Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 11 grudnia 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (głosowanie)
  4.2.Zmiana rozporządzenia (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
  4.3.Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (głosowanie)
  4.4.Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii dotycząca zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (głosowanie)
  4.5.Umowa między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa unijnego dotyczącego opodatkowania (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (głosowanie)
  4.6.Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  4.7.Koordynacja działalności darczyńców UE w zakresie pomocy rozwojowej (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (głosowanie)
  4.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Phil Wynn Owen - Zjednoczone Królestwo) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  4.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Alex Brenninkmeijer - Holandia) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  4.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen - Luksemburg) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  4.11.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Nikolaos Milionis - Grecja) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  4.12.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Danièle Lamarque - Francja) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  4.13.Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (głosowanie)
  4.14.Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (głosowanie)
  4.15.Instrument na rzecz Stabilności (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (głosowanie)
  4.16.Europejski Instrument Sąsiedztwa (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (głosowanie)
  4.17.Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (głosowanie)
  4.18.Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (głosowanie)
  4.19.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)
  4.20.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy w zakresie rozwoju (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (głosowanie)
  4.21.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (głosowanie)
  4.22.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (głosowanie)
  4.23.System rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (głosowanie)
  4.24.Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (głosowanie)
  4.25.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (głosowanie)
  4.26.Produkcja mleka na terenach górskich, obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz w regionach najbardziej oddalonych (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (głosowanie)
  4.27.Odporność na katastrofy i ograniczenia ryzyka ich występowania w krajach rozwijających się (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (głosowanie)
  4.28.Kobiety niepełnosprawne (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (głosowanie)
  4.29.Europejski plan działania na rzecz sektora detalicznego niosący korzyści wszystkim uczestnikom (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  5.1.Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Zmiana rozporządzenia (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii dotycząca zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Umowa między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa unijnego dotyczącego opodatkowania (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.Koordynacja działalności darczyńców UE w zakresie pomocy rozwojowej (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Phil Wynn Owen - Zjednoczone Królestwo) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Alex Brenninkmeijer - Holandia) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen - Luksemburg) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Nikolaos Milionis - Grecja) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Danièle Lamarque - Francja) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Instrument na rzecz Stabilności (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Europejski Instrument Sąsiedztwa (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy w zakresie rozwoju (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.System rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Produkcja mleka na terenach górskich, obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz w regionach najbardziej oddalonych (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Odporność na katastrofy i ograniczenia ryzyka ich występowania w krajach rozwijających się (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Kobiety niepełnosprawne (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Europejski plan działania na rzecz sektora detalicznego niosący korzyści wszystkim uczestnikom (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 8.Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w UE (debata)
 9.Stosunki Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy państw członkowskich (debata)
 10.Trybunał administracyjny europejskiego mechanizmu stabilności: zaproszenie do zgłaszania kandydatur (debata)
 11.Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków - Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (debata)
 12.Rachunki płatnicze (debata)
 13.Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (debata)
 14.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 15.Ogólne preferencje taryfowe (GSP +) (debata)
 16.Polityka zielonej infrastruktury (debata)
 17.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 18.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2375 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7677 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności