Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 7.Годишен доклад за 2012 г. на Европейската централна банка (разискване)
 8.Призив за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС (разискване)
 9.Екоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (разискване)
 10.Разни въпроси
 11.Състав на Парламента: вж. протокола
 12.Време за гласуване
  12.1.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (гласуване)
  12.2.Изменение на някои директиви по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот (A7-0405/2013 - David Casa) (гласуване)
  12.3.Изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (гласуване)
  12.4.Екоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (гласуване)
  12.5.Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (гласуване)
  12.6.Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (гласуване)
  12.7.Разплащателни сметки (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (гласуване)
  12.8.Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (гласуване)
  12.9.Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (гласуване)
  12.10.Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (гласуване)
  12.11.Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (гласуване)
  12.12.Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот (A7-0425/2013 - João Ferreira) (гласуване)
  12.13.Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложения І, II и ІV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0547/2013) (гласуване)
  12.14.Делегиран регламент (ЕС) № ... / ... на Комисията от 08.28.2013 г. относно съставяне на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0546/2013) (гласуване)
  12.15.Призив за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (гласуване)
  12.16.Напредък при прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население (B7-0555/2013) (гласуване)
  12.17.Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (гласуване)
  12.18.Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (B7-0556/2013) (гласуване)
  12.19.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 и 20 декември 2013 г.) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (гласуване)
  12.20.Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (гласуване)
  12.21.Отношения на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (гласуване)
  12.22.Политика за екологосъобразна инфраструктура (B7-0549/2013) (гласуване)
  12.23.Годишен доклад за 2012 г. на Европейската централна банка (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Обяснение на вот
  14.1.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Изменение на някои директиви по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Екоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Разплащателни сметки (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложения І, II и ІV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0547/2013)
  14.14.Делегиран регламент (ЕС) № ... / ... на Комисията от 08.28.2013 г. относно съставяне на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0546/2013)
  14.15.Напредък при прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население (B7-0555/2013)
  14.16.Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (B7-0556/2013)
  14.18.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 и 20 декември 2013 г.) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Отношения на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Политика за екологосъобразна инфраструктура (B7-0549/2013)
  14.22.Годишен доклад за 2012 г. на Европейската централна банка (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Призив за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Състав на Парламента: вж. протокола
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  17.1.Положението в Централноафриканската република (разискване)
  17.2.Незаконно набиране на органи в Китай (разискване)
  17.3.Положението в Шри Ланка (разискване)
 18.Време за гласуване
  18.1.Положението в Централноафриканската република (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Незаконно набиране на органи в Китай (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Положението в Шри Ланка (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 20.Решения относно някои документи: вж. протокола
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 22.График на следващите заседания: вж. протокола
 23.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1597 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4493 kb)
Правна информация - Политика за поверителност