Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2013. gada 11. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 3.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma "Perikls 2020") (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (balsošana)
  4.2.Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (balsošana)
  4.3.Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (balsošana)
  4.4.ES un Armēnijas nolīgums par vispārējiem principiem Armēnijas līdzdalībai Savienības programmās (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (balsošana)
  4.5.ES un Francijas nolīgums par Savienības nodokļu tiesību aktu piemērošanu Senbertelemī kopienai (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (balsošana)
  4.6.Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas termiņa grozīšana (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  4.7.ES līdzekļu devēju koordinācija attīstības palīdzības jomā (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (balsošana)
  4.8.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Phil Wynn Owen — UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  4.9.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Alex Brenninkmeijer — NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  4.10.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Henri Grethen — LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  4.11.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Nikolaos Milionis — EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  4.12.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Danièle Lamarque — FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  4.13.Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (balsošana)
  4.14.Kopīgi noteikumi un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (balsošana)
  4.15.Stabilitātes instruments (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (balsošana)
  4.16.Eiropas kaimiņattiecību instruments (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (balsošana)
  4.17.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (balsošana)
  4.18.Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (balsošana)
  4.19.Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (balsošana)
  4.20.Finanšu instrumenta izveide sadarbībai attīstības jomā (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (balsošana)
  4.21.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (balsošana)
  4.22.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (balsošana)
  4.23.Sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (balsošana)
  4.24.Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (balsošana)
  4.25.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (balsošana)
  4.26.Piena ražošana kalnu apvidos, mazāk attīstītos apgabalos un attālākajos reģionos (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (balsošana)
  4.27.Noturība pret katastrofām un to riska mazināšana jaunattīstības valstīs (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (balsošana)
  4.28.Sievietes ar invaliditāti (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (balsošana)
  4.29.Rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām pusēm (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
  5.1.Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma "Perikls 2020") (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.ES un Armēnijas nolīgums par vispārējiem principiem Armēnijas līdzdalībai Savienības programmās (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.ES un Francijas nolīgums par Savienības nodokļu tiesību aktu piemērošanu Senbertelemī kopienai (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas termiņa grozīšana (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.ES līdzekļu devēju koordinācija attīstības palīdzības jomā (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Phil Wynn Owen — UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Alex Brenninkmeijer — NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Henri Grethen — LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Nikolaos Milionis — EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Danièle Lamarque — FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Kopīgi noteikumi un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Stabilitātes instruments (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Eiropas kaimiņattiecību instruments (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Finanšu instrumenta izveide sadarbībai attīstības jomā (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Piena ražošana kalnu apvidos, mazāk attīstītos apgabalos un attālākajos reģionos (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Noturība pret katastrofām un to riska mazināšana jaunattīstības valstīs (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Sievietes ar invaliditāti (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām pusēm (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (debates)
 9.Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (debates)
 10.Eiropas stabilizācijas mehānisma administratīvā tiesa — aicinājums izvirzīt kandidatūras (debates)
 11.Grozījumu izdarīšana atsevišķās kopējās tirdzniecības politikas regulās attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai - Grozījumu izdarīšana konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru (debates)
 12.Maksājumu konti (debates)
 13.Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība (debates)
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 15.Vispārējās tarifa preferences (VPS+) (debates)
 16.Zaļās infrastruktūras politika (debates)
 17.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 18.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2375 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (7677 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika