Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (ψηφοφορία)
  4.2.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  4.3.Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (ψηφοφορία)
  4.4.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (ψηφοφορία)
  4.5.Συμφωνία ΕΕ-Γαλλίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (ψηφοφορία)
  4.6.Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  4.7.Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (ψηφοφορία)
  4.8.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Phil Wynn Owen - Ηνωμένο Βασίλειο) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  4.9.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Alex Brenninkmeijer - Κάτω Χώρες) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  4.10.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen - Λουξεμβούργο) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  4.11.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νικόλαος Μηλιώνης - Ελλάδα) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  4.12.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Danièle Lamarque - Γαλλία) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  4.13.Ορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (ψηφοφορία)
  4.14.Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  4.15.Μηχανισμός σταθερότητας (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (ψηφοφορία)
  4.16.Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (ψηφοφορία)
  4.17.Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (ψηφοφορία)
  4.18.Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)
  4.19.Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  4.20.Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (ψηφοφορία)
  4.21.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (ψηφοφορία)
  4.22.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (ψηφοφορία)
  4.23.Σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (ψηφοφορία)
  4.24.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (ψηφοφορία)
  4.25.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (ψηφοφορία)
  4.26.Παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (ψηφοφορία)
  4.27.Ανθεκτικότητα και μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (ψηφοφορία)
  4.28.Γυναίκες με αναπηρία (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (ψηφοφορία)
  4.29.Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Συμφωνία ΕΕ-Γαλλίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Phil Wynn Owen - Ηνωμένο Βασίλειο) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Alex Brenninkmeijer - Κάτω Χώρες) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen - Λουξεμβούργο) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νικόλαος Μηλιώνης - Ελλάδα) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Danièle Lamarque - Γαλλία) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Ορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Μηχανισμός σταθερότητας (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Ανθεκτικότητα και μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Γυναίκες με αναπηρία (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (συζήτηση)
 9.Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (συζήτηση)
 10.Διοικητικό δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας: πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (συζήτηση)
 11.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων - Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων (συζήτηση)
 12.Λογαριασμοί πληρωμών (συζήτηση)
 13.Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ +) (συζήτηση)
 16.Πολιτική Πράσινης Υποδομής (συζήτηση)
 17.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2375 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7677 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου