Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2061(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0443/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0443/2013

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 21
CRE 13/01/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0010

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.10. Σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, as a shadow I was pleased to see my amendments incorporated into this report on e-health, and I voted in favour. E-health has significant potential to improve healthcare for both patients and health professionals alike. Of course, e-health should never be seen as a replacement for face-to-face care, especially for the elderly, and it is of the utmost importance that data protection issues are clarified and dealt with, given the highly sensitive nature of patients’ healthcare.

Nevertheless, a patient-centred e-health approach can be an excellent tool for improving access to healthcare services, especially for those who live in remote regions – as in Ireland, where much of the population is in rural areas. I supported the development of the North-West Health Innovation Corridor in Ireland, and I believe that a well-developed e-health action plan will help such a corridor to deliver for people in its network and beyond.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, la sanità elettronica è una grande sfida e anche un'opportunità. Come ho sottolineato anche nella relazione sulle malattie delle donne legate all'età, di cui sono stata relatrice, la sanità elettronica può migliorare l'accesso all'assistenza medica, non disponibile spesso in zone difficilmente accessibili, e può migliorare la qualità e la frequenza dell'assistenza specialistica richiesta dalle condizioni di salute delle persone anziane, spesso isolate per ragioni di mobilità.

Non dimentichiamo tra l'altro che la spesa pubblica in ambito sanitario è in aumento, anche in ragione dell'invecchiamento della popolazione. Quindi con la sanità elettronica si potrebbe allo stesso tempo risparmiare e migliorare il servizio sanitario. Accessibilità dunque: ma ovviamente anche sicurezza, certezza giuridica, controllo del servizio sanitario online, che dev'essere garantito e certificato; questo ovviamente per l'efficienza del servizio e la fiducia dei pazienti.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Výrazné škrty, ktoré zaznamenali v posledných rokoch mnohé členské štáty, zasiahli aj oblasť zdravotníctva. Pre mnohých ľudí sa tak zdravotné služby stali finančne alebo aj geograficky menej prístupnými, čo sa prieči právu na rovnaký prístup ku všeobecnej zdravotníckej starostlivosti.

Elektronické zdravotníctvo, a o tom je dnes reč, má v tomto ohľade potenciál zmierniť nerovnosti v oblasti zdravia a zvýšiť účinnosť doterajších zdravotných systémov, a preto myšlienku zavedenia tzv. e-health vítam.

Elektronické zdravotníctvo okrem mnohých predností prináša aj množstvo závažných otázok, na ktoré treba poskytnúť jasnú právnu odpoveď vo forme transparentného právneho rámca. Pacienti si zasluhujú vysokú úroveň ochrany osobných údajov, aby sa zamedzilo zneužívaniu citlivých osobných informácií.

V záujme zrovnoprávnenia prístupu všetkých ku zdravotnej starostlivosti treba v oblasti elektronického zdravotníctva brať do úvahy aj zvyšovanie digitálnej gramotnosti, predovšetkým ľudí v odľahlých oblastiach, ale aj staršej generácie, ktorá nesmie byť povahou veci marginalizovaná.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, zdravstveni sustavi u državama članicama Europske unije nalaze se pod velikim proračunskim pritiskom, a trebaju odgovoriti na izazove društva u kojem populacija rapidno stari i u kojem su očekivanja građana u smislu univerzalne zdravstvene zaštite i pacijenata i svih ljudi vrlo visoka. U tom smislu tržište e-zdravstva ima veliku ekonomsku potencijalnu snagu, to se vidi i na podacima koje je telemedicina doživjela u proteklih nekoliko godina gdje se do 2016. očekuje ekspanzija na preko 27 milijardi dolara. U operativnom smislu bitno je da e-zdravstvo u ovom programu od 2012. do 2020. osigura nekoliko ciljeva, a to je prije svega međuoperativnost i to na pravnoj, organizacijskoj, tehničkoj i semantičkoj razini, te da se podrži istraživanje, razvoj, inovacija i blagostanje u zdravstvu kako bi se koristili adekvatni alati i usluge za pacijente. U Hrvatskoj je u tom smislu u proteklom razdoblju ostvaren značajan napredak i uštede koristeći e-zdravstvo.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm vótáil le mo ghrúpa ins na vótaí go léir ar an tuarascáil seo. Freisin, bhí áthas orm páirt a ghlacadh ins an díospóireacht ghearr a bhí againn ar an ábhar seo aréir. Bhí tú féin sa Chathaoir ag an am sin chomh maith – comhghairdeachas leat.

Gan dabht ar bith cloisimid a lán faoi e-shláinte, agus cloisfimid níos mó faoi amach anseo. Mar shampla, tá fás mór ag teacht ar theilileigheas – tá sé ag fás de réir 18.6% in aghaidh na bliana. Freisin, tá dúshlán mór ann do chórais sláinte de bharr níos mó daoine ann le níos mó galar orthu, an daonra a bheith ag maireachtaint níos faide agus brú ar bhuiséid de bharr an chúlaithe eacnamaíochta. Is féidir linn a lán de na fadhbanna sin a cheartú trí níos mó a dhéanamh le e-shláinte agus is maith an tuarascáil í seo dá bharr sin.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Cuschieri (S&D). - Nilqa' bi pjaċir il-pjan ta' azzjoni e-health għax nemmen li dan huwa strument utli għas-servizz tas-saħħa kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'pajjiżi. Pajjiżi, li għal tant snin kien meqjus bħala l-isptar tal-Mediterran għar-rwol importanti li dejjem kellu f'dan is-settur, għandu interess partikolari f'dan il-pjan ta' azzjoni. Bis-servizzi li joffri l-pajjiż, Malta qiegħda ssir waħda mill-għażliet popolari għal min ifittex trattament fis-saħħa tal-ogħla kwalità. Is-settur tas-saħħa qed jiżviluppa b'ritmu mgħaġġel ħafna u jeħtieġ kull appoġġ biex ikun aktar kompetittiv. B'investiment teknoloġiku, is-sistema l-ġdida għandha toffri standards aħjar għas-settur tas-saħħa fil-kuntest Ewropew, b'mod li tipprovdi privatezza u sigurtà mill-aqwa. Għandu jkun hemm provvedimenti li jassiguraw taħriġ u informazzjoni biex kulħadd jibbenefika minnhom fl-aktar mod effettiv.

Jeħtieġ ukoll li nieħdu kunsiderazzjoni tal-fatt li mhux kull reġjun fl-Ewropa għandu l-istess livell ta' avvanz teknoloġiku, u għaldaqstant għandna nassiguraw li jkun hemm livell xieraq kullimkien sabiex inħaddmu dawn is-sistemi b'mod effettiv. Biex isir dan, jeħtieġ li nipprovdu t-taħriġ fir-reġjuni li jeħtiġuh. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-fondi strutturali Ewropej sabiex tgħin fil-ħolqien ta' qafas legali u amministrattiv li jippermetti l-użu ta' dejta u informazzjoni marbuta mas-saħħa. Nemmen li b'din is-sistema kulħadd jista' jibbenefika, inkluż dawk ta' età avvanzata. Dan għandu jgħin biex fis-snin li ġejjin nikkumbattu aktar it-tixrid tal-mard fis-soċjetà tagħna, għall-benefiċċju ta' kulħadd, b'mod partikolari tal-anzjani.

Fil-ħidma tiegħi fil-Parlament Ewropew dejjem tajt importanza xierqa lill-qasam tas-saħħa, b'mod partikolari fejn jidħlu l-bżonnijiet ta' dawk li jsofru mill-kundizzjoni tad-demenzja. Jeħtieġ infakkru li l-aċċess għas-sistema tas-saħħa ta' kwalità, id-dritt fundamentali taċ-ċittadini Ewropej u għaldaqstant nemmen li dan il-programm ta' azzjoni tal-e-health għandu jgħin biex il-popli tagħna jkollhom ħajja aħjar.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, visto que considero ser necessário um novo plano de ação para a saúde em linha para o período 2012-2020, de acordo com a realidade dos desafios que existem hoje no sistema de saúde. Defendo que a União Europeia deve prestar apoio aos Estados-Membros de forma a criar condições que permitam um melhor funcionamento dos sistemas de saúde a nível nacional, regional e local. Deve ser dada especial atenção às regiões e localidades mais isoladas e com dificuldades de acesso aos centros de saúde e hospitais. Em termos sociais, creio que os Estados-Membros devem ter como prioridade a disponibilização de serviços adaptados aos grupos mais vulneráveis da sociedade, como os idosos, as crianças, doentes crónicos e os grupos mais desfavorecidos, de forma a reduzir as desigualdades sociais. Apoio a ideia de que os Estados-Membros devem fazer uso dos meios tecnológicos inovadores disponíveis no campo da saúde de forma responderem às necessidades existentes com maior eficácia. Considero que os cuidados de saúde em linha tem um enorme potencial e podem melhorar significativamente o acesso e qualidade dos serviços de saúde prestados aos cidadãos da União Europeia, sendo no entanto necessário desenvolver um enquadramento legal apropriado.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų plano. E. sveikata – tai priemonė ir universalesnis būdas gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir didinti jos veiksmingumą 21 amžiuje. Nors teisė gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas yra pripažinta pamatine teise, dėl didėjančios sveikatos priežiūros paslaugų paklausos senėjant visuomenei, lėtinių ligų poveikio, pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų mobilumo, kartu ir didėjančių piliečių lūkesčių dėl sveikatos priežiūros kokybės ir vis mažesnių sveikatos priežiūros biudžetų ne visuomet yra užtikrinamas kokybiškas šių paslaugų teikimas. Pritariu pranešėjos nuomonei, kad e. sveikatos srityje glūdi didelė potenciali rinka. Kitaip tariant, prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, gyvenantiems atokiose ar retai gyvenamose vietovėse, palengvinimas, darbo sąlygų gerinimas, laukimo laiko mažinimas ir saugaus, veiksmingo ir kokybiško sveikatos priežiūros paslaugų teikimo proceso užtikrinimas – galimos priemonės kovojant su sveikatos priežiūros sistemos problemomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − În prezent, sistemele europene de sănătate se confruntă cu provocări majore, datorită cererii tot mai mari de servicii de sănătate ca urmare a îmbătrânirii populației, a stării de sănătate precare a cetățenilor europeni, a mobilității pacienților și a bugetelor din ce în ce mai restrânse alocate asistenței medicale. Pentru a răspunde acestor provocări, susțin adoptarea raportului privind e-Sănătatea. Planul de acțiune privind e-Sănătatea reprezintă o modalitate inovativă care poate îmbunătăți calitatea și eficiența asistenței medicale, asigurând totodată o asistență medicală de înaltă calitate și fiabilă, un acces îmbunătățit la servicii de sănătate pentru persoanele care locuiesc în zone îndepărtate și slab populate, condiții de muncă mai bune și un timp redus de așteptare.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this resolution because, although equality should be a fundamental principle in the European Union, there is still discrimination concerning the access to the healthcare system. As a matter of fact, the healthcare system is in many cases restricted as a result of financial constraints. I do believe that the eHealth system could play a key role in reducing these inequalities. Nonetheless, Member States must invest in affordable, high-quality health systems. Moreover, some patients are obliged to undergo medical treatment outside their country of residence and this is not acceptable. Also, I would like to highlight that every citizen should have the opportunity to use IT tools or the skills needed to take advantage of eHealth services and we have the duty to make this possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La "santé en ligne" offre un moyen d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins de santé au 21e siècle en la rendant plus universelle. Le marché mondial de la télémédecine représente plusieurs centaines de millions d'euros avec un très fort potentiel de croissance pour notre continent. Le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques augmentent la pression sur les systèmes de santé des États membres qui ont besoin de gagner en efficacité. J'ai voté en faveur de ce texte car la mise en ligne des procédure liées à la santé permettra d'améliorer l'accès aux services de soins de santé pour les personnes vivant dans des zones reculées et peu peuplées, d'améliorer les conditions de travail des professionnels, de réduire les temps d'attente et, surtout, de contribuer à assurer la fourniture de données fiables, efficaces et de haute qualité des soins de santé.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą. Tebesitęsiantis ekonomikos nuosmukis, vis didėjantis žmonių mobilumas, bei sumažinti nacionaliniai sveikatos priežiūros biudžetai sukuria nemenkus iššūkius nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms bei tinkamam tokių paslaugų teikimui. Pagrindinė kiekvienos valstybės narės sveikatos sistemos paskirtis –užtikrinti saugias, kokybiškas ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas. Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas galėtų tapti vienu iš būdų lanksčiai ir efektyviai teikti sveikatos priežiūros paslaugas tam tikroms tikslinėms pacientų grupėms, pvz., besigydantiems namuose. Pritariu raginimui valstybėms narėms įtraukti sveikatos paslaugas į esamas medicinos sistemas, o ES mastu nustatyti ES mastu naudojamų e. sveiktos sistemų kūrimo standartus ir siekti, kad jie būdų suderinti įvairiose valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Támogattam a jelentést, mert az e-egészségügy olyan eszköz lehet a tagállamok kezében, amely megválaszolja az uniós egészségügyi rendszerek aktuális kihívásait. Noha a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés minden uniós polgár elismert alapjoga, a gyakorlati megvalósítás számtalan olyan nehézségbe ütközik, mint például a betegek és az egészségügyi szakemberek mobilitása vagy az egyre csökkenő egészségügyi költségvetés. Az e-egészségügy javíthatja a távoli és gyéren lakott területeken élők egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését, hozzájárulhat a várakozási idő csökkentéséhez és az eredményes, minőségi egészségügyi ellátás biztosításához. E célok megvalósítása érdekében azonban a polgárok és az egészségügyi szakemberek bizalmának megteremtése az elsődleges, melynek alapvető feltétele a jogbiztonság garantálása az e-egészséügy alkalmazása terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − L'aumento della richiesta di servizi sanitari scaturito dall'invecchiamento della popolazione, la mobilità dei pazienti e dei professionisti del settore sanitario, le maggiori aspettative dei cittadini in merito alla qualità dell'assistenza sanitaria e bilanci sanitari sempre più ristretti hanno portato i sistemi sanitari dell'Unione europea a fronteggiare importanti sfide.

La sanità elettronica, a mio avviso, potrebbe essere parte della risposta a tali sfide in quanto strumento che consente di migliorare l'accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini nonché di ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, di contribuire al raggiungimento di un'assistenza sanitaria sicura, efficace e di qualità. Per conseguire i suddetti obiettivi, occorre pervenire a una un'interoperabilità dei sistemi sanitari europei e a una definizione a livello unionale dei regimi di certificazione e di autenticazione affinché i fornitori di servizi sanitari collaborino fra loro, al di là dei limiti linguistici e di competenza, al fine di fornire servizi di qualità imperniati sulla sicurezza del paziente.

Affinché cittadini e professionisti del settore sanitario ripongano fiducia e credano nei benefici delle applicazioni di sanità elettronica, è necessario fornire loro certezza giuridica: la protezione dei dati, la riservatezza, la responsabilità sono fondamentali per l'istituzione di servizi di sanità elettronica di successo.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах против предложението на Комисията за План за електронно здравеопазване за периода 2012 – 2020 г., тъй като не са поставени за гласуване конкретни мерки за развитието на тези бази данни във връзка със статуса на пациентите, което е най-важното за приемането на този акт.

Единствено по-важно е, че Парламентът призовава Комисията и държавите членки да продължат да работят по пилотни проекти като „epSOS“ (Интелигентни отворени услуги за европейските пациенти / Smart Open Services for European Patients) и „Възстановяване на здравето“ (Renewing health) и/или инициативата „Виртуален физиологически човек“ (Virtual Physiological Human) в името на изграждането на оперативна съвместимост на европейско равнище, както и за продължаване на подкрепата за иновативните решения за оказване на грижи, в чийто център е поставен индивидът, включително съвременно моделиране и симулации, необходими за постигане на целите за предсказуема и персонализирана медицина.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Lo sviluppo della cosiddetta "Sanità elettronica", come analizzato nella relazione Ayuso, è certamente importante, ma ritengo che questo testo, chiedendo maggiori investimenti in questo settore, non tenga in debita considerazione lo stato di salute dei bilanci sanitari di Paesi quali l'Italia, dopo l'attuazione delle politiche di austerità . Per questo motivo mi sono astenuta in tale votazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas išdėsto savo požiūrį į galimą ES e. sveikatos, arba, kitaip vadinamos, nuotolinės medicinos, veiksmų planą iki 2020 m., siekiant užtikrinti novatorišką sveikatos priežiūrą XXI a. E. sveikata – priemonė gerinti asmenų, gyvenančių atokiose arba retai gyvenamose vietovėse, galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti darbo sąlygas, trumpinti laukimo laikotarpius ir svarbiausia – padėti užtikrinti saugią, veiksmingą ir kokybišką sveikatos priežiūrą. Vis dėlto, kad šie tikslai būtų pasiekti, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi bendradarbiauti tarpusavyje platesniu mastu, negu leidžia kompetencija ir kalbinės ribos. Tam reikia užtikrinti ES sveikatos priežiūros sistemų techninį standartizavimą ir tarpusavio sąveiką bei ES lygmeniu nustatyti sertifikavimo bei tapatumo nustatymo schemas. Be abejo, duomenų apsauga, konfidencialumas, privatumas ar atsakomybė – taip pat labai svarbūs klausimai, kuriuos reikia spręsti, jeigu norime sėkmingai įdiegti e. sveikatos paslaugas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Se mi è consentito un riferimento storico, vorrei ricordare che il primo servizio di telemedicina è stato istituito ormai più di ottanta anni fa, in Australia, di fronte al problema di garantire assistenza medica a un territorio di estensione pari a quella della Francia. Era il corpo dei Royal Flying Doctors. Vediamo come da tempo le nostre comunità si confrontino con le sfide pratiche e logistiche dell'assistenza medica: in questo senso, il fiorire scoordinato di applicazioni in telemedicina va inteso come il segno che società e mercati sanno anticipare la politica. Alcune tecnologie, quali la gestione delle cartelle in cloud, o apparecchi per il trattamento delle malattie croniche come il diabete, sono ormai largamente diffuse, anche per effetto della crescita di uno specifico mercato di consumatori .

La relazione merita un voto favorevole, in riferimento alle raccomandazioni sugli effetti delle economie di scala – per la sola Italia, il Consiglio Superiore di Sanità valuta in 14 miliardi annui il possibile risparmio derivante dalla digitalizzazione della medicina – soprattutto sulla responsabilizzazione, in termini di empowerment, degli utenti dei servizi sanitari, condizione necessaria per passare le strettoie dell'invecchiamento della popolazione e della mantenimento della copertura sanitaria di livello avanzato all'insieme della popolazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Ayuso relatif au plan d'action pour la santé en ligne. Il s'agit d'inciter la Commission et les États membres à encourager les solutions de santé en ligne. En tant que médecin dans une zone qualifiée de désert médical je suis confronté au manque de médecins et de solutions au profit de nos patients. Je prône depuis plusieurs années l'investissement dans la télémédecine comme solution à la pénurie de médecins. Cela ne nécessite pas beaucoup de moyens, n'est pas de nature à contrer la liberté d'installation des médecins en France, ne contribuerai plus non plus à la pénurie de médecins en Roumanie par exemple, et renforcerait le principe de cohésion territoriale. L'Europe permettra enfin je l'espère de pallier le problème quotidien que rencontrent nos citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Powyższy projekt stanowi uzupełnienie przyjętego w 2004 r. pierwszego planu promującego zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskich systemach opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę zachodzące obecnie niekorzystne zmiany demograficzne, takie jak postępujące starzenie się obywateli, zwiększona ilość zachorowań na choroby chroniczne, przy jednoczesnym spadku liczby personelu medycznego oraz rosnących wymaganiach co do jakości świadczenia usług medycznych, uważam, że elektroniczne usługi w dziedzinie zdrowia są narzędziem gwarantującym wszystkim obywatelom łatwiejszy i równy dostęp do opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie dogodne rozwiązanie dla osób przewlekle chorych, których leczenie będzie mogło być prowadzone w domu, czy też dla osób zamieszkujących odległe bądź słabo zaludnione tereny.

Niewątpliwą zaletą wprowadzenia usług w zakresie e-zdrowia jest również łatwy dostęp do spersonalizowanej dokumentacji medycznej pacjentów przechowywanej w jednym miejscu, bez względu na to, gdzie obecnie przebywa pacjent. Niezbędne jest tu jednak zagwarantowanie obywatelom Unii odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony ich danych osobowych oraz danych medycznych, które stosunkowo łatwo mogą stać się celem włamań i ataków hakerów.

Myślę, że do owocnego wdrożenia planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 potrzebna jest również ścisła współpraca władz lokalnych i regionalnych w celu pozyskania dotacji unijnych na realizację innowacyjnych rozwiązań w polityce zdrowotnej w poszczególnych państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore poiché la sanità elettronica è un innovativo strumento per migliorare la qualità e l'efficacia dell'assistenza sanitaria erogata al pubblico nell'Unione europea. Sebbene l'accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità sia un diritto fondamentale riconosciuto, l'aumento della richiesta di servizi sanitari scaturito dall'invecchiamento della popolazione e i bilanci sanitari sempre più ristretti hanno portato i sistemi sanitari dell'UE a dover fronteggiare grandi sfide. La sanità elettronica potrebbe costituire un'ambiziosa soluzione a tali problemi, in quanto strumento che consente di migliorare le condizioni di lavoro in campo sanitario, di ridurre i tempi di attesa e di facilitare l'accesso ai servizi sanitari alle persone che vivono in zone remote o scarsamente popolate.

Ciononostante, per conseguire i suddetti obiettivi è necessario che i fornitori di servizi sanitari collaborino fra loro, al di là dei limiti linguistici e di competenza, occorre pervenire a una normalizzazione tecnica, a un'interoperabilità dei sistemi sanitari europei e a una definizione a livello di Unione europea dei regimi di certificazione e di autenticazione. Da ultimo, affinché i cittadini ripongano fiducia e credano nei benefici delle applicazioni di sanità elettronica, è doveroso fornire loro certezza giuridica e protezione della privacy.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Accesul în condiții de egalitate la asistență medicală de calitate este un drept fundamental recunoscut la nivel internațional, în special în UE. Cu toate acestea, exercitarea acestui drept este încă, în unele state membre, constrânsă de probleme financiare, regionale și de disponibilitate de personal medical. În plus, criza economică duce la tăieri ale bugetelor naționale pentru asistență medicală, fapt care implică necesitatea de a găsi soluții pentru a crește eficacitatea sistemelor de sănătate și pentru a asigura sustenabilitatea acestora. De aceea, votând pentru planul de acțiune 2012-2020 privind e-Sănătatea, am votat pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate, reducerea costurilor serviciilor de sănătate și asigurarea într-o mai mare măsură a egalității între cetățenii europeni. Consider că sistemul de e-Sănătate are un potențial foarte mare și poate aduce beneficii specialiștilor din domeniul sănătății, pacienților, îngrijitorilor informali și chiar autorităților publice. De aceea, Comisia trebuie să depună în continuare eforturi în vederea adoptării la scară largă a serviciilor de e-Sănătate în întreaga UE. Întrucât femeile sunt implicate la toate nivelurile sectorului sănătății, Comisia și statele membre trebuie să aibă în vedere accesul egal al femeilor la domeniul e-Sănătății, nu numai ca paciente, ci și ca persoane care acordă îngrijire, specialiste TIC și factori de decizie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione di iniziativa. La sanità elettronica può essere una valida via per affrontare le grandi sfide che le nostre società si stanno già trovando a fronteggiare: l'invecchiamento della popolazione, l'impatto delle malattie croniche, la mobilità dei pazienti e dei professionisti nel settore sanitario, le maggiori aspettative di qualità dell'assistenza sanitaria e i bilanci sempre più scarni. La sanità elettronica può contribuire a ridurre i tempi di attesa, migliorare l'accesso alle cure per coloro che vivono in zone remote, fornire maggiori informazioni sui servizi che sono assicurati. Un sistema di questo tipo richiede, però, un elevato utilizzo degli standard tecnici per assicurare l'interoperabilità dei sistemi sanitari attraverso l'utilizzo di certificazione e autenticazione che garantiscono la fiducia del consumatore grazie alla certezza giuridica.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020: innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku. E-zdrowie, czyli elektroniczne usługi w dziedzinie zdrowia, sprzyja upowszechnianiu oraz poprawie jakości opieki zdrowotnej. Dostęp do elektronicznych usług w opiece zdrowotnej pozwala na skrócenie okresu oczekiwania, poprawia warunki pracy, a także gwarantuje dostęp do usług medycznych osobom mieszkającym w regionach słabo zurbanizowanych. Rezolucja podkreśla potrzebę odpowiedniego dostosowania pomocy, informacji i szkoleń, które powinny być dostępne w całej Unii, aby możliwe było szerokie korzystanie z usług e-zdrowia, a także wzywa Komisję do informowania o postępach we wdrażaniu działań związanych z e-zdrowiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că, la nivel european, trebuie să se încurajeze și să se promoveze serviciile de e-Sănătate destinate îngrijitorilor familiali (informali), care sunt în continuare în majoritate femei, astfel încât să le sprijine în sarcinile de îngrijire, care sunt deseori dificile, și pentru a le permite să furnizeze cea mai bună asistență posibilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'encourage le développement des services de santé en ligne en Europe pour la période 2012-2020. Les services de santé en ligne constituent une réponse cohérente aux différents défis à relever tels que vieillissement de la population, la mobilité des patients, ou encore les besoins de réduction des coûts. Néanmoins, il convient de s'assurer qu'une attention particulière soit portée à la protection des données médicales des citoyens et à la prévention de la fraude.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à faire progresser les systèmes de santé en ligne. Les mesures de ce texte s’inscrivent dans la volonté d’accroître la pérennité et l'efficience des systèmes de santé tout en encourageant les soins de santé transfrontaliers. Par ailleurs, la promotion du dialogue politique et la coopération internationale sur la santé en ligne au niveau mondial sont autant d’éléments qui visent à renforcer le plan santé pour la période en question, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE), schriftelijk. − E-gezondheid heeft veel potentieel om de efficiëntie van de gezondheidszorg te bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten te verhogen en innovatieve technieken aan te boren. Ondanks de geboekte vooruitgang, blijft de e-gezondheid nog al te vaak toekomstmuziek. Belangrijke obstakels spelen daarbij een rol: veel mensen zijn nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden of hebben er weinig vertrouwen in, er is een gebrek aan interoperabiliteit van verschillende systemen en er zijn ook juridische onduidelijkheden in verband met gegevensbescherming, om maar enkele pijnpunten te noemen. Met het nieuwe meerjarenplan 2012-2020 wil de Europese Commissie de bestaande obstakels wegwerken en focussen op meer interoperabiliteit, onderzoek en innovatie. Het Europees Parlement steunt de aanpak van de Europese Commissie. De verwijzing naar de subsidiariteit en de expliciete erkenning van de rol van de bevoegde overheden in de lidstaten op vlak van gezondheidszorg, zijn ontzettend belangrijk. De resolutie van het Parlement vermeldt klaar en duidelijk dat e-gezondheid kansen biedt voor een gedecentraliseerd gezondheidsbeleid. De Europese Commissie wordt ook opgeroepen alle regionale bevoegde autoriteiten te laten deelnemen aan het e-gezondheidsnetwerk. Tenslotte benadrukt de tekst dat bij het interoperabiliteitsvraagstuk rekening moet worden gehouden met de taalkundige diversiteit in de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo ao Plano de ação para a saúde em linha, 2012-2020, por incluir propostas que poderão ajudar a responder a alguns dos desafios que os sistemas de saúde enfrentam atualmente, designadamente no quadro do envelhecimento da população e do consequente aumento das doenças crónicas. Os programas de saúde em linha permitirão igualmente responder às necessidades das pessoas que vivem em regiões isoladas e ajudar a reduzir os tempos de espera nos serviços de saúde.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I worked on this report for my group and I welcomed the final outcome. E-health is an exciting development and excellent work on it is being done in Welsh universities. There is a long way to go to develop the technology and ensure patient safety and confidence, as well as protecting vulnerable groups, but the Commission strategy points the way forward. I hope the Welsh Government will now adopt a national strategy. I voted for the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como diz a relatora, a saúde em linha, ou seja, a utilização de meios eletrónicos ao serviço da saúde, é um meio de melhorar a qualidade e a eficácia dos cuidados de saúde no século XXI e uma forma de tornar a sua prestação mais universal. No entanto, pela sua própria natureza, a saúde em linha requer cuidados especiais e regras de segurança adequadas, de modo a que tanto o público em geral como os profissionais de saúde tenham confiança e acreditem nos benefícios resultantes das suas aplicações. A proteção de dados pessoais, a confidencialidade, a privacidade ou a responsabilidade são algumas das questões que têm que ser adequadamente acauteladas para que a saúde em linha seja uma realidade no século XXI.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Pilar Ayuso debruça-se sobre o Plano de ação para a saúde on-line, 2012-2020 - Cuidados de saúde inovadores para o século XXI. Este plano de Ação tem como objetivo melhorar a qualidade e a eficácia dos cuidados de saúde no século XXI e tornar a sua prestação mais universal. Estima-se que o mercado mundial da telemedicina represente 11 600 milhões de dólares em 2011 e possa, em 2016, atingir os 27 300 milhões. Os cuidados de saúde de elevada qualidade são um direito fundamental reconhecido e a saúde on-line pode ser parte da resposta aos problemas de hoje, enquanto forma de melhorar o acesso a cuidados de saúde para as pessoas que vivem em zonas remotas. O objetivo é melhorar as condições de trabalho, reduzir os períodos de espera e, sobretudo, contribuir para a obtenção de cuidados de saúde seguros, eficazes e de qualidade. Considero fundamental que estas aplicações sejam juridicamente seguras e esteja sempre garantida a proteção dos dados, a confidencialidade, a privacidade. No desenvolvimento destes projetos temos sempre que ter em consideração os interesses do doente e melhorar a qualidade dos cuidados saúde dos cidadãos da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Os cuidados de saúde em linha podem ter um impacto positivo, tanto na vida dos pacientes como na eficiência dos sistemas de saúde. No entanto, é importante que alguns pontos essenciais no que aos cuidados de saúde diz respeito sejam salvaguardados. Os cuidados de saúde prestados via internet ou linha telefónica não devem ser um substituto dos cuidados pessoais, imprescindíveis, mas sim um complemento, além de uma ferramenta para superar dificuldades geográficas momentâneas. O desenvolvimento dos sistemas de saúde em linha não deve criar barreiras adicionais a pacientes sem conhecimentos nas tecnologias de informação. As trocas de dados e informações dos pacientes, que devem ser confidenciais e devidamente protegidos, têm que ser salvaguardadas, e a distância física entre médico e paciente não pode significar, nem justificar, ausência de responsabilidade ou falhas nos cuidados de saúde prestados. O Relatório apresentado acolhe, no essencial, essas preocupações. Temos todavia reservas quanto às referências à gestão privada destas linhas e à vantagem económica que as linhas apresentam. Falta clareza na recusa do desvio de investimento nos meios de cuidado e prestação de serviços de saúde, como hospitais e meios técnicos, nas zonas menos desenvolvidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frigo (S&D), per iscritto. − Il piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 è di fondamentale importanza, soprattutto considerando le sfide connesse all'assistenza sanitaria oggi. In particolare l'invecchiamento della popolazione obbliga ad un ripensamento profondo del sistema sanitario dei diversi Stati membri . L'introduzione di strumenti digitali ed elettronici nella sanità è parte della soluzione al problema. Allo stesso tempo intendo sottolineare l'importanza della protezione dei dati, in quanto i dati sanitari, in particolare delle persone anziane, sono particolarmente sensibili ed è opportuno riuscire a garantire un adeguata tutela dei diritti dei cittadini-pazienti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − The eHealth Action Plan aims to improve access to healthcare services for people living in remote and sparsely-populated areas, something which is particularly important and relevant to people living in rural communities in Ireland. Healthcare services are currently under pressure, not just in Ireland but across the EU, and improvements need to be made across the board in relation to working conditions, reducing waiting times and ensuring a high-quality service.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − In un'Europa che si appresta ad aprire le frontiere dal punto di vista sanitario, è fondamentale omogeneizzare anche il sistema elettronico e informatico: la sanità a portata di clic non come semplice slogan ma come realtà concreta. Penso soprattutto alle nuove generazioni, che con il mezzo hanno dimestichezza, ma anche ai nostri anziani che si sono ormai abituati a usare il computer. Adeguiamoci e adeguiamo le normative europee. È una via per garantire un servizio sanitario di qualità anche in un momento in cui i bilanci si fanno sempre più ristretti. La parola d'ordine deve essere: condivisione, mettere insieme le buone prassi e le conoscenze creando un sistema interoperativo semplice e adeguato. Con questa partita abbiamo la possibilità di dare delle risposte alle sempre maggiori aspettative dei cittadini in merito alla qualità dell'assistenza sanitaria. È un'importante occasione da non perdere.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui demande à la Commission et aux États membres d'accélérer l'accès aux outils de santé en ligne. Ces solutions de santé en ligne peuvent en effet permettre d'améliorer le bien-être des patients, en particulier ceux qui sont atteints d'une maladie chronique, étant donné qu'il est plus facile de les traiter ainsi, à domicile. La santé en ligne laisse envisager aussi des progrès majeurs dans la prévention et le traitement de nombreuses maladies: télémédecine, dossier médical personnel, prise de rendez-vous en ligne... Nous devons passer à la vitesse supérieure dans ce domaine, c'est impératif à la fois pour les patients mais aussi pour la création de nouveaux emplois dans les services liés à la médecine, à la recherche et à la santé

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat för handlingsplanen. En planerad och väl utbyggd e-hälsa, som presenteras i programmet, kan få bidra till säker och effektiv hälso- och sjukvård. Men jag vill understryka att det i betänkandet finns direkta felaktigheter då det bl.a. påstås att alla har rätt till sjukvård inom EU. Det är inte sant då EU/IMF/ECB:s åtstramningsprogram medfört så kraftiga nedskärningar inom vården i eurokrisens länder, till exempel Grekland, att miljontals människor idag saknar rätt till vård. Ska allas rätt till vård åter bli verklighet krävs en ny ekonomisk politik från EU:s sida.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted in favour of this report because e-health has the potential to improve conditions for patients and healthcare systems. However, it is important that it is a patient-centred e-health approach and that data protection is ensured. It is very important in isolated areas and for older people and can deliver cost savings, an improved health service and improved accessibility to telemedicine.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi dėl ekonomikos nuosmukio valstybės narės sumažino sveikatos priežiūros biudžetus, todėl būtina rasti būdus padidinti sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą ir užtikrinti jų tvarumą. E. sveikata gali būti šių problemų sprendimo dalis – priemonė gerinti asmenų, gyvenančių atokiose arba retai gyvenamose vietovėse, galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti darbo sąlygas, trumpinti laukimo laikotarpius ir svarbiausia – padėti užtikrinti saugią, veiksmingą ir kokybišką sveikatos priežiūrą. Manau, kad reikėtų nustatyti ES mastu naudojamų e. sveiktos sistemų kūrimo standartus ir siekti, kad jie būdų suderinti įvairiose valstybėse narėse, siekiant užtikrinti jų veiksmingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Már megint leköröztük Európát! A magyar orvosokat sikerült elüldözni az eddigi kormányzatok hathatós közreműködésével. Így minden esély megvan arra, hogy egy komplikált esetben az Angliában dolgozó magyar orvos e-konzultálhasson a magyar beteg hazai gyógyítása kapcsán. Hiszen az adott jelentés csak most foglalkozik az e-egészségügy, azaz a távorvoslás lehetőségeivel és alkalmazhatóságával. Magyarország megint jobban teljesített! Azt nem lehetne, hogy mi megfizessük a saját orvosainkat, az angolok meg elkezdjenek saját orvosokat képezni és nem elcsábítani másokét? A jelentés ettől még jó, mert a távoli vidékek betegellátására fókuszál

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. The increased challenges in the provision of efficient, quality healthcare require a European answer. Developing and implementing a functioning cross-border e-health system in the EU would bring relief in providing timely, quality services. Growing mobility within countries and, especially, cross-border mobility pose new healthcare challenges that require new and innovative solutions.

Interoperability and standardisation are the two main areas to work on in the coming years, and coordination and close cooperation will be needed here at all levels, especially among Member States. The issues of training health professionals, research, and legal and data protection also need to be tackled. As for technical solutions, we should learn from best practices. My own country, Estonia, has an e-health system that has been functioning well for several years, accompanied by an e-receipts service. Together they make for mobility and availability. Such systems may also offer clever technical solutions at European level.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Al fine di garantire un'assistenza sanitaria sicura ed efficace e fornire servizi di qualità ai pazienti, ritengo importante l'odierna adozione di alcune misure nell'ambito della sanità elettronica. Tali misure sono volte a ridurre i tempi di attesa per i pazienti, a migliorare le condizioni di lavoro per il personale sanitario e a facilitare l'accesso ai servizi sanitari, soprattutto per le persone che vivono in zone remote. Il nostro obiettivo principale è l'interesse del paziente e il miglioramento della qualità dell'assistenza ai cittadini. A tal fine, considero opportuno giungere ad una più stretta collaborazione tra i fornitori di servizi sanitari e ad una definizione comune dei regimi di certificazione e di autenticazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Susțin planul UE de acțiune privind e-sănătatea. Discrepanțele regionale între statele membre reprezintă un impediment continuu pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor UE, după cum arată și un studiu al Comisiei Europene realizat în anul 2013, care plasează Bucureștiul, capitala României, pe locul 27 din 28 în percepția cetățenilor asupra satisfacției privind sistemul de sănătate. De exemplu, în Strasbourg, 93 % din cetățeni sunt foarte mulțumiți sau mulțumiți cu sistemul de sănătate, în timp ce în București procentul nu depășește 29%. Chiar dacă organizarea sistemelor de sănătate intră în competența autorităților statelor membre, instituțiile europene trebuie să ia măsuri și să încurajeze acțiuni concrete care ar putea salva viețile europenilor. Astfel de acțiuni pot fi îmbunătățirea infrastructurii TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) și mai ales stimularea investițiilor în infrastructura de sănătate. Este de datoria noastră să ridicăm standardele în sistemul medical pentru toate țările membre. Ca urmare, rog Comisia Europeană să ceară autorităților române o adaptare stringentă la cerințele planului de acțiune, fără de care obiectivele Uniunii, cât și interesele cetățenilor nu vor putea fi atinse!

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Największą wartością, jaką człowiek posiada oprócz rodziny, jest zdrowie, dlatego bardzo ważne są wszelkie działania, których celem jest uproszczenie systemu opieki zdrowotnej, zniesienie barier, dostępność. Istotne jest, że sprawozdanie nakreśla wizję e-zdrowia w Europie zgodnie z celami strategii Europa 2020 i Europejskiej Agencji Cyfrowej oraz zachęca państwa i zainteresowane podmioty do współpracy. Uważam, że musimy eliminować bariery utrudniające budowę w pełni rozwiniętego systemu opieki zdrowotnej w Europie. Należy prowadzić działania, aby przyśpieszać wykorzystywanie nowoczesnych technologii w obszarze zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie unijne systemy opieki zdrowotnej muszą sprostać dużym wyzwaniom. Wiadomo, że rynek elektronicznych usług w dziedzinie zdrowia ma duży potencjał. Ważne jest, by był nakierowany na samego pacjenta i żeby przyczynił się do poprawy opieki zdrowotnej. W związku z powyższym głosowałam za sprawozdaniem Pilar Ayuso „Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020”.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Riteniamo che la sanità elettronica sia uno strumento di miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'assistenza sanitaria nel XXI secolo, nonché un modo di renderla più universale e più accessibile a tutti. Può, infatti, migliorare l'accesso ai servizi sanitari da parte delle persone che vivono in zone remote o scarsamente popolate, nonché le condizioni di lavoro, consente di ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, contribuisce al raggiungimento di un'assistenza sanitaria sicura, efficace e di qualità. È però necessario che i fornitori di servizi sanitari europei collaborino fra loro, al di là dei limiti linguistici e di competenza, al fine di fornire servizi di qualità imperniati sulla sicurezza del paziente.

A tale scopo occorre pervenire a una normalizzazione tecnica, a un'interoperabilità dei sistemi sanitari europei e a una definizione a livello di Unione europea dei regimi di certificazione e di autenticazione. Affinché cittadini e professionisti del settore sanitario ripongano fiducia e credano nei benefici delle applicazioni di sanità elettronica, è doveroso fornire loro certezza giuridica. La protezione dei dati, la riservatezza, la privacy o la responsabilità sono alcune delle problematiche che occorre risolvere, se si desidera che l'istituzione dei servizi di sanità elettronica abbia successo.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Le nuove tecnologie sono parte integrante di svariati settori, compreso quello sanitario. Esse rappresentano uno strumento ineguagliabile per incrementare la qualità e l'efficienza del sistema sanitario, oltre a rappresentare un settore commerciale in piena espansione. Le sfide sono molteplici: invecchiamento della popolazione europea, sistemi sanitari differenti nei vari Stati membri, crescente mobilità dei pazienti e dei professionisti. Esse richiedono un approccio coordinato e integrato a livello europeo, con un focus dedicato alla "e-Health". La direttiva 2011 sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera ha segnato un passo avanti in questa direzione, creando una rete europea della e-Health. Il Parlamento europeo sostiene la Commissione nello sviluppo del settore, in particolare tramite la formazione dei professionisti e la ricerca.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les outils de santé en ligne peuvent effectivement représenter un atout pour la résorption des inégalités d’accès aux soins, notamment dans les zones rurales, où, fermetures d’hôpitaux ou non, la distance reste une contrainte que la technologie aurait pu résorber. Néanmoins, dans ce rapport et dans la communication de la Commission européenne sur lequel il s’appuie, il ne s'agit pas de se doter de moyens supplémentaires pour améliorer, humaniser et personnaliser le dispositif sanitaire. La santé en ligne est le nouveau moyen de la Commission pour accompagner les réformes austéritaires. Le rapport du Parlement européen est certes moins mauvais que la communication de la Commission. Mais, au lieu de préserver ce droit fondamental, la santé devient ici une marchandise comme une autre, un marché juteux pour les prestataires privés. Ce texte est un pis-aller pour éviter de remettre en cause la marchandisation, la déshumanisation et la privatisation de la santé, pour éviter de construire des hôpitaux, de former des médecins, de financer un grand plan sanitaire de lutte contre les inégalités de santé et d'affronter les défis gigantesques qui nous attendent (vieillesse, dépendance, renoncement aux soins, déserts médicaux). Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A saúde em linha é um meio de melhorar a qualidade e a eficácia dos cuidados de saúde no século XXI e uma forma de tornar a sua prestação mais universal. O mercado da saúde em linha tem vindo a crescer e espera-se que assim continue. O rápido aumento dos valores orçamentados para as despesas de saúde nos Estados-membros tem vindo a ser um grave problema. A saúde em linha pode ser parte da resposta a estes problemas, enquanto forma de melhorar o acesso a cuidados de saúde para as pessoas que vivem em zonas remotas ou escassamente povoadas, melhorar as condições de trabalho, reduzir os períodos de espera e, sobretudo, contribuir para a obtenção de cuidados de saúde seguros, eficazes e de qualidade. Temos que continuar a trabalhar para tornar a saúde em linha um mecanismo cada vez mais seguro, para desta forma ganharmos a confiança de todos os intervenientes, para assim podermos beneficiar das suas vantagens.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe porque propone un Plan de acción sobre la salud electrónica para el periodo 2012-2020 que puede permitir un mejor acceso a los servicios públicos de salud y, por tanto, una mejora del derecho fundamental a la salud de los ciudadanos europeos. El informe incluye un plan para fomentar el desarrollo que las nuevas tecnologías de la información pueden aportar al ámbito de la atención sanitaria. Nuestro Grupo ha sostenido líneas rojas que este informe ha mantenido, como que la salud electrónica en ningún caso sustituya a los actuales servicios de salud, que se tenga en cuenta la brecha tecnológica para garantizar el acceso de todos, etc. Es por esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report, based on the Commission’s proposal for a new 2012-2020 e-health action plan, is designed to tackle the challenges facing healthcare systems today. Against the backdrop of an ageing population, the impact of chronic illnesses, and reduced patient and staff mobility, e-health can go some way to meeting these challenges, but I categorically disagree with the report. Instead of digital treatment and consultations, the network of hospitals and polyclinics needs to be increased! I am against these proposals!

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − E. sveikata tampa priemone gerinti sveikatos priežiūros kokybę, kartu ji suteikia galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas atokesnėse srityse. Palaikydama šį pranešimą tikiuosi, kad jame numatytos priemonės prisidės prie pacientų sveikatos raštingumo didinimo, bus gerinama prieiga prie medicinos paslaugų. Manau, kad pranešime įtvirtinamos nuostatos atneš teigiamų poslinkių šioje naujoje ir dinamiškai besiplėtojančioje srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. − The severity of the economic crisis continues to be felt across the board, with no sector immune from budgetary constraints. One of the most dramatic impacts of a tumultuous financial climate has been the impact on the health sector. It is therefore vital that the EU and Member States capitalise on the enormous market potential of eHealth. The new eHealth Action Plan, in line with the Europe 2020 Strategy and the Digital Agenda for Europe, will hopefully ameliorate some of the existing difficulties of establishing a fully operable system to contend with the pan-European challenges of ageing populations and the increasing incidence of chronic diseases. In my own constituency of Northern Ireland, we have seen the difficulties of meeting these challenges particularly with certain services either unavailable, inefficient or both. I believe the new eHealth Action Plan can build upon local and regional success stories in Member States, disseminating models of best practice elsewhere. For instance, the impressive development of the Connected Health initiative has placed Northern Ireland at the forefront of Europe in developing eHealth technologies. I support the report’s recommendations for the eHealth Action Plan 2012-2020, and hope this serves as a basis to tackle modern health challenges.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – La "santé en ligne", selon les termes de la Commission européenne, désigne l'utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le cadre de l'interaction entre patients et prestataires de services dans le domaine de la santé, la transmission de données entre institutions, ou la communication entre patients et/ou professionnels de la santé.

La santé en ligne peut constituer une réelle avancée pour les habitants des régions faiblement peuplées, éloignées et/ou isolées qui rencontrent des difficultés pour accéder aux soins de santé. Ce texte était donc une véritable opportunité pour désenclaver ces déserts médicaux et améliorer la qualité et l’efficacité de la santé en Europe.

Malheureusement, en laissant le domaine de la santé en ligne aux mains du secteur privé, ce texte risque d’entrainer un désengagement des politiques publiques qui serait très préjudiciable pour les citoyens. Je me suis donc opposé à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Arvestades tervishoiuteenuste kättesaadavuse halvenemist hõredalt asustatud piirkondades, rahvastiku vananemist, inimeste vaba liikumist ning arstide ja tervishoiutöötajate puudust, on e-tervise süsteemi rakendamine tõhus 21. sajandi vahend tervishoiu kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamiseks.

Nimetatud põhjusel toetasin ka seda algatusraportit, milles soovitatakse liikuda e-tervise laialdasema rakendamise suunas. E-tervis on ennast laialdaselt tõestamas kui toimiv ja efektiivne süsteem ning seda kinnitab ka telemeditsiini maailmaturu mahu pidev kasv – ligi 19% aastas.

Ühtse ja hästitoimiva Euroopa e-tervise süsteemi loomine ja rakendamine eeldab mõistagi tervishoiuteenuste osutajate vahelist head koostööd, mis ulatub üle nende keele- ja pädevuspiiride ja mille keskmes on patsiendi ohutus. Süsteemi väljatöötamisel tuleks kindlasti võtta arvesse arstide ja tervishoiutöötajate ning ka patsientide ühenduste ettepanekuid. Selleks et patsiendid usaldaksid e-tervise süsteemi, tuleb tagada ennekõike eraelu puutumatus ehk toimiv andmekaitse.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktam e. sveikatos veiksmų planui, kuriuo pratęsiamas 2004 m. priimtas e. sveikatos veiksmų planas.

Sveikintina, kad šiame plane nustatant tolesnius veiksmus ypatingas dėmesys skiriamas sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui ir prieinamumui, sveikatos priežiūros išlaidų mažinimui ir didesnės Europos piliečių lygybės užtikrinimui. Manau, tai yra priemonė ir universalesnis būdas gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir didinti jos veiksmingumą XXI amžiuje. Ji gali pagerinti asmenų, gyvenančių atokiose gyvenamose vietovėse, galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti darbo sąlygas, trumpinti laukimo laikotarpius ir padėti užtikrinti saugią, veiksmingą ir kokybišką sveikatos priežiūrą. Tačiau būtina užtikrinti ES sveikatos priežiūros sistemų techninį standartizavimą ir sąveikumą, ES lygmeniu nustatyti sertifikavimo bei tapatumo nustatymo schemas.

Norint sėkmingai įdiegti šias paslaugas, reikia išspręsti klausimus dėl duomenų apsaugos, konfidencialumo, privatumo ar atsakomybės. Prieš kuriant sveikatos priežiūros taikomąsias programas ir jas sukūrus būtina atsižvelgti į gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų, pacientų asociacijų nuomonę. Būtina garantuoti tinkamą paramą MVĮ, kad būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos šiame sektoriuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Riduzione drastica dei tempi di attesa, accesso ai servizi anche a distanza, assistenza sicura e competente. Questi sono i pilastri del testo sul piano d'azione per la sanità elettronica 2012 - 2020. Bisogna rinnovare la sanità in Europa, adattarla al nuovo secolo utilizzando la tecnologia a disposizione. La sanità elettronica potrà essere la risposta alla domanda di maggiore assistenza sanitaria da parte dei cittadini, migliorerà l'accesso ai servizi sanitari e garantirà maggior sicurezza al paziente. Sarà necessaria la collaborazione dei diversi servizi sanitari, nazionali e locali e per questo si dovrà lavorare per l'armonizzazione del sistema di certificazione dei diversi sistemi sanitari europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A saúde em linha é um meio de melhorar a qualidade e a eficácia dos cuidados de saúde no século XXI e uma forma de tornar a sua prestação mais universal. O mercado potencial da saúde em linha é sólido. Assim, o mercado mundial da telemedicina passou de 9 800 milhões de dólares, em 2010 para 11 600 milhões de dólares em 2011, prevendo-se que continue a crescer, atingindo os 27 300 milhões de dólares em 2016, o que corresponde a uma taxa composta de crescimento anual de 18,6 %, votei favoravelmente o presente relatório. O Parlamento Europeu define neste relatório como essencial no desenvolvimento destes projetos uma especial atenção nos interesses do doente e, em última análise, num objetivo principal: melhorar a qualidade dos cuidados saúde dos cidadãos da UE, tendo sempre presentes as diferenças culturais entre os Estados-Membros da UE no domínio dos cuidados de saúde.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La sanità elettronica è uno strumento di miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'assistenza sanitaria nel 21esimo secolo, nonché un modo di renderla più universale. Sebbene l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità sia un diritto fondamentale riconosciuto, l'aumento della richiesta di servizi sanitari scaturito dall'invecchiamento della popolazione, dall'impatto delle malattie croniche, dalla mobilità dei pazienti e dei professionisti del settore sanitario, dalle maggiori aspettative dei cittadini in merito alla qualità dell'assistenza sanitaria e da bilanci sanitari sempre più ristretti hanno portato i sistemi sanitari dell'UE a dover fronteggiare, nel momento attuale, grandi sfide. Approvo questa relazione sperando che riesca a fornire all'Unione gli strumenti necessari a fronteggiare questa sfida.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Pozdravljam predlog za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti varnosti zdravstva. E-zdravje lahko pomeni olajšanje dostopa do zdravstvenih storitev za ljudi, ki prebivajo po oddaljenih ali redko poseljenih območjih. Evropska zveza se sooča z vedno večjim povpraševanjem po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva, vpliva kroničnih bolezni, mobilnosti pacientov in zdravstvenih delavcev in navsezadnje tudi vedno večjih pričakovanj državljanov. Za dobro in predvsem varno delovanje e-zdravstva, je potrebno zagotoviti pravno varnost. Potrebno je vzpostaviti tudi dober tehnični okvir in v ta namen izpeljati tehnično standardizacijo, doseči interoperabilnost evropskih zdravstvenih sistemov in na ravni EU uvesti sisteme izdaje potrdil in avtentikacije. V ospredju je izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva državljanov EZ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Informatizacija kao takva ima svoje prednosti, no ovisno o zemlji u kojoj se ona primjenjuje, naravno da postoje i nedostaci koji su često uzrokovani manjkom sredstava u proračunu. Mišljenja sam da se treba posvetiti velika pažnja zaštiti podataka korisnika zbog sve češćeg kibernetičkog kriminala koji se događa svim sustavima, pa čak i najskupljim i najnaprednijim. Krađa identiteta i internetske prevare postale su naša svakodnevnica i zato, uz bezrezervno podržavanje informatiziranja zdravstva kao i svih ostalih sustava, naglašavam tri najvažnije stavke: 1. osiguravanje dostatnih sredstava u proračunu; 2. sigurnosna politika koja će unaprijediti sigurnosne mjere zaštite od kibernetičkog kriminala; i 3. mogućnost lakše mobilnosti građana među državama članicama i mogućnost osiguravanja građana, bez dodatnog kompliciranja sustava zdravstvene zaštite građana Europske unije nacionalnim zakonima i propisima. Mobilnost je jedna od osnovnih ideja same Unije država članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Pozdravljam donošenje Izvješća o Akcijskom planu za e-zdravlje 2012. – 2020. koji nastoji unaprijediti kvalitetu i efektivnost zdravstvenog sustava kroz inovativnu zdravstvenu skrb za 21. stoljeće. Danas, kada je zdravstveni sustav visoko razvijen na razini Europske unije, naglasak je na povećanju dostupnosti zdravstvenog sustava kroz inovativna informatička rješenja. Financiranje programa „Connecting Europe” pod „Programom Obzor 2020.” za razvoj širokopojasnih mreža i digitalnih usluga ostao je, nažalost, bez važne financijske podrške. Stoga države članice, jedinice lokalne i regionalne vlasti imaju još veću odgovornost za efikasnim povlačenjem sredstava iz fondova drugih programa EU-a kako bi internetske usluge postale dostupnije, a digitalne usluge razvijenije.

Istaknuo bih da je Hrvatska među najnaprednijim državama u području e-zdravstva, odnosno među njih 25 u svijetu. Uvođenjem sustava e-zdravstva ostvarene su značajne uštede, liste čekanja su smanjene na prihvatljivu mjeru te se povećala kvaliteta zdravstvenih usluga. Slažem se sa stavom Komisije i Odbora regija da će se dugoročna korist od e-zdravlja osjetiti samo ako se ta rješenja provode nefragmentirano i na ujednačen način, stoga podržavam Akcijski plan za e-zdravlje 2012. – 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − As a former nurse and midwife, I’m all too aware of the challenges facing European healthcare systems today. eHealth has potentially far-reaching benefits for EU citizens. Against the backdrop of an ageing population, the impact of chronic illnesses, reduced mobility of patients or medical staff, eHealth can go some way to meeting these challenges. Furthermore, I was happy to support the S&D amendments to ensure that access to IT tools and training would be tailored for all sectors of the population, including the elderly and the less able, so as to avoid exacerbating social inequalities.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Since the adoption of the first e-Health Action Plan in 2004, the Commission has developed targeted policy initiatives such as its recommendation on cross-border interoperability of electronic health record systems (2008/594/EC), its communication on the benefits of telemedicine for patient healthcare systems and society, and the establishment of the e-Health Network following Directive 2011/24/EU (cross-border healthcare). Progress has been made, but the promise of e-Health remains to a large extent unfulfilled. Important hurdles are: lack of awareness of, and confidence in e-Health solutions; lack of interoperability; limited large-scale evidence of cost-effectiveness; lack of legal clarity for mobile applications and lack of transparency regarding the utilisation of data collected by such applications; inadequate or fragmented legal frameworks including the lack of reimbursement schemes for e-Health services; high start-up costs involved in setting up e-Health systems; regional differences in accessing ICT services, and limited access in deprived areas. Greens/EFA amendments mainly focus on the recognition of the role of regional authorities and on preserving linguistic diversity. Most of them were adopted in ENVI.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (PPE), per iscritto. − Sebbene l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità sia un diritto fondamentale riconosciuto, l'aumento della richiesta di servizi sanitari scaturito dall'invecchiamento della popolazione, l'impatto delle malattie croniche, la mobilità dei pazienti e dei professionisti sanitari – unitamente all'aumento delle aspettative dei cittadini in merito alla qualità dell'assistenza sanitaria e bilanci sanitari sempre più ristretti – hanno portato i sistemi sanitari dell'UE a dover fronteggiare grandi sfide.

La sanità elettronica può essere parte della risposta a tali problemi e, più in generale, alla richiesta dei cittadini di migliorare l'assistenza sanitaria transfrontaliera, garantendo l'accesso ai servizi sanitari sicuri, efficaci e di qualità, anche in zone remote o scarsamente popolate. Ho sostenuto con voto favorevole questa relazione perché ritengo che lo sviluppo tecnologico e finanziario degli strumenti di sanità elettronica debba essere fondato in primis sull'efficacia e l'utilità degli strumenti stessi in termini di miglioramento della qualità della vita.

La vera sfida per il 2020 è che la sanità elettronica sia una realtà efficace soprattutto per i pazienti, ivi inclusi quelli anziani e con disabilità, per i medici e per i professionisti sanitari, come pure per le associazioni dei pazienti. Sono loro che potranno trarne beneficio e, a tal fine, non solo devono essere convinti della loro utilità, bensì devono altresì sapere come utilizzarle.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – La Commission européenne ne dispose que de compétences limitées en matière de santé, l'essentiel de ces compétences relevant toujours des États membres. Elle joue toutefois un rôle moteur dans ce secteur qui, en dépit de ses insuffisances, dispose d'un fort potentiel et qui peut être utilisé dans l'intérêt des professionnels de santé, des patients, des personnes apportant un soutien informel ainsi que des autorités publiques.

Les défis sont multiples: il faut renforcer la culture numérique des professionnels du secteur, et en amont réduire la fracture numérique qui divise tant les territoires européens que les territoires au sein d'un même État membre; il faut également rendre accessible à tous les patients les outils proposés, ce qui implique un important travail de recherche, d'innovation et d'adaptation des techniques traditionnelles.

Mais il ne s'agit pas seulement de défis: les conséquences économiques d'une telle évolution, si nos médecins et nos entreprises savent la saisir, seront très positives pour l'UE, qui figure déjà parmi les leaders mondiaux du secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La sanità elettronica può fornire un importante strumento per fronteggiare le sfide derivanti dall'invecchiamento della popolazione europea, dalla mobilità dei pazienti e degli operatori del settore, nonché dai bilanci sanitari nazionali in continuo calo. Si tratta già di una realtà globale: dal 2010 il mercato mondiale della telemedicina è cresciuto del 18,6% e nel 2012 otto Stati membri disponevano di sistemi operativi di ricette elettroniche, cinque godevano di sistemi parzialmente operativi e quattro erano in procinto di avviare programmi nazionali.

Apprezzo l'approccio bilanciato raggiunto nel testo: da un lato vengono sottolineati i vantaggi in termini di accesso ai servizi (qualità, sicurezza, riduzione dei costi). La Grecia rappresenta un esempio eccellente, con un sistema nazionale di prescrizione elettronica che ha permesso un risparmio di 30 milioni/mese. La relazione tiene in considerazione una serie di fattori di rischio per la salute e l'interesse del paziente, come il raggiungimento di un alto grado d'interoperabilità dei sistemi nazionali o il rispetto della privacy del paziente: quest'ultimo deve essere informato in maniera chiara e avere la garanzia che la propria privacy non venga lesa, eliminando qualsiasi incertezza giuridica in merito.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Informačné a komunikačné systémy a technológie považujem za najvýznamnejšie faktory rozvoja ekonomík každej krajiny, preto v plnom rozsahu podporujem elektronizáciu každej oblasti vrátane zdravotníctva. Som presvedčená o tom, že informačné a komunikačné technológie v súčasnosti dosiahli už dostatočne vyspelú úroveň, a preto by mohli byť využité aj v systémoch elektronického zdravotníctva. Myslím si, že výsledky, ktoré sa dosiahli v rôznych krajinách, jednoznačne potvrdzujú opodstatnenosť a správnosť nastúpenej cesty v inovačnej zdravotnej starostlivosti. Aj keď sa v oblasti zdravotníctva dosiahli určité pozitívne výsledky, som znepokojená najmä tým, že medzi rôznymi regiónmi členských štátov existuje digitálna priepasť. Preto očakávam, že na úrovni EÚ a jej členských štátov sa prijmú dostatočné opatrenia na to, aby sa prístup k elektronickému zdravotníctvu a jeho využívaniu nestal zdrojom sociálnych a územných nerovností. Za správu som hlasovala aj preto, lebo verím, že navrhované zmeny môžu pomôcť zdravotníctvu pri ďalšom zvyšovaní kvality a efektívnosti poskytovaných zdravotníckych služieb a zvyšovaní spokojnosti občanov so systémom zdravotníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Starenje populacije uzrokuje niz socioekonomskih problema, jedan od kojih je povećano opterećenje nacionalnih zdravstvenih sustava. Kao jedan od odgovora na ovaj izazov vidim upravo razvoj e-zdravlja. Informatizacija zdravstvenih sustava pokazala se kao alat kojim se postižu značajne uštede za države članice, dok se istovremeno smanjuju liste čekanja i pacijentima omogućuje brži pristup podacima.

Glasovao sam za ovo izvješće . Posebno bih istaknuo dijelove izvješća koji se bave sprječavanjem još većeg produbljivanja jaza dostupnosti zdravstvenih usluga. Ukoliko krenemo intenzivnije u projekt e-zdravlja diljem EU-a, moramo istovremeno raditi na širenju pristupačnosti širokopojasnih usluga u udaljenijim područjima te uložiti sredstva u tehnološko educiranje naših građana. Svim građanima EU-a moramo omogućiti jednak pristup novom, inovativnom e-zdravlju kako ne bi dodatno povećali nejednakosti unutar EU-a. Pravilnom implementacijom, e-zdravlje trebalo bi rezultirati upravo suprotnim - smanjenjem tih razlika i dostupnijim zdravstvom za sve građane Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Pozdravljam akcijski plan za e-zdravlje 2012. – 2020. koji donošenjem novih mjera uvelike pridonosi poboljšanju pristupa zdravstvenih usluga, smanjuje zdravstvene troškove te osigurava jednakost građana unutar Hrvatske, a u konačnici unutar Europske Unije. Gospodarska kriza je zdravstveni sustav dovela u izuzetno loše stanje i svjedoci smo bolnih rezova u zdravstvenoj skrbi koja predstavlja temeljno ljudsko pravo.

Iz tog razloga, na akcijski plan e-zdravlje gledam pozitivno jer predstavlja veliki potencijal europskom i hrvatskom zdravstvu, koje se trenutno nalazi u vrlo teškoj situaciji. Za provedbu ovakvih sustava u Hrvatskoj potreban je razvoj novih vještina kod informatički nepismenih pacijenata, a tako i kod zdravstvenih djelatnika. Tu se nameću Europski fondovi kao realan izvor financiranja e-zdravlja koji će dodatno rasteretiti državni proračun bez da se zatvaraju javne bolnice, što je nažalost danas slučaj u Hrvatskoj. Ovo je dobar program, koji zorno može pokazati kako preskočiti kulturološke razlike u zaštiti zdravlja koje postoje u zemljama članicama EU-a. Ovdje naglašavam potrebu sigurnosti zaštite podataka povjerljivosti, zaštite privatnosti i naravno sveopću odgovornost kako bi se pacijenti osjećali sigurno i zaštićeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I welcome the opportunity that this report provides to assess the progress made on e-health in the EU. The application of information and communication technology to our healthcare systems can increase their efficiency and also improve patient services and care. I believe that e-health could be utilised to address some of the key challenges facing our healthcare systems, and I therefore voted in favour of the report today.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Afin que les citoyens et les professionnels de santé aient confiance dans les applications de santé en ligne et soient convaincus de leurs avantages, il faut leur garantir une sécurité juridique. La protection des données, la confidentialité, le respect de la vie privée ou la responsabilité sont quelques-unes des questions auxquelles il faut répondre pour garantir le succès de la mise en place des services de santé en ligne.

Il est également indispensable, lors de la mise en place de ces projets, de tenir compte en premier lieu de l'intérêt du patient, qui représente au fond notre objectif principal, à savoir améliorer la qualité des soins aux citoyens de l'Union, sans pour autant oublier les différences culturelles entre les États membres dans le contexte des soins de santé.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade é um direito fundamental reconhecido. Porém, com o aumento da procura destes serviços, como consequência do envelhecimento da população, o aumento de doenças crónicas, entre outros, fez com que os sistemas de saúde europeus enfrentem grandes desafios hoje em dia. Assim, a saúde em linha é apresentada como um meio para melhorar, não só a qualidade, como também a eficácia dos cuidados de saúde no século XXI. A relatora salienta que esta pode ser uma forma de melhorar o acesso a estes cuidados para quem vive em zonas remotas e também para reduzir o tempo de espera, garantindo assim uma maior eficiência. Contudo, para alcançar estes objetivos é necessário que os Estados-Membros e os prestadores de serviços de saúde trabalhem verdadeiramente em conjunto e é por isso, necessária uma normalização técnica a nível da União Europeia. A melhoria dos cuidados de saúde, sempre com atenção para o interesse do doente, é uma prioridade para a UE, tendo por isso votado a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la Planul de acțiune privind e-Sănătatea 2012-2020: asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI. Accesul în condiții de egalitate la asistență medicală universală de calitate este un drept fundamental recunoscut la nivel internațional, în special în UE. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) au ajuns la un nivel de dezvoltare suficient pentru a putea fi aplicate în cadrul sistemelor de e-Sănătate și acest lucru este demonstrat de experiențele pozitive din diferite state membre ale UE și din întreaga lume, implicând numeroase beneficii la nivel național. Consider important să se acorde importanță bazelor de date (precum cloud computing), situării și protecției lor și consider că securitatea bazelor de date în cauză trebuie să constituie o prioritate. De asemenea, chestiunile juridice și cele legate de protecția datelor ale sistemelor de e-Sănătate ar trebui să constituie o prioritate și, întrucât datele privind sănătatea pacienților au un caracter extrem de sensibil, este necesară stabilirea unui echilibru între protecția datelor și accesul la ele, iar aspectele legate de responsabilitate trebuie să fie clare. Aplicațiile de e-Sănătate trebuie să fie accesibile tuturor. La crearea oricărui produs sau aplicație software, accesibilitatea ar trebui să fie o condiție obligatorie, pentru a preveni inegalitățile în ceea ce privește accesul.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Unatoč krizi, tržišni potencijal e-zdravlja je velik. Zdravstveni sustavi u EU-u su pod pritiskom velikih proračunskih ograničenja te u žaru krize moraju izmoći način da učinkovito odgovore na probleme kao što su starenje populacije i mobilnost pacijenata i profesionalaca zaposlenih u zdravstvenoj struci. Izvješće sam poduprla u cijelosti, a najpozitivnijim dijelom akcijskog plana držim onaj koji se referira na mjere koje imaju potencijal poboljšati pristup zdravstvenim uslugama, smanjiti zdravstvene troškove te osigurati veću jednakost među europskim građanima.

Posebno pozdravljam odredbu koja upućuje na mogućnost aplikacija e-zdravlja koje omogućuju decentraliziranje zdravstvenih politika na regionalnoj i lokalnoj razini te prilagođavanje zdravstvene politike lokalnim potrebama i različitostima jer ista poštuje princip supsidijarnosti. Kao zastupnica iz Hrvatske, države članice s niskim postotkom iskorištenosti EU fondova, posebno mi je zanimljiv dio izvješća koji potiče lokalna i regionalna tijela javne uprave da se učinkovito koriste strukturnim fondovima EU-a za financiranje e-zdravlja i zdravstvene pismenosti, a da pritom ne smanjuju sredstva za financiranje tradicionalnih usluga zdravstvene skrbi.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I supported today’s own-initiative report, which is in response to the Commission’s e-Health programme 2012-2020. I support the rapporteur’s calls to increase training for healthcare professionals to be able to use new e-Health technologies including electronic health records, telemedicine and health-related phone apps. It’s important for research and innovation to develop e-Health technologies and user-friendly tools and I believe a sufficient amount of EU funding should be used for this purpose. Finally, I agree with remarks made in the report to make sure e-Health is available to all parts of society, particularly elderly people, in order to avoid inequalities.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue lors du vote sur le rapport concernant le plan d’action pour la santé en ligne 2010-2020, malheureusement, si le développement de la santé en ligne comporte des potentialités intéressantes afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des soins, je regrette que l’approche du rapport rejoigne celle de la Commission, et place ce plan dans une perspective austéritaire et une logique de marché. De plus, il faut être vigilant quant à la future utilisation qui pourra être faite des données qui seront stockées pour permettre le fonctionnement des outils de la santé en ligne. Le Parlement manque ici l’occasion de se servir des outils de la santé en ligne comme des atouts, en particulier dans les zones rurales, puisqu’ils permettraient de prendre en compte les particularités régionales, de réduire à la fois les distances et la fracture numérique, d’améliorer les traitements de certains patients ou encore de permettre la création d’un cadre d’interopérabilité entre les systèmes de santé, de recherche et d’innovation. Je regrette qu’au lieu de chercher à protéger ce droit fondamental, la santé devienne avec ce rapport un moyen d’accompagner les réformes austéritaires, un marché juteux pour les prestataires privés et une marchandise comme une autre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Choć odnotowano postępy od roku 2004, kiedy UE zainicjowała pierwszy plan działania w dziedzinie e-zdrowia, wciąż istnieją przeszkody dla konfiguracji zintegrowanego systemu europejskiego, m.in. ze względu na: brak wiedzy wśród pacjentów, obywateli i pracowników służby zdrowia na temat rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia oraz brak zaufania do tych rozwiązań; brak interoperacyjności rozwiązań w zakresie e-zdrowia; nieodpowiednie lub niekompletne ramy prawne; różnice regionalne w dostępie do usług ICT i ograniczony dostęp do nich na obszarach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Duża liczba występujących w Europie niekompatybilnych produktów to nieunikniona konsekwencja fragmentacji rynku i braku norm w zakresie komunikacji i wymiany lub faktu, że masowi nabywcy nie znają tych norm. W rezultacie często nie da się połączyć systemów informatycznych krajów, graniczących ze sobą regionów czy nawet ośrodków zdrowia. Na przykład oprogramowania używanego na oddziałach radiologii niektórych szpitali nie można połączyć z programami używanymi na innych oddziałach tego samego szpitala.

Zgodnie z celami strategii „Europa 2020” i agendy cyfrowej dla Europy celem nowego planu działania jest rozpoznanie tych przeszkód i zaradzenie im, a także wyjaśnienie kwestii politycznych i zwięzłe ujęcie koncepcji e-zdrowia w Europie. Wartość światowego rynku e-zdrowia, przechodzącego etap ogromnej ekspansji, może w 2016 r. wynieść 27,3 mld dolarów. Niektóre duże europejskie przedsiębiorstwa zajmują na nim pozycje światowych liderów.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − I voted in favour of this report, as we need to improve the management of chronic diseases and strengthen effective prevention and health promotion practices. We need to increase the sustainability and efficiency of health systems by empowering citizens, unlocking innovation and enhancing patient/citizen-centred care, while also sharing best practice among Member States, with a view to supporting cross-border healthcare and health security.

I particularly welcome aspects of this report that reflect respect for Member State competence, and the subsidiarity principle, in this important field, and I also welcome the principle that local and regional authorities should make better use of existing EU funds, as opposed to new allocations for the financing of e-health.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Lo sviluppo di una "sanità elettronica" può fornire una risposta alla domanda di maggiore e migliore assistenza sanitaria da parte dei cittadini, quale strumento che consente di migliorare l'accesso ai servizi sanitari da parte delle persone che vivono in zone remote o scarsamente abitate, nonché di ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, di contribuire al raggiungimento di un'assistenza sanitaria sicura, efficace e di qualità. Per conseguire tali obiettivi è necessario che i fornitori di servizi sanitari collaborino tra loro per garantire, al di là dei limiti linguistici e di competenza, servizi di qualità che tutelino la sicurezza dei pazienti.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου