Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012 (συζήτηση)
 8.Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ (συζήτηση)
 9.Οικολογική καινοτομία - Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής (συζήτηση)
 10.Διάφορα
 11.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (ψηφοφορία)
  12.2.Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ (A7-0405/2013 - David Casa) (ψηφοφορία)
  12.3.Τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  12.4.Οικολογική καινοτομία - Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (ψηφοφορία)
  12.5.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (ψηφοφορία)
  12.6.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (ψηφοφορία)
  12.7.Λογαριασμοί πληρωμών (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (ψηφοφορία)
  12.8.Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (ψηφοφορία)
  12.9.Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (ψηφοφορία)
  12.10.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  12.11.Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (ψηφοφορία)
  12.12.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (A7-0425/2013 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  12.13.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0547/2013) (ψηφοφορία)
  12.14.Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. .../... της 28.8.2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0546/2013) (ψηφοφορία)
  12.15.Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (ψηφοφορία)
  12.16.Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά (B7-0555/2013) (ψηφοφορία)
  12.17.Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (ψηφοφορία)
  12.18.Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία (B7-0556/2013) (ψηφοφορία)
  12.19.Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (ψηφοφορία)
  12.20.Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (ψηφοφορία)
  12.21.Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)
  12.22.Πολιτική Πράσινης Υποδομής (B7-0549/2013) (ψηφοφορία)
  12.23.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
  14.1.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Οικολογική καινοτομία - Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Λογαριασμοί πληρωμών (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0547/2013)
  14.14.Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. .../... της 28.8.2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0546/2013)
  14.15.Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά (B7-0555/2013)
  14.16.Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία (B7-0556/2013)
  14.18.Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Πολιτική Πράσινης Υποδομής (B7-0549/2013)
  14.22.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  17.1.Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (συζήτηση)
  17.2.Αφαιρέσεις οργάνων στην Κίνα (συζήτηση)
  17.3.Κατάσταση στη Σρι Λάνκα (συζήτηση)
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  18.1.Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Αφαιρέσεις οργάνων στην Κίνα (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Κατάσταση στη Σρι Λάνκα (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1597 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4493 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου