Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 11. decembra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Prípravy na zasadnutie Európskej rady (19. – 20. decembra 2013) (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (hlasovanie)
  4.2.Zmena nariadenia (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasovanie)
  4.3.Dohovor MOP o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (hlasovanie)
  4.4.Dohoda medzi EÚ a Arménskom o všeobecných zásadách účasti Arménska na programoch Únie (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (hlasovanie)
  4.5.Dohoda medzi EÚ a Francúzskom o uplatňovaní právnych predpisov Únie v oblasti zdaňovania na spoločenstvo Svätý Bartolomej (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (hlasovanie)
  4.6.Zmena rozhodnutia 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  4.7.Koordinácia darcov EÚ v oblasti rozvojovej pomoci (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (hlasovanie)
  4.8.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Phil Wynn Owen – UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  4.9.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Alex Brenninkmeijer – NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  4.10.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Henri Grethen – LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  4.11.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Nikolaos Milionis – EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  4.12.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Danièle Lamarque – FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  4.13.Vymenovanie predsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (hlasovanie)
  4.14.Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  4.15.Nástroj stability (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (hlasovanie)
  4.16.Nástroj európskeho susedstva (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (hlasovanie)
  4.17.Nástroj predvstupovej pomoci (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (hlasovanie)
  4.18.Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (hlasovanie)
  4.19.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (hlasovanie)
  4.20.Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (hlasovanie)
  4.21.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (hlasovanie)
  4.22.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (hlasovanie)
  4.23.Systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (hlasovanie)
  4.24.Ľudské práva vo svete v roku 2012 a politika EÚ v tejto oblasti (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (hlasovanie)
  4.25.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (hlasovanie)
  4.26.Produkcia mlieka v horských a znevýhodnených oblastiach a v najvzdialenejších regiónoch (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (hlasovanie)
  4.27.Odolnosť a znižovanie rizika katastrof v rozvojových krajinách (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (hlasovanie)
  4.28.Ženy so zdravotným postihnutím (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (hlasovanie)
  4.29.Akčný plán pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
  5.1.Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Zmena nariadenia (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Dohovor MOP o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.Dohoda medzi EÚ a Arménskom o všeobecných zásadách účasti Arménska na programoch Únie (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Dohoda medzi EÚ a Francúzskom o uplatňovaní právnych predpisov Únie v oblasti zdaňovania na spoločenstvo Svätý Bartolomej (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Zmena rozhodnutia 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.Koordinácia darcov EÚ v oblasti rozvojovej pomoci (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Phil Wynn Owen – UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Alex Brenninkmeijer – NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Henri Grethen – LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Nikolaos Milionis – EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Danièle Lamarque – FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Vymenovanie predsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Nástroj stability (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Nástroj európskeho susedstva (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Nástroj predvstupovej pomoci (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Ľudské práva vo svete v roku 2012 a politika EÚ v tejto oblasti (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Produkcia mlieka v horských a znevýhodnených oblastiach a v najvzdialenejších regiónoch (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Odolnosť a znižovanie rizika katastrof v rozvojových krajinách (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Ženy so zdravotným postihnutím (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Akčný plán pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ (rozprava)
 9.Vzťahy Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (rozprava)
 10.Administratívny tribunál Európskeho mechanizmu pre stabilitu: výzva pre uchádzačov (rozprava)
 11.Zmena určitých nariadení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení - Zmena určitých nariadení, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení (rozprava)
 12.Platobné účty (rozprava)
 13.Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (rozprava)
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Všeobecné colné preferencie (VSP +) (rozprava)
 16.Politika v oblasti zelenej infraštruktúry (rozprava)
 17.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2375 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (7677 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia