Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/2111(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0459/2013

Testi presentati :

A7-0459/2013

Discussioni :

PV 13/01/2014 - 25
CRE 13/01/2014 - 25

Votazioni :

PV 14/01/2014 - 5.14
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0014

Discussioni
Lunedì 13 gennaio 2014 - Strasburgo Edizione rivista

25. Protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (breve presentazione)
Video degli interventi
PV
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Vilija Blinkevičiūtė, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on Social protection for all, including self-employed workers (2013/2111(INI)) (A7-0459/2013).

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, pranešėja. − Iš tiesų labai svarbu, kad Europos Parlamente turime galimybę parengti pranešimą dėl socialinės apsaugos visiems, įskaitant ir savarankiškai dirbančius asmenis, todėl noriu padėkoti visiems kolegėms ir kolegoms, šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Ypatingai svarbu diskutuoti šia tema Europos Sąjungos lygiu, nes ekonominė krizė buvo nelengvas išbandymas socialinės apsaugos sistemų tvarumui. Išaugęs nedarbas bei sumažėjusios gyventojų pajamos didino socialinės apsaugos išlaidų poreikį, o tuo pačiu metu nacionaliniai biudžetai buvo balansuojami mažinant pensijas ir kitas socialines išmokas. Dėl to labiausiai nukentėjo pažeidžiami žmonės, kai kurie jų atsidūrė už skurdo ribos. Taigi pranešime pabrėžiu, kad siekis užtikrinti gerovę savo piliečiams negali būti įgyvendintas be tvarių ir adekvačių socialinės apsaugos sistemų, kurios skatintų socialinę įtrauktį, socialinį teisingumą ir užtikrintų pajamas bei visiems prieinamas kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas. Ir mūsų ekonominėje rinkoje nuolat vykstant pokyčiams, labai svarbu užtikrinti, jog nė viena socialinė grupė neliktų be socialinės apsaugos, dėl to ir raginu valstybes nares labiau stengtis didinti jaunimo užimtumą ir užtikrinti, kad jauni darbuotojai nebūtų diskriminuojami ribojant jų teises į socialinę apsaugą. Valstybės narės taip pat turėtų ypatingą dėmesį skirti labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių (bedarbių, neįgaliųjų asmenų, kurie vieni augina vaikus, jaunimo, pensininkų, jaunų šeimų) socialinės apsaugos užtikrinimui. Socialinės paslaugos turėtų būti prieinamesnės visiems labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, ypač kaimo vietovėse. Pranešime taip pat raginu valstybes nares ir Komisiją imtis priemonių kovojant su visų formų diskriminacija darbo rinkoje socialinės apsaugos srityje, kad moterų atlyginimai už tą patį darbą ir socialinės išmokos, įskaitant pensijas, nebūtų mažesni už vyrų ir būtų užtikrinta motinystės apsauga. Taip pat panešime kalbu ir apie nedeklaruojamą (fiktyvų, šešėlinį) darbą, kuris iškraipo konkurenciją, sukelia socialinio dempingo grėsmę, ir galiausiai dėl to yra pažeidžiamos socialinės darbuotojų teisės. Taip pat pranešime dėmesį skyriau savarankiškai dirbančių asmenų socialinei apsaugai, nes kyla grėsmė, kad, keičiantis užimtumo pobūdžiui ir vis dažniau susiduriant su savisamdos atvejais, naujos darbuotojų grupės nėra ir nebus tinkamai apsaugotos. Manau, kad socialinės apsaugos politiką savarankiškai dirbančių asmenų atžvilgiu komplikuoja tai, kad Europos Sąjungoje nėra vieningos visuotinai pripažįstamos savisamdos apibrėžties. Dėl šių priežasčių raginu Komisiją plėtoti sąvokų sistemą. Ir apibendrinant norėčiau pabrėžti, kad socialinės apsaugos sistemos negali būti silpninamos. Priešingai, jos turi būti vystomos siekiant užtikrinti kuo pilnesnę aprėptį, tvarumą ir adekvatumą. Socialines išmokas reikėtų vertinti kaip investiciją į žmones, kuri leidžia jiems prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje, apsisaugoti nuo skurdo ir socialinės atskirties bei padeda integruotis į darbo rinką.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Projekt rezolucji porusza problem niewystarczającej osłony socjalnej osób samozatrudnionych. Osoby samozatrudnione pod względem możliwości skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, ochrony socjalnej czy przyszłego zabezpieczenia emerytalnego znajdują się w dużo gorszej sytuacji od pracowników najemnych. To niesprawiedliwe traktowanie samozatrudnionych stanowi dyskryminację: w wielu przypadkach ten sposób zatrudnienia nie jest wybierany dlatego, że jest bardziej korzystny dla samozatrudnionych, ale samozatrudnieni są do tego zmuszani, ponieważ jest to bardziej korzystne dla pracodawców, którzy zmniejszają w ten sposób koszty zatrudnienia pracowników.

Musimy zatem dążyć do tego, by stworzyć mechanizmy ograniczające wymuszanie przez pracodawców pozornego samozatrudnienia oraz niwelować różnice w sytuacji prawnej osób samozatrudnionych w poszczególnych państwach członkowskich. Niewątpliwie wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa samozatrudnionych i stabilizację systemów osłony socjalnej.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). - Poštovani g. predsjedniče, podržavam izvješće o socijalnoj zaštiti za sve uključujući samozaposlene radnike. Uslijed ekonomske i socijalne krize posljednjih godina mnogi se građani okreću samozapošljavanju. U velikom broju država Europske unije institut samozapošljavanja nije u potpunosti prepoznat u okvirima zakona. Stoga prihod takvih radnika pripada sivoj ekonomiji ili radnici jednostavno ne ostvaruju radnička prava i socijalnu zaštitu. Njih ne zastupaju sindikati te su često izloženi prekomjernom radnom vremenu. Smatram da je kriza najbolje razdoblje u kojem možemo prepoznati potrebe najranjivijih socijalnih skupina te reagirati u skladu s time. Pozdravljam nastojanje izvješća da istakne potrebu za cjeloživotnim učenjem, stvaranjem poslova za mlade, zaštitu nezaposlenih, zaštitu žena i mladih obitelji te značaj borbe protiv neprijavljenog rada. Kao socijaldemokrat naglašavam kako je važno očuvati fundamentalne vrijednosti socijalne Europe. Integriranje unutarnjeg tržišta Europske unije zato moraju pratiti odgovarajuće mjere usmjerene k uklanjanju sve prisutnijih socijalnih razlika.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Poštovani g. predsjedniče, stekla sam dojam da izvjestiteljica na samozapošljavanje gleda s dozom empatije smatrajući takav rad gotovo isključivo posljedicom teške životne situacije. Držim kako u vremenu u kojem bukti nezaposlenost kod mladih u EU samozapošljavanje predstavlja odlučan i hrabar prvi korak u ostvarenju poduzetničkih potencijala kod mladih Europljana. Apsolutno razumijem potrebu za zaštitom socijalnih prava samozaposlenih osoba, ali smatram kako ne smijemo upasti u klopku tako što ćemo dugoročnu samozaposlenost učiniti prihvatljivim ili čak primamljivim životnim rješenjem. Samozaposlene ljude moramo motivirati da svoje poduzetničke projekte realiziraju otvarajući tvrtke i zapošljavajući ostale, čime bi se aktivno uključili i u financiranje sustava socijalne zaštite. Vjerujem kako ćemo se svi složiti da socijalna prava svih društvenih kategorija u EU moraju biti na respektabilnoj razini no pritom moramo stalno imati u vidu kako ta prava netko mora i financirati.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhor Presidente, é evidente para nós que os trabalhadores independentes devem ter os seus direitos assegurados e garantidos. Mas isso não deve esconder um dos maiores problemas, uma das maiores realidades, que é o facto de uma grande fatia destes trabalhadores independentes não serem na realidade e de facto trabalhadores independentes.

Em vários países, como o meu, em Portugal, uma fatia significativa destes trabalhadores são falsos trabalhadores independentes porque têm um supervisor, têm um horário de trabalho definido, têm uma remuneração fixa, mas não têm um contrato com direitos. A larga maioria destes trabalhadores ocupa um posto de trabalho permanente, mas não tem um contrato efetivo. E estes trabalhadores são sobretudo jovens que veem a sua vida hipotecada, são trabalhadores que pagam a sua segurança social e todos os impostos, porque as empresas, muitas das quais são muitas vezes do Estado, não querem assumir as suas responsabilidades.

Em grande parte estamos de acordo com este relatório, mas não aceitamos que aqueles que devem ser trabalhadores efetivos não vejam os seus direitos garantidos.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - A vállalkozók és szociális védelem témájának összekapcsolásakor nekem elsődlegesen a családi vállalkozások jutnak eszembe, amelyek természetüknél fogva szociálisan érzékeny és szociális védőhálót nyújtó intézmények. Éppen ezért kell őket maximálisan támogatni. Mi történik ugyanis a családi vállalkozásokban? Legyen bár bármiféle válság, nem fogja utcára tenni, kidobni a saját lányát, testvérét stb. a vállalkozó, hanem minden áron próbálnak valamiféle áthidaló megoldást találni. Pontosan ezért háborít fel, amikor az országot járva vállalkozók sora panaszkodik arra, hogy a saját államuk őket bűnözőként kezeli. Folyamatos ellenőrzéseknek, bírságolásoknak vannak kitéve. Hatalmas a bürokrácia, és arra lenne igényük, hogy az állam – főleg ezekben a válságos időkben – felkarolja és támogassa őket.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Európában a hagyományos szociális biztonsági rendszerek az alkalmazottak védelmét szolgálják, de nehezen alkalmazhatók az önfoglalkoztatókra, vagyis a szabadúszókra, a kis- és középvállalkozókra. Fontos garantálni az alapvető szociális juttatásokhoz való hozzáférést a legkiszolgáltatottabb csoportoknak is, önfoglalkoztatóknak, munkanélkülieknek, fogyatékkal élőknek, nyugdíjasoknak. Az általános szociális védelem közismerten az európai szociális modell alapja. Létezik a Parlament által még 2010-ben elfogadott olyan állásfoglalás, amely ezt az alapvető jogot a státusától függetlenül minden munkavállalónak biztosítaná, mégis több tagállamban visszaélés tapasztalható.

Rendszeresen kikerülik a társadalombiztosítási járulékok és adók kifizetését, aláássák a munkajogot és nehéz helyzetbe sodorják az önfoglalkoztatókat, akik a gazdasági válság következtében egyre többen vannak a munkaerőpiacon, és egyre több közöttük a gazdaságilag kiszolgáltatott. Elő kell mozdítani a társadalmi befogadást és igazságosságot.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, itsenäisten ammatinharjoittajien määrä kasvaa koko ajan EU:ssa sitä mukaa kuin erilaiset epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät ja kriisin myötä myös moni joutuu asemaan, jossa pyrkii työllistämään itse itsensä. Toisaalta myös monet freelancer-ammatit saattavat olla haluttuja.

Eri jäsenvaltioissa meillä on varsin erilaiset tavat huolehtia itsenäisistä ammatinharjoittajista ja heidän sosiaaliturvastaan, erityisesti työttömyys- ja eläketurvasta. Joissakin valtioissa on vapaaehtoisia järjestelmiä, ja joillakin on lähestulkoon samanlaiset edut tarjota kuin työntekijöille yleensä. Sitten on valtioita, joissa ei löydy turvaa itsenäisille yrittäjille.

Koska kyseessä on varsin epäyhtenäinen ryhmä, niin sosiaalisen suojelun politiikan soveltaminen on vaikeaa. Lisäksi, kuten täällä on tuotu esille, on niin sanottua pakotettua tai valeyrittäjyyttä, joka on joissakin valtioissa suurempi ongelma.

Sosiaaliturvan yhteensovittamisesta aiheutuu välillä myös sellaisia ongelmia, että itsenäinen yrittäjä saattaa saada rajan takaa toisesta jäsenvaltiosta työttömyysturvan, ja tämän kääntöpuoli on se, että oma jäsenvaltio ei välttämättä lähde kehittämään sosiaalisen suojelun ohjelmaa, koska tietää, että rajan toiselta puolelta saattaa olla saatavissa työttömyysturvaa myös yrittäjälle.

 
  
MPphoto
 

  Marino Baldini (S&D). - Poštovani g. predsjedniče, samozapošljavanje je djelotvorna metoda borbe protiv rastuće nezaposlenosti. No bez obzira na sve pozitivne efekte ove metode iznimno je važno da ovaj oblik radnog odnosa uživa visoku razinu socijalne zaštite, primjerice ostvarenje socijalnih prava temeljem majčinstva odnosno očinstva, mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Države članice bi trebale stoga motivirati nezaposlene radnike na samozapošljavanje jačanjem socijalnih elemenata ovog instrumenta zapošljavanja i pružanjem jednake razine zaštite koju imaju i zaposlenici u privatnom i javnom sektoru. Također bi bilo uputno u ograničenom periodu smanjiti socijalna davanja samozaposlenih radnika kako bi im se olakšao teret samozapošljavanja. Pri tome treba umanjiti rizik mogućnosti lažnog samozapošljavanja i potencijalne zloupotrebe u ovom dijelu korištenja socijalnih prava. Kvalitetno uređeno i cjelokupno radno i socijalno zakonodavstvo preduvjet su ekonomskog rasta i razvoja na području cijele Unije.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, Ms Blinkevičiūtė’s report raises a large number of topical issues and presents many important policy recommendations. Most of them are, quite rightly, addressed to the Member States, given the limited competences of the European Union in the area of social protection.

However, there are also a number of appeals to the Commission. It would not be possible for me to respond to them all in a few minutes now, so let me just stress in very general terms that the Commission is committed to promoting adequate social protection for all women and men in ways that are compatible with a high level and quality of employment and social cohesion. This is also what we underline in the social investment package adopted almost a year ago.

Furthermore, the latest Annual Growth Survey underlined the widespread need to strengthen the efficiency and financial sustainability of social protection systems, while also insisting on the need to enhance their effectiveness and adequacy in meeting social needs and ensuring essential social safety nets. We will continue to cooperate closely with the Member States, notably through the Social Protection Committee, to pursue this goal.

Let me also briefly mention some very recent developments which go in the same direction as this report. In December, the Commission proposed a quality framework for traineeships, to be adopted as a Council recommendation. It will not be legally binding, but it would give an important signal, also covering the social protection of trainees.

Another important development is the common approach agreed in Council on the directive to facilitate and improve the enforcement of the 1996 Posted Workers Directive. This opens the way for negotiations with Parliament which, I hope, can still be concluded during the current parliamentary term, so that posted workers can soon benefit from better protection of their rights.

Furthermore, in November, trialogue negotiations were successfully concluded on a directive that will facilitate the acquisition, and improve the preservation, of occupational pension rights of mobile workers. While the directive formally applies only to cross-border mobility, we know that most countries intend to apply its standards to all workers who leave a job. So, for instance, women who interrupt their careers due to caring obligations are also likely to benefit.

Allow me also to mention another initiative. The Commission will soon propose further measures to prevent and deter undeclared work through improved cooperation between Member States’ enforcement authorities. Such cooperation could help all workers benefit from appropriate social protection via sharing of best practices on prevention and deterrence measures.

The Commission will respond point by point to the specific requests that are addressed to it in the report soon after its adoption.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 14 January 2014.

 
Note legali - Informativa sulla privacy