activité humaine. Cette détérioration sociale globale s'est traduite par la création dans le nord du pays de sanctuaires où des groupes djihadistes, terroristes et criminels ont pu mener, sans craintes majeures, leurs activités illicites.

Le Mali est devenu l'épicentre de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel qui s'est lui-même transformé en un océan d'insécurité, s'étendant de l'Atlantique à la mer Rouge, où la criminalité transfrontalière a prospéré sur le terreau de la pauvreté et de l'obscurantisme. La misère économique a entraîné le désespoir chez les jeunes de la région. Ceux-ci sont ainsi devenus des proies faciles pour les terroristes et les djihadistes, qui ont réussi à les embrigader dans des aventures destructrices où la vie humaine n'a plus de valeur, où l'individu devient le principal ennemi de sa propre famille, de sa patrie et de sa société. Le Sahel est devenu un marché d'armes à ciel ouvert, où tous les acteurs non étatiques peuvent s'approvisionner librement et facilement. Le sous-développement et la pauvreté constituent donc le terreau sur lequel prospère l'insécurité. La criminalité transfrontalière menace la paix et la sécurité des États de la région. Or, sans paix et sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. Et vice-versa, sans développement il ne peut y avoir la paix et la sécurité.

Le Sahel est désormais au cœur des préoccupations mondiales. C'est heureux que l'Union européenne ait pris la pleine mesure des enjeux fondamentaux auxquels cette zone est confrontée et qu'elle ait adopté plusieurs initiatives, dont la stratégie pour le Sahel dans laquelle le Mali occupe une place centrale.

Élaborée par le Service européen pour l'action extérieure et adoptée par le Conseil des affaires étrangères, le 21 mars 2011, cette initiative majeure de l'Union européenne vise à aider le Mali, la Mauritanie et le Niger, tous trois au cœur du Sahel. Je me félicite de l'existence de cette volonté robuste de l'Union européenne de promouvoir des changements qualitatifs dans les domaines prioritaires de la paix et de la sécurité au Sahel et en Afrique.

Il est clair que la nature transfrontalière des défis sécuritaires impose à nos États de coopérer étroitement, dans le cadre de mécanismes régionaux, pour juguler les fléaux communs à nos fragiles pays. De même, nos pays doivent redoubler d'ardeur pour mobiliser la communauté internationale afin de mener une lutte efficace contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Je dois le dire fortement. Pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent aux États sahéliens, nous avons urgemment besoin de reconstruire nos forces armées et de sécurité, et de les doter de moyens conséquents. L'expérience récente de mon pays l'atteste suffisamment: une armée faible, des forces de sécurité délabrées et corrompues ne peuvent affronter avec succès l'hydre du terrorisme et de la criminalité organisée.

Mesdames et Messieurs,

L'Union européenne s'est portée à notre secours en mobilisant, en mai 2012, lors de la conférence de Bruxelles pour le relèvement du Mali, plus de 3,2 milliards d'euros afin de financer le programme de reconstruction et de développement du Mali. Cette conférence a été une étape décisive dans la reprise de la coopération avec les autres partenaires du Mali, qui avaient suspendu leur appui budgétaire et le financement de plusieurs grands projets de développement en raison du coup d'État.

Le Mali apprécie la reprise de la coopération et se félicite de la décision de l'Union européenne de passer de 25 % à 50 % dans le domaine de l' appui budgétaire, si important pour nous.

Mesdames et Messieurs les députés,

Le Mali compte sur vous pour faciliter l'allégement des procédures de décaissement et la relance des projets de développement. Nous sommes dans l'urgence absolue et la situation est quelquefois alourdie par des décaissements difficiles. Je pense que la volonté de l'Europe est d'aider concrètement et rapidement au relèvement du Mali. Nous comptons donc sur vous.

Le Mali, quant à lui, est déterminé à trouver les mécanismes les plus idoines pour assurer une transparence et une efficacité avérées de l'aide internationale. Cette transparence et cette efficacité sont une exigence fondamentale de notre peuple, qui n'acceptera plus les pratiques ayant conduit à l'effondrement de mars 2012. Nous voulons construire un État de droit, où nul ne pourra plus jamais être au-dessus de la loi.

Certains ont pensé pouvoir éprouver notre volonté à cet égard, je crois qu'ils sont en train de méditer entre quatre murs leur hardiesse. Il en sera désormais ainsi au Mali et nous avons décrété également la tolérance zéro à l'égard de la corruption. Si le peuple malien a porté son choix sur notre modeste personne, avec une ferveur aussi intense, ce n'est pas tant que nous soyons le meilleur homme politique du Mali, mais on nous reconnaît cette probité et cette intégrité sans faille qui nous a vu tout au long des différents mandats que nous avons assumés blancs comme neige. C'est cela qui a surtout été la grande motivation des Maliens à nous faire confiance. Cette confiance, chers amis, elle ne sera pas galvaudée, je vous en fais la promesse.

Mesdames et Messieurs les députés, il en sera de même de votre confiance. Les trois milliards deux cents millions d'euros ne seront pas détournés, chers amis, il y aura une reddition de comptes, au centime près. Il y va de notre honneur, de notre dignité et de la confiance entre vous et nous, à laquelle nous tenons par-dessus tout.

Le Mali est à l'aube d'une nouvelle aventure historique. Nous devons fonder un nouvel État, un nouveau contrat social, qui rétablira les liens distendus entre les Maliens et l'État. Mais surtout, nous devons réconcilier les Maliens avec eux-mêmes, avec leur histoire, avec les valeurs cardinales qui ont jadis permis à notre peuple de donner un cachet singulier à l'humanisme soudanien.

Tout à l'heure, Monsieur le Président Schulz, me montrant une carte du monde, me disait: "Ah, il y a un début de l'Afrique sur cette carte, qui est de 1575." Je lui ai dit: "Mais la carte continue". Si c'est la carte qui a été faite par le géographe majorquin Abraham Cresques, de 1575, le Mali y figure bel et bien, et l'on voit le souverain malien en légende, avec cette inscription: "C'est ici que règne Moussa, roi du Mali, pays dit si riche que l'or y coulerait à flots". Et ce sont ces zones aurifères citées par Cresques qui sont encore aujourd'hui les filons qui font du Mali la troisième puissance aurifère d'Afrique. Le troisième producteur d'or d'Afrique était déjà signalé par ce géographe majorquin sur l'atlas catalan en 1575. C'est donc une vieille histoire entre vous et nous, à laquelle nous tenons.

Depuis que nous sommes aux affaires, notre démarche s'articule autour de la réconciliation nationale. Nous avons avec nous ici, dans cette Assemblée, le titulaire d'un nouveau portefeuille que nous avons créé exprès pour cela, le ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du nord. Ce ministère n'est pas un gadget, c'est une volonté politique claire ainsi affirmée. Et ce ministre est sûrement l'un de ceux qui abattent le plus gros travail depuis que nous sommes aux affaires, depuis deux mois. Nous sommes là depuis deux mois.

Nous devons répondre aux aspirations fondamentales de notre peuple qui a soif de justice. C'est pourquoi là aussi, dans l'architecture gouvernementale, le ministère de la justice est le premier des ministères. Notre peuple a soif de justice, et réclame une nouvelle gouvernance démocratique fondée sur la responsabilité et l'intégrité de ceux qui sont aux commandes de l'État. Le Mali nouveau se construira grâce à la conjugaison des intelligences de tous les Maliens, car chaque Malien est une force pour le Mali, qu'il soit du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, pour nous, c'est une chance et une force.

Dans ce sens, en l'espace de quelques semaines, mon gouvernement a organisé ce que nous avons appelé les États généraux de la décentralisation, du 21 au 23 octobre, les Assises nationales sur le Nord, du 1er au 3 novembre, et le Forum local et régional de Gao, du 26 novembre au 1er décembre 2013.

Les États généraux sur la décentralisation ont convenu des éléments fondamentaux suivants: la mise en place de la régionalisation, qui permettra de renforcer les compétences des collectivités décentralisées tout en faisant de la région le point nodal d'un développement économique conséquent, prenant en considération les aspirations fondamentales des populations à la base.

Deuxièmement, l'inclusion des autorités traditionnelles dans le processus décisionnel, tant sur le plan régional et local, que national, à travers leur participation aux assemblées délibératives.

Enfin, troisièmement la prise en compte des spécificités culturelles locales et des conditions particulières découlant de l'environnement physique et géographique des régions sahélo-sahariennes.

Quant aux Assises nationales sur le Nord, qui ont réuni l'ensemble des composantes sociales et culturelles de notre peuple, elles ont validé les recommandations pertinentes des États généraux sur la décentralisation. Mais, surtout, elles ont permis de forger un consensus national robuste, tant sur les réformes institutionnelles envisagées par le gouvernement, pour aboutir à une meilleure gouvernance démocratique, que sur le contenu du plan de développement accéléré des régions du Nord, qui permettra de corriger les graves déficits en matière de développement dans la partie septentrionale de notre pays.

Enfin, l'organisation du Forum local et régional de Gao participait du processus d'approfondissement du dialogue entre les populations et le gouvernement. Nous avons décidé de multiplier les espaces de débat, de dialogue sur toute l'étendue de notre territoire, car la démocratie est un va-et-vient constant entre le peuple et les dirigeants. La démocratie n'est vivante, vivace, que si elle est irriguée constamment par la prise en considération des aspirations populaires. C'est ce que vous faites ici, au nom des peuples européens.

Dans les semaines à venir, nous multiplierons ces rencontres à la base en organisant, dans toutes les régions du pays, des forums locaux et régionaux, afin de libérer la parole sur toute l'étendue du territoire national. La parole des Maliens sera le guide de l'action gouvernementale.

Mesdames et Messieurs, mon gouvernement a pris la pleine mesure de la nécessité de mettre en oeuvre une politique de réconciliation nationale comme axe stratégique de la refondation d'un nouvel État.

À cet effet, j'ai chargé le gouvernement de mettre en place une commission "Dialogue, vérité et réconciliation". Suivez mon regard, qui se tourne vers le stade de Soweto, où le grand homme qui a initié cela dans son pays a fait école. Cette commission "Dialogue, vérité et réconciliation", en lieu et place de la commission "Dialogue et réconciliation" – parce que nous avons estimé que il est difficile d'obtenir une réconciliation et un dialogue cohérent et utile sans la vérité, d'où cette inclusion du concept de vérité –aura un mandat d'interpellation et des pouvoirs d'investigation afin de faire la lumière sur l'ensemble des crimes commis dans le nord du Mali.

Elle établira la cartographie des graves violations des droits de l'homme, tout en préparant les conditions idoines pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Elle connaîtra de tous les cas, de quelque origine qu'ils soient. Elle organisera des dialogues inter- et intra-communautaires afin de renouer les fils distendus entre les populations locales et de créer les conditions d'une meilleure entente entre celles-ci. Elle traitera la question touareg dans sa profondeur historique, en connaissance des erreurs commises dans le passé.

Enfin, elle sera chargée de répertorier et d'archiver la mémoire nationale afin que l'ensemble de notre peuple soit informé de ce qui s'est passé et que, plus jamais, notre pays ne connaisse une tragédie semblable à celle de l'année 2012.

Mesdames et Messieurs, le Mali a presque parachevé le retour à une vie constitutionnelle normale, après la réussite de l'élection présidentielle de juillet-août, et la tenue du premier tour des élections législatives, le 24 novembre. Avec le retour à un ordre constitutionnel normal, le Mali pourra désormais s'atteler à la recherche d'une paix durable, d'une paix globale et inclusive.

Le gouvernement dispose d'une feuille de route s'articulant autour d'une série d'actions à mener en coordination avec les groupes armés et les autres parties prenantes à la crise, sur les questions suivantes: le cantonnement, le désarmement, la démobilisation; les réformes institutionnelles que le gouvernement entend mettre en œuvre dans le cadre de la régionalisation; le plan de développement accéléré des régions du Nord; les modalités de l'insertion des anciens combattants dans les circuits économiques; les arrangements sécuritaires ...

Mon gouvernement est prêt pour le démarrage officiel des pourparlers de paix inclusifs, à la condition que les armes soient déposées.

Le Mali est l'héritier d'une longue et puissante tradition historique. Nous devons puiser dans notre histoire, dans nos valeurs de civilisation pour rendre vivantes toutes les ressources de notre culture, désormais millénaire, et créer des bases solides pour la capitalisation des produits du savoir, de l'intelligence, des sciences et techniques, telles que révélées par les manuscrits de Tombouctou. Sur ce point précis, encore merci à l'Europe pour sa solidarité et son indignation quand les manuscrits Tombouctou ont connu le sort qu'ils ont connu, quand les lieux sacrés de Tombouctou ont été violés, quand les sanctuaires de Tombouctou ont été démolis. La solidarité internationale qui s'est manifestée chaudement autour du Mali a été appréciée par tout notre peuple. Merci.

La culture – qui mieux que l'Europe, vieux continent de culture, pouvait comprendre l'intérêt et l'importance de cette amputation que l'on nous a faite? – nous permettra de disposer des ressources indispensables à notre adaptation à la civilisation de l'Universel.

Je dois une fois de plus mentionner Kidal, qui n'est pas encore sous le contrôle du gouvernement du Mali. Cette situation, qui n'a que trop duré, doit cesser.

J'invite l'Union européenne à s'engager avec détermination aux côtés du Mali pour l'application pleine et entière de la résolution 2100 du Conseil de sécurité, datée du 25 avril 2013, afin que les groupes armés désarment sans délai.

J'exhorte la MINUSMA à devenir plus opérationnelle afin de mieux s'adapter aux objectifs stratégiques de paix, de sécurité et de développement du gouvernement du Mali.

Mesdames et Messieurs, il est temps pour nous de bâtir un avenir euro-africain autour des valeurs communes de respect de la dignité et des droits humains, de la solidarité et de l'hospitalité.

L'Afrique et l'Europe peuvent construire un partenariat gagnant­gagnant, qui permettra le décollage économique du continent et la réussite de son insertion positive dans la mondialisation.

En tant que président de la plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel, je suis déterminé à promouvoir une exécution coordonnée et synergique de l'action de la communauté internationale dans cette zone.

Mesdames et Messieurs, le Mali, à l'instar de l'Europe de l'après-guerre, et avec l'appui de la communauté internationale, se relèvera plus fort de sa guerre contre les forces obscurantistes et constituera, inch' Allah, un modèle de résilience et de combativité pour les générations à venir.

Vive l'amitié et la coopération entre le Mali et l'Europe!

(Applaudissements)

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 

9. Omröstning (fortsättning)
Anföranden på video
MPphoto
 

  El Presidente. − Reanudamos el turno de votaciones.

 

9.1. Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (omröstning)

9.2. Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (omröstning)
 

- Antes de la votación del apartado 4:

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Monsieur le Président, l'amendement figure sur la liste de vote. Il s'agit uniquement de réactualiser un paragraphe qui faisait état d'une réunion qui devait se passer et qui ne s'est pas passée. C'est simplement factuel, donc je ne pense pas que ça soulèvera de problème.

L'amendement oral est retenu.

 

9.3. Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (A7-0391/2013 - Franck Proust) (omröstning)

9.4. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (omröstning)
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - Senhor Presidente, dizia eu que um pouco de calma e de respeito pela opinião dos outros não lhes ficava nada mal. Permitam-me umas breves palavras: na passada sessão plenária, ouvimos e aplaudimos Malala, a jovem que se tornou um símbolo da luta das mulheres pelo direito à educação. Hoje, no dia dos direitos humanos, o Parlamento Europeu tem a oportunidade de apoiar o direito das mulheres à saúde sexual e reprodutiva.

O meu relatório, no respeito da subsidiariedade, recomenda aos Estados-Membros que adotem boas práticas nesta matéria. Termino, caros colegas, apelando a que rejeitem as resoluções alternativas para permitirem que o meu relatório seja votado.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, chers collègues, je m'en tiendrai à une question de pure procédure fondée sur les articles 172, 175, 159, 46 ou 47 de notre règlement.

La dernière fois, par une très large majorité, l'assemblée de ce Parlement a décidé de renvoyer le rapport en commission. Ceci supposait naturellement, dans l'esprit et même dans la lettre, que soit rouverte la discussion en commission, que soit rouvert le droit de présenter des amendements et qu'un nouveau débat ait lieu en plénière pour précéder le vote. Sinon, le renvoi en commission est absolument de pure forme.

C'est malheureusement ce qui nous est imposé ici et je souhaitais protester contre cette violation de la majorité du Parlement. J'espère qu'il en sera tenu compte au moment des votes.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Monsieur Gollnisch, la question que vous venez d'évoquer a été examinée par le Président. Il a décidé que le vote pouvait avoir lieu et cette position a été soutenue par la Conférence des présidents.

- Después de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - Senhor Presidente, lamento que, por poucos votos, a hipocrisia e o obscurantismo se tenham sobreposto, que a hipocrisia e o obscurantismo se tenham sobreposto aos legítimos direitos das mulheres. Podem gritar que eu não me calarei, não me intimidam, não me intimidam, não tenho medo e tenho razão. Lamento que, em 2013, o Parlamento Europeu tenha uma posição mais conservadora do que teve em 2002 ao aprovar o relatório Van Lancker. Lamento que os movimentos mais extremistas e fundamentalistas se tenham imposto à vontade dos deputados. Quando os cidadãos pedem mais Europa, a resposta que o Parlamento Europeu lhes dá é esta. Pobre União Europeia.

Peço, Senhor Presidente, que, em resultado da votação ocorrida, o meu nome seja retirado da resolução agora aprovada. Estou certa, estou certa que em 2014, nas próximas eleições, os eleitores europeus não deixarão de se recordar desta vergonhosa votação.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). - Senhor Presidente, em democracia, ganha-se e perde-se e um verdadeiro democrata aceita e conforma-se com as votações dos plenários quando é derrotado, tal qual fica satisfeito quando é vencedor, e eu não aceito nem admito à deputada Edite Estrela que, pelo facto de ter perdido uma eleição, contados os votos de mais de metade dos parlamentares europeus, nos insulte de hipócritas ou mais que passe pela sua cabeça.

A deputada Edite Estrela, Senhor Presidente, tem direito à sua opinião, tal qual eu tenho direito à minha opinião e eu não insulto a deputada Edite Estrela por causa da sua opinião, por muito que a considere radical, tal qual não lhe admito que me insulte porque penso diferente dela, e termino, Senhor Presidente, dizendo que, com esta última declaração, a Senhora deputada Edite Estrela mostrou-se uma democrata de circunstância e na forma, não uma democrata em circunstância da substância porque, Senhor Presidente, termino, um democrata em substância aceita a opinião dos outros. As palavras da deputada Edite Estrela envergonham a deputada e deviam envergonhar os socialistas europeus.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Señorías, a la luz del debate, la señora Estrela ha expresado su opinión como ponente, y tiene todo el derecho a hacerlo.

Hemos oído una intervención por parte de otra parte de la Cámara y voy a poner fin aquí a la cuestión porque, si no, esto puede prolongarse y, además, no se trataría de cuestiones de orden.

 

9.5. Volontär- och frivilligarbete i Europa (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (omröstning)
MPphoto
 

  El Presidente. − Con esto concluimos el turno de votaciones.

 

10. Röstförklaringar
Anföranden på video

10.1. Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
Anföranden på video
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione ha un'importanza fondamentale nei lavori di questo Parlamento, contribuisce alla costruzione dello spazio comune europeo di giustizia, libertà e sicurezza e introduce uno strumento unico, semplificando i preesistenti, per arrivare all'obiettivo della costruzione dello spazio unico europeo.

Quindi un unico programma che accorpa la giustizia penale, la giustizia civile e gli strumenti in materia di prevenzione e informazione in materia di droga. Stanzia 472 milioni di euro per raggiungere questo obiettivo. Credo che questo sia un programma importante, ritengo che sostenere una spesa mirata in questa direzione aiuti anche a promuovere la crescita, perché il livello della giustizia di un territorio misura il suo grado di civiltà e il suo grado di attrattività.

Credo che facciamo un passo avanti nella direzione della costruzione dello spazio unico europeo, ma anche della crescita dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržavam usvajanje novog programa „Pravda za razdoblje 2014. – 2020.” koji je supsumirao dosadašnje aktivnosti u području građanskog pravosuđa, kaznenog pravosuđa, temeljnih prava i građanstva, program Daphne te programe koji su za borbu protiv droge.

Smatram da će na ovaj način doći do veće racionalizacije učinkovitosti i boljeg provođenja upravo u području pravosuđa koje je doživjelo najveću evoluciju u proteklih dvadesetak godina, zajedno s područjem unutarnjih poslova i s vanjskom i sigurnosnom politikom.

Smatram da je izuzetno važno da se jača europska pravosudna kultura koja je ključni preduvjet za izgradnju područja temeljnih prava, slobode, sigurnosti i pravde te podupirem pravosudno osposobljavanje i obuku za sve profesije u domeni pravosuđa.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il programma "Giustizia" 2014-2020 si prefigge l'obiettivo di sviluppare uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria e in materia civile e penale.

Questo, in tutte le sue azioni, mira a promuovere la parità tra uomini e donne, i diritti dei minori, oltre che a combattere qualsiasi forma di discriminazione. Ho pertanto espresso il mio voto favorevole, ritenendo tale programma un mezzo importante verso una cultura giuridica e giudiziaria europea.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, a rather surreal debate is going on in the United Kingdom that is completely disconnected from the facts as viewed from this Chamber. We are talking about reforming and overhauling the European system, repatriating powers and so on. We occasionally get friendly allies on the continent – from the Netherlands or Scandinavia and even, from time to time, the Italian Prime Minister – saying that this is all a jolly good idea. Meanwhile, day after day, the acquis communautaire grows, with new powers being awarded by the institutions to themselves, not least in this area of justice and home affairs and the most awful power that a state has over its citizens: supreme coercive force.

For 40 years we have had this dialogue of the deaf, with Britain talking and fantasising about a Europe that exists only in pamphlets, while meanwhile the institutions carry on doing what bureaucracies the world over do, which is to aggrandise their powers. No renegotiation will be worth the paper it is written on unless it tackles this jurisdictional question, withdraws us from the competence of those EU institutions and allows us to live alongside our friends and neighbours in Europe under our own laws.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório, pois é um acordo em primeira leitura propondo a criação do programa Justiça 2014-2020 como um dos programas a serem adotados no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual. Os principais objetivos do programa são: facilitar e apoiar a cooperação judiciária em matéria civil e penal, apoiar e promover a formação judicial, com vista à promoção de uma cultura jurídica e judiciária comum, e facilitar o acesso efetivo à justiça para todos. Concluindo, para mim a formação judiciária, a cooperação judiciária e acesso à justiça são as pedras fundamentais na criação e desenvolvimento de um espaço de liberdade, segurança e justiça na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile e penale, una cultura giuridica europea comune tra i professionisti del settore, la magistratura e i pubblici ministeri, conoscenze approfondite degli strumenti giuridici dell'UE, sono elementi essenziali per porre in essere efficacemente uno spazio giudiziario europeo. Occorre promuovere la fiducia reciproca tra gli operatori del diritto attraverso la conoscenza dei sistemi giudiziari nazionali, per assicurare il buon funzionamento della cooperazione giudiziaria. Ci tengo a sottolineare che i giudici, i procuratori e i professionisti che si occupano di questioni giudiziarie relative ai bambini (soggetti particolarmente vulnerabili quali vittime o testimoni) dovrebbero ricevere una formazione adeguata e specifica sui loro diritti e necessità.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce programme "Justice" pour le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Ces objectifs sont en effet de promouvoir l'application efficace, globale et cohérente de la législation de l'Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière civile et pénale; de faciliter l'accès à la justice; et enfin de prévenir et réduire la demande et l'offre de drogue. Les crédits prévus pour l'exécution du programme pendant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 s'élèvent à 472 000 000 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté le rapport relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme "Justice". La mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice demeure prioritaire pour l'Union européenne et il était normal de réexaminer le cadre d'intervention de l'Union en le simplifiant et en le rationalisant. Par exemple la prévention de la consommation de la drogue était traitée sous l'angle de la santé tandis que le programme "justice" aborde la stratégie de lutte contre la drogue sous l'angle de la prévention de la criminalité. Le montant de un peu moins de un demi-milliard d'euros pour la période 2014-2020 paraît approprié. C'est une bonne nouvelle que la création d'un véritable espace de justice en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas nustatyti ir patvirtinti 20142020 m. teisingumo programą ir sukurti tikrą teisingumo erdvę skatinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Numatomas programos biudžetas 20142020 m. 472 mln. EUR. Ši teisingumo programa, pagal kurią siekiama paprastumo ir racionalumo, pakeis tris dabartines programas: Civilinės teisenos programą, Baudžiamojo teisingumo programą ir programą „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“. Pritariu, kad naująja programa reikėtų skatinti veiksmingą, visapusišką ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose srityje, sudaryti palankesnes sąlygas kreiptis į teismą bei užkirsti kelią narkotikų paklausai ir pasiūlai. Svarbu numatyti galimybę sukurti priemones, kuriomis skatinami ir remiami valstybių narių veiksmai nusikaltimų prevencijos srityje, bei numatyti teisėjų ir notarų apmokymus.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − A mai napon nagy többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt a két közösségi finanszírozási programot,amely az igazságügy és polgári jogok védelme területén nyújt támogatást a következő költségvetési időszakban. A Jogérvényesülés program a következő költségvetési ciklusban hozzájárulhat ahhoz, hogy továbbfejlődjön az uniós jogi kultúra, a közösségi jogi tudás, a polgár- és büntetőjog területét érintő mindennapi együttműködés. A személyek, áruk, tőke és szolgáltatások szabad áramlásának érvényesítése mellett szükség van arra, hogy polgáraink könnyebben érvényesíthessék jogaikat, megértsék a különböző eljárásokat, és nem utolsó sorban – határoktól függetlenül – jogi segítséget kapjanak, éppen azért, mert olyan eltérőek a tagállami jogrendszerek. A jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece consider că îmbunătățirea modului de funcționare a actului de justiție este esențială pentru România, mai ales în contextul existenței MCV pentru țara mea. De aceea schimbul de bune practici, sesiunile de informare sau alte moduri de cooperare între cadrele judiciare europene ar putea reprezenta o soluție pentru eficientizarea sistemului și în țara mea. Obiectivele trebuie să fie asigurarea aplicării legislației europene dar și garantarea accesului la justiție pentru cetățenii noștri. Procesele lungi și epuizante trebuie să devină o excepție și nicidecum o regulă. Iar profesionalismul și imparțialitatea magistraților să fie o certitudine. Astfel va crește și gradul de încredere în actul de justiție și până la urmă în autorități.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'applicazione della legislazione comunitaria in modo efficace, globale e concreto in materia di cooperazione giudiziaria e questioni civili e penali.

A ciò si aggiunge la volontà di rendere la giustizia UE più accessibile e un'impostazione del programma che segue un approccio alla prevenzione e alla lotta anti-droga. In più nel testo si richiede di concentrare i finanziamenti sulla sensibilizzazione dei cittadini, sulla lotta al traffico illegale e su altre attività illecite connesse allo smercio di stupefacenti.

In linea con la posizione del Consiglio e dopo aver seguito da vicino i negoziati identificando le sue priorità, io insieme ai miei colleghi del PPE abbiamo deciso di votare a favore perché consideriamo questo testo in linea con le nostre aspettative in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho trovato condivisibili le posizioni espresse nella relazione dei colleghi Berlinguer e Claeys, che analizza il nuovo programma "Giustizia" 2014-2020.

Il programma prevede l'accorpamento dei tre attualmente esistenti, razionalizzando e semplificando la materia con il conseguente risparmio di risorse e una possibile massimizzazione dei risultati.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le Programme Justice pour la période 2014-2020 car ce programme soumis par la Commission au titre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) définit l'objectif général de créer un espace européen de justice par la promotion de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.Il permettra dans un souci de simplification et de rationalisation de mettre l'accent sur trois objectifs précis: promouvoir l'application efficace, globale et cohérente de la législation de l'Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière civile et pénale; faciliter l'accès à la justice; prévenir et réduire la demande et l'offre de drogue.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Popieram zaproponowany projekt programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020. Zastąpi on programy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”, „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” oraz „Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach”. Zakłada on stosowanie prawa unijnego w ramach kooperacji sądowej w sprawach cywilnych i karnych. Jego celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do organów wymiaru sprawiedliwości oraz wdrażanie polityki antynarkotykowej w celu ograniczenia popytu i podaży narkotyków.

W ramach powyższego projektu przewiduje się zapewnienie pracownikom wymiaru sprawiedliwości uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach. Ponadto program obejmuje podejmowanie działań analitycznych, takich jak gromadzenie statystyk, materiałów edukacyjnych, przeprowadzanie badań oraz warsztatów szkoleniowych. Jestem zdania, że program „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 w znacznym stopniu usprawni funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz jego koordynację w poszczególnych państwach członkowskich, zwłaszcza w przypadkach transgranicznych postępowań sądowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Berlinguer et Claeys pour une mise en œuvre efficace de la législation de l'Union dans le domaine judiciaire, en matière civile et pénale. Avec un budget de 377 millions d'euros pour la période 2014 - 2020, ce rapport soutient la coopération entre les systèmes judiciaires de façon à permettre un accès à la justice pour tous les citoyens européens. Ce rapport facilite l'accès à la justice notamment par la promotion et le soutien aux droits des victimes de la criminalité, tout en respectant les droits de la défense. Sensibiliser et informer davantage le public au sujet du droit et des politiques de l’Union est la pierre angulaire de ce nouveau programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O Programa Direitos, Igualdade e Cidadania passa a incluir agora o bem conhecido Programa Daphne, o único programa europeu para a prevenção e o combate de todas as formas de violência contra as crianças, os jovens e as mulheres. Na Europa, 18 mulheres são mortas por dia, 12 das quais pelos seus parceiros ou outros membros da família. Mais de um décimo sofreu de violência sexual e 26 % das crianças e dos jovens denunciam casos de violência física na infância. Para continuar a combater este flagelo, foi fundamental conseguir que a prevenção e o combate deste tipo de violência se tornassem um objetivo específico do futuro programa, bem como manter o nome Daphne, para identificar os projetos relacionados com este objetivo. Está assegurado também um financiamento adequado e equilibrado. É, por isso, uma grande vitória do Parlamento Europeu poder continuar com o novo programa como instrumento ao dispor das organizações não-governamentais que combatem todos os dias a violência contra as crianças, os jovens e as mulheres. Voto favoravelmente o presente texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto con il mio voto favorevole il Programma Giustizia 2014-2020. Ritengo sia stata una scelta adeguata quella di riunire in un unico programma i tre precedenti: si migliorano in questo modo l'accessibilità e la conoscibilità per coloro, persone fisiche o giuridiche, che intendono usufruire di questi fondi. È importante che l'Unione garantisca un supporto finanziario per aiutare gli Stati membri nella prevenzione nel campo della droga, dei reati e in generale della repressione degli illeciti che resta una priorità assoluta per migliorare le nostre società civili.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I welcome the adoption of the Justice Programme (2014-20). With a total budget of EUR 377 million, the new programme will seek to facilitate and support judicial cooperation in civil and criminal matters, judicial training, and to promote access to justice for all. I very much welcome the fact that Parliament succeeded in ensuring that the new programme will continue to ensure EU support to initiatives in the field of drugs policy. In this regard, the Justice Programme should seek to implement the EU Drugs Strategy (2013-20) adopted in December 2012, which seeks to reduce both drug demand and drug supply. This should be done in conjunction with the new Health for Growth programme, which will seek to reduce drug-related health damage, and anti-drugs initiatives supported by the Internal Security Fund. The Justice Programme is a relatively small programme but it will benefit public authorities, local authorities and small NGOs all across Europe working on these issues. I would now urge the Commission to issue calls for proposals as soon as possible in 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Avec ce texte, on établit le programme «Justice» pour la période 2014-2020. Ce programme a le mérite de fusionner plusieurs programmes européens. Cela va permettre une simplification importante des mécanismes de financement et donc une facilitation de l'accès à la justice pour plus d'efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte car aujourd’hui il est indispensable de coordonner les actions en matière de justice au niveau de l’Union européenne. En effet, à l’image de l’Agence Eurojust qui agit en matière de coopération judiciaire entre les 28 États membres par l’intermédiaire d’un réseau de procureurs européens, je soutiens la mise en place de ce programme Justice qui de surcroît permet d’encourager l’application efficace du droit de l’Union. En outre, un des volets de cette proposition consiste à mieux garantir l’accès à la justice pour les citoyens de l’Union, ce qui me parait aujourd’hui indispensable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce programme qui finance des actions au niveau européen qui contribuent à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, en particulier en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Je me réjouis de son adoption, car les actions qu’il finance ont le potentiel de favoriser la confiance mutuelle entre les États membres et d'améliorer la coopération transfrontière, l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de la justice.

Le programme Justice pour la période 2014-2020 devrait avoir un impact important pour la coopération judiciaire dans l’UE, en finançant un certain nombre d’actions concrètes, comme des activités d'analyse, de formation, d'apprentissage réciproque, et de coopération. Le programme devrait favoriser le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des organes et entités spécialisés ainsi que des autorités nationales, régionales et locales et des ONG. Enfin, je me réjouis que, dans la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions, le programme cherche à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l'enfant, notamment au moyen d'une justice adaptée aux enfants.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report to facilitate more judicial cooperation. This is the conclusion of a long debate but I am satisfied that the concerns of my constituents in Wales have been addressed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Programa Justiça, para o período de 2014 a 2020, integrada no próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP), tem como objetivo a criação de um espaço europeu de justiça, apoiado na cooperação judiciária em matéria civil e penal. Este novo programa sucede e faz a síntese de três programas atuais: Justiça Civil (JCIV), Justiça Penal (JPEN) e Informação e Prevenção em matéria de Droga (PIPD), potenciando uma maior racionalização de custos e de meios e mais eficácia na abordagem dos objetivos. Este novo programa assenta em três objetivos essenciais, com os quais estou tendencialmente de acordo: promover a aplicação efetiva, abrangente e coerente da legislação da União nos domínios da cooperação judiciária em matéria civil e penal, facilitar o acesso à justiça e prevenir e reduzir a procura e a oferta de droga. Atendendo à importância elementar e estratégica da cooperação judiciária num espaço que se quer livre e que não tem fronteiras, voto favoravelmente esta proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A proposta da Comissão tem por objetivo criar o Programa Justiça 2014-2020. O objetivo geral do programa é contribuir para o estabelecimento de um espaço europeu de justiça, promovendo a cooperação judiciária em matéria civil e penal. Para conseguir alcançar o objetivo geral, o programa deverá cumprir objetivos específicos, onde se incluem a implementação eficaz, abrangente e coerente da legislação da UE nos domínios da cooperação judiciária em matéria civil e penal. O relatório aborda temas diversos como o valor acrescentado europeu - os relatores consideram que todos os membros do poder judiciário e funcionários judiciais, quando no exercício das suas funções, devem estar conscientes de que fazem parte de um sistema judiciário europeu - e as questões relativas à formação, considerada um fator-chave para o Programa. O nosso grupo apresentou alterações relacionadas com a abordagem antidrogas, tanto pela via da saúde como pela prevenção do crime, com o respeito pelo princípio da subsidiariedade e com a falta de pessoal judicial. É conhecida a nossa posição crítica relativamente ao Espaço Europeu de Justiça e a conceitos como a cultura judicial europeia comum ou a cópia das instituições de sucesso. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V Zmluve o fungovaní Európskej únie je stanovené vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v rámci ktorého sa môžu osoby slobodne pohybovať. V oznámení Komisie týkajúcom sa stratégie Európa 2020 je určená stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Vytvorenie dobre fungujúceho priestoru spravodlivosti, v ktorom boli odstránené prekážky cezhraničných súdnych konaní a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných situáciách, je dôležité pre podporu osobitných cieľov a hlavných iniciatív stratégie Európa 2020. V súčasnosti je zdôrazňovaná predovšetkým potreba racionalizácie a zjednodušenia financovania zo zdrojov Únie. Znížením počtu programov a racionalizáciou, zjednodušením a harmonizáciou pravidiel financovania a postupov je možné pričiniť sa o dosiahnutie zmysluplného hospodárenia s prostriedkami. Na tento účel bol stanovený program Spravodlivosť, ktorým sa zabezpečí pokračovanie a ďalší rozvoj činností vykonávaných predtým na základe troch programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda il programma "Giustizia" 2014-2020, il programma della Commissione europea che andrà a raggruppare i tre programmi di finanziamento del periodo 2007-2013 (Giustizia civile, Giustizia penale, Prevenzione e informazione in materia di droga). Il fondo previsto per il programma ammonta a 472milioni di euro ed i destinatari saranno i soggetti pubblici e privati che operano nel settore della giustizia. Gli obiettivi di tale programma sono: creare uno spazio di giustizia comune per la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, facilitare l'accesso alla giustizia, prevenire e diminuire il traffico di droga. Trovo gli obiettivi descritti sopra condivisibili. Vista l’utilità di tale programma esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car c'est un texte grâce auquel l'UE fait un pas en avant vers la création d'un espace européen de justice. Les mesures législatives proposées constituent des outils nécessaires et essentiels pour une application effective de la législation dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Ce rapport poursuit les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne et les objectifs définis dans le programme de Stockholm. Le programme "Justice" fait suite et unifie les programmes "Justice civile", "Justice pénale" et "Prévenir la consommation de drogue et informer le public". C'est ainsi que se confirme l'engagement de l'UE envers ses citoyens de faciliter l'accès à la justice et de simplifier les procédures. Enfin, je me réjouis du fait que le rapport mette en avant l'égalité entre les femmes et les hommes, valeur européenne fondamentale à laquelle je suis attachée.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Przejrzyste środowisko prawne oraz sprawnie działający wymiar sprawiedliwości jest gwarantem stabilnego rozwoju europejskiej gospodarki. Obecnie większość przepisów w porządkach prawnych poszczególnych państw członkowskich UE to przepisy przyjmowane na unijnym szczeblu. Dlatego tak ważne są działania na rzecz stworzenia europejskiej przestrzeni sprawiedliwości oraz budowanie wspólnej kultury prawnej we wszystkich krajach członkowskich UE. Popieram cele nowego unijnego programu „Sprawiedliwość" na lata 2014-2020, dzięki któremu w nowej perspektywie finansowej wzmocniona zostanie współpraca sądowa w sprawach handlowych, cywilnych i karnych, a dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości będzie ułatwiony. Kluczową rolę w realizacji tych celów odgrywa wykwalifikowana kadra wymiaru sprawiedliwości, dlatego z zadowoleniem przyjmuję, że w programie uwzględnione zostały nakłady na szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości w krajach Unii Europejskiej – nie tylko sędziów czy prokuratorów, ale również pozostałych osób i instytucji zaangażowanych w wymiar sprawiedliwości: administracji państwowych, ośrodków akademickich, osób i organizacji prywatnych i państwowych odpowiedzialnych za szkolenia w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi siekiama nustatyti ir patvirtinti 2014−2020 m. teisingumo programą ir sukurti tikrą teisingumo erdvę, skatinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Teisingumo programa, pagal kurią siekiama paprastumo ir racionalumo, pakeičia tris dabartines programas, t. y. Civilinės teisenos programą (angl. JCIV), Baudžiamojo teisingumo programą (angl. JPEN) ir programą „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“ (angl. DPIP). Pagal naująją programą ypatingas dėmesys skiriamas trims konkretiems tikslams: skatinti veiksmingą, visapusišką ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose srityje; sudaryti palankesnes sąlygas kreiptis į teismą; užkirsti kelią narkotikų paklausai ir pasiūlai ir jas mažinti. Taip pat numatyti teisėjų ir notarų apmokymai.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mes collègues Luigi Berlinguer et Philip Claeys qui instaure pour la période 2014-2020 le programme "Justice", qui remplace les programmes "Justice civile", "Justice pénale" et "Prévenir la consommation de drogue et informer le public". Il vise à promouvoir l'application globale et efficace de la législation européenne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Le rapport a été adopté à 383 voix pour, 69 voix contre et 11 abstentions. Je me félicite de ce résultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il programma “Giustizia” per il settennio 2014-2020 si pone come obiettivi principali la promozione efficace e coerente della normativa dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, l'agevolazione dell’accesso alla giustizia e la prevenzione e riduzione della domanda e dell’offerta di droga. In particolare, proprio quest’ultimo dei tre obiettivi, è quello che abbiamo voluto sottolineare e rafforzare tramite specifici emendamenti in sede di commissione. Per tali motivi ritengo valido il pacchetto complessivo proposto dal relatore in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le programme « justice » adopté par le Parlement européen pour la période 2014-2020 vise à améliorer la coopération judiciaire des États membres en matière civile et pénale. Les priorités de ce programme sont l’accès à la justice et la lutte contre le trafic et la consommation de drogues. Nous avons également renforcé les exigences en matière de transparence et d’efficacité du programme. J’ai voté en faveur de ce texte car le respect des droits des citoyens doit être garanti dans tous les États membres. Par ailleurs, je considère qu’il est indispensable de coordonner nos actions afin de lutter efficacement contre les réseaux criminels transfrontaliers.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Programa de Estocolmo, que veio enfatizar que o desenvolvimento de um espaço de liberdade, segurança e justiça, continua a ser uma prioridade para a União Europeia. Têm vindo a registar-se progressos significativos neste domínio, no entanto, a cooperação judiciária em matéria civil e penal ainda é insuficiente. Com a presente proposta, pretende-se a criação de um verdadeiro espaço de justiça através da promoção da cooperação judiciária em matéria civil e penal. Tendo em vista o cumprimento deste objectivo geral, a proposta procura promover a aplicação efectiva, abrangente e coerente da legislação da União no domínio da cooperação judiciária em matéria civil e penal, fomentar o acesso à justiça, bem como prevenir e reduzir a procura, o consumo e a oferta de droga. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe porque supone la aprobación de un programa común de justicia para el periodo 2014-2020 que no descansa exclusivamente en las garantías jurídicas de los ciudadanos, sino en los objetivos impuestos por la Unión Europea. El informe propone la financiación del programa de justicia transfronteriza de la UE ante el incremento del número de casos de ámbito transnacional en la Unión. Propone medidas positivas para una cooperación necesaria en materia civil y criminal, como el entrenamiento, aprendizaje mutuo, etc. Sin embargo, la financiación del programa se condiciona al desarrollo de unos indicadores para el control de la implementación de dicho programa. Estos indicadores se encuentran fuera de cualquier tipo de base judicial y supone una injerencia política en los sistemas judiciales. Por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le processus de la globalisation a des incidences sur la souveraineté des États, sur les régimes politiques, sur le droit et, donc, sur la justice. C'est pourquoi il est important de mettre en place des programmes-cadres afin de faciliter la collaboration et la coopération entre les États membres.

Le nouveau programme "Justice" vise à favoriser la coopération et la formation judicaire et à garantir un accès pour tous à la justice. L'amélioration de la connaissance du droit européen est un enjeu essentiel si l'on veut une meilleure application des décisions qui sont légiférées. Cette évolution renforcera le droit des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour because the main aims of the programme are to facilitate and support judicial cooperation in civil and criminal matters, to support and promote judicial training with a view to fostering a common legal and judicial culture, and to facilitate effective access to justice for all.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − ES narėms auga poreikis aktyviau bendradarbiauti teisingumo srityje. Iki šiol ES galiojusias tris programas apims viena, t. y. 2014–2020 m. Teisingumo programa. Naujojoje programoje siekiama nuoseklesnio ES teisės taikymo, kuriamos palankesnės sąlygos kreiptis į teismą, siekiama užkirsti kelią narkotikų paklausai ir pasiūlai bei jas mažinti. Palaikydama šį pranešimą tikiuosi, jog bus užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas teisingumo erdvėje, sumažinamos kliūtys bendradarbiaujant civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui le persone siano libere di circolare. A tal fine, l’Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché promuovere e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo stato di diritto e un sistema giudiziario ben funzionante ed indipendente, e sottolineo quest’ultimo aggettivo, avendo votato a favore della relazione, indipendente.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport traite du programme « Justice » dont l’objectif général est de contribuer à la création d’un espace de justice européen en promouvant la coopération entre les Etats membres dans les domaines civils et criminels.

Ce programme n’est malheureusement pas exempt de tout reproche. Il souffre en effet de deux défauts majeurs : il est d’une part porteur d’une approche «tout judiciaire» et d’autre part, il ne prend pas la peine de définir clairement ce que recouvre l’idée d’échange de données judiciaires entre Etats membres. Ces deux points négatifs m’ont ainsi incité à voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Kuriant Europos teisingumo erdvę ir skatinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose labai svarbu užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi bendrųjų principų. Manau, kad teisėjų mokymas turėtų būti laikomas vienu iš esminių aspektų propaguojant tinkamą Europos teismų kultūrą. Atsižvelgiant į tai, reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas mokymo veiklai, skatinant veiksmingą, visapusišką ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą bei teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Taipogi ypatingas dėmesys turi būti skiriamas visų turimos veiksmingos teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui. Be to, reikia dėti daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią narkotikų paklausai ir pasiūlai ir jas mažinti. Siekiant užsibrėžtų tikslų, būtina užtikrinti, kad programa būtų įgyvendinama veiksmingai, laikantis patikimo finansų valdymo ir tuo pačiu sudarant veiksmingas galimybes potencialiems pareiškėjams joje dalyvauti. Be to, būtina derinti priemones, įskaitant teisės aktus, politines iniciatyvas ir finansavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020, το οποίο θα αντικαταστήσει και θα ενώσει τα τρία προγράμματα της προηγούμενης περιόδου. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις, αλλά και η ενίσχυση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για την πρόληψη και τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών. Είναι σημαντικό, στη μάχη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, το γεγονός ότι, ενώ το παλαιότερο πρόγραμμα πρόληψης και πληροφόρησης για τα ναρκωτικά (DPIP) είχε ως νομική βάση τη δημόσια υγεία, το νέο πρόγραμμα Δικαιοσύνη 2014-2020 βασίζεται νομικά στην πρόληψη του εγκλήματος και την καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Comissão apresentou uma proposta sobre o Programa Justiça para o período de 2014 a 2020, integrada no próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP), com o objetivo geral de criar um espaço europeu de justiça através da promoção da cooperação judiciária em matéria civil e penal. Tendo em vista a simplificação e a racionalização, o Programa Justiça sucede a três programas atuais: Justiça Civil (JCIV), Justiça Penal (JPEN) e Informação e Prevenção em matéria de Droga (PIPD). Votei favoravelmente a fusão destes programas, que permitirá uma abordagem abrangente do financiamento na área da justiça e permitirá fazer cumprir três objetivos específicos: promover a aplicação efetiva, abrangente e coerente da legislação da União nos domínios da cooperação judiciária em matéria civil e penal, facilitar o acesso à justiça e prevenir e reduzir a procura e a oferta de droga.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Ovaj program donosi nove mogućnosti, poput procesa zajedničkog učenja i suradnje među državama članicama. Putem novih mjera građanima EU nastoji se pokazati kako je pravosudna suradnja unutar Unije efikasnija nego djelovanje država zasebno, te ukazati na utjecaj koji europsko pravosuđe ima na njihove svakodnevne živote.

Osim jačanja povjerenja europskih građana, smatram da je od samih početaka potrebno izgraditi povjerenje građana novih članica u pravosuđe Europske unije te raditi na otklanjanju otpora koji osjećaju prema zakonima koje donosi Unija. Kao nova članica Europske unije, Hrvatska je tek krenula u suradnju s drugim državama članicama u punom kapacitetu. Iz tog razloga podupirem set mjera predloženih ovim programom kojim će se ojačati suradnja među državama članicama, ali i ojačati povjerenje građana spram usvojenih pravnih propisa te na taj način osigurati njihov legitimitet i lakša implementacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The proposal is a part of the MFF. It seeks to establish the Justice Programme for 2014-2020. Originally it was planned that this programme would replace three current programmes: Civil Justice (JCIV); Criminal Justice (JPEN); the Drug Prevention and Information Programme (DPIP). The general objective of the Programme was to contribute to the creation of a European area of justice by promoting judicial cooperation in civil and criminal matters with some specific objectives, to promote effective, comprehensive and consistent application of Union legislation in the areas of judicial cooperation in civil and criminal matters among them. We, the Greens, agreed that the Programme is necessary. We had some reservations about the inclusion of drugs, as this might create a wrong perception that drugs should be primarily addressed from the justice perspective. We suggested ensuring that fundamental rights play a central role in the implementation of the programme. We also supported promotion of judicial training, as well as development of indicators for a better assessment of the implementation and ensuring a stronger role for the Parliament in its implementation (through delegated acts).

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this proposal because it aims at simplifying and rationalising the Justice Programme as it is the successor of three current programmes: Civil Justice (JCIV), Criminal Justice (JPEN), and the Drug Prevention and Information Programme (DPIP). I believe that the merger of these programmes will enable a comprehensive funding approach in the area of justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Podržao sam prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. kojim se predlaže financiranje aktivnosti usmjerenih k jačanju i razvoju europskog sustava pravde u iznosu od 377,604 milijuna eura. Zadovoljan sam činjenicom da će najveći dio sredstava ovog programa, čak 35%, biti uloženo u podupiranje i promicanje pravosudnog osposobljavanja, uključujući jezično osposobljavanje u području pravne terminologije. Ovaj program je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku kao novu članicu pred kojom je velik posao u području pravosuđa. Iako je još u procesu pregovora, hrvatsko zakonodavstvo usklađeno je s europskim acquisom, a ono što nam još preostaje jest izazov osposobljavanja praktičara, tj. sudaca i ostalih aktera pravosudnog sustava da tumače zakon u europskom duhu, kao i da se počnu služiti cijelim nizom novih instrumenata koji su im dostupni poput EURlex-a, e-justice portala, interpretacija Suda pravde i slično. Osim programa dodatnog osposobljavanja, važan dio ovog Programa za Hrvatsku je i pravosudna suradnja gdje će hrvatski praktičari imati priliku razmjenjivati dragocjena iskustva s kolegama iz drugih država članica što će sigurno pridonijeti efikasnijem pravosudnom sustavu Republike Hrvatske, ali i na razini EU-a kroz konzistentnije donošenje odluka unutar EU-a, ali i pravilnije tumačenje europskoga prava u pojedinim državama članicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because I support judicial cooperation across the EU Member States in both criminal and civil matters. Moving towards a common legal culture will help to facilitate access to justice for all. Although the UK has not signed up to this programme, the terms agreed are such that we (the UK) may consider opting in after adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. − I voted for the Justice Programme 2014 to 2020 because I consider the proposed programmes to be important instruments for supporting the implementation of EU policies in the fields of justice, rights and citizenship. Its aim is to promote effective, comprehensive and consistent application of Union legislation in the area of judicial cooperation in civil and criminal matters. It also aims to foster access to justice and to prevent and reduce drug demand and supply. The proposal is based on Articles 81(1) and (2), and Article 82, which allow for the implementation of judicial cooperation in civil and commercial matters. The proposal is also based on Article 84, which provides for the establishment of measures to promote and support action by Member States in the field of crime prevention. Creating a European judicial culture, which fully respects the principles of subsidiarity and judicial independence, is fundamental to guaranteeing that a European judicial area functions correctly. Croatia will also benefit from this because it will involve local and regional authorities in implementing the programmes, particularly in developing the annual work programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − This proposed regulation would streamline three existing EU programmes in the field of justice into one overarching ‘Justice Programme’ for 2014-2020. I do not support a common EU legal and judicial area and I have concerns regarding the level of EU expenditure this proposal foresees for judicial training, therefore I voted against this report today.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O objetivo do presente Programa é o de promover uma aplicação efetiva, abrangente e consistente da legislação da União na área da cooperação judicial em matéria civil e penal. Este Programa, que vem substituir e fundir num só documento três diferentes programas relativos, respetivamente nas áreas da justiça civil, da justiça criminal e da prevenção de drogas, tem o seu fundamento nos artigos 81.º, n.ºs 1 e 2, 82.º e 84.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la propunerea de regulament de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Justiție”. În procesul de dezvoltare a unui spațiu european de justiție, consider deosebit de important să se garanteze statul de drept și un sistem judiciar independent și performant și să se respecte drepturile fundamentale și principiile comune precum nediscriminarea, egalitatea de gen, accesul efectiv la justiție pentru toți. Programul „Justiție” are un buget de 377 604 milioane EUR și urmărește: - facilitarea și sprijinirea cooperării judiciare în materie civilă și penală -30 % din pachetul financiar; - sprijinirea și promovarea formării judiciare, inclusiv a formării lingvistice privind terminologia juridică, pentru a favoriza o cultură juridică și judiciară comună - 35 % din pachetul financiar; - facilitarea accesului efectiv al tuturor la justiție, inclusiv promovarea și sprijinirea drepturilor victimelor infracțiunilor, respectând totodată dreptul la apărare - 30 % din pachetul financiar; - sprijinirea inițiativelor în domeniul politicii privind drogurile, în ceea ce privește aspectele referitoare la cooperarea judiciară și prevenirea criminalității care sunt strâns legate de obiectivul general al programului „Justiție” - 5 % din pachetul financiar. Comisia adoptă programe de activitate anuale sub forma unor acte de punere în aplicare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice permettant la libre circulation des personnes. À cette fin, l'Union doit adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité. Il convient, dans la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice, de veiller au respect des droits fondamentaux ainsi que des principes communs tels que la non-discrimination, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès effectif à la justice pour tous, l'état de droit ainsi que l'existence d'un système judiciaire indépendant efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Snažno podržavam hvalevrijednu inicijativu za suzbijanje svih oblika nasilja nad svim društvenim skupinama, kao i svih oblika diskriminacije, a pogotovo pozdravljam napore za zaštitu potrošača i poduzetnika na unutarnjem tržištu. Međutim, smatram da bi način rješavanja određenih problema u društvu koji se predlaže u ovom izvješću trebao biti dan na izbor državama članicama, s obzirom da one same mogu i trebaju biti u stanju najbolje dijagnosticirati probleme i pronaći za njih odgovarajuća rješenja. Stoga sam glasovala suzdržano.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Vorschlag zum Programm Justiz im Zeitrahmen von 2014 bis 2020 strebt eine Vereinfachung und Rationalisierung an und vereint gleichzeitig die wichtigen Punkte: Förderung einer wirksamen und umfassenden Zivil- und Strafjustiz, Erleichterung des Zugangs zur Justiz und Drogenprävention, Reduzierung der Drogennachfrage sowie des Drogenangebots. Es wird die Sorge geäußert, dass besser messbare Indikatoren ausgearbeitet werden sollen, um die grenzübergreifende Zusammenarbeit eruieren zu können. Demnach kann der Vorschlag durchaus positiv gewertet werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Coroczne programy prac stanowiące część programów „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” i „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, które określają priorytety polityki Komisji na nadchodzący rok, publikowane są na stronie internetowej DG ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej wraz z zaproszeniami do składania wniosków i wszystkimi informacjami niezbędnymi do ich złożenia. Oba programy, tj. „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” i „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, skończą się w 2013 r. Obecnie prowadzone są prace nad nowym programem na lata 2014–2020, obejmującym wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj. Czy otrzymali Państwo kiedykolwiek informacje na temat domniemanego nadużycia, korupcji lub innych działań niezgodnych z prawem dotyczących środków z budżetu UE? Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie tego rodzaju podejrzeń do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Zadaniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest ochrona interesu finansowego Unii Europejskiej w drodze zwalczania nadużyć mających wpływ na budżet UE, walki z korupcją i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem, w tym z uchybieniami w samych instytucjach europejskich. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych działa w sposób niezależny.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A proposta da Comissão tem por objetivo criar o Programa Justiça 2014-2020, assegurando a coerência e complementaridade com o instrumento/programa Direitos Fundamentais e Cidadania , Daphne III , as seções Luta contra a discriminação e Diversidade e Igualdade de Género do Programa para o Emprego e a Solidariedade Social (PROGRESS) 2007-2013. O objetivo expresso do programa é contribuir para o estabelecimento de um espaço europeu de justiça, promovendo a cooperação judiciária em matéria civil e penal .O programa prevê financiar actividades de análise, atividades de formação, instrumentos de aprendizagem mútua, a aplicação da legislação e das políticas da UE. O envelope financeiro para a execução do Programa Justiça para o período de 1 janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020 é de 472 milhões de euros. Os relatores pretendem dar mais ênfase ao valor acrescentado europeu, pretendendo que as autoridades recebam formação para conhecerem os instrumentos jurídicos da UE. Propõem ainda diferentes indicadores de avaliação do Programa, destacando a importância da diversificação geográfica do mesmo. Não estamos de acordo com o caminho encetado, que configurará uma retirada de competências dos Estados-Membros ao nível do poder judicial, impondo modelos e práticas que podem não se coadunar com as realidades específicas de cada país.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. − Z veseljem sem podprl poročilo poročevalcev Berlinguerja in Claeysa, ki predlaga uredbo o programu za pravosodje za obdobje 2014 do 2020 in tako postavlja podlago za okrepljeno sodelovanje med državami EU na področju pravosodja. Pomenljivo je, da smo sprejeli ta dokument ravno na mednarodni dan človekovih pravic. Prepričan sem, da bo program pozitivno vplival na varovanje pravic državljanov. Se pa postavlja vprašanje, ali je zgolj na ta način mogoče zagotavljati ustrezno pravno varstvo državljanov v EU. Dejstvo je, da so pravosodni sistemi v nekaterih članicah premalo učinkoviti (gre za veliko sodnih zaostankov), v nekaterih primerih pa tudi politično pristranski, kot je primer v Sloveniji, kjer se brez dokazov sodno preganja vodjo opozicije. Menim, da bo morala EU čim prej razviti mehanizme za bolj učinkovit nadzor in vpliv na delovanje pravosodnih sistemov. Skupni urad tožilstva z močno omejenim poljem delovanja je premalo, če želimo doseči, da se bodo evropski državljani počutili pravno enaki ne glede na to v kateri članici živijo.

 

10.2. Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
Anföranden på video
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, het verslag over het programma Rechten en burgerschap voor de periode 2014-2020 is weer een typisch voorbeeld van EU-propaganda.

Wat mij ten eerste steekt is dat dit programma niet over de verkiezingen heen wordt getild. Waarom moeten we nu al heel veel geld gaan reserveren om straks weer mensen lastig te gaan vallen met allerhande bioscoopfilmpjes, met Ninja-strijders of met schattige kuikentjes? Voor dit programma wordt ook nog eens een bedrag van 440 miljoen euro uitgetrokken. Het is nu nog niet eens duidelijk waar dat bedrag eigenlijk precies naar toe gaat. Als er van tevoren al geen verantwoording is, valt het te betwijfelen of er achteraf sprake van verantwoording zal zijn.

Voorzitter, waar ik mij kapot aan erger is dat er in dit verslag continu wordt gesproken over Europa en niet over de Europese Unie. Er bestaat geen Europese burger en als ú het hier al over een burger wilt hebben, moet u het hebben over de EU-burger. Dat is iets compleet anders. Europa is een prachtig continent. De EU is een verschrikkelijke organisatie die zo snel mogelijk moet worden opgeheven.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono estremamente favorevole al lavoro che è stato fatto e ho votato con convinzione questa relazione che introduce un nuovo programma per i diritti e la cittadinanza nel periodo 2014-2020, mettendo a disposizione degli obiettivi di promozione della conoscenza del patrimonio della cittadinanza e di tutela dei diritti connessi notevoli risorse dell'Unione europea.

Oltretutto si raggiunge con questo programma unico un obiettivo di semplificazione degli strumenti, perché questo accorperà i tre precedenti programmi legati alla promozione della cittadinanza. Sono soddisfatta del risultato che ha ottenuto il mio gruppo, il Partito popolare europeo, rispetto all'accento che ha voluto porre sulla tutela dei minori tra i cittadini.

I minori sicuramente come categoria più debole hanno bisogno di maggiore tutela e non posso non cogliere l'occasione per ricordare che tra i minori da tutelare questa istituzione deve anche ricordarsi dei minori che sono oggetto di separazioni fra coppie binazionali europee che, a causa di regimi nazionalisti troppo rigidi, subiscono ulteriori traumi.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Als aktives Mitglied im Petitionsausschuss kann ich nur bestätigen: Es gibt sie, die Rechte und die Unionsbürgerschaft, und sie werden auch zunehmend von den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union wahrgenommen. Deshalb ist es auch ganz wichtig, die Rechte und die Unionsbürgerschaft für den Zeitraum 2014-2020 zu diskutieren. Im Petitionsausschuss landen immer die Anfragen und die Probleme, die sich oftmals aus einer unvollständigen Umsetzung dieser Bürgerschaft ergeben. Ich bin immer wieder fasziniert und andererseits auch ermutigt, dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zunehmend eine Unionsbürgerschaft annehmen. Meine Bitte an der Stelle: Wir müssen uns natürlich darum kümmern, wenn wir so ein Programm schreiben, dass auch die Rechtssicherheit gilt, dass auch die Kommission besser auf Mitgliedstaaten einwirken kann, die die Dinge nicht so umsetzen, wie sie umgesetzt werden müssten.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). - Gospodine predsjedniče, glasovao sam za ovo izvješće kojim se predlaže ulaganje od gotovo 440 milijuna eura za aktivnosti usmjerene k promociji temeljnih ljudskih prava. Značajno je što smo upravo danas glasovali na Međunarodni dan ljudskih prava, kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine.

Zbog ovakvih izvješća poput programa o pravima i građanstvu za razdoblje od 2014. do 2020. kojim će EU financirati aktivnosti usmjerene na toleranciju, nediskriminaciju, poštovanje temeljnih vrijednosti i ljudskih sloboda, evo, gajim nadu da ćemo i u budućnosti štititi sva temeljna ljudska prava, među njima, naravno, i pravo na život od samog začeća, pravo na priziv savjesti, a upravo je glasovanje koje se ovdje u ovome domu održalo prije par minuta o takozvanom … (nerazgovijetno) izvješću poslalo jasnu poruku kako je Europa za te slobode, a protiv rodne ideologije.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, glasao sam, naravno, za izvješće naše izvjestiteljice Kinge Göncz, kojoj zahvaljujem na trudu koji je uložila u ovo kvalitetno izvješće o novom programu o pravima i građanstvu za idući višegodišnji financijski okvir koji znatna sredstva rezervira upravo za programe u području europskog građanstva i temeljnih prava.

Smatram da će programi biti komplementarni s onima koji će se provoditi u programu „Pravosuđe” i čini mi se da Europska unija mora jačati sve mehanizme koji se odnose na zaštitu temeljnih prava, na provedbu Povelje o temeljnim pravima i isto tako svih načela nediskriminacije, jednakosti između žena i muškaraca, također zaštite osobnih podataka, prava djece i svih prava koje građani imaju šansu štititi u okviru zaštite potrošača.

Vjerujem da je dobro da će ovi programi biti otvoreni i za treće države. Hrvatska je to iskoristila dok nije bila članica i nadam se da će i drugi iz toga izvući kvalitetno iskustvo u prilagodbi europskim standardima.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia e delle libertà fondamentali. Per questo, senza incertezza, ho espresso il mio voto favorevole al programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 2014-2020, che vuole contribuire allo sviluppo di un'Europa in cui le uguaglianze dei diritti delle persone quali sanciti dal trattato e dalle convenzioni internazionali siano promossi, protetti e attuati in modo efficace.

Infatti, solo incrementando la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione nonché dei valori e principi su cui questa si fonda, sarà possibile guardare al futuro con prospettive più rosee.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, let me make a concession, cynical hard-bitten Eurosceptic as I am. The European Union is at its best when it holds up a model of the rule of law to neighbouring countries. One achievement which I will happily concede is that simply showing how you can live when you elevate the law over the government, rather than the reverse, has drawn a number of neighbouring states into a different way of regulating their behaviour.

What we are discussing in this report is essentially the benefits of living under the rule of law. This is why I would urge caution in our response to the events now happening immediately across our border in Ukraine. If I were Ukrainian, I would want a free trade deal with the European Union and – with all of its imperfections – I would prefer this undemocratic system to that of the Kremlin, but a legitimate, elected government is taking a decision which it plainly has the authority to take. We are in danger of toppling from saying that we dislike the decision to saying that the government itself has no legitimacy; as in Egypt we are dangerously close to calling for an effective putsch. If we do that, then on what basis do we claim that our democratic system is better than anybody else’s?

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. − Il-programm dwar id-drittijiet, l-ugwaljanza u ċ-ċittadinanza jgħin lil persuni LGBT għax fost il-miri ewlenin hemm il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. Huwa importanti l-fatt li l-programm jinkludi wkoll il-ġlieda kontra l-omofobija. Iż-żewġ miri kienu ilhom mixtieqa u nittamaw li issa jsiru realtà.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório, pois propõe a fusão de três programas atuais - Direitos Fundamentais e Cidadania, Daphne III e as secções antidiscriminação e diversidade e Igualdade de Géneros do Programa para o Emprego e da Solidariedade Social - num só programa de direitos e cidadanias, o que permitirá uma abordagem mais abrangente e eficiência no financiamento do programa. O PE aumentou (em comparação com a proposta original da Comissão) os objetivos dos fundos: foram incluídos, por exemplo, os direitos das pessoas com deficiência e a luta contra o racismo e a xenofobia. Também ampliou os indicadores, a fim de assegurar um melhor controlo. Sendo que a Comissão deve também garantir a continuidade e a previsibilidade para os beneficiários, bem como a distribuição geográfica equitativa e assistência aos Estados-Membros, onde a aplicação é muito baixa. Ao implementar o programa, a Comissão Europeia também tem que levar em conta os índices de direitos humanos internacionais dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'adoption de ce programme, en faveur duquel j'ai voté, permet de rationaliser les instruments de financement. En effet, ce fonds qui est confié aux mains de la DG justice est axé sur la promotion des droits découlant de la citoyenneté européenne, de la non-discrimination, ou encore de la protection des données. Ainsi, il succède et remplace trois différents programmes actuels (DAPHNE III, PROGRESS et Droits fondamentaux et citoyenneté).

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Teisių ir pilietybės programos, kurios tikslas – prisidėti prie erdvės, kurioje skatinamos ir saugomos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytos asmenų teisės, kūrimo. Programos finansavimas 2014−2020 m. − 439 milijonai eurų. Ši nauja programa siūloma kaip trijų šiuo metu vykdomų programų – Pagrindinių teisių ir pilietybės programos, programos „Daphne III“ ir Užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) skirsnių „Kova su diskriminacija ir įvairovė“ ir „Lyčių lygybė“, tęsinys. Sujungiant šias programas bus sudarytos galimybės užtikrinti geresnį finansavimą žmogaus teisių, nediskriminavimo, duomenų apsaugos ir pilietybės srityse. Pritariu, kad naująja programa reikėtų pradėti gerinti galimybes naudotis Sąjungos pilietybės suteikiamomis teisėmis, skatinti veiksmingai įgyvendinti nediskriminavimo principus, padėti užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų apsaugą, didinti pagarbą vaiko teisėms bei sudaryti sąlygas vartotojams ir įmonėms patikimai prekiauti ir pirkti vidaus rinkoje užtikrinant pagal Sąjungos vartotojų teisės aktus suteikiamas teises.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − A mai napon nagy többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt a két közösségi finanszírozási programot, amely az igazságügy és polgári jogok védelme területén nyújt támogatást a következő költségvetési időszakban. A Jogok és polgárság program a korábbiaknál eredményesebben fogja tudni segíteni számos közösség problémáját és az esélyegyenlőségért folytatott küzdelmet, és remélem, hogy a gyakorlatban is változást hoz majd például a nemzeti, nyelvi és őshonos kisebbségek esetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am susținut raportul deoarece programul poate avea un rol foarte important în combaterea discriminării. Cu toții observăm că partidele populiste câștigă tot mai mult teren pe fondul crizei. Iar deseori aceste partide se bazează pe mesaje care încurajează discriminarea străinilor. Ca român știu cu ce dificultăți se confruntă concetățenii mei în multe state. Ceea ce mă îngrijorează e că în unele dintre aceste țări, chiar autoritățile încurajează astfel de tendințe. De aceea cred că programul trebuie să se bazeze în principal pe campanii de informare care să combată discriminarea.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. EU-Bürger können nur Rechte nutzen, die sie kennen. Dabei verfügen alle Staatsangehörigen mit der Unionsbürgerschaft über zusätzliche Rechte und Vorteile. Aufenthaltsrecht und Wahlrecht in allen EU-Ländern, diplomatischer Schutz durch alle EU-Staaten auf der ganzen Welt, der europaweite Zugang zu Bildung oder grenzüberschreitende Verbraucherrechte sind nur einige Beispiele. Wir brauchen großangelegte Informationskampagnen von den EU-Institutionen, den Medien und ganz besonders von den Mitgliedstaaten selbst. Vor allem in Schulen sollte angesetzt werden. Daher bin ich froh, dass wir mit dem Programm „Rechte und Unionsbürgerschaft“ eine Finanzierungsmöglichkeit für jene Projekte geschaffen haben, die unter anderem zur besseren Kommunikation und Implementierung der Unionsbürgerrechte beitragen sollen. Gleichzeitig bedaure ich, dass der finale Legislativtext einige der von mir im Petitionsausschuss gemachten Vorschläge nicht aufgenommen hat. Dazu zählen insbesondere die Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft, die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien in der Kommunikation der EU-Rechte und der Kampf gegen jegliche Form der Altersdiskriminierung bei der Anwendung der Unionsbürgerrechte sowie damit im Zusammenhang die Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Generationensolidarität.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Il PPE ha approvato il testo del Consiglio poiché punta a un miglioramento dell'esercizio dei diritti già esistenti legati al concetto di cittadinanza europea.

Lo scopo finale è di promuovere e tutelare i diritti già contenuti nel TFUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Pur essendo la relazione Göncz un testo il cui approccio poteva essere inizialmente condivisibile e positivo, la sua continua richiesta di finanziamento di molti progetti che chiedono di facilitare l'integrazione di immigrati e appartenenti a minoranze etniche come i rom non può trovare il mio sostegno.

Per questo motivo non ho sostenuto con il mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le programme "Droits et citoyenneté" pour la période 2014-2020 car il vise à promouvoir les droits liés à la citoyenneté européenne, les principes de non-discrimination et d'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la protection des données personnelles, les droits de l'enfant, les droits découlant de la législation de l'Union sur la protection des consommateurs. En tant que membre de la commission des pétitions, et très investi dans la question des divorces transnationaux et les droits des enfants et des parents, je reçois un nombre considérable de pétitions en rapport avec les objectifs couverts par le programme. Certains pétitionnaires et organisations soulignent l'importance du financement et font part de leurs préoccupations concernant la difficulté d'accéder aux fonds. Dès lors, une répartition judicieuse, accessible et transparente des fonds est nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. − Slažem se s predloženom Uredbom koja je sveobuhvatna i baš zato bih istaknula stvari koje smatram najbitnijima. S obzirom na to da se kroz izvješće promovira stav misli globalno, djeluj lokalno, naglasila bih važnost istoga. Onog trenutka kada pojedinac, građanin Europske unije, pojmi dodanu vrijednost koju mu donosi Unija, Parlament i ostale institucije Europske unije dobivaju na prednosti jer tek tada se uistinu može ponašati kao odgovoran građanin koji ima prava i beneficije zajamčene Ustavom svoje zemlje, ali i temeljnim ugovorima Europske unije. Svaki euro uložen u promociju građanske odgovornosti je dobro uložen euro koji će se sigurno višestruko vratiti. Ono što mi ne smijemo nikako dopustiti je relativizacija vrijednosti. Kada je sve vrijedno, ništa nije vrijedno, i zato smatram potrebnom brigu Europskog parlamenta o ovoj i sličnim temama.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Göncz pour la protection des droits de la personne, tels qu'ils sont inscrits dans le Traité de fonctionnement de l'Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Union européenne s'engage en faveur d'une société respectueuse de l'exercice des droits de ses citoyens. Le rapport met notamment l'accent sur la situation des personnes handicapées et sur les droits de l'enfant. Enfin, le rapport rappelle le principe fondamental de l'égalité hommes-femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O Programa Direitos, Igualdade e Cidadania passa a incluir agora o bem conhecido Programa Daphne, o único programa europeu para a prevenção e o combate de todas as formas de violência contra as crianças, os jovens e as mulheres. Na Europa, 18 mulheres são mortas por dia, 12 das quais pelos seus parceiros ou outros membros da família. Mais de um décimo sofreu de violência sexual e 26 % das crianças e dos jovens denunciam casos de violência física na infância. Para continuar a combater este flagelo, foi fundamental conseguir que a prevenção e o combate deste tipo de violência se tornassem um objetivo específico do futuro programa, bem como manter o nome Daphne, para identificar os projetos relacionados com este objetivo. Está assegurado também um financiamento adequado e equilibrado. É, por isso, uma grande vitória do Parlamento Europeu poder continuar com o novo programa como instrumento ao dispor das organizações não-governamentais que combatem todos os dias a violência contra as crianças, os jovens e as mulheres. Voto favoravelmente o presente texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Am votat acest raport, deoarece noul program pune accentul acum pe promovarea drepturilor asociate calității de cetățean european, principiilor nediscriminării, egalității dintre femei si barbati, drepturilor copilului, protecției datelor și aspectelor legate de consum și de afaceri. Programul „Drepturi și cetățenie” își are originea în simplificarea și raționalizarea instrumentelor de finanțare, fiind succesorul celor trei programe actuale DAPHNE III, PROGRESS (care finanteaza acțiuni referitoare la egalitatea de gen și la secțiunea privind anti-discriminarea) și Drepturi fundamentale și cetățenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto con il mio voto favorevole il Programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020" che rappresenta una importante fonte di finanziamento per gli operatori europei interessati a portare avanti azioni in un settore sociale di una certa rilevanza. I diritti umani, l'uguaglianza tra cittadini e il senso di appartenenza all'Europa attraverso una cittadinanza consapevole sono dei pilastri fondamentali per assicurare la prosecuzione solida ed efficace del processo di integrazione europea. Non basta l'affermazione dell'esistenza dei diritti, ma è necessario far sì che questi siano concretamente riconosciuti. Ben venga quindi la dotazione finanziaria assegnata a questo programma: ora mi auguro che siano tante le persone fisiche e giuridiche che parteciperanno ai bandi.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I welcome the adoption of the Rights and Citizenship programme (2014-2020) with a total budget of EUR 439 million. The new programme succeeds and builds upon two current European programmes – the Fundamental Rights and Citizenship Programme and Daphne III, as well as the anti-discrimination and diversity and the gender equality chapters of the Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS). This new programme gives Europe the means to protect all of its citizens. It will be used to combat discrimination on all the grounds set out in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights – sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, member of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation. I very much welcome the fact that Parliament succeeded in referencing Article 21 of the Charter, as this is broader and more inclusive than the grounds for action set out in the anti-discrimination article of the treaties (Article 19 TFEU). I appreciate that Parliament and the Council only reached final agreement quite late but I would urge the Commission to issue calls for proposals as soon as possible in 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Instituirea, pentru perioada 2014-2020, a programului „Drepturi și cetățenie” este urmarea firească, și răspunsul necesar, pentru a combate o serie de fenomene periculoase, care au fost accentuate în ultima perioadă de consecințele crizei economice și sovciale. Mă refer la xenofobie, rasism, antisemitism, discriminare, inclusiv discriminare de gen, excludere, intoleranță. Aceste fenomene vin în flagrantă contradicție cu valorile fondatoare ale Uniunii, cu principiile care ne conduc, cu interesele cetățenilor europeni. De asemenea trebuie să fim conștienți de creșterea violenței sociale, de propblemele tinerilor și ale femeilor, de scăderea încrederii în democrație și în instituțiile ei politice. Programul supus dezbaterii se adresează în primul rând cetățenilor europenii, conștientizării lor în legătură cu efectele acestor fenomene, cu drepturile și obligațiile pe care le au. Acest program este un pas important pe drumul construirii unei veritabile cetățenii europene. Este motivul pentru care am votat pentru adoptarea propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Drepturi și cetățenie”.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Având în vedere că Uniunea Europeană are la bază valorile respectării demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și ale respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale și având în vedere că aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați, consider că toate persoanele au dreptul de a beneficia în cadrul Uniunii de drepturile care le sunt conferite prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și prin Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte vise à fusionner plusieurs programmes actuels, soutenant notamment les objectifs de non-discrimination, de lutte contre la violence des personnes plus vulnérables comme les femmes et les enfants. Cette mesure est motivée par la volonté de rationaliser les instruments de l'Union européenne. Cela permet de simplifier l'accès au financement pour les projets européens. J'appuie particulièrement l'objectif d'assurer la protection des données à caractère personnel, droit fondamental des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui est destiné à garantir une meilleure efficience des droits des citoyens de l’Union en respect avec les traités. De plus la volonté de l’Union de se doter d’un budget simple et transparent pour remédier à la complexité et multiplicité des programmes s’inscrit dans une logique de transparence que je soutiens entièrement. Enfin, au gré des élargissements, le constat d’insuffisances ou d'incohérences dans la mise en œuvre de certains droits au sein de l'Union a été établi, c’est pourquoi j’espère fortement que cette proposition veillera à pallier ces problèmes qui constituent un véritable frein dans l’accès à la justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le programme "Droits, égalité et citoyenneté" 2014-2020 a pour but de répondre aux objectifs du programme de Stockholm par la rationalisation de ses instruments de financement. Pour ce faire, ce rapport propose le regroupement de trois anciens programmes, à savoir celui des "Droits fondamentaux et citoyenneté", "Daphné II" et les sections "Lutte contre la discrimination et diversité" et "Égalité entre les hommes et les femmes" du programme pour l'emploi et la solidarité sociale (Progress). Ayant pour objectifs de promouvoir les droits relatifs à la citoyenneté européenne et de soutenir certains principes fondamentaux comme le principe de non-discrimination, d'égalité entre les hommes et les femmes, de protection des données personnelles ou encore des droits de l'enfant et des consommateurs, je me suis prononcée en faveur de ce rapport qui va dans le sens de la simplification des instruments de financement, du regroupement des données et de l'efficacité des procédures.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce programme établissant les ressources pour l’Union européenne pour financer des actions dans le domaine de l’égalité et de la citoyenneté. L'objectif général du programme est de contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace destiné à promouvoir, à protéger et à mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de la personne, tels qu'ils sont consacrés dans les traités de l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Union a adhéré.

Pour la période 2014-2020, le programme financera notamment un certain nombre d’actions concrètes qui devraient avoir un effet réel sur le terrain, notamment auprès des acteurs les plus impliqués dans le domaine des droits fondamentaux et de la citoyenneté locale. Ces actions consisteront en des activités d’analyse, d'apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion, de soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme, par exemple les autorités régionales et locales et les ONG, y compris par des subventions à l'action ou des subventions de fonctionnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Programa Direitos e Cidadania para 2014-2020 visa concretizar os objetivos do Programa de Estocolmo através da promoção e da proteção dos direitos dos cidadãos, conferidos pelos Tratados Europeus e pela Carta dos Direitos Fundamentais. Este novo programa vem integrar três programas atuais: Direitos Fundamentais e Cidadania, Daphne III e, parcialmente, o Progress. Será uma racionalização de programas existentes que permitirá proporcionar uma maior flexibilidade de decisão no que respeita à distribuição de fundos e promover os direitos associados à cidadania europeia, os princípios da não-discriminação, o direito à proteção de dados pessoais, os direitos da criança e os direitos decorrentes da legislação da União em matéria de defesa do consumidor.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O regulamento cria o Programa Direitos, Igualdade e Cidadania para os próximos sete anos, com um conjunto de objetivos, como o respeito pela não discriminação, pela prevenção, o combate ao racismo e xenofobia, o combate à violência contra crianças, jovens e mulheres, a promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a promoção da igualdade entre mulheres e homens, bem como mais um conjunto de boas intensões com as quais estamos evidentemente de acordo. Em boa verdade, estes objetivos são todos os dias desrespeitados e postos em causa pelas políticas da UE. Triste contradição. Num parecer que elaborámos, aprovado pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Géneros, defendemos que a Comissão e o Conselho teriam que considerar a questão da igualdade de género como objetivo específico no Programa "Direitos e Cidadania", assim como manter o programa Daphne como sub-rubrica independente deste programa. O reconhecimento geral dos resultados do programa Daphne é a prova de que este deve continuar a contribuir para os objetivos a que se propõe com um financiamento adequado e uma percentagem afetada bem definida, que não se misture com outros objetivos, nomeadamente relativos ao mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európska únia stojí na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú členským štátom vlastné a spoločné. Charta základných práv Európskej únie, ktorá sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy stala právne záväznou, vyjadruje základné práva a slobody, na ktoré majú právo jednotlivci v rámci Únie. Je veľmi dôležité zaručiť sa za plné využívanie týchto práv a odstrániť všetky súvisiace prekážky. Skúsenosti s opatreniami na úrovni Únie ukázali, že dosiahnutie vytýčených cieľov v praxi si vyžaduje spojenie viacerých nástrojov vrátane právnych predpisov, politických iniciatív a financovania. I preto sa javí ako dôležité ustanoviť program financovania. Reagujúc na potrebu zjednodušenia a efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami sa týmto nariadením ustanovuje program Práva a občianstvo, ktorým sa zabezpečí pokračovanie a ďalší rozvoj činností vykonávaných predtým na základe troch programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport parce qu'il représente les efforts et l'engagement de l'UE à défendre et à promouvoir les droits de la personne tels qu'ils sont inscrits dans le Traité sur le fonctionnement de l'UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Le programme "Droits et citoyenneté" fait suite et unifie les programmes "Droits fondamentaux et citoyenneté", Daphné III et les sections "Lutte contre la discrimination et diversité" et "Égalité entre les hommes et les femmes" du programme Progress. Le programme assure une meilleure réalisation de ces programmes en simplifiant leur financement. La violence envers les enfants, les jeunes et les femmes constitue une violation des droits fondamentaux. Il faut mener une action ferme et coordonnée en vue de la combattre. Par conséquent, je crois que le rapport, à juste titre, met en avant le programme Daphné. Le succès de ce programme doit servir de fil rouge pour prévenir et combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, le programme a une valeur ajoutée en offrant une meilleure sensibilisation du public à leurs droits en tant que citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. − Üdvözlöm, hogy a következő költségvetési ciklusban állampolgáraink számára is könnyebben átlátható, egyszerűbben megpályázatható programokat indít az Unió az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok védelmének gyakorlatba ültetése területén. Ezek a programok azért is kiemelkedően fontosak, mert az Alapjogi Charta szellemiségének megvalósulását segítik elő az Unió területén. Bízom benne, hogy ez a program segíteni tudja számos közösség problémáját, és az esélyegyenlőségért folytatott küzdelem nem csak a szlogenek szintjén marad fontos, hanem a gyakorlatban is változást hoz. Gondolok itt a nemzeti, nyelvi és őshonos kisebbségekre, akik esetében egyensúlyhiányt érzek az Európai Bizottság szavak szintjén kifejtett tevékenysége és a valóban megvalósuló projektek, ezen közösségeknek nyújtott valós támogatás között. Bízom benne, hogy a most útjára induló programok e közösségeket sem hagyják ki a célcsoportok közül. Ennek hiányában azt kockáztatjuk, hogy 2020-ra e közösségek kiábrándulnak az unió szellemiségéből. Ez nem lehet célunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Det finns många vackra formuleringar om grundläggande medborgerliga rättigheter i programmet. Men många av formuleringarna i det föreslagna programmet är rent hyckleri när man ser på den politik som EU-kommissionen bedriver mot eurokrisens länder, där folken på grund av åtstramningspolitiken förlorar de mest grundläggande rättigheter. Ett starkt skäl till att rösta nej till betänkandet är de nedskärningar som föreslås inom jämställdhetsområdet och kvinnors rättigheter inklusive bekämpandet av mäns våld mot kvinnor.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi siekiama nustatyti ir patvirtinti Komisijos pasiūlymą dėl 2014–2020 m. Teisių ir pilietybės programos, kurios tikslas − prisidėti prie erdvės, kurioje skatinamos ir saugomos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytos asmenų teisės, kūrimo. Siekiant supaprastinimo ir racionalizavimo, Teisių ir pilietybės programa siūloma kaip trijų šiuo metu vykdomų programų – Pagrindinių teisių ir pilietybės programos, programos „Daphne III“ ir Užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) skirsnių „Kova su diskriminacija ir įvairovė“ ir „Lyčių lygybė“, tęsinys. Atlikusi poveikio vertinimą, Komisija padarė išvadą, kad sujungiant šias programas bus sudarytos galimybės užtikrinti geresnį finansavimą žmogaus teisių, nediskriminavimo, duomenų apsaugos ir pilietybės srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Kinga Göncz qui propose instaure un nouveau programme "Droits et citoyenneté" pour la période 2014-2020. Ce programme vise à promouvoir et protéger les droits de la personne tels qu'ils sont inscrits dans les traités européens. Le rapport a été adopté à 430 voix pour, 34 voix contre et 38 abstentions. Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” segue i precedenti tre programmi in materia: Diritti fondamentali e cittadinanza, Daphne III e le parti “Diversità e lotta contro la discriminazione” e “Parità tra uomini e donne” del programma per l’occupazione e la parità sociale (PROGRESS). Gli obiettivi ambiziosi che si pone il programma vanno nella direzione di promuovere una più forte tutela dei diritti dei minori e dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione. Inoltre, così come sottolineato dalle modifiche proposte rispetto al progetto di risoluzione iniziale, gli indicatori principali per misurare il raggiungimento di tali obiettivi vanno adeguati a standard di misurazione che possono realmente essere funzionali ad una corretta implementazione del programma e quindi utili per verificarne il processo di avanzamento e le eventuali criticità.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le programme "Droits et citoyenneté" pour la période 2014-2020 vise à garantir la mise en œuvre des droits inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à promouvoir la participation et l'information des citoyens. Il regroupe trois programmes existants afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de cette politique. J'ai voté en faveur de ce texte car il contribuera à protéger les citoyens contre toutes les discriminations et permettra en particulier de renforcer la protection des enfants. Par exemple, les services paneuropéens à caractère social, tels que le service téléphonique de signalement des enfants disparus, pourront bénéficier de financements européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Programul „Drepturi și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 este esențial în susținerea drepturilor fundamentale europene care au intrat în vigoare cu caracter legislativ prin Tratatul de la Lisabona. Dat fiind abuzurile împotriva drepturilor cetățenilor pe baza discriminărilor în funcție de sex, rasă, origine etnică, religie sau orientare sexuală, trebuie să ne asigurăm că protejăm cetățenii europeni prin oferirea de sprijin legislativ, executiv cât și informativ.

Finanțarea unui astfel de program este necesară pentru asigurarea succesului și eficienței în scopul propus. Dacă nu combatem fenomenele de xenofobie, homofobie și alte forme de intoleranță riscăm să primejduim fundamentele Uniunii Europene. Mai mult, violența împotriva grupurilor vulnerabile, cum sunt copiii, tinerii și femeile, nu poate fi abordată fără a coordona eforturile ONG-urilor cu cele ale autorităților naționale și internaționale. În acest sens se poate discuta și despre datele cu caracter personal care trebuie să aibă un cadru juridic uniform în toate statele membre.

Anul 2013 este anul destinat cetățenilor europeni. Trebuie să le demonstrăm că nu vor fi uitați odată cu schimbarea tematicii anuale!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Programa de Estocolmo veio enfatizar que o desenvolvimento de um espaço de liberdade, segurança e justiça continua a ser uma prioridade para a União Europeia. Com a presente, pretende-se a criação de um espaço em que os direitos das pessoas, tal como consagrados no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, são promovidos e protegidos. Em particular, este programa deverá promover os direitos conferidos pela cidadania europeia, os princípios da não discriminação e da igualdade entre homens e mulheres, o direito à proteção de dados pessoais, os direitos da criança, os direitos decorrentes da legislação da União em matéria de defesa do consumidor e a liberdade de empresa no mercado interno. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una leve mejora en la implementación de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Este informe propone un programa para el siguiente periodo presupuestario que abarca por primera vez la temática de la plena ciudadanía europea. Hasta el momento no existe ningún instrumento europeo que garantice que los derechos y libertades fundamentales se cumplan en los Estados miembros. Este programa financiará acciones dirigidas al desarrollo de los derechos ciudadanos, la implementación de la no discriminación, los derechos del menor, etc. Aunque se trata de un informe que resultará incompleto para garantizar los derechos fundamentales en la Unión, el informe impulsa tales derechos y por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je soutiens fermement le programme "droits et citoyenneté" pour la période 2014-2020. Actuellement, il y a encore trop de discriminations en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle en Europe. Ce programme se bat pour la prévention du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie et d'autres formes d'intolérance. Il promeut les droits des personnes handicapées, l'égalité hommes-femmes, les droits de l'enfant, l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union, etc.

Les citoyens sont encore confrontés à trop d'obstacles lorsqu'ils veulent exercer leurs droits. Ce programme permettra une plus grande sensibilisation au sujet du droit et des politiques de l'Union, favorisant la mise en œuvre et l'application effectives, complètes et cohérentes des instruments et des politiques de l'Union dans les États membres ainsi que leur suivi et évaluation. Le socle de notre système politique européen ne peut se baser sur l’ignorance et ce d’autant plus que l’ensemble des décisions prises à ce niveau ont un impact direct sur le bien-être de chaque citoyen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Rights and Citizenship Programme is the successor to three current programmes: Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III, and the Anti-discrimination and Diversity and Gender Equality sections of the Programme for Employment and Social Solidarity. I am not sure that fusion of all these three programmes will allow a comprehensive approach to be taken towards financing in this area. So far no one is interested in mass non-citizenship in Latvia. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Nauja Teisių ir pilietybės programa 2014–2020 metams pratęsia tris programas – Pagrindinių teisių ir pilietybės programą, programą „Daphne III“ ir Užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Manau, kad 2014–2020 m. Teisių ir pilietybės programa suteikia galimybes geriau pasinaudoti laisvo asmenų judėjimo, vidaus rinkos ir kitomis teisėmis, o kartu tikslinamos nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos, teisės į informaciją. Užtikrinę galimybę realiai naudotis ES suteikiamomis teisėmis kartu stipriname demokratiškumo ir pilietiškumo sklaidą.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L’articolo 19 TFUE dispone che si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è inoltre sancita dall'articolo 21 della Carta da applicarsi entro i limiti e in conformità dell'articolo 51 della Carta. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e, per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi, dovrebbero essere elaborate in parallelo adeguate misure. Accogliamo con favore dunque questo Programma “Diritti e Cittadinanza” proposto dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Program Práva a občianstvo má za úlohu zlúčiť tri doteraz existujúce programy v oblasti občianstva. Konkrétne ide o programy Základné práva a občianstvo, Daphne III, oddiely „Boj proti diskriminácii a rozmanitosť“ a „rovnosť pohlaví“ Programu pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu.

V novom programe sme sa usilovali nielen o lepšie financovanie konkrétnych iniciatív, ale aj o rozšírenie pôsobnosti fondov v oblasti práv menšín vrátane Rómov a boja proti rasizmu a xenofóbii. Dôsledky finančnej a hospodárskej krízy ohrozujú naše základné hodnoty stále viac a viac. Za týchto okolností Program Práva a občianstvo venuje veľkú pozornosť boju proti diskriminácii, nenávisti, marginalizácii iných skupín, segregácii a všetkým formám násilia.

Je obzvlášť dôležité, aby boli zaručené práva osôb so zdravotným postihnutím. Financovanie EÚ musí prispieť k otvorenejšej spoločnosti, jednému zo záväzkov v rámci stratégie EÚ 2020.

Mrzí ma však, že kvôli neschopnosti inštitúcií dohodnúť sa v oblasti vykonávacích a delegovaných aktov zverejní Komisia výzvu na predloženie návrhov až v nasledujúcom roku a teda samotná implementácia programu preto bude možná až v druhom kvartáli roka 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce programme a pour objectif général de contribuer à la création d’un espace où les droits des personnes soient promus et protégés, en conformité avec le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et la Charte des droits fondamentaux. Concrètement, ce programme entend notamment améliorer l’exercice des droits liés à la citoyenneté européenne, promouvoir l’intégration des principes de non-discrimination, contribuer à assurer un haut niveau de protection des données personnelles et améliorer le respect des droits de l’enfant.

Bien que je regrette que le budget alloué soit en baisse par rapport à la période précédente, ce programme va dans le bon sens et j’ai donc choisi de le soutenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Visos ES mastu būtina daugiau dėmesio skirti visų formų smurto, neapykantos, segregacijos bei niekinimo prevencijai, kovai su patyčiomis, priekabiavimu ir netolerantišku elgesiu. Manau, kad ši programa bus erdvės, kurioje būtų skatinamos ir saugomos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytos asmenų teisės, kūrimo pagrindas. Siekiant programos tikslų praktikoje reikia derinti priemones, įskaitant teisės aktus, politines iniciatyvas ir finansavimą. Būtina užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų bei vaiko teisių apsaugą. Turi būti supaprastintos ir racionalizuotos finansavimo priemonės bei supaprastintos paraiškų teikimo procedūros. Lėšos turi būti skirstomos taip, kad nei viena programa nenukentėtų. Be to, reikėtų išplėsti programos taikymo sritį įtraukiant nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas bei susijusius subjektus.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια της περιόδου 2014-2020 θα συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα θα προωθούνται και θα προστατεύονται, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση, την οποία και υπερψήφισα στο σύνολο της, προβλέπει τη συνέχιση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγονται βάσει των τρεχόντων προγραμμάτων, ενισχύει περαιτέρω την προστασία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και εξασφαλίζει ότι οι εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούν πανευρωπαϊκούς αριθμούς, όπως παραδείγματος χάριν η γραμμή άμεσης ανάγκης για τα αγνοούμενα παιδιά, θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a criação, para o período de 2014 a 2020, do Programa Direitos e Cidadania. O Parlamento Europeu aprova o presente programa e ajuda a definir propostas de valor acrescentado europeu, indicando que estas incluem as ações de pequena escala e as ações nacionais, avaliadas em função de critérios como o seu contributo para a aplicação uniforme e coerente do direito da União e para uma ampla sensibilização do público para os direitos por ela conferidos, o seu potencial para desenvolver a confiança mútua entre Estados-Membros e melhorar a cooperação transfronteiriça, o seu impacto transnacional, o seu contributo para a elaboração e divulgação de boas práticas ou o seu potencial para contribuir para a elaboração de normas mínimas, a criação de instrumentos e a identificação soluções práticas para enfrentar desafios transfronteiriços ou à escala da União. Por concordar com o exposto, dei o meu voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Europska unija želi jedinstveni sustav europskog područja pravde jer se time ojačava pravosudna politika kojoj je u cilju ojačati temelje Unije. Veze unutar Europske unije sve su čvršće, a njeni građani sve mobilniji.

Na živote građana Unije utječu isti zakoni koji važe u različitim državama članicama, a cilj ovog programa je da ih se ojača neovisno o tome gdje ljudi žive, rade, putuju, idu na odmor ili provode svoje slobodno vrijeme. U takvom sustavu vrijede prava koja proizlaze iz europskog državljanstva — principi nediskriminacije, jednakosti žena i muškaraca, pravo na zaštitu osobnih podataka, prava djece, prava potrošača i sloboda vođenja posla na unutarnjem tržištu.

Premda demokracija potiče raznovrsno iskazivanje razlika, u kontekstu jačanja ekstremističkih opcija uzrokovanih prije svega ekonomskom krizom, ima trenutaka kada je potrebno postaviti granice zahtjevima koji nedvojbeno žele ograničiti vrijednosti demokracije. Od novog sedmogodišnjeg okvira, jedinstvenog sustava prava unutar Unije, najveću korist imaju upravo njeni građani, i zato na isteku Europske godine građana dajem svoju podršku ovom programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σχετική πρόταση, καθώς το νέο πρόγραμμα εστιάζει σήμερα στην προαγωγή των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, στις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, στα δικαιώματα του παιδιού, στην προστασία των δεδομένων και σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η κοινωνία των πολιτών επιδίδεται με ενθουσιασμό στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης αλλά χρειάζεται πόρους για να το πράξει.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Este nuevo programa tiene por finalidad crear un espacio donde promocionar, desarrollar y proteger los derechos de las personas reconocidos en los Tratados Europeos. Se pretende reforzar derechos como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y combatir la violencia contra niños, jóvenes y mujeres, pero también se aspira a garantizar la protección de la intimidad. Celebro que se garantice una eficiente gestión de los fondos para desarrollar y dar continuidad a estos programas y apoyo que se sensibilice la opinión pública en temas tan relevantes para la sociedad.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. − A „Jogok és polgárság” program célja az európai polgárságból származó jogok előmozdítása, különös tekintettel a megkülönböztetés elleni küzdelemre. Választ kell tudnunk ugyanakkor nyújtani arra a problémára, hogy az európai polgárok közül sokan úgy érzik: csupán akkor élvezhetik európai polgárságukból fakadó jogaikat, ha egy másik tagállamban tanulnak, vállalnak munkát és telepednek le, a többség pedig nem ebben a helyzetben van. Az alapjogok területére kitérve: az Alapjogi Charta rendelkezései csupán az EU intézményei, valamint az uniós jog tagállamok általi alkalmazása tekintetében kötelező érvényűek, a tagállamok intézkedései okán nem lehet rá hivatkozni. Ha ez megváltozna – ehhez nyilván szerződésmódosításra lenne szükség –, akkor a polgárok számára is sokkal nagyobb jelentősége lenne az európai polgárság intézményének, és az európai intézmények iránti bizalom is megnövekedne.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − This programme is an amalgamation of three current citizenship programmes, which allows for a comprehensive funding approach. I voted in favour as I support the objective of the funds being extended to include the rights of the disabled and the fight against racism, as well as the development of EU citizenship in general.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Again this report proposes to replace three current programmes with a single Rights and Citizenship Programme for 2014-2020. I believe that this report is a mixed-bag in terms of outcome. There have been some significant improvements on the proposals originally considered in committee; however I remain concerned that this proposal appears to encroach upon the exclusive competence of the Member States in its addressing of some issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Chacun doit pouvoir jouir dans l'Union des droits qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne. Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a pris un caractère contraignant dans toute l'Union, énonce les droits fondamentaux et les libertés dont peuvent se prévaloir les citoyens de l'Union. Ces droits devraient être promus et respectés. Il convient de garantir la pleine jouissance de ces droits, ainsi que des droits découlant des conventions internationales auxquelles l'Union a adhéré.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Estão na fundação da União Europeia valores como a dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de direito, direitos humanos e liberdades fundamentais. Valores que são comuns a todos os Estados-Membros e que fazem parte daquilo que acredito ser a identidade europeia. O presente relatório vem criar o Programa Direitos, Igualdade e Cidadania para o período 2014-2020. Uma iniciativa que quer criar um espaço onde a igualdade e os direitos das pessoas sejam promovidos e defendidos, tal como consagrados no Tratado da União Europeia, no Tratado da Fundação da União Europeia, na Carta e nas Convenções Internacionais de Direitos Humanos subscritas pela União. É um programa que visa desenvolver atividades de prevenção e combate ao racismo, xenofobia, homofobia e qualquer outra forma de intolerância. Vem também defender os direitos das pessoas com deficiência, promover a igualdade entre sexos e combater a violência e o abuso. Para tal, sugerem-se várias atividades como workshops, seminários, conferências, ações de formação e campanhas de comunicação.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la adoptarea regulamentului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” al carui pachet financiar pentru punerea în aplicare este de 439 473 000 EUR și vizează următoarele obiective specifice: - promovarea aplicării eficiente a principiului nediscriminării pe criterii de sex, apartenență rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și respectarea principiului nediscriminării; - prevenirea și combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță; - promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu handicap; -promovarea egalității între femei și bărbați și dezvoltarea abordării integratoare a acesteia; - prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, precum și a violenței împotriva altor grupuri expuse riscurilor, în special a celor expuse riscului de violență în cadrul relațiilor apropiate, precum și protecția victimelor unor astfel de violențe; -promovarea și protecția drepturilor copilului; - contribuția la asigurarea celui mai înalt nivel de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal; -promovarea și îmbunătățirea exercitării drepturilor asociate calității de cetățean al Uniunii; - asigurarea exercitării de către cetățeni, în calitatea lor de consumatori sau de antreprenori pe piața internă, a drepturilor derivate din legislația Uniunii, având în vedere proiectele finanțate în cadrul Programului privind protecția consumatorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Berichterstatter argumentiert für die Auflegung des Programms „Rechte und Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014 bis 2020. Der Schwerpunkt des Programms ist der Schutz und die Förderung von Gesellschaftsgruppen, denen bekanntermaßen Diskriminierung und systematische Benachteiligung widerfährt, so zum Beispiel Kinder, ältere Menschen, Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Weltanschauung, ihrer sexuellen Orientierung oder einer möglichen Behinderung diskriminiert werden. Die vorgeschlagene Verordnung ist sehr zu begrüßen und kann nur positiv gewertet werden, da gerade die Schwächsten der Gesellschaft geschützt werden müssen, und somit ist der finanzielle Rahmen auch durchaus angemessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Simbolično je da danas 10. prosinca, kada obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava raspravljamo o temeljnim ljudskim pravima u Europskoj uniji. Dobro je poznato da je EU utemeljen na vrijednostima kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina zakona i poštivanje ljudskih prava, uključujući i prava osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama. Svakako da podupirem ovaj program, jer Europa jamči slobodu svima, a isto tako svjesni smo da EU mora dodatno ojačati sve mehanizme koji se odnose na Povelju o ljudskim pravima. Smatram da je u ovom trenutku vrlo važno naglasiti da će ovi programi biti otvoreni i za treće države. U ovom slučaju Hrvatska može poslužiti kao dobar primjer brojnim članicama EU-a jer je u predpristupom razdoblju koristila ove programe. Na kraju bih još jednom naglasila da podržavam svaku inicijativu kao i ovo izvješće koje ima za cilj zaštitu i promoviranje osnovnih ljudskih prava.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne – Vážený pán predseda, Zmluva o fungovaní Európskej únie hovorí len o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Pre používanie pojmov „rod“ a „rodová rovnosť“ neexistuje žiadny právny základ. Rozšírené chápanie termínu „gender“ nemá oporu ani v medzinárodnom práve. Jeho jedinú definíciu nájdeme v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného tribunálu. Citujem: „poukazujúci v spoločenskom kontexte na obe pohlavia, mužov i ženy. Termín „gender“ nenaznačuje iný význam, ktorý by sa líšil od už uvedeného významu.“ Koniec citátu. Názor, že nerovnosť vedie k vykorisťovaniu pochádza z marxistickej doktríny. Komunisti sa nikdy netajili, že chcú odstrániť „buržoázno-kapitalistické mocenské štruktúry.“ Manželstvo a rodina sú podľa marxistov produktmi mocenskej štruktúry, ktorá má slúžiť na udržiavanie moci kapitálu. V predloženej správe sa termín „rod“ a „rodová rovnosť“ objavuje 12 krát. To nie je náhoda. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O regulamento cria o Programa Direitos, Igualdade e Cidadania para os próximos sete anos, com um conjunto de objetivos, como o do respeito pela não discriminação, pela prevenção e combate ao racismo e xenofobia, o combate à violência contra crianças, jovens e mulheres, assim como a promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e da promoção da igualdade entre mulheres e homens. No entanto, e em boa verdade, estes objetivos são todos os dias desrespeitados e postos em causa pelas políticas de direita que a mesma UE promove, baseadas na lógica neoliberal de mercado e da concentração capitalista que fomentam a sua prática contrária. Não deixa de ser uma triste contradição. Defendemos, num parecer que elaborámos, aprovado pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Géneros, que a Comissão e o Conselho teriam de considerar a questão da igualdade de género como objetivo específico no Programa Direitos e Cidadania, assim como manter o programa Daphne como sub-rubrica independente deste programa. O reconhecimento geral dos resultados do programa Daphne é a prova de que este deve continuar a contribuir para os objetivos a que se propõe com um financiamento adequado e uma percentagem afetada bem definida, que não se misture com outros objetivos, nomeadamente relativos ao mercado interno.

 

10.3. Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório, pois, em setembro de 2013, a Rússia anunciou a proibição das importações de vinhos da Moldávia e bebidas espirituosas como retaliação pelos seus esforços para expandir os laços com a UE, e a UE gostaria, por isso, de compensar pelo menos parte das perdas através da extensão das preferências comerciais para o vinho da Moldávia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas − Moldovos vyno importo į Europos Sąjungą liberalizavimas. Vyno importo liberalizavimas bus pradėtas taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d., o kitų prekių importo liberalizavimas, įtvirtintas ES ir Moldovos laisvosios prekybos susitarime, parafuotame lapkričio 29 d. Vilniuje, − nuo 2015 m. pradžios. Šiais metais Rusija uždraudė Moldovos vyno importą, argumentuodama produkcijos kokybės pažeidimais. Tačiau ne paslaptis, kad vyno importo draudimas turi politinę motyvaciją – siekiama užkirsti kelią Moldovai politiškai ir ekonomiškai suartėti su Europos Sąjunga. Šiuo dokumentu Moldovos vynams suteikiama galimybė patekti į ES rinką be muitų ir tai turėtų padėti šaliai susidoroti su Rusijos taikomais apribojimais. Šiuo sprendimu ne tik sukuriama laisva ES ir Moldovos prekybos erdvė, bet ir parodoma stipri ES politinė parama Moldovos pasirinkimui suartėti su ES. Svarbu, kad ES rodytų didesnę politinę valią reaguojant į nepagrįstą Rusijos spaudimą Rytų partnerėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului și doresc să salut această măsură luată de Uniunea Europeană în relațiile cu Republica Moldova, în special în contextul presiunilor economice la care a fost supusă țara. Liberalizarea comerțului cu vin este prima măsură concretă luată de Uniunea Europeană după parafarea Acordului de Asociere de către Republica Moldova. De asemenea, doresc să fac apel la semnarea cât mai rapidă a acestui acord pentru a putea fi aplicat provizoriu. Nu în ultimul rând îmi exprim speranța că în actualul mandat al Parlamentului European să fie votată și propunerea de ridicare a vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în interiorul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione Winkler chiede una proroga delle preferenze commerciali finora accordate in favore della Moldova per l'esportazione di vino. Poiché in questo periodo di crisi ritengo prioritario tutelare in ogni modo i nostri produttori, non sostengo col mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour l'accord sur les préférences commerciales autonomes avec la République de Moldavie car dans le contexte actuel de l'Ukraine, qui est soumise à une forte pression de la Russie, il nous faut également garder sous notre sphère d'influence la Moldavie, elle aussi soumise à de fortes pressions. Cet accord portera principalement sur le vin moldave, interdit à l'exportation en Russie afin d'affaiblir le pays, mais désormais libéralisé avec l'UE. C'est un symbole fort envoyé à la Moldavie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Este projeto estabelece preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia, eliminando todos os direitos aduaneiros sobre os produtos industriais e melhorando o acesso dos produtos agrícolas ao mercado da UE. Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 55/2008, as preferências comerciais autónomas são aplicáveis até 31 de dezembro de 2015. A aplicação do referido Regulamento, após 1 de janeiro de 2013, depende da conclusão bem-sucedida de certos procedimentos na Organização Mundial do Comércio. A União Europeia colocou em marcha estes procedimentos e, de momento, desconhece-se o prazo para a respetiva conclusão. Por isso, até ficarem concluídos os procedimentos da OMC, importa garantir a continuidade dos fluxos comerciais da República da Moldávia até 31 de dezembro de 2015. Além disso, é necessário garantir a segurança jurídica aos operadores económicos de que poderão continuar a importar nos termos do Regulamento que rege as preferências comerciais autónomas. Por isso, é necessário estabelecer que as preferências comerciais autónomas sejam aplicadas de forma ininterrupta até à data fixada pelo Regulamento (CE) n.° 55/2008 do Conselho para a sua expiração. Voto favoravelmente o presente texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Regulamentul (CE) nr. 55/2008 prevede introducerea unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova, prin eliminarea tuturor tarifelor vamale impuse produselor industriale și prin îmbunătățirea accesului produselor agricole la piața Uniunii Europene. Conform acestui regulament, preferințele comerciale autonome pentru Republica Moldova se aplică până la 31 decembrie 2015. De asemenea, aplicarea acestuia după data de 1 ianuarie 2013 depinde de reușita finalizării anumitor proceduri din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Este important să se asigure continuitatea fluxurilor comerciale din Republica Moldova până la 31 decembrie 2015 și, de asemenea, este necesar să li se asigure securitate juridică operatorilor economici, astfel încât aceștia să poată continua importurile în conformitate cu Regulamentul privind preferințele comerciale autonome. Totodată, este important să se prevadă că preferințele comerciale autonome se aplică fără întrerupere până la data de expirare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 55/2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto a favore di questa proposta di risoluzione perché diretta a garantire la certezza giuridica e la continuità dei flussi commerciali UE-Moldova, nonostante i ritardi dell'autorizzazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio alla proroga all'accordo preferenziale attualmente in vigore.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Relația economică a Uniunii Europene cu Republica Moldova este foarte importantă pentru aceasta din urmă, mai ales în contextul relațiilor complicate cu Federația Rusă, unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai ei. Regulamentul (CE) nr. 55/2008 prevede introducerea unor preferințe comerciale autonome (PCA) pentru Republica Moldova prin eliminarea tuturor tarifelor vamale impuse produselor industriale și prin îmbunătățirea accesului produselor agricole la piața Uniunii Europene. Actuala propunere, în favoarea căreaia am votat, are drept scop să se asigure continuitatea fluxurilor comerciale din Republica Moldova până la 31 decembrie 2015 și să li se asigure securitate juridică operatorilor economici, astfel încât aceștia să poată continua importurile, dând o bază solidă acestor relații, predictibilitate și securitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Salut decizia privind liberalizarea importurilor de vin din Republica Moldova în Uniunea Europeană, care vor putea fi astfel exportate în cantități nelimitate în Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2014, mai ales că 45,7% din totalul exporturilor Republicii Moldova au ca destinație UE. Pe de altă parte, este important faptul că adoptarea acestui raport are loc la scurt timp de la semnarea Acordului de asociere cu UE, acord care creează premisele necesare pentru diversificarea piețelor de desfacere a producătorilor moldoveni. În plus, implementarea prevederilor Acordului de asociere cu UE va apropia Republica Moldova de valorile europene și va facilita integrarea economică și asocierea politică a acesteia în spațiul comunitar.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A necessidade de manter o caráter ininterrupto das preferências comerciais autónomas justifica a alteração do Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho. A Moldávia é um país particularmente carenciado que sofreria desrazoavelmente com a sua interrupção, bem como as empresas europeias que comerciam com este país. As facilidades comerciais de que a Moldávia tem beneficiado devem facilitar o seu desenvolvimento e contribuir para a prosperidade da sua população, bem como para a aproximação dos padrões da União Europeia no tocante à democracia, direitos humanos, respeito pelo Estado de Direito e liberdade de comércio. Faço votos para que a manutenção das preferências comerciais autónomas contribua para esta aproximação e permita a manutenção do fluxo comercial deste país com a União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Iuliu Winkler debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho que introduz preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia. Este Regulamento estabelece preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia, eliminando todos os direitos aduaneiros sobre os produtos industriais e melhorando o acesso dos produtos agrícolas ao mercado da UE. Neste momento, importa garantir a continuidade dos fluxos comerciais da República da Moldávia até 31 de dezembro de 2015. Considero que as preferências comerciais autónomas devem ser aplicadas de forma ininterrupta até à data fixada pelo Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho para a sua expiração.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Devido a dificuldades a nível das suas exportações de vinho para alguns dos mercados tradicionais, o que compromete a sua recuperação económica e o processo de reforma vigorosamente aplicado pelo governo moldavo, a Comissão Europeia propõe que se liberalize completamente e sem demora a importação de vinho da Moldávia para a UE, mediante a alteração do Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho, eliminando o vinho no quadro 1 do anexo I deste último. A UE concluiu, em junho de 2013, as negociações com a Moldávia sobre um novo acordo de associação, que inclui a criação de uma nova zona de comércio livre abrangente e aprofundada (ZCLAA) e este acordo prevê a liberalização total do comércio bilateral de vinho. O relator introduz alterações à proposta da Comissão, nomeadamente: estabelecer que as preferências comerciais autónomas sejam aplicadas de forma ininterrupta até à data fixada pelo Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho para a sua expiração. É a lógica de expansão da UE e da sua influência a leste, usando para isso dos mecanismos conhecidos e habituais – sendo o livre comércio um deles. Ademais, a proposta não isenta de prejuízos os produtores europeus e designadamente os países, como Portugal, onde esta produção tem um peso preponderante. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V nariadení (ES) č. 55/2008 sa pre Moldavskú republiku stanovuje systém autonómnych obchodných preferencií (AOP), v rámci ktorého sa rušia všetky clá na priemyselné výrobky a zlepšuje sa prístup poľnohospodárskych výrobkov na trh EÚ. Vychádzajúc zo spomenutého nariadenia, systém AOP je uplatňovaný do 31. decembra 2015. Je veľmi dôležité, aby boli do zmieňovaného dátumu zabezpečené neprerušené obchodné toky z Moldavskej republiky a aby AOP boli uplatňované bez prerušenia počas celej doby ich platnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda la richiesta di prorogare di altri due anni l'aumento di contingente tariffario in esenzioni da dazi (Regolamento CE n.55/2008), ovvero, la modifica del quantitativo di vino Moldavo che annualmente sarà esente da dazi con lo scopo di continuare il proprio export di vino verso l'UE. Trovo inopportuno concedere preferenze commerciali alla Repubblica Moldova vista la difficoltà che stanno affrontando i produttori Europei a causa della crisi economica; per questo motivo esprimo voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Egy 2008-ban a Tanács által jóváhagyott és elfogadott rendelet alapján a Moldovai Köztársaság számára autonóm kereskedelmi kedvezményeket tett az Európai Unió. A rendelet értelmében az autonóm kereskedelmi kedvezmények 2015. december 31-éig alkalmazandók. Ezen kívül biztosítani kell a folyamatos kereskedelmi forgalmat és a behozatali tevékenységet. Szavazatommal továbbra is támogatom az országgal számára kedvező határozatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, nes pagal Reglamentą (EB) Nr. 55/2008 numatytos autonominės prekybos lengvatos (APL) Moldovos Respublikai, pagal kurias panaikinami visi muitų tarifai pramonės gaminiams ir sudaromos geresnės galimybės žemės ūkio produktams patekti į ES rinką. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 55/2008 APL taikomos iki 2015 m. gruodžio 31 d. APL reglamento taikymą po 2013 m. sausio 1 d. lemia sėkminga tam tikrų procedūrų Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) pabaiga. Europos Sąjunga pradėjo šias procedūras ir šiuo metu jų užbaigimo laikas nežinomas. Taigi prieš užbaigiant PPO procedūras svarbu užtikrinti netrukdomus prekybos srautus iš Moldovos Respublikos iki 2015 m. gruodžio 31 d. Be to, būtina užtikrinti teisinį tikrumą ekonominės veiklos vykdytojams, kad jie galėtų ir toliau importuoti, laikydamiesi APL reglamento. Todėl būtina numatyti, kad autonominės prekybos lengvatos būtų be pertraukos taikomos iki Tarybos reglamente (EB) Nr. 55/2008 nustatytos jų galiojimo pabaigos datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Iuliu Winkler, qui soutient la libéralisation de l'importation de vin moldave en Union européenne, en raison de son statut de pays européen le plus pauvre et de sa vulnérabilité géographique. Ce texte a été adopté à 503 voix pour, 14 voix contre et 17 abstentions. Je me félicite de ce résultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Republika Mołdawii to bezpośredni sąsiad Unii Europejskiej, kraj z nią formalnie stowarzyszony. Już w mijającej perspektywie finansowej kraj ten mógł starać się o fundusze z programów operacyjnych skierowanych do tego obszaru Europy. Niezmiernie cieszy więc uchwalenie tego sprawozdania, które poprawi współpracę z Unią na wielu płaszczyznach.

Jak do tej pory największym partnerem handlowym po Rosji była dla Mołdawii Rumunia. Wymiana handlowa między tymi krajami jest ułatwiona przez wspólnotę językową. Jednak do tej pory była ona jednostronna, co oznaczało ujemny bilans dla Mołdawii. Usunięcie wszystkich taryf celnych dla produktów przemysłowych oraz poprawa dostępu do rynku Unii dla produktów rolnych spowoduje nieprzerwany przepływ towarów aż do pomyślnego ukończenia procedur w Światowej Organizacji Handlu. Porozumienie to będzie miało pozytywne skutki zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Oprócz możliwości rozwoju wymiany handlowej Mołdawia ma szansę na pogłębienie integracji z Unią.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La relazione del collega Winkler si riferisce alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Moldova. E’ possibile applicare tale regolamento fino al 31 dicembre 2013, dopo tale data le preferenze commerciali autonome dipenderanno dal completamento di alcune procedure in seno all’OMC. Ho, dunque, votato favorevolmente la suddetta relazione poiché ritengo sia importante mantenere e garantire i flussi commerciali con la Moldova e la certezza giuridica per gli operatori economici, affinché possano continuare a importare in conformità al regolamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Salut modificarea Regulamentului nr. 55/2008 privind introducerea unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova cu scopul liberalizării importurilor de vin moldovenesc începând cu 1 ianuarie 2014. Votul Parlamentului European vine într-un moment-cheie după inițierea Acordului de Asociere dintre UE si Moldova, prin care se urmărește inclusiv crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare.

În așteptarea intrării în vigoare a Acordului de Asociere, prevăzută să aibă loc în 2015, UE trebuie să își țină promisiunile și să liberalizeze urgent importul de vinuri din Moldova prin scoaterea acestora de pe anexa 1 la Regulamentul 55/2008. Este bine știut faptul că interdicția la export a vinurilor moldovenești către Rusia, în fapt o piață tradițională pentru produsele din Moldova, blochează dezvoltarea economică a acesteia. Având în vedere că sectorul agricol reprezintă 40% din economia Moldovei și că angajează un sfert din forța de muncă, procesul de liberalizare a importurilor europene de vin din Moldova ar trebui să aibă loc urgent.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la libéralisation complète de l’importation de vin en provenance de Moldavie au sein de l’UE dans le cadre des préférences commerciales autonomes. Le soutien de l’UE est important alors qu’une pression politique est exercée par la Russie sur ce pays, très vulnérable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 55/2008 estabelece preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia eliminando todos os direitos aduaneiros sobre os produtos industriais e melhorando o acesso dos produtos agrícolas ao mercado da UE. Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 55/2008, as preferências comerciais autónomas são aplicáveis até 31 de dezembro de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a cumplir con la legalidad internacional y permitir la continuación de los flujos comerciales con Moldavia, tendrá efectos graves en el sector vitivinícola de muchos países europeos. En base a la legalidad internacional y los intereses económicos de Moldavia es fundamental este acuerdo que permita la continuación de las preferencias comerciales con la Unión Europea. Sin embargo, la producción vitivinícola moldava, que se realiza a un coste medio mucho más bajo, permitirá a los grandes grupos bodegueros comprar el producto en dicho país para embotellarlo en países europeos a costa de los productores locales y en beneficio de estos grandes grupos empresariales. Por ello no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − In September 2013, Russia announced a ban on imports of Moldovan wines and spirits as retaliation for its drive to expand ties with the European Union. The EU would like to compensate for at least some of the losses by extending trade preferences to Moldovan wine. The recent trade preferences to Moldova are permitted by a WTO waiver that will expire at the end of this year. The Commission submitted a request to the WTO for a new waiver lasting until 31 December 2015 and extending the scope to wine. This request was granted on 27 November 2013. I am not sure that the Commission will employ all efforts to ensure smooth procedure in the Council. The extraordinary signature ceremony by the Presidents of Parliament and of the Council is scheduled for 19 December 2013, so the amending Regulation could be published and come into force before the end of this year. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritariu šiam reglamentui, kuriuo numatytos autonominės prekybos lengvatos (APL) Moldovos Respublikai, pagal kurias panaikinami visi muitų tarifai pramonės gaminiams ir sudaromos geresnės galimybės žemės ūkio produktams patekti į ES rinką. Juo siekiama įgyvendinti pasiektą susitarimą pilnai liberalizuoti prekybą vynais. Žemės ūkis sudaro apie 40 proc. Moldovos ekonomikos. Vynų sektoriuje pagaminama produkcija yra vienas svarbiausių Moldovos eksporto produktų, jame dirba apie 300 tūkst. žmonių. Rugsėjo mėnesį, reaguodama į Moldovos ryžtą tęsti suartėjimą su ES, Rusija „nubaudė“ Moldovą uždrausdama vynų importą. Šis reglamentas atveria milžinišką ES rinką Moldovos produkcijai, kuri neteko prieigos prie tradicinių rinkų. Svarbu, kad ši priemonė įsigalios nedelsiant. Sveikinu Komisiją operatyviai ir konstruktyviai sureagavus į realijas ir sunkumus, su kuriais susiduria europinę perspektyvą besirenkančios Rytų Partnerystės šalys.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. − The autonomous trade preferences (ATPs) granted by the EU to the Republic of Moldova have been an important legislative tool, due to which many Moldovan products have free access to the EU common market. As Moldova has successfully negotiated but not yet signed the following step towards even greater economic integration with the EU – the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement – the validity of the ATPs must be ensured until the new framework enters into force. Thus the validity of the ATPs has been renewed, for next year, by means of this Regulation.

Moreover, as Moldovan wine exports have been banned from the Russian market, the EU has a duty and an obligation to help Moldovan wine producers and to open up European markets to them now already, without waiting for the DCFTA to enter into force. Thus, wine products are now deleted from the list of exceptions to the goods with free access to the Unionʼs market, which will, undoubtedly, give the Moldovan wine industry an opportunity for modernisation, development and growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Cette proposition de la Commission entend garantir des avantages commerciaux à la République de Moldavie et libéraliser sans délai l’import de vin en provenance de ce pays. La Moldavie doit en effet faire face à de graves difficultés d’exportation de sa production viticole vers ses marchés traditionnels (Russie notamment), alors que cette filière emploie à elle seule 300 000 personnes et que le secteur agricole dans son ensemble représente 40% de l’économie moldave.

Face aux importants problèmes économiques que cette crise du vin entraîne à l’échelle du pays tout entier, j’ai décidé de voter positivement afin de soulager quelque peu un pays déjà en proie à de grandes difficultés.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pasiūlymui, kuriuo siekiama liberalizuoti dvišalę prekybą. Pažymėtina, kad Moldova padarė didelę pažangą derindama savo teisės aktų nuostatas su Sąjungos teisės aktais ir standartais. Atsižvelgiant į tai, būtina dar aktyviau remti Moldovos vykdomas reformas ir dedamas pastangas įgyvendinant Europos kaimynystės politiką ir Rytų partnerystės projektą. Siekiant plėtoti nuolatinius ir ilgalaikius prekybos santykius ir užtikrinti teisinį tikrumą ekonominės veiklos vykdytojams, turėtų būti panaikinami visi muitų tarifai pramonės gaminiams ir sudaromos geresnės galimybės žemės ūkio produktams patekti į ES rinką. Autonominės prekybos lengvatos sudarys palankias sąlygas Moldovai patekt į patikimą ir patrauklią rinką bei užtikrins nenutrūkstamus prekybos srautus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente regulamento em votação estabelece preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia, eliminando todos os direitos aduaneiros sobre os produtos industriais e melhorando o acesso dos produtos agrícolas ao mercado da União Europeia. Estas preferências comerciais autónomas são aplicáveis até 31 de dezembro de 2015. A aplicação do referido Regulamento, após 1 de janeiro de 2013, depende da conclusão bem-sucedida de certos procedimentos na Organização Mundial do Comércio. A União Europeia colocou em marcha estes procedimentos e, de momento, desconhece-se o prazo para a respetiva conclusão. Por isso, até ficarem concluídos os procedimentos da OMC, importa garantir a continuidade dos fluxos comerciais da República da Moldávia até 31 de dezembro de 2015. Além disso, é necessário garantir a segurança jurídica aos operadores económicos de que poderão continuar a importar nos termos do Regulamento que rege as preferências comerciais autónomas. Por isso, é necessário estabelecer que as preferências comerciais autónomas sejam aplicadas de forma ininterrupta até à data fixada para a sua expiração. Por estas razões, e nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In 2008 the EU removed all tariffs for industrial products from Moldova and improved access to the EU market for some agricultural products. These Autonomous Trade Preferences (ATP) are valid through to end 2015. Such unilateral actions which go against the WTO principle of non-discrimination (because they positively discriminate in favour of Moldova) need to be accepted by the entire WTO membership. This ‘waiver’ was valid for five years and runs out on 1. January 2014. However, the EU did not just want to turn to the WTO with the request to prolong the waiver. It also wanted to enhance market access for agricultural products from Moldova, especially wine, which is the major export product of Moldova. The addition of wine to the list of zero tariff products came in the wake of the Russian import ban for Moldovan wine. The import ban was justified with ‘phytosanitary problems’, but indeed is part of the current Russian threat strategy against EU Eastern Neighbourhood countries. Greens support the measure as a concrete sign of solidarity with Eastern European countries that are presently pressured by Russia. Greens also supported the shortening of the due legislative process, which in this case is justified by the urgency of the measure.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition de règlement car ses conséquences sont surtout symboliques, vu le quota retenu. En effet, cette ouverture constitue un signal politique aux pays voisins de l'Est de l'UE, qui subissent actuellement de fortes pressions russes, comme c'est également le cas pour l'Ukraine. Ici, il s'agit de répondre directement à une menace de rétorsion commerciale formulée cet été par Moscou.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this report as I support continuing trade preferences and cooperation with Moldova.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le règlement (CE) nº 55/2008 prévoit des préférences commerciales autonomes (ci-après "PCA") en faveur de la République de Moldavie en supprimant l'ensemble des droits tarifaires concernant les produits industriels et en améliorant l'accès au marché de l'Union européenne pour les produits agricoles. Il prévoit que les PCA sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015. L'application du règlement introduisant les PCA après le 1er janvier 2013 dépend du bon aboutissement de certaines procédures au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'Union européenne a engagé ces procédures mais leur date d'achèvement est pour l'heure inconnue. Dans l'attente de l'aboutissement des procédures de l'OMC, il importe par conséquent de veiller à ce que les flux commerciaux en provenance de la République de Moldavie puissent se poursuivre sans interruption jusqu'au 31 décembre 2015.

Il est en outre nécessaire d'assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques afin qu'ils puissent continuer à importer conformément aux dispositions du règlement introduisant les PCA. Il est donc indispensable de prévoir que lesdites PCA s'appliqueront sans interruption jusqu'à leur date d'expiration fixée par le règlement (CE) nº 55/2008 du Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O seguinte relatório estabelece preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia, eliminando os direitos aduaneiros sobre produtos industriais, e melhora o acesso dos produtos agrícolas ao mercado da União Europeia. Assim, é proposto que haja uma liberalização total das importações de vinho da Moldávia para o espaço europeu, de acordo com o regime de Preferências Comerciais Autónomas. É necessário garantir que a assistência da União no setor do vinho, através da liberalização das importações, entre em vigor o mais depressa possível a fim de garantir a continuidade dos fluxos comerciais da Moldávia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament privind introducerea unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. În cadrul politicii europene de vecinătate, al Planului PEV de acțiune UE-Moldova și al Parteneriatului estic, Moldova a adoptat un program ambițios de asociere politică și de continuare a integrării economice cu Uniunea. Totodată, Moldova a înregistrat deja progrese importante în materie de apropiere a reglementărilor, în vederea convergenței cu legislația și standardele Uniunii. Negocierile pentru un nou acord de asociere, inclusiv stabilirea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător între Uniune și Moldova au început în ianuarie 2010 și au fost finalizate în iulie 2013. Acordul respectiv prevede liberalizarea completă a comerțului bilateral cu vin. Pentru a sprijini eforturile depuse de Moldova în conformitate cu PEV și cu Parteneriatul estic și a asigura o piață atractivă și fiabilă pentru exporturile sale de vin, este necesar ca importurile de vin din Moldova în Uniune să fie liberalizate fără întârziere. Pentru a se asigura continuarea fluxurilor comerciale din Moldova și securitate juridică pentru operatorii economici, este necesar ca preferințele comerciale autonome să se aplice fără întrerupere până la data de expirare stabilită în Regulamentul (CE) nr. 55/2008. Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), in writing. − After the Vilnius Eastern Partnership Summit, the EU has to reaffirm its commitment to the EaP process. The EPP strongly supports the European choice of Moldova, acknowledges the achievements of the pro-European governments of our Eastern partner and encourages Moldova to continue carrying out the reforms needed for further rapprochement towards the EU. The EPP welcomes the initialling, in Vilnius, of the Association Agreement, comprising a very ambitious DCFTA. Nevertheless, due to necessary legal procedures of finalisation, the DCTFA is foreseen to enter into force in early 2015. In this context, the immediate and full liberalisation of imports of Moldovan wines to the EU is a strong signal of the political will to respond to unjustified and arbitrary pressures from Russia towards our Eastern partners. The regulation adopted today will immediately help Moldovan wine producers to overcome the difficult situation caused by the Russian ban. The full liberalisation is foreseen to enter into force as of the 1st of January 2014. The strong signal of political support of the EP towards our Moldovan partner is relevant; however, the Parliament will continue to follow closely the progress on the path of reforms of Moldova.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Dla towarów pochodzących z Mołdawii stawki celne oraz stosowane przepisy dotyczące towarów o określonym kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) należy określać, korzystając z przeglądarki taryfowej Isztar 2. Zmodyfikowane rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 stanowi autonomiczne porozumienie preferencyjne stosowane jednostronnie przez Wspólnotę w handlu z Mołdawią i będzie ono stosowane do 31.12.2015 r. W zakresie preferencyjnych reguł pochodzenia i współpracy administracyjnej mają zastosowanie przepisy artykułów 66 i 98 do 123 oraz zawarte w załącznikach nr 14, 15, 21 i 22 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. (Rozporządzenie Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego). Kumulacja dwustronna pochodzenia jest stosowana tylko w jednym kierunku, tj. w eksporcie z Mołdawii do Unii Europejskiej. Mołdawska droga ku Unii Europejskiej nie budzi tak wielkiego zainteresowania medialnego i politycznego jak decyzja ukraińskich elit na czele z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Oba państwa – jako byłe republiki radzieckie – leżą w szeroko pojmowanej przez Kreml strefie wpływów Moskwy, której zależy co najmniej na ich neutralności. W obu państwach obserwujemy niekończące się dyskusje między zwolennikami i przeciwnikami dołączenia do Unii. Niemniej jednak „europejskie” ambicje Kiszyniowa prezentują się dziś korzystniej niż Kijowa.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Con il voto sulla relazione Winkler è stato approvato, dopo il parere positivo della commissione INTA, un pacchetto di preferenze commerciali unilaterali a favore della Moldova, come misura urgente di sostegno all'esportazione dei prodotti di questo paese.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Devido a dificuldades a nível das suas exportações de vinho para alguns dos mercados tradicionais, o que compromete a sua recuperação económica e o processo de reforma vigorosamente aplicado pelo governo moldavo, a Comissão Europeia propõe que se liberalize completamente e sem demora a importação de vinho da Moldávia para a UE. A UE concluiu, em junho de 2013, as negociações com a Moldávia sobre um novo acordo de associação, e este acordo prevê a liberalização total do comércio bilateral de vinho. O relator introduz alterações à proposta da Comissão, nomeadamente estabelecer que as preferências comerciais autónomas sejam aplicadas de forma ininterrupta até à data fixada pelo Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho para a sua expiração. É a lógica de expansão da UE e da sua influência a leste, usando para isso dos mecanismos conhecidos e habituais – sendo o livre comércio um deles. Ademais, a proposta não isenta de prejuízos os produtores europeus e designadamente os países, como Portugal, onde esta produção tem um peso preponderante. Votámos contra.

 

10.4. Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
Anföranden på video
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo votato questo accordo e a me, che ho votato a favore, resta comunque un po' di amaro in bocca.

La vicenda del popolo saharawi è una vicenda che questo Parlamento non ha saputo cogliere né in questa relazione né in una dichiarazione congiunta che poteva essere fatta. Credo che abbiamo perso un'occasione, anche se era inevitabile votare questo accordo in funzione del fatto che la Commissione era stata invitata a predisporne uno nuovo due anni fa.

Un altro elemento però deve farci aprire. Questo accordo dovrà essere gestito e la gestione di questo accordo dovrà essere un po' più inclusiva. Oggi purtroppo questo accordo appartiene solo ad alcuni paesi europei e solo alcuni paesi europei ne beneficiano. Nella sua fase di implementazione occorre che la Commissione allarghi le maglie e costruisca le condizioni per garantire anche ad altri paesi di accedere con proprie imbarcazioni all'utilizzo di questo accordo.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). - Senhor Presidente, ao aprovar o acordo de pescas entre Marrocos e a União Europeia, o que este Parlamento fez foi dar luz verde a um acordo que é ilegal à luz do direito internacional, que viola a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, que viola várias resoluções das Nações Unidas e consegue ser até mais original do que o próprio acordo que os Estados Unidos celebraram, que deixaram de fora as águas do Sara Ocidental, como a União Europeia deveria ter deixado.

Marrocos negoceia com recursos que não são os seus, inclui as águas do Sara Ocidental que também não lhe pertencem, legitima portanto a ocupação destes territórios. Nós poderíamos, com este voto, ter apoiado a democracia, os direitos humanos e a liberdade, mas o que o Parlamento fez foi ficar do lado do opressor e, portanto, apoiar o contrário daquilo que acabei de referir, é preciso decidirmos de uma vez por todas se a União Europeia e as instituições europeias acham que vale ou não lutar pelos direitos humanos, porque com este voto o que mostrou é que são muito hipócritas.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Meine Gefühlslage bei der Abstimmung über den Bericht könnte man am besten mit einem Goethe-Zitat beschreiben: Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.

Das heißt: Einerseits weiß ich, dass so ein Abkommen ganz, ganz wichtig ist. Ich kenne auch die Angebote, die es von der Europäischen Union gibt, dass entsprechende Hilfszahlungen in die Westsahara geleitet werden sollen. Ich kenne auch die mündliche Zusage der Regierung in Marokko, genau dies zu tun. Aber mir fehlt der Glaube. Ich bitte ganz einfach darum, dass dieses Abkommen genau kontrolliert wird und dass auch genau kontrolliert wird, wohin dann die Ausgleichzahlungen wandern, dass sie genau dort ankommen, wofür sie geplant worden sind. Deshalb habe ich mich zum Schluss bei der Abstimmung zu diesem Bericht nur der Stimme enthalten können.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). - Señor Presidente, he votado con mi Grupo, lo que no impide que una mi voz a los que, como el señor Cofferati, el señor Milana y otros, piden la ineludible implicación europea en la solución del conflicto del Sáhara. Y que ese pueblo ocupado por la fuerza alcance la libertad, iniciativa que estaba en la primitiva posición de los negociadores del Grupo S&D como acuerdo político paralelo.

Y hoy, Día de los Derechos Humanos, de los funerales de Mandela —al que tuve el honor de conocer en Oviedo, mi ciudad—, y del centenario de Willy Brandt, ha de animarnos a vigilar la situación de los presos políticos saharauis, en particular de los condenados en el proceso celebrado en Rabat, que constaté fue una auténtica farsa. Esas brutales condenas indiscriminadas y arbitrarias y el trato en la cárcel del ocupante marroquí son muy de temer a la luz de este mismo Acuerdo votado aquí.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, I abstained on this report. I welcome progress with the Protocol. The UK does have a small interest in the fisheries off Morocco and the Western Sahara and that is why I have taken some interest in the debate.

What I look for in this new agreement is an assurance that it conforms to international law; that it will provide value for money to the UK and EU taxpayer; that those fishing opportunities secured will be sustainable and surplus to the needs of the local fishing industry in the region; that safeguards are in place to ensure financial support is utilised in the correct manner; and, finally, that any agreement must not undermine UN efforts to find a just, lasting and mutually acceptable political solution in the Western Sahara. This report makes some progress, but not enough. Therefore, I abstained.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente. Entendo que é importante avançar com o estabelecimento das possibilidades de pesca, no sentido de tornar a atividade, que delas decorrem, mutuamente vantajosa e baseada na sustentabilidade económica, social e ambiental. No entanto, do ponto de vista político, é preciso aferir todas as questões jurídicas e de direitos humanos e de propriedade do povo do Sara Ocidental.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus bendradarbiavimo protokolo, kuriuo vienuolikos ES šalių narių žvejybiniams laivams bus leista žvejoti Maroko Karalystės vandenyse. Ankstesnis protokolas buvo nutrauktas 2011 m. gruodžio mėn. ir nuo to laiko žvejyba ES laivais minėtuose vandenyse nebuvo vykdoma. Lietuvos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivynui Maroko vandenys yra vienas svarbiausių žvejybos rajonų ir kartu su pagal Europos Sąjungos ir Mauritanijos žuvininkystės partnerystės susitarimą gaunamomis žvejybos galimybėmis leidžia užtikrinti sezoninį pelaginių žuvų žvejybos tęstinumą. 2005–2011 m. Maroko vandenyse Lietuvos laivai kasmet sugaudavo nuo 16 iki 45 tūkst. tonų pelaginių žuvų, tačiau 2011 m. nepritarus protokolo pratęsimui, jie turėjo nutraukti žvejybos veiklą. Lyginant su ankstesniu ES ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo protokolu žvejybos srityje, naujajame protokole Europos Sąjungai taikomas mažesnis (vietoj 36,1 mln. eurų – 30 mln. eurų, t. y. – 17 proc.) metinis mokestis bei užtikrinamas bendrų kvotų didinimas kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei (33 proc. lyginant su ankstesniais protokolais). Naujasis protokolas galios ketverius metus nuo jo įsigaliojimo pradžios – 2014 m. sausio mėn. Pagal ES ir Maroko žuvininkystės partnerystės susitarimą Lietuva gaudavo metinę 15 520 tonų dydžio pelaginių žuvų kvotą ir buvo antra pagal gaunamos šių žuvų kvotos dydį ES valstybė narė. Pagal naująjį protokolą Lietuvos laivai gaus didesnę žvejybos kvotą – net 20 693 tonų.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I was strongly against this agreement it is a blatant violation of human rights. Morocco invaded and occupied militarily the territory of Western Sahara and it has no legal title to dispose of its natural resources. Today, in entering into an agreement for the exploitation of Western Sahara’s waters, Parliament has agreed to be an accomplice of a colonial robbery. The text of the agreement contains a generic and hypocritical reporting obligation for the Kingdom on the respect of human rights and international law. Morocco does not have the slightest credibility in this regard, as it continues to practice torture, arbitrary arrest and detention, along with targeted assassination and political persecution in the occupied territories. For all this reasons, today I feel ashamed of the results of the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a validé l'accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Celui-ci permettra à des navires européens de pouvoir pêcher à nouveau dans les eaux marocaines. L'accord permet à 126 navires battant pavillon de 11 pays européens - dont la France - de pêcher dans les eaux du Maroc pendant les quatre prochaines années. Il prévoit en contrepartie un paiement annuel de 30 millions d'euros par l'UE, dont 14 millions pour soutenir le développement du secteur de la pêche au Maroc. J'ai voté en faveur de ce texte important sur la pêche puisqu'il était équilibré pour les deux parties.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už Europos Sąjungos ir Maroko susitarimo žuvininkystės srityje pasirašymą. Dalis Europos Sąjungos valstybių, tarp jų ir Lietuva, neabejoja tokio susitarimo nauda žvejams, tačiau oponentai teigia, kad tokio susitarimo negalima pasirašyti, nes Marokas yra okupavęs Vakarų Sacharą. Mano nuomone jį pasirašyti yra būtina, nes susitarimas, leidžiantis gaudyti žuvį Maroko vandenyse, būtų naudingas valstybių narių, taip pat ir Lietuvos, žvejams, o jo nepasirašius, okupuotos Vakarų Saharos padėtis vis tiek nepasikeistų. Vakarų Sacharos okupacijos klausimas yra politinis ir turi būti nagrinėjamas atskirai, o ne žuvininkystės susitarimo rėmuose. Pačioje Europos Sąjungoje yra didelių neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, sienų demarkavimo klausimai su Rytų kaimynais. Tačiau tai nereiškia, kad dėl to visa Europos Sąjunga turi nutraukti santykius su Rusija. Azija, pavyzdžiui, nepasižymi aktyvia žmogaus teisių politika, tačiau Europos Sąjunga su ja vis tiek prekiauja ir palaiko santykius. Kodėl Marokas turi būti išimtis? Marokas pagal susitarimą kasmet gautų 40 milijonų eurų: 30 milijonų iš Europos Sąjungos biudžeto, dar 10 milijonų prisidėtų laivų savininkai. Iš tų 30 milijonų eurų 16 milijonų būtų mokama Marokui už išteklius, likę 14 milijonų būtų skirti Maroko žuvininkystės sektoriui palaikyti. Marokas privalo užtikrinti, kad šie milijonai atneš tiesioginę ekonominę naudą, kurs darbo vietas vietos gyventojams.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Mă aflu printre cei care au susținut acest raport din mai multe motive. În forma actuală, protocolul reprezintă o îmbunătățire adusă parteneriatului din domeniul pescuitului între cele două părți. Propunerea anterioară nu prezenta un avantaj din punct de vedere al raportului cost-beneficii și nici nu oferea garanția exploatării sustenabile a stocurilor de pește. Actualul protocol respectă condițiile de austeritate pe care ni le-am asumat cu toții, contribuția financiară fiind mai redusă față de cea stabilită în protocolul anterior, precum și criteriile de exploatare durabilă a resurselor. Mai mult, Marocul va furniza rapoarte periodice privind utilizarea contribuției financiare, în special cu privire la beneficiile economice și sociale. Totuși, absența clauzelor specifice referitoare la drepturile omului reprezintă un subiect de îngrijorare pentru mine. Dar, pe de altă parte, orice nerespectare a acestora va putea fi sancționată cu suspendarea protocolului, așa cum a solicitat Parlamentul.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Après avoir été rejeté l'année dernière en session plénière du Parlement européen, l'accord entre l'Union européenne et le Maroc relatif au secteur de la pêche a été révisé et largement amélioré. Comme lors du vote précédent, j'ai soutenu cet accord. Dans un contexte marqué par les printemps arabes et l'impérieuse nécessité de développement économique des pays de la rive sud de la méditerranée, cet accord vise à soutenir les marocains et notamment les pêcheurs, dans le respect des critères de durabilité de l'UE. Le Maroc est notre voisin et il est important que l'UE affiche son soutien, de manière concrète par les contreparties financières accordées dans le cadre de l'accord, au développement de ce pays voisin.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Abbiamo approvato il testo di questo protocollo di pesca con il Marocco per due motivi fondamentali.

In primis, le categorie di pesca sono le stesse del protocollo precedente e, anche se il numero di imbarcazioni si riduce da 137 a 126, le possibilità di pesca aumentano del 33 per cento circa, fondamentalmente a causa dell'incremento per la categoria della pesca pelagica industriale (da 60 mila a 80 mila tonnellate).

In secondo luogo, le zone di pesca sono state modificate affinché potessero meglio adattarsi alle necessità delle flotte e consentire il rispetto di determinati requisiti imposti dal Marocco. Così, l'ampliamento delle zone per le categorie 1 e 2 riflette la richiesta del settore di includere il porto di Mohammedia che, oltre a essere un importante porto di rifugio, dispone di infrastrutture per gli sbarchi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho inteso sostenere col mio voto la relazione Estevez sull'accordo UE-Marocco nel settore della pesca, poiché il testo non prevede l'esclusione del Sahara occidentale dall'applicazione territoriale.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour l'accord de partenariat de pêche UE-Maroc car il est mutuellement bénéfique. Il va permettre à 126 navires de l'Union européenne de pêcher dans les eaux marocaines en contrepartie de 30 millions d'euros permettant le développement sectoriel de la pêche au Maroc. Il respecte également toutes les exigences du Parlement formulées dans la résolution du 14 décembre 2011 en matière de Droits de l'Homme, de protection de la ressource, d'obligation d'embarquement de marins marocains sur les navires européens. Il bénéficiera également aux populations locales car les ports du littoral recevront chacun leur contrepartie financière. J'ajoute que des scientifiques marocains ont participé aux négociations sur cet accord, ce qui a permis de réduire certains quotas de pêche pour la préservation des ressources halieutiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Zagłosowałem za przyjęciem umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem. Porozumienie to umożliwi krajom Unii Europejskiej dokonywanie połowów na wodach należących do Królestwa Maroka. Umowa ta jest efektem na nowo podjętych negocjacji ze strony Komisji Europejskiej w następstwie wygaśnięcia obowiązującego protokołu w dniu 27 lutego 2011 r.

Jestem przekonany, że wynegocjowane porozumienie jest korzystne dla obu stron. Pozwoli ono na zwiększenie dotychczasowych połowów ryb o 1/3, podczas gdy koszty dostępu do wód terytorialnych Maroka zostaną obniżone. Dodatkowo strony zobowiązały się w protokole do przestrzegania zasad demokratycznych, postępowania w poszanowaniu praw człowieka oraz dokonywania połowów zgodnie z obowiązującymi restrykcyjnymi normami zrównoważonej eksploatacji. Dlatego też głęboko wierzę, że przyjęcie powyższego porozumienia przyniesie wymierne korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe dla obu stron.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'approbation de cet accord de pêche par le Parlement européen. Il autorise 126 navires de l'Union européenne à pêcher dans les eaux marocaines en échange d'une contrepartie financière de 30 millions d'euros, dont la moitié est allouée au développement sectoriel de la pêche au Maroc. Cet accord est mutuellement bénéfique. Il respecte toutes les exigences du Parlement formulées dans sa résolution du 14 décembre 2011, notamment en matière de Droits de l'Homme, de protection de la ressource et d'obligation d'embarquement de marins marocains à bord. Les scientifiques marocains sont également intervenus dans le cadre des négociations de l'accord. Enfin, l'adoption du nouveau protocole à l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc permettra d'éviter le développement de licences privées opaques sur lesquelles l'Union européenne n'a aucune visibilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Desde dezembro de 2011, quando o Parlamento rejeitou o Acordo de Pesca União Europeia-Marrocos, que a frota europeia teve de abandonar as águas marroquinas, com um elevado prejuízo que se vai acumulando até hoje. Atendendo às razões que ditaram o voto negativo do Parlamento em 2011 e as orientações da resolução aprovada no mesmo dia, o acordo que hoje aqui se apresenta responde às objeções do passado seguindo as recomendações de então. Eis o que é objetivamente inquestionável. Este protocolo é compatível com o direito internacional, ambientalmente mais sustentável, economicamente mais rentável do que o anterior. Ele contempla um aumento das possibilidades de pesca, baseado em pareceres científicos na ordem dos 33 %, uma melhoria da relação custo-benefício entre a contrapartida financeira e as possibilidades de pesca, uma alteração das zonas de pesca e das condições operacionais da frota e é ainda o acompanhamento pela União Europeia da utilização do apoio setorial e das suas repercussões socioeconómicas numa base geográfica, assegurando que parte da compensação financeira é realmente aplicada no Sara Ocidental. Voto favoravelmente o presente texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je salue l'approbation au Parlement européen à une large majorité du protocole à l'accord de partenariat Maroc-UE dans le secteur de la pêche. C'est un protocole juste et fort qui profitera à l'Union européenne comme au Maroc. Les pêcheurs européens pourront de nouveau aller pêcher dans les eaux marocaines et la contrepartie financière versée par l'UE doit permettre notamment de soutenir le développement du secteur de la pêche au Maroc.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La ratification du protocole d’accord de pêche renforcera le partenariat économique entre l'Union européenne et le Maroc. Les activités de pêche sont vitales pour l’économie marocaine. Ainsi, cet accord est essentiel pour accompagner la transition économique du pays et sera directement bénéfique aux populations locales. En échange d’autorisations de pêche pour les flottes européennes, le Maroc bénéficiera d’une enveloppe de 30 millions d’euros, dont la moitié sera allouée au développement de la pêche marocaine. Les programmes européens aideront donc le pays à mettre en place une pêche durable et compétitive. Le développement économique et les progrès politiques sont intrinsèquement liés. A cet égard, l’accord rappelle les principes et les valeurs démocratiques par lesquelles les deux parties sont tenues au terme leur accord d’association. Une clause prévoit également la suspension du protocole en cas de violations des droits fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui renforce la coopération entre l'Union européenne et le Maroc dans le domaine de la pêche. Cette proposition n'est que le préalable à l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une politique de pêche durable avec le Royaume du Maroc. Ainsi, je me félicite des efforts entrepris qui n'ont qu'un but, celui de préserver les ressources halieutiques dans la zone de pêche marocaine. De plus la contrepartie financière accordée au Maroc est juste et permet un échange commercial équilibré. Enfin, l'obligation faite au Maroc de fournir des rapports périodiques et détaillés sur l'utilisation de la contrepartie financière, incluant leur retombées économiques et sociales notamment sur une base géographique précise, s'inscrit dans une transparence financière que je ne peux que saluer.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE), schriftelijk. − De EU komt op voor de rechten van minderheden en achtergestelde bevolkingsgroepen, maar als puntje bij paaltje komt, ligt de klemtoon op strategische handelsoverwegingen. Door de ontkenning van het zelfbeschikkingsrecht en de rechten van de bevolking in de Westelijke Sahara, wordt de EU meer een oorzaak van het conflict tussen Rabat en de Sahrawi-bevolking dan de oplossing.

Het Europees Parlement had in december 2011 nog een eerdere versie van het visserijakkoord met Marokko afgeblokt, juist omdat het zelfbeschikkingsrecht werd miskend. Die stelling volgde de lijn van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de VN, het Internationaal Gerechtshof en de Afrikaanse Unie.

We hadden beter een voorbeeld genomen aan andere landen, zoals de Verenigde Staten, die in hun akkoorden met Marokko wél een uitzondering voor de Westelijke Sahara inlassen. Bovendien is er slechts een rapportageverplichting voor Marokko over de naleving van het internationaal recht en de mensenrechten ten aanzien van de Sahrawi.

Iedereen die de mensenrechtenreputatie van Marokko een beetje kent, weet dat het land niet de meest geweldige geloofwaardigheid in dit opzicht heeft. Als winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, die exact één jaar geleden aan haar werd uitgereikt, had ik van de EU een klein beetje meer ruggengraat verwacht.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a recomendação referente ao Acordo de Parceria no domínio da pesca UE-Marrocos: Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira, por incluir uma cláusula relativa ao respeito dos princípios democráticos e dos direitos humanos fundamentais, bem como a salvaguarda de que qualquer incumprimento por parte de Marrocos poderá implicar a suspensão deste Protocolo. Por outro lado, o acordo prevê também obrigações legais para assegurar a exploração sustentável dos recursos haliêuticos com base numa cooperação científica reforçada. A aprovação do Protocolo permitirá retomar as relações de pesca com Marrocos, garantindo, no entanto, o acompanhamento da repercussão geográfica dos benefícios sociais e económicos que dele decorrem, na medida em que parte da compensação financeira se destinará a beneficiar toda a população, incluindo a do território do Sara sob administração marroquina.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report: The agreement gives EU boats the right to fish in Western Saharawi territorial waters. This is illegal under international law, as Morocco has no right to exploit the natural resources of a country it occupies. I have long campaigned for the right of the Saharawi people to self-determination. Their human rights are being violated every single day by this occupation and the violence that is used against those who try to oppose the occupation. This report undermines any credibility that Europe has to negotiate and promote respect for human rights on a world stage. I will continue to work for the rights of the Saharawi people with the Campaign for Western Sahara, based in Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Estou absolutamente de acordo e solidário com a minha colega Carmen Fraga Estévez, quem aproveito para saudar, pois este novo protocolo contém melhorias de grande importância face ao seu antecessor e responde a preocupações do Parlamento Europeu e de países como Portugal. O acordo de pesca entre a União Europeia e Marrocos vai autorizar 14 navios portugueses a pescar em águas marroquinas. Este protocolo pode permitir retomar as relações de pesca com Marrocos em novas bases, muito mais adaptadas ao pretendido pela UE, tanto do ponto de vista económico e financeiro, como da sustentabilidade social e ambiental.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Carmen Fraga Estévez debruça-se sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos. A Comissão Europeia tem vindo a encetar negociações para a assinatura de um novo Protocolo. Neste acordo, as categorias de pesca são as mesmas que no Protocolo anterior e, embora o número de navios seja reduzido de 137 para 126, as possibilidades de pesca aumentam 33 %. As zonas de pesca foram modificadas de forma a adaptarem-se melhor às necessidades das frotas e a permitir cumprir determinados requisitos impostos por Marrocos. Assim, considero que este protocolo é compatível com o direito internacional, é sustentável do ponto de vista ambiental e, ao mesmo tempo, economicamente mais rentável do que o anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É lamentável que, depois de uma justa rejeição da renovação deste Acordo em 2011, tendo em conta a sua ilegalidade à luz do direito internacional, a Comissão Europeia insista na inclusão no acordo das águas do Sahara Ocidental - facto que está na base dessa ilegalidade - e o Parlamento a avalize e aceite. Nada temos contra um acordo de pescas com Marrocos. Um acordo justo, que observe princípios de sustentabilidade e que seja mutuamente vantajoso.

Mas um acordo que, para além das águas marroquinas inclui recursos sobre as quais Marrocos não tem soberania à luz do direito internacional, é um acordo ilegal, que não podemos aceitar. Ainda para mais, não tendo sido garantida a devida auscultação dos legítimos representantes da população sarauí, como exigiria a observância do direito internacional e das sucessivas resoluções da ONU sobre recursos naturais de territórios não autónomos. É inevitável a comparação com a situação de Timor-Leste aquando da ocupação ilegal pela Indonésia. Na altura, o povo português indignou-se justamente e mobilizou-se contra os acordos feitos pela Indonésia com países terceiros para a exploração do petróleo do Mar de Timor. Alguns dos que estiveram então contra estes acordos estão hoje hipocritamente a aprovar a celebração deste acordo de pesca, procurando esquecer os óbvios paralelismos existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Vzhľadom na to, že Európsky parlament v decembri minulého roku odmietol schváliť predĺženie platnosti protokolu o rybolove s Marokom, ktorého platnosť sa mala skončiť 27. februára 2012, Európska komisia začala rokovania o podpísaní nového protokolu. Ten čelil kritike najmä v rovine ekonomickej, environmentálnej a objavili sa tiež vyjadrenia o slabom vplyve finančného príspevku v marockom odvetví rybárstva. Podstatnou otázkou, s ktorou Európsky parlament vyjadril svoje najväčšie znepokojenie a význam ktorej si obidve strany v plnej miere uvedomovali, je skutočnosť, že pri stanovení nadbytku a rybolovných možností je nevyhnutné dodržiavať prísne kritériá udržateľnosti. Hoci niektoré aspekty protokolu budú dodatočne upravené príslušnými výbormi, protokol sa vyznačuje významným progresom a zlepšením v rámci dotknutej problematiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), por escrito. Votei contra a ratificação pelo Parlamento Europeu do Acordo de Pescas entre a UE e Marrocos porque penso que o acordo, tal como foi negociado, é contrário ao direito internacional. O acordo inclui uma cláusula que pretende garantir o acompanhamento da repercussão geográfica dos benefícios sociais e económicos decorrentes do apoio setorial da UE, subentendendo-se, assim, que parte da compensação financeira se destinará a beneficiar toda a população, incluindo a do território Sara. É uma melhoria em relação à versão anterior, rejeitada em 2011. Contudo, essa cláusula não garante a implementação do acordo por parte de Marrocos, de acordo com os desejos e interesses do povo sarauí. Por outro lado, é improvável que a Comissão pressione Marrocos a fazê-lo, devido ao caráter geral da cláusula. Para ser conforme ao direito internacional, o acordo teria de prever expressamente em que medida é que vai beneficiar as populações autóctones do Sara Ocidental, afirmando Marrocos como autoridade administrativa de facto do território do Sara Ocidental. Por outro lado, representantes do povo sarauí teriam de ter sido consultados durante as negociações, o que não aconteceu. Por isso, por uma questão de princípio, coerência e consciência, votei contra a ratificação deste acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Cherchez l'erreur: deux ans après le rejet en plénière d'un accord de pêche inacceptable pour la majorité des députés, le Parlement européen vient de donner son approbation à un accord similaire.

Les trois grandes raisons (écologique: mauvais état des stocks; économique: mauvaise rentabilité; géopolitique: accès aux eaux et ressources du Sahara occidental) qui avaient fait rejeter cet accord en 2011 sont pourtant toujours existantes. Cet accord va donner un droit à l'Union de pêcher dans les eaux du Sahara occidental malgré le fait qu'en vertu du droit international, le gouvernement du Maroc n'a pas la possibilité légalement de vendre les ressources du Sahara occidental.

Cette politique de pêche néocoloniale de l'Union est désastreuse et va entacher internationalement son image et les valeurs que nous défendons. On marche sur la tête. Au-delà de la question du Sahara occidental, l'accord approuvé soulève toujours les mêmes préoccupations concernant sa rentabilité douteuse et la durabilité des pêches. Le groupe Verts/ALE s'y est clairement opposé, mais les socialistes et les conservateurs ont donné leur voix pour que l'Union signe le pire accord de pêche de son histoire et viole le droit international contre le peuple sahraoui.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution because, as indicated after extensive negotiation within the Committee on Fisheries, it constitutes a huge improvement on the previous Protocol, economically, environmentally, and in terms of the Moroccan fisheries sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le protocole de pêche qui unissait l’Union européenne à son partenaire marocain est arrivé à échéance en février 2011 et le protocole qui aurait dû lui succéder avait été désapprouvé par le Parlement européen le 14 décembre 2011. La nouvelle proposition présente des avantages considérables pour les deux partenaires et apparaît plus équilibrée puisque le coût pour le contribuable européen est réduit de 30% et les possibilités de pêche sont augmentées de 33%. Alors que la flotte européenne est frappée par une crise économique et sociale inquiétante, le revenu de la pêche, dans le cadre de cet accord, pourrait être de 2,5 euros pour chaque euro investi. On ne peut négliger un tel bénéfice d’autant que des critères environnementaux sont aussi posés. Enfin, beaucoup d’inquiétudes ont été exprimées au sujet de la distribution des bénéfices économiques et sociaux de ce protocole auprès de l’ensemble de la population. Je les ai entendues. Et c’est pourquoi, je tiens à faire observer qu’une disposition relative au respect des Droits de l’Homme a été incluse. Les deux parties sont parvenues à un accord tout à fait acceptable et c’est pourquoi je tiens à saluer les efforts et l’esprit de conciliation des autorités marocaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted against the new fisheries protocol with Morocco. This protocol will allow fisheries in the waters of Western Sahara, waters to which Morocco has no legal claim in international law. The right to self-determination is more important than the right for EU boats to fish in these waters and it is an outrage that this House has deemed otherwise.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau tam, kad būtų pasirašytas ES ir Maroko žuvininkystės susitarimo protokolas. 2013 m. liepos 24 d. Komisija ir Maroko vyriausybė susitarė dėl protokolo dėl ES ir Maroko žuvininkystės susitarimo. Nemažai ES valstybių narių siekia, kad šis protokolas būtų patvirtintas, ypač Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Nyderlandai, Airija, Lenkija ir Didžioji Britanija. Šis protokolas apimtų 6 žuvininkystės kategorijas, įskaitant pramoninę bei nedidelės apimties žvejybą. Naujas protokolas apima svarbiausius EP reikalavimus, kurie buvo išdėstyti 2011 m. gruodžio 14 d. EP rezoliucijoje. Marokas turės užtikrinti, kad šis protokolas atneštų tiesioginę naudą bei pasitarnautų vietiniams gyventojams. Numatyta pareiga pranešti protokolo ekonominį ir socialinį poveikį užimtumui, investicijoms ir kitai išmatuojamai naudai.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), por escrito. − El Acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos comprende también las aguas del Sáhara Occidental. Los intereses económicos de algunos Estados miembros han pesado más que los derechos del pueblo saharaui y el Derecho internacional. Dicho Acuerdo supone una clara violación del Derecho internacional. Marruecos es una fuerza de ocupación y no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental. Según las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental tiene el estatuto de territorio autónomo. En consecuencia, Marruecos no tiene derecho a disponer de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu la recommandation de ma collègue Carmen Fraga Estévez qui renouvèle le protocole d'accord de pêche entre l'UE et le Maroc. Le précédent protocole avait fait l'objet d'un certain nombre de critiques qui avaient empêché sa prolongation. Ce nouveau partenariat présente en revanche des progrès significatifs sur le plan environnemental, économique et financier. Le texte a été adopté à 310 voix pour, 204 voix contre et 49 abstentions. Je me félicite de ce résultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté le 10 décembre un accord de pêche entre l’Union Européenne et la France qui concerne onze pays, dont la France, et plus de 1500 pêcheurs. Les bateaux européens pourront pêcher dans les eaux marocaines en échange d’un paiement annuel de l’Union européenne de 30 millions d'euros, dont 14 millions pour soutenir le développement du secteur de la pêche au Maroc. L’accord précédent était critiqué pour son coût mais les conditions de l’accord que nous avons approuvé sont très satisfaisantes, son coût a été réduit et les opportunités de pêche ont été augmentées d’un tiers. Par ailleurs, l’accord stipule que la population locale doit bénéficier de l’argent versé par l’Union européenne. J’ai donc voté en faveur de cet accord qui offre de nouvelles opportunités de pêche aux bateaux européens tout en respectant et en soutenant les pêcheurs locaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – En tant que membre du groupe d'amitié Union européenne / Maroc, je me suis intéressée au renouvellement des accords de pêche avec ce pays. En effet, renouveler ces accords était primordial pour que, plus généralement, l'Union européenne reste le partenaire de premier plan dans la région. Je suis donc satisfaite du vote favorable à cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – Par cet accord de pêche, il est prévu que 126 navires puissent pêcher dans les eaux marocaines en contrepartie d’une dotation de 30 millions d’euros pour le Maroc pour quatre années. Par rapport à l’ancien protocole, cette dotation baisse de 17%, alors que les possibilités de pêche augmentent de 33%.

Mais l’accord de pêche avec le Maroc ne respecte pas le droit international, puisqu’il n’exclut pas les eaux des côtes du Sahara Occidental, et que la population sahraouie n’a pas été consultée. Le royaume du Maroc n’a ainsi pas le droit de délivrer les autorisations de pêche dans ces espaces maritimes. En outre, le protocole soulève des préoccupations sur la durabilité de la pêche.

Il est précisé que : l’UE devra s’assurer du respect par le Maroc des retombées économiques et sociales sur la population du Sahara Occidental, et un mécanisme de suspension en cas de violation des droits de l’homme et des principes démocratiques est également prévu. Mais ces clauses restent soumises au bon vouloir de la Commission.

J’ai voté contre ce protocole de pêche, les ouvertures ne pouvant pas compenser la violation du droit international.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this report because I believe that the EU should not reinstitute a fisheries agreement with Morocco with the unresolved issue of Western Saharan independence still in the background. I believe this should only be done once it can be proved that any agreement would be a benefit to the people of the Western Sahara and that it can be proved that the citizens gave the agreement their consent.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de l’accord de partenariat de pêche UE-Maroc qui apporte des améliorations par rapport à l’accord rejeté en décembre 2012 par le Parlement européen. L’accord permet à 126 navires de l’UE de pêcher dans les eaux marocaines en contrepartie de 30 millions d’euros permettant le développement sectoriel de la pêche au Maroc. L’accord respecte les exigences du Parlement formulées en matière de Droits de l’Homme, de protection de la ressource, d’obligation d’embarquement de marins marocains sur les navires européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Gesine Meissner (ALDE), schriftlich. Die Entscheidung für eine Ablehnung des Fischereiabkommens mit Marokko ist weder eine Entscheidung gegen intensive Beziehungen mit Marokko noch gegen derartige Abkommen an sich. Marokko ist ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Partner Europas in Nordafrika. Allerdings schließt das ausgehandelte Fischereiabkommen die Fischgründe der Westsahara ein und ist daher mehr als ein Abkommen über marokkanische Gewässer. Marokko hat die Westsahara besetzt. Das von der UN geforderte Referendum über die Zukunft der Westsahara wird von Marokko nicht durchgeführt, und international wird die de facto-Herrschaft Marokkos über das Gebiet nicht anerkannt. Daher klammert das Handelsabkommen zwischen Marokko und den USA die Westsahara genauso aus wie vergleichbare Abkommen der EFTA-Staaten. Die EU verstößt damit gegen internationale Standards und riskiert eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Gleichzeitig stellt das vorliegende Abkommen nicht die gerechte Verteilung der gezahlten Mittel sicher. Ohne eine umfassende Beteiligung der Saharauis in den Prozess der Aushandlung des Abkommens und ohne ausreichende Sicherheiten, dass gerade sie von den Zahlungen und Aufbauhilfen profitieren, kann einem Fischereiabkommen nicht zugestimmt werden. Eine Zustimmung zementiert die völkerrechtlich höchst fragwürdige Herrschaftsausübung Marokkos, ohne dass die lokale, einheimische Bevölkerung in der Westsahara davon profitiert. Die Afrikanische Union hatte die EU deshalb eindringlich dazu aufgerufen, diesem Abkommen nicht zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o novo acordo de pesca UE-Marrocos porque é manifestamente mais vantajoso para Portugal. O acordo agora aprovado prevê melhores condições técnicas para os nossos pescadores. No anterior protocolo, a UE pagava muitíssimo para pescar em zonas com poucos recursos piscícolas e, por isso, sem grande retorno económico. Portugal teve sempre grande tradição de pesca em Marrocos, nomeadamente na captura de peixe-espada branco. Portugal continua a ter 14 licenças no novo Protocolo e ainda mais 1555 toneladas de pesca de pelágicos, o que equivale dizer que Portugal passa a dispor de mais quantidade de peixe para pescar. Desta forma, os interesses dos pescadores da UE que operam nessa zona estão salvaguardados.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que supone convertir a la Unión Europea en cómplice del expolio de los recursos naturales saharauis por parte de la fuerza ocupante marroquí. Desde mi grupo no nos oponemos a un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, decidido por ambas partes, que garantice una explotación sostenible de los recursos marinos. Pero no podemos mostrar nuestro apoyo a la usurpación y el robo de los recursos de un pueblo que, pese a los esfuerzos de Marruecos por eliminarlo, aún existe y tiene el derecho y la legitimidad internacional a la explotación de sus recursos naturales. Marruecos continúa violando la legalidad internacional y la UE actúa como cómplice sancionando un acuerdo ilegal. Por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me félicite de cet accord qui a été négocié sur la base des recommandations du Parlement européen lors du rejet de la précédente proposition de la Commission en 2011 et qui renforce nos relations avec le Maroc.

Cette proposition est bénéfique pour les deux partis. Elle permettra une gestion durable de la pêche, la création d'emplois locaux, la modernisation de l'industrie de la pêche et servira les intérêts de la population locale, y compris celle du Sahara occidental. En outre, on y retrouve une obligation pour le Maroc de se conformer aux principes démocratiques et aux droits de l'homme, et une clause de suspension est prévue si ces principes sont violés.

Ce nouveau protocole augmentera de 33 % l'accès de l'Union au stock de poissons tout en diminuant de 17 % ses dépenses par rapport à la proposition de 2011. Cet accord permettra de soutenir le Maroc dans ses réformes politiques et économiques. Enfin n'oublions pas le rôle important que le Maroc joue pour assurer la stabilité dans la région.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I support this Protocol; however, I am very committed to continuing work on the situation of Western Sahara. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La relazione della commissione per la pesca che ha dato luogo al voto negativo è stata particolarmente critica su tre aspetti: l'aspetto economico, in cui si evidenziavano i bassi indici del rapporto costi-benefici dato lo scarso utilizzo delle possibilità di pesca; l'aspetto ambientale e, a giudizio del relatore, la scarsa incidenza della contropartita finanziaria sul settore della pesca marocchino. Le categorie di pesca sono le stesse del protocollo precedente e, anche se il numero di imbarcazioni si riduce da 137 a 126, le possibilità di pesca aumentano del 33% circa, fondamentalmente a causa dell'incremento per la categoria della pesca pelagica industriale (da 60 000 a 80 000 tonnellate). La maggiore riduzione riguarda le categorie 3 (da 20 a 10 imbarcazioni) e 4, la più sottoutilizzata, dove le 22 imbarcazioni precedenti si riducono a 16. Le zone di pesca sono state modificate affinché potessero meglio adattarsi alle necessità delle flotte e consentire il rispetto di determinati requisiti imposti dal Marocco. Così, l'ampliamento delle zone per le categorie 1 e 2 riflette la richiesta del settore di includere il porto di Mohamedia che, oltre a essere un importante porto di rifugio, dispone di infrastrutture per gli sbarchi.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (ECR), per iscritto. − Il settore della pesca occupa un posto centrale per l'importanza che ricopre nell'economia marocchina (sono stati creati oltre 65 000 posti di lavoro e circa 500 000 indiretti) e per la possibilità di ricucire e incrementare la cooperazione tra le sponde nord e sud del Mediterraneo con il conseguente sviluppo economico e progresso sociale per i paesi vicini.

Nel 2009, il Marocco ha avviato il piano Halieutis, per garantire la sostenibilità delle risorse, la visibilità degli attori economici rispetto agli investitori stranieri e per far sì che siano i pescatori a beneficiare dei vantaggi. Il piano mira anche allo sviluppo della regione attraverso progetti dedicati (come l'ampliamento del porto di Dakhla e la costruzione del nuovo porto Boujdour), con un fatturato di 366 milioni da condividere a livello locale attraverso programmi nazionali per migliorare lavoro e condizioni di vita dei pescatori, sostenere il lavoro delle donne coinvolte nei settori commerciale e di trasformazione e garantire l'accessibilità dei prodotti ittici a tutti i consumatori marocchini.

Bisogna incrementare la partecipazione verso il Marocco che ha saputo riorganizzarsi attraverso riforme appropriate che hanno allontanato le rivolte e rappresenta la porta d'ingresso europea verso i paesi mediterranei. L'Unione deve farsi portavoce degli interessi del Mediterraneo.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Cet accord vise à établir un partenariat entre l’UE et le Maroc au sujet de la pêche. Bien qu’il soit économiquement très profitable pour l’Union, je ne peux accepter que celui-ci s’applique également aux ressources halieutiques du Sahara occidental. La population de ce territoire, dont l’occupation marocaine n’est pas reconnue par l’ONU et la Cour Internationale de Justice, n’a en effet pas été associée aux négociations et n’a donc pu faire valoir ses prétentions. Un vote en faveur de cet accord revient donc de facto à approuver l’occupation illégale de ce territoire et à fermer les yeux sur la répression subie par les Sahraouis, ce que je ne peux accepter. J’ai en conséquence voté contre cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio susitarimo sudarymui, kuris yra svarbus ekonominiu, politiniu ir aplinkosauginiu požiūriu ir ypač reikšmingas ES žvejybos laivynui. Pasirašius šį susitarimą bus padidintos bendros kvotos kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei. Be to, ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimu bus užtikrintas išteklių tvarumas. Mes privalome visiems ES žvejams sudaryti galimybes užsiimti daug metų Maroko karalystės vandenyse plėtota veikla. Pažymėtina, kad šis žvejybos rajonas Lietuvai yra ypač svarbus, kadangi daugelį metų Lietuvos žvejybos laivai aktyviai žvejoja pelagines žuvis Maroko vandenyse. Dėl to labai svarbu, kad žvejybos laivų veikla šioje zonoje būtų sėkmingai tęsiama ir būtų tinkamai apsaugoti žvejai.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco. Il protocollo tiene conto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011, migliorando la sostenibilità ambientale ed economica. Il testo introduce obblighi legali a garanzia dello sfruttamento sostenibile - e limitato alle eccedenze - delle risorse ittiche. A fronte di un aumento delle possibilità di pesca, diminuisce il costo per i contribuenti dell'UE, rendendo il protocollo più vantaggioso in termini economici. Il protocollo include impegni chiari in merito al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici e vincola il Marocco a relazionare in merito all'utilizzo dei fondi per il sostegno settoriale, ai benefici economici e sociali e alla loro distribuzione geografica. Per questi motivi, ritengo che il protocollo sia un segnale importante dell´impegno concreto dell´UE per una politica di pesca sostenibile e rappresenti un ulteriore strumento per monitorare il rispetto del diritto internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − The Fisheries Partnership Agreement between the EU and Morocco will greatly benefit Europe, as European fishing vessels will be allowed to obtain a maximum of 126 licenses in the categories of small-scale fishing, demersal fishing and tuna fishing, and for a maximum of 80 000 tonnes of catches for industrial pelagic fishing. Sustainability is also highlighted in the Protocol; therefore, I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Äänestin vastaan vuonna 2011 ja äänestin vastaan myös tänään. Sopimuspöytäkirjalla myötävaikutetaan Länsi-Saharan kansainvälisoikeudellisen epäselvyyden jatkumiseen.

Kalastuspöytäkirjassa on perustavanlaatuinen ajatusvirhe: se unohtaa, ettei Euroopan unioni voi sivuuttaa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista. Vaikka uusittu sopimus hyödyttäisikin Eurooppaa taloudellisesti aiempaa paremmin, painaa ainakin minulla vaakakupissa eniten Saharawit-kansan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja kansainvälisen tuomioistuimen sekä YK:n yksiselitteinen kanta. Euroopan unionin ei pidä solmia sellaisia kauppa- tai muitakaan sopimuksia kolmansien maiden kanssa, jotka ovat vähintäänkin kyseenalaisia kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Arvoistamme ja periaatteistamme meidän ei tule tinkiä!

Marokolla on täysi oikeus neuvotella ja solmia kauppasopimuksia omalla valtioalueellaan. Länsi-Saharan alue ja siihen kuuluvat aluevedet eivät ole osa Marokkoa. On tärkeää, että yhteistyö EU:n ja Marokon välillä jatkuu ja vahvistuu. Toivon kuitenkin, ettei unioni solmisi sopimusta, jossa jätetään huomioimatta saharawien oikeudet. Ei riitä, että kalastussopimus lupaa ylimalkaisesti maantieteellistä tasapainoa ja säännöllistä raportointia, jos se samanaikaisesti jättää saharawilaisten toiveet ja intressit kuulematta. Saharawilaisten on voitava hyötyä alueensa luonnonvarojen hyödyntämisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Le Parlement européen a approuvé ce midi, par 310 voix contre 201, l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, accord rejeté en 2011. Deux ans d'efforts et de compromis ont donc été récompensés par ce vote massif en faveur d'un partenariat privilégié et renforcé.

J'ai tout fait pour amener mon groupe à soutenir cet accord, sans succès je l'avoue. Le conflit sahraoui s'est invité dans les débats, servant de prétexte à certains pour punir le Maroc en votant contre le texte. Mais comment tourner le dos aujourd'hui à des décennies de coopération et de dialogue constructifs? Il serait complètement irresponsable de sanctionner un pays servant d'exemple, qui réussit sa transition démocratique dans une région en constante ébullition.

Personne ne sous-estime la question du Sahara occidental, mais résoudre le problème avec un accord de pêche est absolument illusoire et nous y parviendrons encore moins en affaiblissant notre partenariat avec le Maroc. Je suis ravie de constater que les pragmatiques de ce Parlement n'ont pas suivi les arguments de ceux qui au nom du conflit du Sahara occidental entendaient geler toute coopération avec la Maroc. Par ce vote le Parlement européen a fait preuve de bon sens et de cohérence.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He votado en contra porque el Parlamento Europeo ha mirado hacia otro lado e ignorado las demandas del pueblo saharaui para aprobar este controvertido Acuerdo. El Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos es el episodio más vergonzoso en la política pesquera neocolonial de Europa. Según el Acuerdo, el Gobierno marroquí concede ilegalmente derechos de pesca a la flota europea para pescar en aguas del Sáhara Occidental, violando así el Derecho internacional. Además de la flagrante violación de los derechos del Sáhara Occidental, el Acuerdo no garantiza la sostenibilidad desde el punto de vista de la pesca y su base económica es dudosa. Este Acuerdo quedará como una mancha negra en la política exterior y de pesca de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ho votato contro questo nuovo protocollo di accordo UE-Marocco.

Voglio ricordare che in questa sede abbiamo già respinto nel dicembre 2011 la conclusione di tale accordo. Sono fermamente contrario all'orientamento della Commissione europea che ancora una volta sembra non essere capace di valorizzare adeguatamente il settore europeo della pesca e che propone in contropartita di pagare "diritti di pesca" ai paesi vicini.

Il principio secondo cui il benessere interno dell'UE dipende dalla stabilità politica e dalla prosperità economica dei paesi vicini fa perdere di vista all'Unione europea che sarebbe necessaria una valutazione più attenta delle conseguenze di alcune scelte che impattano in maniera fortemente negativa su importanti realtà nazionali (e ricordo in questo caso accordi passati che questo Parlamento ha incoscientemente avvallato concernenti la liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli).

Qui l'Europa ci chiede di fatto di pagare il permesso di accedere a stock di pesca marocchina, quando la soluzione forse andrebbe cercata nel Mare Nostrum. Una maggiore libertà per i nostri pescatori di pescare pesce nel Mediterraneo invece di ostacolarli con quote non ragionevoli eviterebbe accordi di questo tipo, con un rapporto costi-benefici sul nostro bilancio europeo non equilibrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), in writing. − I will be voting against this report for a number of reasons. Firstly, there are still doubts as to whether the Commission has demonstrated that this agreement is done with the consent of the Sahrawi people or will benefit the wider population. Secondly, questions still arise regarding international law and human rights. Thirdly, the Government of Morocco, despite many approaches by myself, has not only refused to recognise the game of Rugby League as a separate game from Rugby Union, but has taken no action to stop the blatant discrimination being practised by the Moroccan Rugby Union against Rugby League in violation of the International Rugby Union rules and also the rights of citizens to play any game of their choice.

It is my view that until such time as these issues are resolved with Morocco, Parliament should not have any agreements with Morocco, fishing or otherwise. Whilst accepting that the Moroccan Ambassador in Brussels has tried to raise the issue of Rugby League, the refusal of the Moroccan Ministry of Sport to even discuss this issue is unacceptable and a breach of human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − Valoro los esfuerzos realizados por la Comisión Europea para mejorar el acuerdo. Apoyo la reducción del coste financiero de conformidad con los criterios de la PPC, la posible mejora de la rentabilidad para la flota española y las medidas para adecuar las capacidades de pesca a los excedentes, garantizando la gestión sostenible. Me abstengo porque la cuestión del Sáhara Occidental sigue sin resolverse: el Acuerdo no excluye explícitamente sus aguas territoriales ni garantiza el respeto de los intereses legítimos del pueblo saharaui. Carece asimismo de un mecanismo de verificación del respeto de los derechos humanos por parte del Reino de Marruecos, asunto grave si se tienen en cuenta las coacciones ejercidas sobre sectores de la población como trabajadores, periodistas y otros profesionales.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted against this Agreement as the Commission has still not adequately demonstrated that the Agreement received consent from the Sahrawi people and that it will be of benefit to the population. The new Protocol still raises serious questions of international law and human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I hope that following the approval of this protocol today this Agreement will now be able to function fully effectively, delivering environmental sustainability as a priority and assisting the region with employment and further economic benefits.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car si les conditions exigée ne sont pas remplies, l'accord sera suspendu ce qui constitue une garantie importante qui justifie mon choix. Après que le Parlement européen a refusé, en décembre dernier, d'approuver la prorogation d'un an du protocole de pêche avec le Maroc, qui arrivait à échéance le 27 février 2012, la Commission a engagé les négociations pour la conclusion d'un nouveau protocole, présenté pour approbation.

Les deux parties ont négocié en prenant pleinement en considération l'évolution intervenue au Parlement européen et sont convenues que le nouveau texte devait viser à répondre aux critiques et aux orientations formulées dans le rapport de la commission de la pêche, ainsi que dans la résolution adoptée en parallèle, qui demandait d'assurer que l'accord est mutuellement avantageux et qu'il repose sur la durabilité économique, sociale et environnementale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Na sequência da recusa do Parlamento Europeu, em dezembro passado, de aprovar a prorrogação por um ano do Protocolo de pesca com Marrocos, que expirava em 27 de fevereiro de 2012, a Comissão Europeia encetou negociações para a assinatura de um novo Protocolo. Este novo Protocolo prevê oportunidades de pesca e medidas técnicas. O custo total do Protocolo por ano ronda os 40 mil milhões de euros, tendo a relatora considerado que o novo Protocolo contém várias melhorias em relação aos vários aspetos que levarão a suscitar a recusa do texto anterior. Pelos motivos apresentados, votei a favor da aprovação do Protocolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc prin care se aprobă încheierea protocolului.

La 22 mai 2006, Consiliul a aprobat Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 746/2006. Uniunea Europeană a negociat cu Regatul Maroc un nou protocol care acordă navelor din Uniune posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Regatului Maroc în sectorul pescuitului. Este în interesul Uniunii să pună în aplicare acordul de parteneriat prin intermediul unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare aferente, și de definire a condițiilor de promovare a unui pescuit responsabil și sustenabil în zona de pescuit a Regatului Maroc.

Am susținut solicitarea de a se pune la dispoziția Parlamentului documentele privind orientările, obiectivele și indicatorii privind capitolul referitor la sprijinul acordat sectorului pescuitului din Maroc, precum și toate informațiile necesare pentru monitorizarea corespunzătoare a aspectelor prevăzute la articolul 6 din protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Torvalds (ALDE), in writing. − I deeply regret that we today accepted a Fisheries Partnership Agreement with Morocco, which does not exclude the occupied Western Saharan waters. I do not have anything against a fisheries partnership agreement with Morocco, but it is my strong opinion that the European Union must respect international law and therefore – like the United States of America, Norway, Switzerland, Iceland and Lichtenstein – exclude Western Sahara when making agreements with Morocco. The EU Commission and the Moroccan Government have lobbied heavily for the agreement. Despite that, the agreement did not get support by an absolute majority in the Parliament and only 310 Members voted in favour of the agreement. Although the 204 votes against were not enough to reject the agreement, the votes against, together with the large numbers of abstentions, send a strong signal to the Commission that there are still very strong concerns in the Parliament regarding eventual future agreement proposals. While the new agreement is an improvement from an economical point of view, there are only cosmetic changes when it comes to human rights and the right of self-determination for the Sahrawi people. Therefore it was impossible for me, as shadow rapporteur, and for the Liberal Group to support the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − It is clear that the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement has wider implications for human rights in Morocco. It is of the upmost importance that the EU does not re-institute a fisheries agreement with Morocco while these human rights concerns remain unaddressed. The Commission has failed to demonstrate adequately that the Fisheries Agreement has the consent of the Moroccan public, and that the Agreement with benefit the people of Morocco. For these reasons, I have voted against granting Parliament consent to the conclusion of the Protocol. I believe that it is the responsibility of the Commission to now submit clearer proposals on a fair implementation process that would be acceptable to all parties.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – En cette journée internationale des droits de l'Homme, le Parlement a approuvé par 310 voix contre 204 l'accord de pêche entre l'Union et le Maroc dont la prorogation avait été rejetée par ce même Parlement il y a un an par 296 voix pour et 326 voix contre. Or, le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental et donc aucune compétence pour signer des accords internationaux, comme l'a souligné en 1975 la Cour de La Haye et comme l'ont rappelé de multiples résolutions de l'ONU. Au cours du débat, la Commissaire européenne à la pêche a justifié cet accord parce qu'il faisait référence au respect des droits de l'Homme au Sahara occidental. Hallucinant! La répression des manifestations pacifiques est pourtant toujours aussi violente dans les territoires occupés et les condamnations des militants sahraouis sont toujours aussi lourdes. Rien n'a changé depuis l'année dernière. Seulement, les préoccupations économiques d'un accord avantageux pour l'UE l'ont cette fois-ci emporté. Le Parlement européen, sous pression des Etats membres, a renoncé à ses prérogatives et à un moyen de pression essentiel pour obtenir le respect des droits du peuple sahraoui. Pour ma part, je n'ai pas changé d'avis : j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Après plusieurs années de négociations et en dépit de nombreux mensonges et manœuvres dilatoires, je me réjouis de la conclusion de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Nos amis marocains sont des partenaires privilégiés de l'Europe et il était incompréhensible que certains tentent de bloquer cet accord alors qu'il est réciproquement profitable et remplit toutes les conditions que nous avions fixées: durabilité des activités de pêche et retombées économiques et sociales réelles sur les populations locales. Le renouvellement de cet accord de pêche ancien permettra aux bateaux européens de naviguer et pêcher dans les eaux territoriales du Maroc, y compris celles au large du Sahara occidental, que je considère comme partie intégrante du Royaume marocain, quoi que veuillent nous faire croire certains parlementaires mal informés et mal intentionnés. C'est donc une nouvelle étape qui est franchie pour approfondir le partenariat euro-marocain et renforcer nos relations économiques des deux côtés de la Méditerranée. Ardente défenseuse d'une intégration plus poussée des relations UE-Maroc, j'y vois un motif de grande satisfaction et un pas en avant très prometteur pour l'avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Ich habe gegen das Fischereiabkommen der Europäischen Union mit Marokko gestimmt, weil dies auch die Seegebiete der Westsahara betreffen würde. Damit wird auch die völkerrechtswidrige Besetzung der Gebiete de facto hingenommen. Die Regelung, dass Marokko regelmäßige Berichte über die Verwendung der finanziellen Mittel abliefern muss, ist mir nicht genug. Die Einnahmen aus dem Abkommen fließen ausschließlich in das marokkanische Staatsbudget, die saharauische Bevölkerung wird nicht davon profitieren. Die EU darf die Plünderung der natürlichen Ressourcen der Westsahara durch Marokko keinesfalls unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − This Protocol will allow European fishing vessels to fish in the seas off Morocco, including in waters off the disputed territory of Western Sahara, in return for a financial contribution. Parliament rejected the Protocol in 2011 over concerns that the people of Western Sahara would not benefit from the money. I voted against this revised report as I believe that, despite its efforts, the Commission has not adequately demonstrated that the Agreement has received consent from the Sahrawi people and will be of benefit to the population of Western Sahara. I have previously supported a proposal that there should not be a new fisheries agreement with Morocco while the Western Sahara issue remains unresolved and in voting on this report I stood by that position. The EU should promote international law and human rights in all our dealings with third countries and I am not convinced that, as it is, this Agreement has properly taken account of the human rights of the Sahrawi people.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez Radę Komisja Europejska rozpoczęła negocjacje z Królestwem Marokańskim w celu odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim. W wyniku tych negocjacji nowy protokół został parafowany przez negocjatorów dnia 24 lipca 2013 r. Nowy protokół obejmuje okres 4 lat, licząc od dnia jego wejścia w życie. Głównym celem protokołu jest udostępnienie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów w wodach Królestwa Marokańskiego, w granicach dostępnej nadwyżki. Komisja opierała się, między innymi, na wynikach oceny ex-post przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych. Celem ogólnym jest leżące w interesie obu stron wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim i ustanowienie ram partnerstwa dla rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w marokańskim obszarze połowowym.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. É lamentável que, depois da rejeição da renovação deste Acordo em 2011, tendo em conta a sua ilegalidade à luz do direito internacional, a Comissão Europeia insista na inclusão no acordo das águas do Sara Ocidental - facto que está na base dessa ilegalidade - e o Parlamento a avalize e aceite. Nada temos contra um acordo de pescas com Marrocos. Desde que seja um acordo justo, que observe princípios de sustentabilidade e mutuamente vantajoso. Mas não podemos aceitar um acordo que, para além das águas marroquinas, inclui recursos sobre as quais Marrocos não tem soberania à luz do direito internacional. Trata-se de um acordo ilegal. Ainda para mais, não tendo sido garantida a auscultação dos legítimos representantes da população sarauí, como exigiria a observância do direito internacional e das sucessivas resoluções da ONU sobre recursos naturais de territórios não autónomos. Não podemos deixar de estabelecer um paralelo com a situação de Timor-Leste aquando da ocupação ilegal pela Indonésia. Na altura, o povo português indignou-se justamente e mobilizou-se contra os acordos feitos pela Indonésia com países terceiros para a exploração do petróleo do Mar de Timor. Alguns dos que estiveram então contra estes acordos estão hoje hipocritamente a aprovar a celebração deste acordo de pesca, procurando esquecer os óbvios paralelismos existentes.

 

10.5. ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório, pois o objetivo da Convenção é a prevenção e redução de doenças e lesões no trabalho induzidas por químicos e reforçar a proteção do público em geral e o meio ambiente. Trata-se, em particular, do estabelecimento de avaliação dos produtos químicos, a obtenção de informações por parte dos empregadores dos seus fornecedores, a prestação de informações aos trabalhadores e a necessidade de medidas preventivas adequadas, e o estabelecimento de programas de proteção para os trabalhadores. Esta convenção é um instrumento importante para a proteção dos trabalhadores, o meio ambiente e a sociedade como um todo. Com a finalidade de promover a saúde e segurança no trabalho dos Estados-Membros, estes deviam ratificar rapidamente a convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'adoption de cette recommandation permet au Parlement de donner son soutien au projet de décision du Conseil d'autoriser les Etats-membres à ratifier la convention de l’OIT concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail. Il était important de voter pour rendre ces ratifications possibles, en effet, cette convention de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, est un instrument primordial pour la protection des travailleurs, de l'environnement et de la société contre les dommages liés aux produits chimiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl saugumo darbe naudojant chemines medžiagas. Pritariu siūlymui įgalioti valstybes nares Sąjungos interesų labui ratifikuoti tas Cheminių medžiagų konvencijos Nr. 170 dalis, kurios priklauso Sąjungos kompetencijai. Konvencija yra svarbi darbuotojų, aplinkos ir visos visuomenės apsaugos priemonė, ji turi būti ratifikuota siekiant darbuotojų saugos ir sveikatos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea recomandării pentru că sănătatea și siguranța lucrătorilor la locul de muncă este deosebit de importantă. Convenția privind siguranța utilizării produselor chimice la locul de muncă reprezintă un instrument foarte util care trasează principiile ce trebuie respectate pentru atingerea unui grad înalt de siguranță la locul de muncă. Responsabilitatea angajatorilor este de a preveni expunerea angajaților la acele substanțe chimice care ar putea să le pună în pericol sănătatea. Totodată, lucrătorii trebuie să respecte standardele de protecție în domeniul muncii pentru prevenirea eventualelor accidente. De aceea consider că ratificarea de către toate statele membre a acelor părți care țin de competența Uniunii Europene din Convenția privind siguranța utilizării produselor chimice la locul de muncă trebuie să aibă loc în cel mai scurt timp.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. As convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho são uma importante contribuição para o esforço da União Europeia na promoção de um trabalho decente para todos, tanto dentro como fora da União, assim como a proteção e a melhoria da saúde e da segurança dos trabalhadores. A Convenção n.º 170 relativa aos produtos químicos constitui um instrumento importante para a proteção dos trabalhadores, do ambiente e da sociedade em geral. Votei a favor deste relatório que apoia a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificar tão rapidamente quanto possível, no interesse da União, a Convenção n. º 170.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Trovo pienamente condivisibili le posizioni espresse nella relazione Steinruck che analizza la convenzione dell'OIL in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro. Per questo motivo l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Podržavam donošenje ove Konvencije budući da ima za cilj veću sigurnost na radu i zaštitu zdravlja radnika. Poznato je više od 100 000 vrsta kemijskih spojeva koji mogu nepovoljno utjecati na zdravlje radnika. Stoga je izuzetno važno zakonima i pravilnicima regulirati pravila kako bi i radnici i poslodavci znali koje su opasnosti na radnom mjestu i što su dužni u rukovanju s njima. To je važno prvenstveno s aspekta ljudskog života i zdravlja, ali i s ekonomskog aspekta jer je procjena da se oko 4% BDP-a godišnje troši na liječenje bolesti koje nastaju kao posljedica štetnosti na radnom mjestu.

Dosad su učinjeni određeni pozitivni koraci, kao npr. postrožavanje graničnih vrijednosti izloženosti štetnim tvarima pri radu. No, naglašavam da je uz donošenje zakona i pravilnika jednako važno strogo nadzirati njihovu primjenu, kako ne bi sve ostalo mrtvo slovo na papiru.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car la Convention n° 170 est un instrument important pour la protection des travailleurs, de l'environnement et de la société dans son ensemble. Afin de garantir la santé et la sécurité au travail, il faut donc encourager les États membres à ratifier la Convention n° 170 dans les meilleurs délais.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Convenția nr. 170 privind substanțele chimice, adoptată la 25 iunie 1990 în cadrul celei de-a 77-a sesiuni a Conferinței internaționale a muncii, a intrat în vigoare la data de 4 noiembrie 1993.

Scopul convenției este prevenirea și reducerea bolilor profesionale și a accidentelor de muncă cauzate de produsele chimice, dar convenția va îmbunătăți și protecția populației și a mediului.

Dispozițiile Convenției nr. 170 privind substanțele chimice abordează aspecte care privesc: stabilirea unei evaluări a substanțelor chimice, obținerea de informații de către angajatori de la furnizorii lor, furnizarea de informații lucrătorilor, necesitatea unor măsuri preventive adecvate și stabilirea unor programe de protecție pentru lucrători.

Uniunea Europeană s-a angajat să promoveze Agenda privind munca decentă, atât la nivel intern, cât și în relațiile sale externe. Standardele de muncă reprezintă un element central al conceptului de muncă decentă. Prin urmare, ratificarea de către statele membre a convențiilor OIM transmite un semnal important în ceea ce privește coerența politicii Uniunii de îmbunătățire a standardelor de muncă la nivel mondial. Astfel, este necesar să se elimine la nivelul UE orice obstacole juridice, pentru ratificarea de către statele membre a acestor convenții, al căror conținut nu reprezintă motive de îngrijorare din punctul de vedere al acquis-ului existent al Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − L'attuale quadro legislativo dell'Unione in materia di norme fondamentali di sicurezza applicabili durante l'impiego di sostanze chimiche sul lavoro è ancora oggi incompleto. La Convenzione adottata nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro su questo tema contiene una serie di norme importanti per la prevenzione delle malattie e le lesioni professionali dovute ai prodotti chimici, il cui recepimento all'interno dell'ordinamento UE consente di rafforzare la normativa attualmente in vigore. Per tale motivo ho espresso il mio voto a favore dell'attuale proposta di risoluzione che autorizza la ratifica di questa convenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − International Labour Organization (ILO) Convention No 170 is an important legal instrument to prevent and to reduce chemically-induced illnesses in the workplace and to better protect the general public and the environment. It concerns the evaluation of chemicals in the workplace, the provision of information about chemicals from suppliers and to workers, and the establishment of appropriate preventative measures and protective programmes for workers. It has been in force since 1993 but so far it has been ratified by only 17 countries, including just five EU Member States – Germany, Italy, Poland, Sweden and Luxembourg. Since parts of the Convention come within the competences of the EU, as established by the Treaties, the EU and the Member States must cooperate in order to ratify this Convention in full. I welcome Parliament’s approval of the proposal that the Council authorise Member States to now ratify the Convention, and I would urge all Member States to do this without further delay. Protecting the health and safety of workers is a core part of the decent work agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că această Convenție este un instrument important pentru protecția lucrătorilor, a mediului și a societății, în general, în vederea asigurării sănătății și a securității la locul de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce à ce texte, nous donnons la possibilité aux États membres d'adopter un instrument utile pour la protection des travailleurs. Face à l'utilisation accrue de substances chimiques, il était nécessaire de prendre des mesures adaptées. Si ce texte encourage la santé et la sécurité des travailleurs, il vise également à terme à être adapté à la société dans son ensemble dans un souci de protection de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition, puisqu’il me parait vital d'assurer la sécurité des travailleurs utilisant des produits chimiques. En effet, ces derniers sont exposés quotidiennement à des produits qui peuvent représenter des risques élevés pour leur santé. Je me réjouis que l'Union européenne prenne ces mesures en la matière. De plus, l'obligation faite aux importateurs et exportateurs en matière d'information ne fait que renforcer l'objectif de sécurité, ce qui est un aspect positif, à la fois pour les travailleurs manipulant ces produits mais aussi pour les consommateurs, c’est toute la chaîne qui bénéficiera de ces mesures de renforcement.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Afin que la santé et la sécurité des travailleurs soient garanties contre les produits chimiques au même titre que la protection de l'environnement et de la société dans son ensemble, je me suis prononcée en faveur de ce rapport pour que la proposition de décision du Conseil visant à autoriser les États membres à ratifier la convention n°170 relative aux produits chimiques pour adoption dans les plus brefs délais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which will permit Member States to ratify the ILO’s Convention concerning safety in the use of chemicals at work. I have worked with many organisations and companies in Wales on chemical-related issues which are important to the environment as well as safety at work. I welcome such international agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como a relatora, concordo com a ratificação da Convenção n.º 170 relativa aos produtos químicos, que constitui um instrumento importante para a proteção dos trabalhadores e do ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Jutta Steinruck debruça-se sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificar, no interesse da União Europeia, a Convenção sobre a Segurança na Utilização dos Produtos Químicos no Trabalho, de 1990, da Organização Internacional do Trabalho (Convenção n.º 170) A Convenção n.º 170 foi adotada na 77.ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em 25 de junho de 1990, e entrou em vigor em 4 de novembro de 1993. O objetivo da Convenção é prevenir e reduzir as doenças e as lesões no local de trabalho induzidas por via química e, ainda, reforçar a proteção do público em geral e do ambiente. Considero importante promover a agenda para o trabalho digno. As normas laborais são um elemento fundamental do conceito de trabalho digno. Considero que a ratificação das convenções da OIT por parte dos Estados-Membros é um sinal importante sobre o empenho político da União para melhorar as normas laborais em todo o mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório propõe a ratificação da Convenção sobre a Segurança na Utilização dos Produtos Químicos no Trabalho, de 1990, da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção foi adotada na 77.ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em 1990, e entrou em vigor em 1993. O objetivo da Convenção é prevenir e reduzir as doenças e as lesões no local de trabalho induzidas por via química e reforçar ainda a proteção do público em geral e do ambiente. A Convenção defende o acesso à informação sobre os produtos químicos que se utilizam no trabalho como uma necessidade e um direito dos trabalhadores. Preconiza uma avaliação de todos os produtos químicos para determinar o perigo que apresentam, assim como o estabelecimento de orientações básicas para garantir a utilização dos produtos químicos em condições de segurança. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európska únia sa zaväzuje interne aj vo svojich zahraničných vzťahoch podporovať program dôstojnej práce. Pracovné normy sú kľúčovým prvkom koncepcie dôstojnej práce. Ratifikácia dohôd MOP členskými štátmi teda predstavuje dôležitý signál, pokiaľ ide o súdržnosť politiky Únie v oblasti zlepšovania pracovných noriem na celom svete. Preto je potrebné, aby sa na úrovni EÚ odstránili všetky zákonné prekážky ratifikácie členskými štátmi. Súčasne, podľa návrhu rozhodnutia Rady, boli členské štáty splnomocnené, aby v záujme Únie ratifikovali tie časti dohovoru č. 170 o chemických látkach, ktoré spadajú do právomoci Únie. V snahe zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je opodstatnené, aby členské štáty vynaložili potrebné úsilie o ratifikáciu predmetného dohovoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which will ensure that Member States fully implement the ILO Convention and that workers receive the full protection it affords.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo įgalioti valstybes nares Sąjungos interesų labui ratifikuoti tas Cheminių medžiagų konvencijos Nr. 170 dalis, kurios priklauso Sąjungos kompetencijai. Konvencija Nr. 170 yra svarbi darbuotojų, aplinkos ir visos visuomenės apsaugos priemonė. Tam, kad būtų siekiama darbuotojų saugos ir sveikatos, valstybės narės raginamos nedelsiant ratifikuoti Konvenciją Nr. 170.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor porque esta propuesta va a permitir a los Estados ratificar el Convenio nº 170 de la OIT, que redundará en una mayor seguridad en el trabajo y un correcto uso de los productos químicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 170, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in materia di sicurezza durante l’impiego di sostanze chimiche sul lavoro. La convenzione n. 170 è di fondamentale importanza per tutelare non soltanto i lavoratori, ma anche la società e l’ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport qui donne son approbation à la ratification de la Convention de l’OIT qui devra être ratifiée par les Etats membres. La convention est un instrument important pour la protection des travailleurs, de l’environnement et de la société. Elle a pour but de réduire l’incidence des maladies et lésions professionnelles dues aux produits chimiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Convenção n.º 170 constitui um instrumento importante para a proteção dos trabalhadores, do ambiente e da sociedade em geral. No intuito de garantir a saúde e a segurança no trabalho, os Estados-Membros devem ratificar a Convenção n.º 170 tão rapidamente quanto possível. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que implementa un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo en el derecho europeo, mejorando las condiciones de seguridad de los trabajadores del continente. El Convenio 170 de la OIT regula la seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo y supone una mejora en la protección de los trabajadores que deben manejar dicho tipo de sustancias, tratando de prevenir enfermedades y problemas de salud. El informe trata de implementar en el derecho europeo todo aquello del convenio que sea de competencia comunitaria y llama a que se autorice a los Estados miembros a ratificar dicha convención en las áreas que sean de competencia nacional. He votado a favor de este informe porque supone una mejora en la seguridad de los trabajadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La sécurité au travail est un point crucial pour le bien-être du travailleur et de la société toute entière. L'utilisation des produits chimiques au travail a des effets à court et à long terme pour la santé des travailleurs et il est donc indispensable que les États membres de l'UE ratifient la Convention de l'Organisation Internationale du Travail de 1990 concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail (Convention n°170). Cette convention assure une meilleure protection pour les travailleurs dans les secteurs manipulant des produits chimiques. De plus, la Convention n°170 ne permet pas seulement une protection accrue des travailleurs mais également pour l'environnement et la société dans son ensemble.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − ILO Convention No 170 is an important instrument for the protection of workers, the environment and society as a whole. To promote health and safety at work Member States are encouraged to ratify swiftly Convention No 170. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Viele Tätigkeiten erfordern den Umgang mit gefährlichen chemischen Stoffen. Beim Umgang mit diesen Stoffen besteht für den Arbeitgeber die Pflicht, das Ausmaß, die Art und die Dauer der inhalativen Exposition zu ermitteln und zu beurteilen. Die Ermittlung und Beurteilung der Konzentration gefährlicher Stoffe in der Luft des Arbeitsbereichs erfolgt nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe. Natürlich ist das Übereinkommen 170 dennoch wichtig. Arbeitnehmerschutz obliegt indes eigentlich den Mitgliedstaaten. Aus diesem Grund habe ich mich bei der Abstimmung zum vorliegenden Bericht der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – La Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (Convention n°170) représente un instrument important pour renforcer la protection des travailleurs, de l’environnement, et plus largement, de la société dans son ensemble. J’ai donc décidé de soutenir le présent rapport qui donne son approbation à la décision du Conseil d’autoriser les Etats membres à la ratifier.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The protection and improvement of workers’ health and safety is imperative for the achievement of decent work. To this end Convention No 170 can be a key instrument for the prevention and reduction of chemically induced illnesses and injuries at work, also enhancing the protection of the general public and the environment. I embrace the proposal for a decision of the Council to authorise the Member States to ratify, in the interests of the Union, those parts of Chemicals Convention No 170 that fall under Union competence and to encourage Member States to swiftly ratify Convention No 170. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório em que o Parlamento apoia a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificar, no interesse da União, as partes da Convenção n.º 170 relativa aos produtos químicos que relevam da competência da União. A Convenção n.º 170 constitui um instrumento importante para a proteção dos trabalhadores, do ambiente e da sociedade em geral. No intuito de garantir a saúde e a segurança no trabalho, a relatora encoraja os Estados-Membros a ratificarem a Convenção n.º 170 tão rapidamente quanto possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Chemicals can be dangerous and pose a risk to public safety. To ensure the security of workers, the environment and society as a whole, I voted in favour of ratifying the Convention concerning Safety in the use of Chemicals at Work.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Die IAO-Konvention 170 ist ein Beitrag zum Schutz von ArbeitnehmerInnen, die beruflich mit Chemikalien in Berührung kommen (können). Die Konvention soll dazu beitragen, die chemisch bedingen Krankheiten am Arbeitsplatz zu reduzieren und ihnen vorzubeugen. Ich habe dem Bericht von Jutta Steinruck zugestimmt, weil Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für mich als Gewerkschafterin enorm wichtig sind. Leider gerät gerade dieser Bereich auf EU-Ebene derzeit stark unter Druck. Das sieht man beispielsweise daran, dass die Europäische Kommission das Sozialpartnerabkommen über den Gesundheitsschutz von FriseurInnen dem Ministerrat nicht vorgelegt hat. Das ist gleichzeitig auch ein Bruch mit dem europäischen Sozialen Dialog. Ich empfinde es daher als gut, dass IAO- Konventionen den ArbeitnehmerInnen-Schutz fördern. Gleichzeitig fordere ich aber von der Kommission, mehr für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu tun.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σχετική σύσταση, καθώς η σύμβαση με αριθ. 170 είναι ένα σημαντικό μέσο για την προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. − Parlament Europejski dbając o rozwój gospodarczy Wspólnoty Europejskiej musi mieć również na uwadze ochronę bezpieczeństwa pracowników. Dążymy do zwiększenia ogólnej ilości miejsc pracy w gospodarkach państw członkowskich, a także do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pracy oraz do wprowadzenia gwarantujących to mechanizmów i rozwiązań prawnych, obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca używania substancji oraz preparatów chemicznych wprowadza podstawowe regulacje i zalecenia chroniące pracowników przed negatywnym oddziaływaniem chemikaliów na ich bezpieczeństwo i zdrowie. Po jej przyjęciu wszyscy pracownicy, bez względu na miejsce wykonywanej pracy, będą mieli szansę na taką samą ochronę przed zagrożeniami. Dlatego apeluję do Komisji, by w trosce o bezpieczeństwo pracowników zachęcała państwa członkowskie do szybkiego ratyfikowania konwencji.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Podržavam ovo izvješće kojim Europski parlament potvrđuje nacrt odluke Vijeća kojim se autorizira potpisivanje Konvencije Međunarodne organizacije rada o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu. Nadam se kako će sve države članice u najkraćem mogućem roku ratificirati Konvenciju, jer nam sigurnost naših građana u svim područjima, a posebice na radnom mjestu, mora biti prioritet. Hrvatska još nije ratificirala ovu konvenciju te se nadam kako će ju preporuka Parlamenta potaknuti da to što prije učini, zaštita života naših građana na radnom mjestu ne smije se odgađati.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for this report as it encourages ratification of the ILO Convention, which will secure the prevention and reduction of chemically induced illnesses and injuries at work.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Member State competence in the field of employment and social affairs must be fully respected by the European Union. I will continue to oppose efforts to encroach upon Member State competence within this area and therefore I voted against this initiative today.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je soutiens la proposition de décision du Conseil visant à autoriser les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union, la Convention n° 170 sur les produits chimiques pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l’Union. Cette convention est un instrument important pour la protection des travailleurs, de l'environnement et de la société dans son ensemble, afin de garantir la santé et la sécurité au travail. J'encourage les États membres à ratifier la Convention dans les meilleurs délais.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Organização Internacional do Trabalho adoptou em 1990 a Convenção sobre a Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, que se mostrou essencial, não só para a protecção dos trabalhadores, bem como para o ambiente e para a sociedade no geral. A seguinte recomendação vem autorizar os Estados-Membros a ratificar, no interesse da União, as partes desta Convenção que são relativas a produtos químicos da competência da União. Votei a favor desta recomendação, pois devemos garantir a saúde e a segurança no trabalho em todo o espaço europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenției din 1990 a Organizației Internaționale a Muncii privind siguranța utilizării produselor chimice la locul de muncă (Convenția nr. 170).

Consider că protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor este un aspect important și sustin promovarea condiţiilor de muncă decente pentru toţi, atât în interiorul cât şi în afara Uniunii. Statele membre au o obligație în temeiul dreptului Uniunii în materia armonizării actelor cu putere de lege şi a actelor și practicilor administrative referitoare la clasificare, ambalare şi etichetare si de aceea este important ca acestea să ratifice convenția în interesul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), in writing. − As a member of the ECR Group and the Committee on Employment, I am familiar with this report. There are several points that lead me to my final conclusion not to support this report. Before I give my reasons why I did not support this report I must acknowledge the right direction of this 20-years-old Convention. I strongly support protection of workers from the hazards of chemicals and I find that the general public must be more aware of chemical effects. But I do not agree with the way in which it is planned to implement the commitments from the Convention. The ILO Convention concerning safety in the use of chemicals at work was introduced in 1993, 20 years ago. As then, there is no evaluation as to what impacts on the labour market the Convention will have. This could have a great impact on SMEs, which base their businesses on work with chemicals. I would like to point out also that some Member States are still not out of recession from global financial crises, there is a big unemployment rate and we especially have problems with youth unemployment. If we consider this present situation, it would be inconsiderate to support a report which will have consequences on the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − It is of the upmost importance that workers within the EU are protected, particularly when working with chemicals. To protect these potentially vulnerable workers, I voted for Convention No 170, which aims to secure both the prevention and the reduction of chemically reduced illnesses and injuries at work. I am pleased to see the establishment of the evaluation of chemicals, increased access to information from chemical suppliers for workers and of protective programmes for workers. I hope that this Convention marks a step towards greater protection for workers in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − The report presented by Jutta Steinruck can be seen as an important step towards workplace safety. The security measures that need to be implemented in connection with work with chemicals are very serious ones because the consequences of accidents, misuse or abuse are most dangerous and lasting ones: they often result in death or permanent health damage. This is the reason why this recommendation is most welcomed and I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Uważam, że pracownik powinien być zapoznany z zagrożeniami, na które jest narażony podczas pracy z substancją niebezpieczną (minimum sekcja 2 i 4 karty charakterystyki). Z punktu widzenia pracodawcy na pewno bezpieczniej jest zapoznać, aby mieć pełne potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami. Dlatego u nas stosuje się zapoznanie z pełną kartą.

Sprawa druga i zdecydowanie WAŻNIEJSZA – tu należy sobie zadać pytanie z pozycji pracownika – „Po co mi karta charakterystyki? Przecież służby ratunkowe mają dostęp do tych kart?”. Oczywiście to prawda, ale czy będziesz oczekiwał 20 minut, aż przyjedzie lekarz, zapozna się z kartą i powie, że należy przemyć wodą oko?! Mając kartę charakterystyki i stosując sekcję 4, mogliśmy zrobić to sami, udzielając pomocy koledze. Ale musimy mieć PEWNOŚĆ – a ta informacja jest w karcie charakterystyki. Dlatego rekomenduję zapoznanie się z pełną wersją karty charakterystyki przez pracowników, natomiast u nas na stanowiskach pracy stosujemy coś w stylu wyciągów z tych kart (właśnie z tych praktycznych punktów karty), aby można było ewentualnie maksymalnie szybko pomóc człowiekowi. Po to pracowników szkoli się też z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione dell'onorevole Steinruck sottoscrive la proposta di decisione del Consiglio di autorizzare gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione, le parti della convenzione n. 170 sulle sostanze chimiche che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione.

Ritenendo tale convenzione uno strumento importante per la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e di tutta la società, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A relatora aprova a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificarem as partes da convenção nº 170 relativa aos produtos químicos que relevam da competência da União. A Convenção n.º 170 foi adoptada na 77.ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em 25 de junho de 1990, e entrou em vigor em 4 de novembro de 1993. O objetivo da Convenção é prevenir e reduzir as doenças e as lesões no local de trabalho induzidas por via química e reforçar, ainda, a proteção do público em geral e do ambiente. A Convenção nº 170 refere que a proteção dos trabalhadores contra os efeitos nocivos dos produtos químicos contribui também para a proteção do público em geral e do meio ambiente e que é necessário o acesso à informação sobre os produtos químicos que se utilizam no local de trabalho. Estabelece que deve ser garantido que todos os produtos químicos sejam avaliados com o fim de determinar o perigo que apresentam e que os empregadores têm de obter dos fornecedores informação sobre os produtos químicos utilizados no trabalho, de maneira a que possam pôr em prática programas eficazes de proteção dos trabalhadores contra os perigos. Votámos, evidentemente, a favor.

 

10.6. Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório, pois propunha dar o consentimento do Parlamento para se concluir o Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico de Armas de Fogo Ilícitas, suas Peças e Componentes e Munições, e que vai completar a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que é um instrumento global na luta contra o crime organizado e o tráfico de armas de fogo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I strongly support the conclusion of the Protocol against Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. This Protocol will make it easier to prevent and combat illicit trafficking in firearms by better monitoring them through marking, through import and export licensing or authorisation, and by strengthening cooperation and the exchange of information between States Parties.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Cette recommandation que le Parlement a adoptée et que j'ai soutenue vise à permettre au Conseil de conclure, au nom de l'Union européenne, le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Ce protocole additionnel à la convention internationale contre la criminalité transnationale organisée des Nations-Unies prévoie des mesures de confiscation des armes ayant fait l'objet de fabrication ou trafic illicites, ainsi que des mesures de prévention contre la réactivation illicite d'armes à feu neutralisées. L'adoption de ce protocole s'inscrit plus largement dans la lutte contre les organisations terroristes. En effet, le trafic des armes à feu bénéficie aux groupes terroristes en leur assurant une source de revenu et une source de matériel.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas ratifikuoti protokolą prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų gamybą ir prekybą jais. 2000 m. JT priimta Tarptautinė konvencija dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo yra pirma pasaulinio masto kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais priemonė. Konvencija patikslinama trimis protokolais, kuriuose numatomos konkrečios kovos su konkrečiais nusikaltimais priemonės. Europos Bendrija pasirašė konvenciją ir protokolus dėl neteisėto migrantų įvežimo, kovos su prekyba žmonėmis ir dėl neteisėtos šaunamųjų ginklų gamybos ir prekybos jais. Šiuo siūlymu siekiama ratifikuoti protokolą prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų gamybą ir prekybą jais. Pritariu rekomendacijoms už neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių bei šaudmenų gamybą, šaunamųjų ginklų žymėjimo klastojimą taikyti bausmes, taip pat numatyti neteisėtai pagamintų ginklų konfiskavimo priemones. Svarbu, kad šaunamųjų ginklų žymėjimą juos gaminant ir importuojant užtikrintų valstybės, kurios yra protokolo šalys, kad būtų galima nustatyti gamintoją, šalį ir importavimo metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea recomandării deoarece lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere trebuie să fie o prioritate, atât a Uniunii Europene cât și a statelor membre. Traficul ilegal de arme de foc reprezintă o importantă sursă de venit pentru grupările internaționale de criminalitate organizată. Iar de foarte multe ori aceste arme și muniții ajung să fie folosite de către grupări teroriste. Susțin și eu că armele de foc trebuie marcate în momentul fabricării pentru a cunoaște cu precizie țara de proveniență dar și producătorul acelor arme. De asemenea, consider că schimbul de informații între părțile semnatare poate reduce fenomenul traficului transfrontalier de arme de foc. Aplicarea acestui protocol va conduce la creșterea gradului de securitate pentru cetățenii Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido le posizioni sostenute nel testo e ritengo che per lottare efficacemente contro la criminalità e il traffico di armi sia fondamentale aumentare la cooperazione fra tutti gli Stati.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − È notizia di oggi che la polizia di Reggio Calabria ha sgominato una banda criminale, composta da italiani, albanesi e pakistani, che impiegava i proventi della prostituzione per acquistare armi in Slovacchia, da rivendere sulla piazza di Gioia Tauro.

Un caso che conferma quanto il traffico di armi si intrecci con ogni genere di impresa criminale, dal racket mafioso alla tratta di esseri umani, dal traffico di droga alla ricettazione su scala industriale. Senza dimenticare che lo stesso traffico sostiene i signori della guerra, la pirateria e la bande criminali che si insediano nei territori colpiti dall'indebolimento della sovranità. Penso al Corno d'Africa o a certe aree del Sud-est asiatico.

Tra gli obiettivi del trattato sul commercio delle armi figura proprio la codifica di standard rigorosi per le armi convenzionali, al fine di prevenirne e debellarne il traffico illecito o il dirottamento al mercato nero, in applicazione del principio di responsabilità degli Stati, in relazione ai loro obblighi internazionali, di regolamentare efficacemente il commercio internazionale e di applicare i sistemi di controllo di cui si siano dotati.

Ritengo perciò la relazione condivisibile e tempestiva ed esprimo un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport de ma collègue Véronique Mathieu Houillon sur la fabrication et trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Ce trafic bénéficie aussi aux groupes criminels et aux terroristes en leur assurant une autre source de revenu et en démultipliant leur potentiel destructeur. Ce protocole permet de mieux prévenir et lutter contre le trafic illicite d'armes à feu en contrôlant mieux les armes par leur marquage, et les autorisations d'importation et d'exportation, et en renforçant la coopération et l'échange d'information entre les États parties. L'information et les échanges sont la clé d'une meilleure coordination dans la lutte de nos forces douanières, policières et militaires contre les réseaux criminels.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O tráfico de armas é uma das atividades ilícitas que mais ameaça a segurança interna da UE, pelo que é importante que a União continue a combater, de forma eficaz, esta forma de criminalidade organizada. A promoção da ratificação de convenções internacionais deverá fazer parte dessa estratégia. O Protocolo relativo às armas de fogo é o primeiro instrumento global em matéria de luta contra a criminalidade organizada transnacional e o tráfico de armas de fogo. Estabelece um quadro multilateral muito útil e um conjunto de normas mínimas importantes para todos os Estados participantes, visando prevenir, combater e erradicar o fabrico e o tráfico ilícitos de armas de fogo, suas partes, componentes e munições. A conclusão do presente Protocolo é, assim, coerente com as atuais políticas da UE contra a criminalidade transnacional, destinadas a intensificar a luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo, designadamente o controlo e a rastreabilidade das exportações e a redução da proliferação e propagação de armas de pequeno calibre no mundo. Tendo em conta que, neste momento, ainda existem 4 Estados-Membros que não assinaram nem sequer aderiram ao Protocolo, apoio a sua ratificação por parte da UE, o que permitirá tornar as disposições do Protocolo juridicamente vinculativas para todos os Estados-Membros, no quadro das competências europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − In generale sono d’accordo con le misure che favoriscono il libero scambio di merci. Se questo significa aumentare la concorrenza e permettere al consumatore di avere una migliore qualità a parità di prezzo, o un minor prezzo a parità di qualità, o entrambi, è facile essere d’accordo. Se invece il principio del libero scambio deve essere una scusa per giustificare danni all’economia locale (come ad esempio licenziamenti dovuti a delocalizzazioni selvagge), o per aggirare norme che, prima ancora di essere scritte, derivano dal buon senso, a quel punto ritengo che sia mio dovere di deputata e di cittadina mettermi di traverso. Questo principio generale è alla base delle mie battaglie a favore della tracciabilità dei prodotti, e mi ha portato a votare a favore di questa proposta: maggiore è la tracciabilità delle armi da fuoco, maggiori sono le possibilità di contrasto alla fabbricazione e al traffico illeciti. C’è già fin troppa violenza nelle nostre città, e qualunque sia il costo dei maggiori controlli è certamente giustificato dall’obiettivo di salvare vite umane e dare minore libertà di manovra a chi utilizza impropriamente quelle armi.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − The estimated turnover generated by global small arms trafficking ranges between approximately EUR 130 million and EUR 250 million a year and there are more than 10 million illegal weapons in circulation in Europe. One thousand people are the victims of homicide by firearms in Europe each year, with Ireland, after Italy, having the highest number of such homicides per capita. On the basis of proposals put forward by the Commission last October, the EU is now seeking to address issues such as the production, sale, possession, trade, storage and deactivation of firearms. In tandem with this work, the EU should conclude the anti-arms trafficking UN Firearms Protocol, which supplements the UN Convention against Transnational Organized Crime. The Protocol sets out minimum standards for all participating States Parties on issues such as the recording of imports, exports and in-transit movements of firearms, an international system for the marking of firearms, a harmonised licence system, and strengthened export control systems. EU Member States, including Ireland, which have yet to sign and ratify the UN Firearms Protocol, should also now do so without delay.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La lutte contre le trafic illégal d'armes à feu ne connait pas les frontières et nécessite d'être traité au niveau international. Grâce à ce texte, nous apportons une nouvelle dynamique à la lutte contre la criminalité transnationale et le trafic illicite d'armes à feu en Europe et donc à la protection de nos concitoyens. Ce texte vise notamment à améliorer la coopération entre les États membres en la matière à travers la mise en commun d'informations.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car il est primordial de renforcer la lutte contre la criminalité organisée dans l'Union européenne par l'intermédiaire de la Convention des Nations Unies spécifique à cette matière. En effet, les chiffres concernant les armes à feu dans l'Union européenne sont pour le moins alarmants. Près d’un demi-million d'entre elles, perdues ou volées dans l’Union, restent introuvables. En France, les autorités ont signalé une augmentation de 40 % des saisies d’armes civiles et militaires volées entre 2010 et 2011. De plus, face à l'arrivée de grandes quantités d'armes puissantes à usage militaire dans l'Union notamment, en provenance des Balkans occidentaux et de l'ancien bloc soviétique, il est temps de se doter d'un arsenal législatif qui répond à cette problématique.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur du rapport sur la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, afin que l'Union européenne dans son ensemble puisse ratifier le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu qui n'est pas encore entré en vigueur. Cette ratification permettra, entre autres, d'améliorer les échanges d'informations entre les États membres, de mieux lutter contre le trafic d'armes, le terrorisme et les groupes criminels organisées ainsi que d'harmoniser, au niveau européen, les licences et les critères d'autorisations d'exportation et d'importation d'armes à feu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

Cette convention est le premier instrument global de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le trafic d'armes à feu. Je me réjouis du vote de cette résolution car la signature de ce protocole permettrait de mieux prévenir et lutter contre le trafic illicite d'armes à feu en contrôlant mieux les armes par leur marquage, et les autorisations d'importation et d'exportation, et en renforçant la coopération et l'échange d'information entre les États parties.

En particulier, il est très important que soit renforcé l’échange d’information entre les parties signataires à la convention. Nous ne pourrons lutter efficacement contre toute forme de trafic comme le trafic d'armes que si les États membres coopèrent plus encore que les réseaux criminels. Enfin, il faut souligner que le protocole permet de renforcer la sécurité des citoyens européens sans cependant nuire aux utilisateurs légaux d'armes à feu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which seeks to conclude on behalf of the EU the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. I believe that my constituents in Wales look to the EU to enable such cross-border controls on dangerous weapons.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A ratificação do Protocolo relativo ao fabrico tráfico ilícitos de armas de fogo, suas partes, componentes e munições pela União Europeia tornará as disposições do Protocolo juridicamente vinculativas para todos os Estados-Membros no limite das competências europeias. Atenta a importância deste Protocolo para prevenção do tráfico ilícito de armas de fogo, o qual beneficia e financia largamente os grupos criminosos e terroristas, voto favoravelmente a sua ratificação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Véronique Mathieu Houillon debruça-se sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União Europeia, do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada transnacional relativo ao fabrico e ao tráfico ilícitos de armas de fogo, suas partes, componentes e munições. Esta Convenção constitui o primeiro instrumento a nível mundial de luta contra a criminalidade organizada transnacional e o tráfico de armas de fogo. Considero muito importante nesta matéria o intercâmbio de informações previsto no artigo 12.º do Protocolo, uma vez que a criminalidade não conhece fronteiras e só se poderá lutar eficazmente contra todas as formas de tráfico, como o tráfico de armas, se todos cooperarem. É fundamental trocar informações sobre os grupos criminosos, os métodos, as rotas e os meios utilizados, as armas de fogo ilícitas, os fabricantes, negociantes, importadores e exportadores autorizados. Voto favoravelmente porque considero que este protocolo permite reforçar a segurança dos cidadãos europeus sem, no entanto, prejudicar os utilizadores legais de armas de fogo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório dá o acordo do Parlamento à celebração do Protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada transnacional relativo ao fabrico e ao tráfico ilícitos de armas de fogo, e suas partes, componentes e munições. O protocolo aplica-se à prevenção do fabrico e tráfico ilícitos de armas de fogo, das suas partes, componentes e munições, bem como à investigação e ao procedimento penal iniciado relativamente às infrações definidas de acordo com o artigo 5.º relativo à criminalização, segundo o qual cada país deve adotar medidas legislativas e outras que considere necessárias para qualificar as infrações penais, nomeadamente fabricar, traficar, falsificar ou apagar, retirar ou alterar marcas em armas de fogo, suas partes, componentes e munições, sempre que essas infrações sejam de natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado. O Protocolo não se aplica às transações entre Estados nem às transferências efetuadas por Estados sempre que a sua aplicação prejudique o direito de um Estado agir no interesse da segurança nacional, de acordo com a Carta das Nações Unidas e no respeito da sua soberania nessa matéria. Este documento debruça-se ainda sobre a perda e apreensão, marcação das armas de fogo e prevenção, desativação, concessão de licenças, medidas de segurança e informação. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Medzinárodný dohovor OSN proti organizovanej trestnej činnosti je vôbec prvým celosvetovým nástrojom ustanoveným na boj proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu so strelnými zbraňami. Je zároveň doplnený troma protokolmi, v ktorých sú stanovené osobitné opatrenia na boj proti konkrétnym trestným činom. Vzťahujú sa predovšetkým na obchodovanie s ľuďmi, pašovanie migrantov a výrobu a nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami. V tejto súvislosti Európska únia korigovala svoje právne predpisy v oblasti vedenia záznamov, označovania strelných zbraní, vyraďovania strelných zbraní, požiadaviek na vývozné, dovozné a tranzitné licencie alebo systémy vydávania povolení, posilnenia kontrol na vývozných miestach a sprostredkovateľskej činnosti. Vzhľadom na to, že existujúce nástroje už prešli reformou a boli prijaté nové legislatívne opatrenia, nadväzujúc na dané skutočnosti, Európska únia aktuálne môže ratifikovať protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. − A globalizáció egyik mellékhatásának tekinthető, hogy a bűnözői szervezetek és terrorista csoportok határokon átívelő maffiahálózatokat építettek ki, melyek hozzájárulnak az olyan emberi biztonságot fenyegető tevékenységek virágzásához, mint a tűzfegyverek tiltott halmozása és kereskedelme. A bűnüldözői hatóságok helyzetét pedig még jobban megnehezíti az a tény, hogy az internet megjelenésével a bűnözők egyre kifinomultabb eszközökhöz folyamodhatnak, erre nagyon jó példa az e-kereskedelem, az internetes fegyverkereskedői hálózatok terjedése. Ráadásul a bűnözők mindig törekedni fognak arra, hogy kijátsszák a törvényes piacra érvényes legszigorúbb szabályokat. Ezért elengedhetetlen az uniós szintű fellépés, illetve azon lépések meghatározása, melyek előmozdítják a lőfegyverek tiltott kereskedelmének felszámolását. A tűzfegyverek előállítása és kereskedelme elleni jegyzőkönyv megerősítése igen fontos előrelépésnek tekinthető, mivel biztosítaná az állampolgárok védelmét, mégsem hátráltatná a tűzfegyverek legális használatát. A jegyzőkönyv támogatja a hatékonyabb információcsere kialakítását, hiszen a szerteágazó és szervezett bűnözői csoportokkal szemben az egyik leghatékonyabb módszer a tagállamok közötti összehangolt együttműködés lehet. Ezért támogatom az állásfoglalást a jegyzőkönyv megerősítését illetően.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau protokolo ratifikavimui prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų gamybą ir prekybą jais. 2000 m. JT priimta Tarptautinė konvencija dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo yra pirma pasaulinio masto kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais priemonė. Konvencija patikslinama trimis protokolais, kuriuose numatomos konkrečios kovos su konkrečiais nusikaltimais priemonės. Europos Bendrija pasirašė konvenciją ir protokolus dėl neteisėto migrantų įvežimo, kovos su prekyba žmonėmis ir dėl neteisėtos šaunamųjų ginklų gamybos ir prekybos jais. Protokolu siekiama užkirsti kelią neteisėtai šaunamųjų ginklų, jų dalių bei šaudmenų gamybai ir prekybai jais, kovoti su šia gamyba ir prekyba. Jame rekomenduojama už neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, šaunamųjų ginklų žymėjimo klastojimą taikyti bausmes. Numatytos neteisėtai pagamintų ginklų konfiskavimo priemonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Véronique Mathieu Houillon qui soutient la ratification d'un protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Cet accord permet une contrôle plus efficace des armes par leur marquage et renforcera la coopération et l'échange d'information entre les États membres. Ce texte a été très largement adopté avec 578 voix pour, 5 voix contre et 18 abstentions, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − L’auspicio che il protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco possa raggiungere più adesioni da parte degli Stati membri è quanto sta alla base della presente relazione sulla fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. Il protocollo chiede, infatti, agli Stati membri di procedere ed impegnarsi verso una definizione di un sistema efficace ed armonizzato di licenze ed autorizzazioni di esportazioni o di importazioni. Ciò è però auspicabile, se si procede nella direzione di una maggiore semplificazione e non se si va verso un’ulteriore complicazione della normativa vigente in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Este Protocolo permite uma melhor prevenção e luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo, controlando melhor as armas através da sua marcação e das autorizações de importação e exportação, bem como reforçando a cooperação e o intercâmbio de informações entre os Estados Partes. Considero que o presente Protocolo permite reforçar a segurança dos cidadãos europeus sem, no entanto, prejudicar os utilizadores legais de armas de fogo.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que introduce la ratificación a nivel de la Unión Europea del Protocolo sobre la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Dicho protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, con la intención de mejorar los compromisos internacionales de la Unión Europea en su conjunto en la lucha contra el crimen organizado y sus actividades. La ratificación a nivel europeo supone la implementación en toda la Unión debido a que se han modificado los obstáculos legales que impedían la ratificación completa en los Estados miembros. He votado a favor del presente informe por la mejora que supone en la lucha contra el crimen organizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l'adoption de ce rapport qui autorise le Conseil à conclure au nom de l'Union européenne un protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Ce protocole sera le premier instrument global de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le trafic d'armes à feu. Il instaurera un cadre et un éventail d'importantes normes minimales pour tous les États parties et encouragera également la coopération entre les États afin de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Since this report proposes that Parliament give consent for a Council Decision to conclude, on behalf of the EU, the Protoco