Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2091(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0434/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0434/2013

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 22
CRE 13/01/2014 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0011

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.11. Επισιτιστική κρίση, απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και διενέργεια ελέγχων (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). - Herr Präsident! Ich glaube das nicht. Unser Kantinendienst wird kontrolliert von den Abgeordneten, die prüfen das am Produkt.

Aber zum Bericht Esther de Lange: Es ist ein sehr guter Bericht, und er hat auch konkrete Vorschläge unterbreitet, die in Gesetze umgesetzt werden können. Zum Beispiel haben wir jetzt die Kontrollverordnung vor uns liegen, die wir bearbeiten. Dabei werden die Strafhöhen am wirtschaftlichen Gewinn orientiert. Das hat Esther de Lange in ihrem Bericht gefordert. Es ist sehr wichtig, dass wir dies auch so umsetzen.

Aber ich habe auch eine kleine Kritik an diesem Bericht anzubringen. Denn wenn es um Lebensmittelskandale geht und wir über Herkunftskennzeichnung reden, dann weiß ich nicht, warum man die Herkunftskennzeichnung betrugsfrei macht. Das ist doch Quatsch! Es kann überall betrogen werden. Das hier so darzustellen, halte ich also für falsch. Genauso halte ich auch die Hochhebung der Kontrolle in den Polizeibereich für falsch. Hier ist wichtig, dass die Kontrollbereiche vor Gericht besser vertreten werden, dass sie eine bessere richterliche und auch staatsanwaltliche Vertretung haben, um sich gegen Betriebe durchzusetzen, die betrogen haben.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Herr talman! Jag är glad att Europaparlamentet idag säger basta till matfusket. Människor vill veta vad de äter och var maten kommer ifrån. Efter hästköttskandalen är det nu dags att med konkreta åtgärder återskapa konsumenternas förtroende för maten. Då väljer vi att svara med bättre spårbarhet, bättre transparens, bättre kontroller, bättre dna-tester – inte med matnationalism eller stängda gränser. Med en gemensam marknad för maten är vi inte starkare än den svagaste länken.

Matsäkerheten är hög i EU, men nu måste vi gå från ord till handling och på ett bättre sätt bekämpa bedrägerier och vilseledande information som rör matfusket. Lösningen är inte fler regler, utan ett bättre och enhetligt genomförande i hela EU av de regler som vi redan har. Vi ska inte göra det svårare för småföretagare, men matbranschen måste ta ett större gemensamt ansvar för att bekämpa matfusket. Det ska inte vara lönsamt att fuska och därför måste både poliser och åklagare prioritera matfusket. Tack ordförande, jag säger basta till matfusket.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D). - Gospodine predsjedavajući, podržala sam prijedlog zaštite potrošača i zdravlja kao jednu od prioritetnih politika Europske unije. Nedavne prijevare s hranom narušavaju kako zaštitu tako i potencijalno njihovo zdravlje.

Potrošači moraju biti sigurni da ono što pronađu na policama naših trgovina zaista i odgovara opisu tih proizvoda na njihovim deklaracijama. Samo uz snažnu kontrolu koja uključuje i sprečavanje takvih prevara te rizika obmanjivanja potrošača naše tržište hrane možemo nazvati sigurnim, jedinstvenim i visokokvalitetnim. To zaslužuju ne samo naši potrošači već svi oni pošteni proizvođači kojima ovakve prijevare ne bi nikada pale napamet.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Kedves Képviselőtársaim! Az élelmiszerválság témában és az élelmiszerválság megelőzésére fontos bejelentenivalóm van. Mégpedig az, hogy mi, magyarok – és ezt, kérem, adják tovább a választóiknak is – nem adjuk el külföldieknek a termőföldet. Mi, magyarok ragaszkodunk a termőföldünkhöz, és józan paraszti ésszel, számunkra az Európai Unió állampolgára és az Európai Unióban vagy társult államában bejegyzett cég is külföldi. Ha tehát osztrák, német, tiréz, izraeli vagy bármiféle állampolgár vagy cég szemet vet arra a termőföldre, amely a magyar kisgazdát, a helyben lakó magyar embert illeti, akkor számoljon azzal, hogy kurucos lendülettel az elrabolt, illegálisan megszerzett, erkölcstelenül bekebelezett földről el fogjuk kergetni!

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, I voted in favour of this report, which deals with the issue of food fraud. After the shocking case of the horsemeat scandal, it became clear that, with rising food prices and the lack of resources for food safety inspectors, it has become all too temptingly profitable for fraudsters to engage in exploitation. Action needs to be taken so that this criminal minority do not tarnish the excellent reputation of the majority of food producers.

Traceability is key. Supermarkets should be able to stand by the source and quality of their food instead of focusing on downward pressure on prices. Consumers should be able to trust labels. Furthermore, in line with the Good Friday agreement, producers in the North of Ireland should be allowed to continue to label their produce as Irish if they so wish.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedavajući, posljednjih godina mogli smo svjedočiti raznim prevarama u prehrambenoj industriji pa tako i nedavnim događajima kada smo svjedočili skandalu s konjskim mesom, što je bio jasni pokazatelj da postoji problem u strukturi i organizaciji u prehrambenoj industriji unutar Europske unije.

Važnost kontrole treba naglasiti, pogotovo zato što je velika koncentracija trgovanja robama, uslugama i prehrambenim proizvodima unutar, ali i izvan Europske unije. Prema istraživanju jedne slovačke udruge potrošača, proizvodi slabije kvalitete se češće nalaze na policama dućana u takozvanim "novim" članicama Europske unije, a proizvodi slabije kvalitete završavaju u istočnim zemljama, što je nedopustivo.

U potpunosti se slažem da je kontrola proizvoda iznimno važna jer iako je javno zdravstvo na visokoj razini, zaštita potrošača ne smije niti u jednom trenutku biti dovedena u pitanje. Smatram da ukoliko se zemlje članice odluče za uvođenje strožih mjera kontrole prehrambenih proizvoda, povećat će se povjerenje svih građana Europske unije, uključujući i građane Hrvatske. Dakle, potrebno je uspostaviti iste mehanizme kontrole na razini cijele Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Unstreitig ein sehr wichtiger Bericht. Denn es geht ja darum, dass wir Ernährung auch sicherer machen und natürlich Betrug ganz einfach bekämpfen.

Trotzdem möchte ich vor einer Illusion warnen: Wer glaubt, dass einfach eine bessere Herkunftskennzeichnung den Betrug annulliert oder ad absurdum führt, der irrt ganz einfach. Denn man könnte ja sagen, was nützt es, wenn ich weiß, wo das Pferdefleisch herkommt, wenn der Hersteller gar nicht erwähnt, dass es drin ist. Denn man könnte ja auch sagen, wir haben beim Pferdefleischskandal durchaus festgestellt, wo das Pferdefleisch hergekommen ist.

Drei Dinge sind für mich wichtig: Zunächst einmal müssen wir mehr Kontrollen durchführen; das ist auch im Bericht vermerkt. Wir müssen auch mehr Strafen verhängen, wenn Betrügereien stattfinden, auch das ist vermerkt. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch mehr Eigenverantwortlichkeiten, mehr Selbstkontrolle in der Handelskette. Nur der Herkunftsnachweis alleine reicht hier nicht.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa (PPE). - Arvoisa puhemies, Euroopan elintarvikemarkkinoilla vallitsee mielenkiintoinen tilanne: myytävänä oleva ruoka on tilastojen valossa turvallisempaa kuin koskaan mutta kuluttajien luottamus horjuu. Huolta eivät nyt aiheuta niinkään listeria- tai salmonellabakteeri, vaan kysymys on kasvanut suuremmaksi: voimmeko edes luottaa pakkausmerkintöihin?

Tämä on kuluttajalle äärimmäisen tärkeä kysymys. Niinpä hyväksyimme äsken valiokunta-aloitteisen mietinnön koskien ruokaturvallisuutta ja petosten estämistä elintarvikeketjussa. Suositamme komissiolle, että panostaisimme riskeihin perustuvaan valvontaan. Siis keskittyisimme sinne, missä uhka turvallisuusriskistä tai petoksesta on suurin.

Tämähän on järkevä näkemys EU:n roolista niin maataloudessa, tuotteiden ja ketjun vaiheiden tarkastamisessa kuin muissakin asioissa. Asiansa hyvin hoitavilla pitää olla tilaa hengittää, ja ongelmatapauksiin pitää voida puuttua tiukasti. Kun keskitymme rajat ylittäviin isoihin ongelmiin, voimme auttaa koko alaa ja kohdella ketjun eri osia tasapuolisemmin.

Sivumennen sanoen muuten: tätähän pitäisi soveltaa EU:ssa kaikkiin asioihin!

 
  
MPphoto
 

  Marino Baldini (S&D). - Poštovani predsjedavajući, dragi kolege, pitanje zakonske regulative vezano za prehrambene proizvode iznimno je važno za svakog građanina Unije. Sigurnost prehrambenih namirnica, njihovo podrijetlo, ispravno naznačen sastav i rok uporabe, kvantitativna istraživanja, alergeni i nutritivne vrijednosti trebaju biti imperativni kriteriji od kojih se ne smije odstupiti.

Ulaganja u ovaj društveni sektor, transparentno upravljanje i kontrola prehrambenih proizvoda, uz neprestanu edukaciju i podizanje svijesti građana o važnosti zdrave i uravnotežene prehrane dugoročno podižu razinu kvalitete života i smanjuju postotak oboljelih. Donošenjem kvalitetnih propisa u području prehrambenih proizvoda te uklanjanjem mogućnosti prijevare izravno utječemo na poboljšanje kvalitete života naših građana.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, sicurezza alimentare e fiducia dei consumatori devono essere nostre priorità. Questo può avvenire solo se c'è trasparenza e piena tracciabilità. Più volte il Parlamento ha sollecitato l'etichettatura di origine per la carne nei prodotti alimentari trasformati: per questo è importante che l'etichettatura di origine sia obbligatoria anche per la carne impiegata come ingrediente.

Dobbiamo contrastare con forza le frodi alimentari, che si sono negli ultimi tempi moltiplicate, con effetti negativi sulla fiducia dei consumatori. Basti pensare allo scandalo relativo all'uso della carne equina al posto della carne bovina. Ne va della salute pubblica: per questo è altresì importante definire la frode a livello armonizzato nell'Unione europea, visto che non esiste una definizione comune.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, tämä elintarvikekriisi ja petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta ovat erittäin tärkeitä aiheita.

Meillä Suomessa on sellainen sanonta, että ihminen on sitä, mitä hän syö. Eihän tämä asia ihan näin mene, mutta on erittäin tärkeää, että olemme tietoisia siitä, mitä me syömme, ja sitä kautta voimme itse myös osaltamme vaikuttaa omaan terveyteemme.

Tässä meidän ryhmämme äänestyslistassa valitettavasti oli hiukan epäselvyyksiä, ja haluan vielä omalta osaltani vahvistaa, että ehdottomasti olen sitä mieltä, että kaikissa yhteyksissä lihan alkuperämerkinnän pitää olla pakollinen. Kuluttajan pitää tietää, mistä liha tulee, ja tätä kautta myös näiden erilaisten jalosteiden kohdalla pitää olla hyvin selkeä merkintä. Meidän on tärkeää huolehtia siitä, että kuluttajat voivat tietää, että se ruoka, mitä he ostavat, on turvallista, terveellistä ja sitä kautta hyväksi ihmisille.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, I am delighted to report to this House that Northern Ireland is a part of the United Kingdom renowned for good-quality, highly traceable food. In order to copper-fasten that reputation, I welcome this report. I share the report’s concerns about the need to strengthen the supply chain in order to win back confidence lost as a result of unscrupulous actions by those seeking to make additional profit at any cost.

There should be a focus on enforcement of the current rules across all Member States. All the actors in the supply chain, including retailers, have a responsibility to ensure that the end product is what it says it is, and to take a realistic approach to the cost of food production. Making supply chains shorter and promoting the purchase of local produce are extremely welcome but should not be used as means of restricting choice or discriminating against products from other Member States.

In Northern Ireland we have witnessed the impact of the campaign run by the National Dairy Council in the Republic of Ireland, which has effectively been trying to exclude milk from Northern Ireland from being sold in shops there. This type of action is completely unacceptable.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo agus vótáil mé le mo ghrúpa ins na moltaí go léir cé is moite de cheann amháin: is é sin an dara cuid agus an tríú cuid den leasú ar Mhír 41. Vótáil mé féin agus mo chomhghleacaithe i bhFine Gael i bhfabhar an leasaithe sin agus i gcoinne an ghrúpa. Ach vótálamar dar ndóigh leis an ngrúpa agus leis an tromlach ag an deireadh don tuarascáil i gcoitinne agus glacadh leis an tuarascáil le móramh mór: 659 i bhfabhar as 691 a vótáil.

Maidir leis an bhfadhb seo, ba mhaith liom a rá go bhfuil sé an-tábhachtach go mbeadh lipéid cruinn ceart ar bhia agus go mbeadh muinín ag daoine go bhfuil siad mar sin. Freisin, maidir le scannal fheoil na gcapall in Éirinn, caithfidh mé a rá gur tháinig an chuid is mó de na hábhair ó thíortha thar lear agus gur dhéileáil an Coimisiún agus údaráis na hÉireann leis go héifeachtach agus go tapa, agus is maith sin.

I ndeireadh na dála, ba mhaith liom a rá gur cheart pionós níos éifeachtaí a bheith againn ar gach saghas caimiléireachta.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, last year, of course, we had the horsemeat scandal, but seven years ago in my region we had a bird flu epidemic when dead turkeys imported from Hungary were being processed in the UK and then being labelled as British meat. I have called for better traceability ever since then. Those with longer memories will remember that 13 years ago, 10 million sheep and cows were put down in the UK during the foot-and-mouth epidemic.

Traceability is not just about stopping fraud, it is also about reducing health risks. Our single market is meant to allow for free trade with reduced bureaucracy across borders, but it is not an excuse for fraud or the lack of proper protection. Fundamentally, if you cannot tell which country the meat comes from, how can you trace it back to the farm? And if you cannot trace it back to the farm, how can you reduce the risk of diseases?

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, por considerar que a questão da fraude alimentar é de extrema importância, tendo em conta que diz respeito a uma necessidade primordial de sobrevivência, comum a todos os seres humanos: alimentar-se. O recente escândalo da fraude da carne de cavalo só veio a expor uma situação que existe e é recorrente de fraude da cadeia alimentar. Sou a favor da procura de uma solução que vá ao encontro do reforço da confiança dos consumidores e assegure a segurança alimentar através de medidas rigorosas de controlo da cadeia alimentar por parte da União Europeia. Apoio a criação de uma rede anti-fraude-alimentar, um sistema alargado de alerta europeu que funcione com eficiência na deteção de fraudes na cadeia alimentar, implementando penalidades apropriadas aos infratores. Esta é uma necessidade, acima de tudo, de assegurar a saúde pública, a segurança alimentar assim como restaurar a confiança dos consumidores no mercado interno da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. – À la suite du scandale de la viande de cheval survenu il y a presqu'un an dans ma propre région du Sud-Ouest de la France, je me félicite que notre Parlement ait pu élaborer un rapport d'initiative sur les crises et les fraudes alimentaires dans la chaine alimentaire ainsi que sur les moyens de lutter contre ces pratiques. Les socialistes ont soutenu l'orientation générale du rapport de Mme de Lange. Avec mon collègue Gilles Pargneau, rapporteur fictif du Groupe S&D, nous avons fait adopter des amendements invitant à la création d'un réseau antifraude alimentaire destiné à prévenir les crises et à améliorer l'information du consommateur. Grâce à nos efforts, le Parlement exige aujourd'hui de la part de la Commission un étiquetage obligatoire de la mention d'origine de toutes les viandes. Il demande aussi, et surtout à la Commission, d'agir dans les meilleurs délais en faisant des propositions législatives visant une extension d'étiquetage obligatoire de la mention de l'origine pour les ingrédients.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl maisto krizės, sukčiavimo maisto grandinėje ir jų kontrolės. Nepaisant to, kad skaidrumas yra vienas svarbiausių Europos Komisijos ir valstybių narių maisto saugos kontrolės koncepcijos elementų, dažnai pasitaiko sukčiavimo maisto produktų srityje atvejų. Pavyzdys – skandalas dėl arklienos, parduodamos kaip jautienos. Taip yra dažniausiai dėl to, kad galima finansinė nauda sukčiavimo atveju yra didelė, o rizika įkliūti – maža. Tokie veiksmai ne tik menkina vartotojų pasitikėjimą maisto grandine, bet ir daro tiesioginį neigiamą poveikį maisto produktų sektoriui. Žemės ūkio maisto produktų sektorius yra vienas didžiausių ES ūkio sektorių, jame dirba apie 48 mln. žmonių, o apyvarta siekia 715 mlrd. eurų per metus, todėl Komisija turi imtis visų reikalingų priemonių siekiant užkardyti sukčiavimą, o kontrolės tarnybos turi geriau bendradarbiauti tarptautiniu mastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − În ultimii ani, s-a acordat din ce în ce mai multă atenție problemei fraudelor din sectorul alimentar, ca urmare a cazurilor de etichetare frauduloasă a mai multor produse alimentare. Cred că recentele cazuri de fraude din sectorul alimentar au afectat încrederea consumatorilor în lanțul alimentar, având un impact negativ și asupra sectorului agroalimentar, sector-cheie al economiei UE. Consider că este necesară o definiție armonizată a fraudei alimentare la nivelul UE, că avem nevoie de crearea unei rețele europene de combatere a fraudei alimentare și de utilizarea testelor ADN pe scară mai largă, pentru a elimina orice tip de fraudă.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report because it is necessary to regain consumer confidence in the single market for foods, as the agri-food sector is one of the biggest sectors in the EU economy, providing 48 million jobs and worth EUR 715 billion annually. I would like to point out the importance of inspections and the effectiveness of unannounced inspections, which should be made regular and mandatory by Member States. Additionally, there is a need for Member States to improve coordination between different health authorities, given that a lack of adequate information exchange often paves the way for dishonest actors in the supply chain.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport d'initiative vise à tirer les leçons du scandale de l'étiquetage de la viande chevaline. J'ai déposé de nombreux amendements afin de renforcer son contenu, notamment sur la question de l'indication de l'origine de la viande dans les plats préparés. Ainsi, dans sa version finale, ce rapport demande à ce que la Commission européenne présente « des propositions législatives visant à rendre obligatoire l'indication d'origine des produits transformés à base de viande ». La Commission européenne doit maintenant agir au plus vite pour informer et rassurer les consommateurs. Il s'agit d'un très bon rapport expliquant les causes et enjeux de la fraude alimentaire, demandant un renforcement des contrôles et des sanctions, et j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), in writing. − I voted in favour of the Resolution on the food crisis, fraud in the food chain and the control thereof. This calls on the European Commission to make the prevention of food fraud an integral part of EU policy. Confidence in the Irish and European beef sectors was damaged by the horsemeat scandal which came to light in January 2013. Such fraudulent activity damages food safety, transparency and the proper functioning of the supply chain. This also damages consumer confidence and could cause instability in agricultural prices. Europol observed a rise in the number of food fraud cases and predicts that this will continue. Food fraud can involve incorrect labelling of animal species in meat, incorrect labelling of weight, using cheaper and lower quality alternatives for key ingredients, incorrectly labelling ‘use-by’ and ‘best-before’ dates, labelling food as organic which was not grown organically, and fraudulently using quality logos. The monetary gain for participation in food fraud is facilitated by large differences between practices in Member States. Therefore, given the nature of the single market, a coordinated approach involving collection and exchange of data, exchange of best practices and development of a harmonised definition of food fraud is necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą. Pastaruoju metu buvo kilę net keli skandalai, susiję su maisto produktais, kurie neigiamai paveikė vartotojų pasitikėjimą ES gebėjimu kontroliuoti sukčiavimo atvejus maisto produktų srityje. Nors ES didelis dėmesys skiriamas maisto saugai, tačiau iki šiol trūksta aiškus reglamentavimo dėl sukčiavimo maisto produktų srityje. Kol kas ES galioja tik bendro pobūdžio reikalavimas, kad ženklinimas, reklama, pristatymas ir pakuotė turi neklaidinti vartotojų, nors praktiškai šios nuostatos taikymas įvairiose šalyse labai skiriasi, o šios srities kontrolės priemonių skaičius labai ribotas. Dėl šios priežasties sukčiavimas maisto produktų srityje dažniausiai nenustatomas, ypač jei nėra padarinių visuomenės sveikatai ar maisto saugai. Pritariu, kad situaciją būtina keisti, ypač nustatant sukčiavimo maisto produktų srityje sąvoką, stiprinant maisto ir veterinarijos tarnybos vaidmenį ir didinant jų išteklius, gerinant valstybių narių bendradarbiavimą su Europolu bei padidinant sankcijas už sukčiavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Támogattam szavazatommal a jelentést, mert különösen fontosnak tartom, hogy az Európában egyre gyakrabban előforduló élelmiszer-címkézési és egyéb, az élelmiszerláncot érintő csalások problémájával foglalkozzon az Európai Parlament. A közelmúlt botrányai ugyanis komolyan megrendítették a fogyasztói bizalmat, annak ellenére, hogy maguk az élelmiszerek – hála a szigorú minőségi követelményeknek – biztonságosnak mondhatók. A fogyasztói bizalom helyreállítása érdekében a problémára minél előbb európai megoldást kell találni, és fokozni kell a tagállamok hatóságai közötti együttműködést, mivel az élelmiszerlánc napjainkban rendkívül összetett és határokon átnyúló jellegű.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho approvato questa proposta perché ritengo fondamentale rivolgere un'attenzione sempre maggiore alle frodi alimentari, anche alla luce dei numerosi casi di etichettature fraudolente che sono stati evidenziati negli ultimi anni. Casi eclatanti, come lo scandalo della carne equina, hanno avuto un impatto pesantemente negativo sulla fiducia dei consumatori nei confronti della catena alimentare. Occorre maggiore cooperazione tra gli Stati membri per stroncare i traffici fraudolenti di alimenti. Inoltre, sarebbe necessario aumentare le sanzioni e portarle ad almeno il doppio dei profitti economici generabili tramite la frode.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах в полза на доклада на Де Ланге относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях, тъй като смятам, че безопасността на храните и интересите на потребителя винаги са заемали централно място в работата на Европейския парламент като цяло.

Поради тази причина се радвам, че комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните е поела инициативата да представи доклад, в който са изложени съответните фактори, допринасящи за възникналите измами, както и възможните решения за тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione de Lange che analizza le frodi nella catena alimentare e i relativi controlli. Condivido pienamente le posizioni contenute nel testo, soprattutto dopo l'intensa battaglia che ho combattuto in prima persona contro l'agropirateria e la contraffazione, che hanno colpito i prodotti tipici dei nostri territori e i nostri consumatori. Finalmente il Parlamento europeo chiede alla Commissione maggiore attenzione per questo fenomeno e misure più decise per contrastarlo, e per questo non posso che essere a favore dell'iniziativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes jame Europos Parlamentas nagrinėja sukčiavimo maisto produktų srityje problemą, įtakos jos atsiradimui turinčius veiksnius bei galimus sprendimus. Pastaraisiais metais sukčiavimo maisto produktų srityje problema patraukia vis daugiau dėmesio dėl nesąžiningo maisto produktų ženklinimo atvejų ir kitų sukčiavimo maisto produktų srityje atvejų. Tokie pavyzdžiai kaip keliams barstyti skirtos druskos naudojimas maisto produktuose, įprastų kiaušinių pardavinėjimas kaip ekologiškų bei naujausias su arkliena susijęs skandalas parodo, kad tai gali būti tęstinė arba struktūrinė problema. Be kita ko, tai taip pat daro neigiamą įtaką vartotojų pasitikėjimui maisto grandine, ir susidaro labai paradoksali padėtis: maistas yra saugesnis nei kada nors anksčiau, tačiau vartotojų pasitikėjimas yra menkas.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Bonanini (NI), per iscritto. − Sostengo col mio voto favorevole questa risoluzione, giudicandola essenziale al fine di infondere nuova fiducia nei consumatori europei nella sicurezza dei prodotti alimentari, lungo tutta la catena di approvvigionamento. Nell'attuale contesto di libertà di circolazione delle merci, il consumatore vive con apprensione le notizie riguardo il numero crescente di frodi alimentari, anche oltre i propri confini, ben consapevole che queste possano costituire una minaccia diretta per la propria salute. Tali preoccupazioni si ripercuotono negativamente sul settore agro-alimentare, dove un solo scandalo è capace di ledere l'immagine globale di questo settore chiave dell'economia europea.

Unitamente a un rafforzamento di sanzioni e controlli volti a combattere le frodi, appare non più differibile una rivisitazione organica delle attuali normative UE che fornisca maggiori informazioni ai consumatori e preveda l'obbligatorietà di un'etichettatura chiara ma esaustiva sull'origine e sulla composizione di tutti i prodotti alimentari, compresi quelli trasformati. L'obiettivo ambizioso, ma sempre più attuale, vista la crescente globalizzazione produttiva in campo alimentare, deve essere quello del raggiungimento di una tracciabilità totale della catena alimentare in tutte le fasi di produzione. Tale normativa costituirebbe una garanzia per i consumatori, oltre a premiare produttori virtuosi e prodotti di qualità, simbolo e vera e propria risorsa per l'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport d'initiative de Madame De Lange relatif à la fraude dans la chaîne alimentaire. J'ai toutefois voté différemment de mon groupe politique sur un point qui me paraît primordial, vu notamment l'actualité récente. En effet, j'ai soutenu le principe de l'obligation de l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés, conformément aux attentes de transparence des citoyens français. Trop de scandales sanitaires nous parviennent ces derniers temps. Demander la transparence c'est normal mais il faut redoubler les contrôles sanitaires pour éviter les fraudes. Cela reste par contre entre les mains des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Poparłem projekt sprawozdania podnoszącego kwestię kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności oraz nadzoru nad nimi. Przemysł rolno-spożywczy jest prężnie rozwijającą się gałęzią europejskiej gospodarki zatrudniającą 48 mln obywateli. Uważam, że zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. W tym kontekście Unia bardzo dokładnie precyzuje ramy prawne dotyczące konieczności przeprowadzania kontroli na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności, brakuje natomiast jednolitej definicji oszustwa w branży spożywczej.

Niestety aktualne doświadczenia pokazują, iż coraz częściej zdarzają się przypadki podrabiania produktów spożywczych, w tym zamiany głównych składników na ich tańsze i gorsze odpowiedniki, mylnego oznakowania produktów czy oznakowania zwykłej żywności jako żywności ekologicznej. Do ostatnich oszustw na skalę europejską możemy zaliczyć skandale dotyczące sprzedaży mięsa końskiego jako wołowiny, jaj z chowu klatkowego jako jaj ekologicznych czy soli drogowej jako soli spożywczej.

W związku z powyższym Unia Europejska powinna dokonać wszelkich starań, aby zminimalizować skalę występowania oszustw w branży spożywczej. W tym celu należy zwiększyć częstotliwość niezapowiedzianych kontroli oraz inspekcji ze strony Biur Komisji ds. Żywności i Weterynarii, jak również zacieśnić współpracę na szczeblu międzynarodowym między odpowiednimi władzami krajowymi a Europolem w przypadkach dochodzeń transgranicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Na rozdíl od USA nedisponuje EU obecně uznávanou definicí podvodu v potravinářství, neboť stávající legislativní rámec EU se z převážné části zaměřuje na bezpečnost potravin. Jediné obecné vodítko lze nalézt v nařízení č. 178/2002, kterým se stanovují obecné zásady a požadavky potravinového práva, v němž je stanoveno, že označování, propagace, úprava a balení nesmí „uvádět spotřebitele v omyl“, avšak v praxi se uplatňování tohoto ustanovení mezi jednotlivými členskými státy velmi liší a počet kontrol v této oblasti je velmi nízký. V důsledku toho zůstává velká část podvodů v potravinářství neodhalena, a to zejména v těch případech, kdy nemají žádné důsledky pro veřejné zdraví či bezpečnost potravin. Je tedy obtížné zjistit stávající rozsah podvodného jednání v oblasti potravinářství v EU. Proto je třeba přijmout v rámci EU legislativu, která bude podvody v potravinářství účinně potírat, a chránit tak spotřebitele před uváděním v omyl ohledně složení výrobku a jeho vlastností.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Recentele cazuri de fraudă din domeniul alimentar au avut un impact negativ asupra sectorului agroalimentar și au afectat profund încrederea consumatorilor. Cadrul de reglementare al UE pentru siguranța alimentară și lanțul alimentar a fost conceput pentru a oferi un grad ridicat de siguranță alimentară consumatorilor din Uniunea Europeană dar, cu toate acestea, legislația actuală este încă fragilă și nu întotdeauna fiabilă, fiind necesare, prin urmare, îmbunătățiri ale situației pe teren. De aceea sper că, prin votul de astăzi din plenul Parlamentului European, prevenirea și combaterea fraudelor din sectorul alimentar vor deveni o parte integrantă a politicii UE. Astfel vom descuraja și controla mai eficient fraudele din lanțul alimentar și vom putea restabili încrederea consumatorilor europeni. Consider că statele membre și regiunile europene ar trebui să pună la dispoziția autorităților de control resurse umane, financiare și tehnice suficiente pentru efectuarea unor controale și inspecții eficiente, în așa fel încât să se evite o sarcină administrativă suplimentară pentru IMM-uri.

De asemenea, dată fiind lipsa unui cadru legislativ european privind carnea provenită de la animale clonate, Comisia trebuie să prezinte cât mai curând posibil o propunere legislativă privind clonarea animalelor și să dezvolte o metodă de depistare și identificare a cărnii provenite de la animale clonate.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − È solo una relazione di iniziativa, quindi non ha valore legislativo, ma è la dimostrazione di quanto il Parlamento europeo sia vicino ai bisogni della gente e di quanto velocemente riesca a rispondere alle necessità sollevate dall'attualità. Infatti, è di pochi mesi fa la notizia della carne di cavallo utilizzata impropriamente in alcuni preparati e il Parlamento ha subito reagito preparando una relazione per introdurre il concetto di "frode alimentare", finora inesistente. Infatti, a meno che non ci fossero altre fattispecie (problemi alla salute pubblica, ad esempio), non c'era una base giuridica per punire la contraffazione alimentare o l'adulterazione di cibi. Mentre votavo a favore ho pensato che era ora e mi auguro che adesso la Commissione dia un seguito altrettanto rapidamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece transparența este o componentă cheie a abordării adoptate de Comisie și de statele membre față de controalele privind siguranța alimentară, consider că statele membre și regiunile europene trebuie să pună la dispoziția autorităților de control resurse umane, financiare și tehnice suficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Compte tenu des scandales qu'ont connus certains pays européens, et notamment la France, à propos de la fraude alimentaire et du mauvais étiquetage de plats préparés à base de viande de cheval, il devenait urgent d'agir au niveau européen pour renforcer la protection des consommateurs sur le marché intérieur. L'Union européenne est donc appelée à enfin se doter d'une définition commune de la fraude alimentaire. De plus, un meilleur contrôle concernant l'étiquetage de ces produits permettrait de redonner confiance au consommateur dans le secteur agro-alimentaire. Depuis près d'un an, je soutiens un étiquetage d'origine obligatoire pour la viande utilisée comme ingrédient ainsi que pour les produits transformés à base de viande. Je me félicite de la recommandation qui a été faite en ce sens dans ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, qui donne une définition de la fraude alimentaire au niveau de l’Union européenne. Alors que de nombreux scandales sanitaires ont été découverts à l’échelle européenne ces dernières années, il me paraît essentiel que l’Union se saisisse de cette problématique de fraude alimentaire. Je soutiens ainsi activement l’accroissement des sanctions afin d’arriver au moins au double des gains économiques recherchés par la fraude alimentaire. De même je partage l’idée selon laquelle l'agrément d'un exploitant du secteur alimentaire lui soit retiré en cas de récidive.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − I welcome this report and the need for a strengthening of the supply chain in order to win back confidence lost as a result of unscrupulous actions taken by those wanting to make additional profit at any cost. There should, however, also be a focus on enforcement of the current rules across all Member States. There is a responsibility incumbent on all the actors within the supply chain, including retailers, to ensure that the end product is what it says it is. It is also important to have a realistic approach to the cost of food production. Making supply chains shorter and promoting buying local produce is extremely welcome but should not be used as a tool to restrict choice or discriminate against products from other Member States. In Northern Ireland we have seen the impact of the National Dairy Council, which has effectively excluded milk from Northern Ireland being sold in the Republic of Ireland. This is unacceptable.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre Crise alimentar, fraudes na cadeia alimentar e respetivo controlo, por incluir disposições que preveem maior transparência na informação prestada aos consumidores, designadamente através da obrigatoriedade de rotulagem relativamente à origem da carne contida nos alimentos transformados, tais como refeições congeladas, e de sanções a aplicar às fraudes no setor alimentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − This report was drafted as a reaction to the horsemeat scandal, which affected Wales directly. I received a lot of correspondence from my constituents in the wake of that scandal and this report addresses many important issues which will help prevent future food fraud. The successful and growing Welsh food industry demands the highest standards, and it is in all our interests to work together across the EU to prevent criminal activity which undermines consumer confidence. Trust is essential. I voted for the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Europa foi sobressaltada por diversas vezes por casos de fraude na cadeia alimentar do que o caso da carne de cavalo é talvez, e simultaneamente, o mais emblemático e o mais recente. Estas crises refletem-se negativamente na economia europeia e põem em risco as explorações que cumprem a legislação vigente e que já sofriam a concorrência desleal dos produtos fraudulentos. Para além das questões de saúde pública e de segurança alimentar, é necessário atender-se de modo resoluto ao direito à informação dos consumidores acerca dos produtos integrantes dos alimentos que são colocados à sua disposição. A clareza da rotulagem tem um papel crucial nesse tocante. Urge, por isso, dar uma atenção crescente a esta problemática, promover a adoção de melhores práticas de controlo e de troca de informações entre Estados-Membros e refletir maduramente acerca dos modos de rastrear adequadamente a origem e o percurso dos alimentos e dos seus componentes. Conforme se verificou na questão da carne de cavalo, o esquema envolvia diversos países e agentes justificando-se uma resposta ou, pelo menos, uma atenção europeia ao problema que não se atenha ao problema num plano nacional e consiga contribuir para responder adequadamente e com firmeza a ameaças transnacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Esther de Lange debruça-se sobre crise alimentar, fraudes na cadeia alimentar e respetivo controlo. Considero que a segurança alimentar e os interesses dos consumidores devem estar sempre no centro da nossa atenção. Nos últimos anos, em virtude dos casos de rotulagem fraudulenta dos géneros alimentícios e de outras fraudes neste sector, devemos dar especial atenção a esta matéria. São conhecidos casos como por exemplo o sal para manutenção de estradas utilizado nos géneros alimentícios, a comercialização de ovos normais como se fossem biológicos e, mais recentemente, o escândalo da carne de cavalo parecem indicar a existência de um problema persistente ou estrutural. Estes casos afetam a confiança dos consumidores. Contudo sabemos que nunca os géneros alimentícios foram tao seguros e que a probabilidade de um cidadão europeu morrer de gripe é 260 vezes maior do que a probabilidade de morrer devido a géneros alimentícios não seguros.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Nos últimos anos vieram a público vários escândalos na cadeia alimentar, desde a substituição de ingredientes-chave por outros, mais baratos, à rotulagem errónea das espécies animais, passando pela presença de contaminantes químicos, perante o falhanço de todo o quadro regulamentar e de controlo existente. São escândalos que denotam a fragilização crescente de princípios básicos de salvaguarda da saúde pública, dos direitos dos consumidores, da qualidade e segurança alimentares. Este relatório propõe a definição e o âmbito de fraude alimentar, identifica os fatores que contribuem para a sua ocorrência e as possíveis soluções no sentido de reforçar os sistemas de vigilância da UE. Propõe o desenvolvimento de um laboratório de referência da UE para a autenticidade dos produtos alimentares, entre outras medidas. Sem pôr em causa a bondade e a pertinência de algumas das medidas propostas, não basta falar de regulação e de controlo para salvaguardar os princípios básicos acima referidos. São necessárias mudanças de modelos de produção e de políticas. Estas situações são indissociáveis da crescente desregulação e liberalização das políticas agrícolas e comerciais; da complexificação e aumento da extensão das cadeias alimentares, dos modelos de produção intensiva de cariz exportador, que aniquilam a pequena e média agricultura e a produção e consumo locais. Tudo isto é ignorado pelo relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda le frodi ed i controlli nella catena alimentare in seguito alle recenti irregolarità avvenute nel territorio UE; per questo si propone una serie di iniziative valide per contrastare il fenomeno che sembra essersi accentuato con la crisi economica. Esprimo voto favorevole al testo in quanto, tra le proposte che condivido troviamo: l'istituzione di un'équipe per contrastare il fenomeno; la richiesta che gli Stati membri si attivino per far si che le ispezioni non preannunciate costituiscano la norma (pubblicandone poi i risultati) allo scopo di ritrovare la fiducia nei consumatori. Altri aspetti positivi sono il sanzionamento delle imprese inadempienti e infine l'aumento della tracciabilità degli ingredienti dei prodotti alimentari attraverso un sistema di etichettatura chiaro e trasparente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), in writing. − Today the British Conservatives voted in favour of the de Lange Report on the food crisis and fraud in the food chain, written in light of last year’s horsemeat scandal. This report focused on the criminal activity which took place last year, the official controls, Member State cooperation and how to ameliorate this situation and prevent a recurrence. However some Members used this text as a vehicle to express their continued dissatisfaction with the compromise on country of origin labelling (COOL) for processed meats which was struck during the Food Information for Consumers negotiations, despite the fact that the Commission was due to come forward with a report on its feasibility imminently. This report was published this December following the vote in ENVI, but ahead of this plenary vote. It is for this reason that we abstained on paragraph 41, as the objective of this paragraph has now been achieved.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport afin de lutter plus efficacement contre la fraude dans la chaîne alimentaire. Les récents scandales alimentaires comme celui de la viande de cheval dans des lasagnes au bœuf ont en effet porté préjudice à la confiance des consommateurs dans les contrôles et la traçabilité de nos produits. Le rapport demande de renforcer les sanctions pénales contre de telles pratiques. Enfin, j'ai soutenu l'obligation d'indiquer l'origine des produits transformés à base de viande, qui n'entraîne pas de charges administratives excessives pour les opérateurs. Cette précision renforcera la confiance des consommateurs par une meilleure information. Cette mention d'origine sur les étiquettes leur permettra de faire une démarche d'achat citoyenne liée à des exigences relatives à la qualité, à la sécurité sanitaire mais aussi à l'ancrage territorial. Ces dispositions ont été adoptées aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Si l’affaire de la viande de cheval a eu un mérite, c’est celui de mettre en lumière l’existence de failles dans un dispositif européen complexe de production agro-alimentaire qui touche directement la santé de nos consommateurs, partout en Europe. En soutenant ce rapport d’initiative, j’appelle ainsi au renforcement du cadre législatif du système agroalimentaire européen, notamment en demandant que l'étiquetage de l'origine de la viande utilisée dans les plats cuisinés soit obligatoire. En outre, les cas de fraude devraient être sévèrement sanctionnés, notamment en faisant payer une amende équivalente au double du profit recherché par les fraudeurs et en aggravant les peines dans les cas où les victimes affectées seraient des nourrissons ou des personnes vulnérables.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Alarmé par la succession de scandales alimentaires qui ont alimenté l’actualité l’année dernière, le Parlement européen a adressé une feuille de route à la Commission européenne et aux États membres pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Alors que l’UE s’efforce de renforcer la sécurité alimentaire par des séries de mesures parfois perçues comme contraignantes par les citoyens et que cette sécurité n’a jamais été aussi élevée, ces fraudes et manipulations ont largement contribué à décrédibiliser les actions européennes et à saper la confiance des consommateurs. C’est pourquoi, j’appelle la Commission et les autorités nationales à renforcer les contrôles et à sanctionner davantage les fraudeurs qui n’hésitent pas à spéculer sur la santé des citoyens. Enfin, je plaide pour que la Commission fasse au plus vite des propositions sur l’étiquetage de l’origine des viandes dans les plats préparés qui sont parfois de piètre qualité afin que le citoyen soit pleinement informé de la qualité des produits qu’il consomme. Ne laissons pas courir l’idée que l’UE est uniquement un marché incontrôlé, abandonné aux mains d’une poignée d’irresponsables et de fraudeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kadangi sukčiavimo maisto produktų srityje problema patraukia vis daugiau dėmesio dėl nesąžiningo maisto produktų ženklinimo atvejų ir kitų sukčiavimo maisto produktų srityje atvejų, darančių įtaką ES maisto grandinei, pvz., keliams barstyti skirtos druskos naudojimas maisto produktuose, įprastų kiaušinių pardavinėjimas kaip ekologiškų bei naujausias su arkliena susijęs skandalas. Šie sukčiavimo maisto produktų srityje atvejai jau padarė neigiamą įtaką vartotojų pasitikėjimui maisto grandine. Kol kas ES galioja tik bendro pobūdžio reikalavimas, kad ženklinimas, reklama, pristatymas ir pakuotė turi neklaidinti vartotojų, nors praktiškai šios nuostatos taikymas įvairiose labai skiriasi, o šios srities kontrolės priemonių skaičius labai ribotas. Todėl sukčiavimas maisto produktų srityje dažniausiai nenustatomas, ypač jei nėra padarinių visuomenės sveikatai ar maisto saugai. Taip pat dėl to labai sunku nustatyti esamą sukčiavimo maisto produktų srityje mastą Europos Sąjungoje. Situaciją būtina keisti, ypač nustatant sukčiavimo maisto produktų srityje sąvoką, stiprinant maisto ir veterinarijos tarnybų vaidmenį ir didinant jų išteklius, gerinant valstybių narių bendradarbiavimą bei padidinant sankcijas už tokio pobūdžio sukčiavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), in writing. − I think this is not a bad report and can help not to reproduce episodes such as that of horsemeat. It has some points worth noting: suggests reviewing rules for intermediary labelling and reviewing traders; proposes to increase sanctions to at least double the amount of the economic advances sought through the food fraud and to withdraw registrations of food business operators in case of recidivism. That is why I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Jednym z głównych celów, dla których wszyscy razem pracujemy, jest zapewnienie obywatelom Europy życia w zdrowiu i dobrobycie. Dlatego też nasi rolnicy i przedsiębiorcy muszą spełniać wysokie normy dotyczące hodowli, uprawy oraz produkcji żywności. Coraz to nowe ograniczenia, certyfikaty lub wymogi są pewnego rodzaju utrudnieniem, ale również sprawiają, że produkty europejskie są znane na całym świecie, jako te cieszące się niezwykłą renomą. W obliczu afer żywnościowych ostatnich lat możemy stwierdzić, że czeka nas jeszcze sporo pracy w zakresie legislacji. Oszustwa w przemyśle spożywczym szkodzą zarówno konsumentom, którzy płacą za podrobione towary oraz narażają swoje zdrowie, jak i producentom, którzy starają się spełniać wymogi i dbać o jakość, a ich renoma jest bezprawnie niszczona.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich befürworte diesen Bericht, da Nahrungsmittelsicherheit eine derart wichtige Rolle spielt wie nie zuvor. Der Verbraucher muss geschützt und Lebensmittelbetrug verhindert werden. Die europäischen Bürger dürfen das Vertrauen in Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse nicht verlieren, deswegen muss jede Maßnahme in diese Richtung unterstützt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − A való világ lekörözi a jogalkotó fantáziáját. Meg az átlag vásárlóét is. És nem a kínai műtojás a legnagyobb trükk. Ma már gyakorlatilag vegyiparrá silányult az élelmiszeripar. Művilágunk műételeit médiaműsorokkal népszerűsítik. Egykori takarmányokból és ipari hulladékokból ma reformételek készülnek, szárazkenyérből csillogó dzsemek, tapétaragasztóból felvágottak és sorolhatnám. És ez még nem a csalás kategóriája, ezek engedélyezett technológiák és anyagok. A jelentés előrelépést jelent. De nagyon hátulról. Aki teheti, alaposan nézze meg, hogy mit vásárol. "Amit eszel, azzá leszel".

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Al fine di tutelare la salute dei cittadini e garantire la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei consumatori, si è deciso di incrementare l'azione europea di contrasto alle frodi alimentari. È stato chiesto di dare una definizione comune di frode alimentare e di rafforzare le ispezioni dei prodotti, nonché di potenziare i programmi antifrode e introdurre maggiori sanzioni, soprattutto nel caso di una frode che mette a rischio la salute dei cittadini. A ciò si aggiunge una proposta di legge che prevede l'obbligo dell'etichettatura di carne e pesce, con l'indicazione del paese d'origine, e l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di segnalare comportamenti fraudolenti, a garanzia di una maggiore tutela dei consumatori e dei produttori.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Salut inițiativa acestui raport. Cazurile de fraudă din sectorul alimentar sunt poate printre cele mai greu de sesizat și de sancționat, afectând un număr foarte mare de persoane. Există o serie de provocări pentru care instituțiile europene trebuie să găsească soluții. De exemplu, lanțurile de aprovizionare lungi și complexe, care facilitează cazurile frauduloase și închiderea întreprinderilor care, mai apoi, sunt deschise în alte state membre, fără ca statul respectiv să fie sesizat, din lipsă de schimb de informații, sunt doar câteva dintre provocări. Oficiul Alimentar și Veterinar al Comisiei nu are competențele necesare pentru a putea face față tuturor neregularităților din sectorul alimentar. Astfel, o echipă nouă, specializată în combaterea fraudelor din sectorul alimentar, trebuie înființată.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. − Sprječavanje prevara s hranom izuzetno je važno jer je riječ o zdravlju i sigurnosti ljudi. Prevare s hranom ozbiljno narušavaju i povjerenje potrošača, sigurnost hrane, funkcioniranje prehrambenog lanca i stabilnost cijena u poljoprivredi. Različite su vrste prevara s hranom, od zamjene ključnih sastojaka jeftinijim i manje kvalitetnim, preko pogrešnog označavanje životinjskih vrsta koje su korištene za proizvodnju, do primjera poput označavanja ribe iz uzgoja kao ribe iz slobodnog ulova te stavljanja hrane kojoj je istekao rok na tržište.

U cilju sprječavanja prevara ove vrste u izvješću se od svih država članica traži da osiguraju dodatne administrativne i tehničke kapacitete za provedbu inspekcija te da potiču istraživačke i razvojne programe za razvoj i provedbu tehnologija i metoda za otkrivanje prevara s hranom. U Hrvatskoj je provedeno istraživanje o kvaliteti ekstra djevičanskog maslinovog ulja koje je pokazalo da je tek svako četvrto ulje iz trgovine uistinu one kvalitete koja je navedena na deklaraciji. Hrvatska se susrela s konjskim mesom umjesto goveđeg, s otkrivanjem lažnih deklaracija na hrani i drugim prevarama. Nažalost ovakve su pojave karakteristične za sve zemlje stoga je važno i s europske razine što snažnije utjecati na suzbijanje prevara i zaštitu potrošača, zbog čega podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because, as the horsemeat scandal showed last year, there is a dire need to tighten legislation on food supply networks across the EU. I support the report and improvements in this field because it will improve quality for consumers and also improve animal welfare standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Nejen jako poslanec, ale i jako lékař sleduji intenzivně témata týkající se právě podvodů v potravinovém řetězci. Pokládám za potřebné si zejména připomenout, že v případě těchto podvodů jde o záležitosti, kdy může být ohroženo lidské zdraví i přímo lidský život. Jedná se o klamání konečného spotřebitele, jehož důvěra pak samozřejmě logicky klesá. Nedávné kauzy, jakou byl třeba závažný případ s metylalkoholem, záměrná záměna koňského masa za hovězí nebo obsah různých nadlimitních množství reziduí v potravinách, ukazují potřebu se touto oblastí pečlivě zabývat. Stejně jako v jiných případech se uvedená problematika nedotýká pouze jednoho státu, ale přesahuje hranice. V této souvislosti tak nabývá na významu efektivně nastavená mezinárodní spolupráce, včasná informovanost i důraz na kvalitně nastavený systém související s prokazováním původu zboží. Předložený návrh může pomoci při ochraně spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Negli ultimi anni, le ripetute frodi alimentari, frutto di etichettature fraudolente degli alimenti, hanno portato i cittadini europei alla totale sfiducia nella sicurezza alimentare. Come indica il mio collega, i prodotti maggiormente a rischio sono l'olio d'oliva, il pescato ed i prodotti biologici, tutti alimenti di largo consumo. In particolare, queste frodi hanno comportato un indebolimento della competitività di aziende agricole esemplari, come quelle del Sud Italia, che da generazioni basano la loro attività su prodotti sinonimo di qualità e trasparenza. Grazie a questa relazione, si rafforzeranno i controlli su tutta la catena distributiva: dai prodotti ai commercianti, fino a risalire alle imprese che producono le materie prime. In questo modo si cercherà di riconquistare la fiducia del consumatore, scoraggiato dai troppi scandali alimentari avvenuti. Questi i motivi che mi hanno spinto a votare a favore della relazione, per supportare e dare voce a tutti i cittadini che, come me, si sono sentiti ingannati da queste false etichettature, sostituzioni e contraffazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto con il mio voto il rapporto De Lange, adottato a larga maggioranza dall'Aula del Parlamento europeo. Negli ultimi mesi una serie di scandali nel settore alimentare hanno determinato la necessità di imporre sanzioni più dure nei confronti di chi commette frodi alimentari, a scapito non solo dei consumatori ma anche dei produttori onesti. Oltre alla nota frode legata alla carne di cavallo, commercializzata come carne bovina, mi sono occupata, in qualità di presidente della commissione petizioni, anche della carne di coniglio. Ho, infatti, ricevuto da parte dell'associazione di categoria italiana ANLAC una segnalazione riguardante l'esistenza di un mercato parallelo di importazione in Italia di conigli, provenienti in particolare dalla Cina. Tale filiera commerciale utilizzerebbe alcuni Paesi comunitari come la Spagna e l'Ungheria come basi per una triangolazione commerciale. I conigli importati illegalmente, contenenti spesso sostanze antibiotiche, verrebbero poi venduti in Italia e nell'Unione europea come prodotti d'origine italiana, all'insaputa dei consumatori italiani ed europei. Se ciò fosse vero, si tratterebbe di un danno inaccettabile nei confronti di consumatori e produttori: l'UE ha il dover di investigare e intervenire.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Après le scandale des lasagnes frauduleusement intitulées, ce rapport s’attaque à la fraude alimentaire. Il propose de lutter à l’échelle européenne en arrêtant une définition harmonisée de la fraude alimentaire et en mettant en réseau les organes de lutte. Il invite les États à se doter de polices spécialisées et à renforcer les sanctions. Il dénonce l’austérité dans les budgets des autorités de contrôle. Il prône un étiquetage favorisant les circuits courts et la vente directe. Il défend l’étiquetage obligatoire de la viande utilisée dans des préparations. J’approuve ces propositions. Même si ce rapport reste prisonnier de l’UE. Il pleurniche contre la Commission qui n’a pas proposé dans les délais les règlements prévoyant l’étiquetage obligatoire de la provenance des viandes ovines, caprines et de volaille. Ces jérémiades visent à masquer que le Parlement n’a pas le pouvoir de les proposer à la place de la Commission défaillante. Je vote pour, afin de soutenir les avancées contenues dans ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A segurança alimentar e os interesses dos consumidores sempre estiveram no centro dos trabalhos da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e do Parlamento Europeu em geral. Acresce que a questão da fraude no setor alimentar – tema distinto, ainda que conexo – tem atraído cada vez mais atenção nos últimos anos em virtude dos casos de rotulagem fraudulenta dos géneros alimentícios e de outras fraudes neste setor que têm afetado a cadeia alimentar da UE. Estes casos têm vindo a afetar de forma acentuada a confiança da generalidade dos consumidores. A UE tem que criar mecanismos que permitam detetar este tipo de fraude de forma a reconquistar a confiança da generalidade dos consumidores na cadeia alimentar. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que trata de impulsar la mejora de los sistemas de control de fraudes en la cadena alimentaria. Son numerosos los escándalos que se han producido en la Unión Europea a lo largo de los últimos años en el sector alimentario debido a la escasa existencia de sistemas de control adecuados. Estos sistemas de control no han sido dotados de recursos suficientes, especialmente cuando las empresas del sector agroalimentario han crecido en tamaño, complejidad y diversificación de componentes de los productos que salen al mercado. Para impedir este tipo de fraudes que ponen en peligro la salud de los ciudadanos europeos es necesario garantizar la homogeneidad de los sistemas de control, y es por esto por lo que he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Európsky potravinársky sektor s ročnou hodnotou vo výške 715 miliárd eur prináša každodenne na stôl potraviny pre 500 miliónov európskych občanov, ktorí si zasluhujú vysoko kvalitné a bezpečné potraviny. Žiaľ, týmto sektorom v posledných rokoch otriasli mnohé závažné škandály, ktoré naštrbili dôveru spotrebiteľov v európsky agropriemysel. Považujem za absolútne neprípustné, aby sa v EÚ objavovali prípady závažných potravinových podvodov, napríklad označovanie konského mäsa za hovädzie, používanie tukov s dioxínmi alebo inými škodlivými látkami pri výrobe krmív, nesprávne označovanie mäsových a rybích výrobkov, zamieňanie cestárskej a potravinovej soli, falšovanie záručnej lehoty alebo opätovné zmrazovanie mäsa a iné. Presadzovanie relatívne podrobného potravinového práva preto musí byť posilnené zvýšením pravidelných neohlásených inšpekcií vo všetkých stupňoch výrobného a distribučného reťazca. V prípade konštatovania porušenia treba konať rázne a ukladať primerane vysoké pokuty. Z uvedených dôvodov hlasujem za správu o potravinovej kríze a podvodoch v potravinovom reťazci.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It is sad that food fraud is becoming a common occurrence. Member States must take urgent action to implement better and more frequent controls in the food chain and must apply appropriate penalties in order to safeguard public health and restore consumer confidence. I supported the rapporteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Come ho già sottolineato stamattina nel mio intervento sul Programma europeo per i consumatori, le frodi alimentari rappresentano una delle questioni più importanti ancora da risolvere. Tutti i tipi di truffe sono sicuramente deprecabili, ma in questo caso abbiamo un'aggravante non da poco, dovuta al fatto che qui possiamo avere conseguenze pericolose anche dal punto di vista della salute umana. Il modo migliore per combattere questo fenomeno sarebbe, da un lato, avere controlli maggiormente frequenti e approfonditi e, dall'altro, prevedere misure legislative che lo possano adeguatamente contrastare.

Alla base di tutto vi deve essere anche in questo settore la necessità di arrivare a una vera tracciabilità di filiera, dall'origine al consumatore, per prevenire i continui aggiramenti di regole troppo permissive, che lasciano spazio a numerosi comportamenti fraudolenti. L'Italia lotta da tempo per tutelare la propria produzione ma spesso si è trovata sola in Europa a combattere una battaglia che va ben oltre i confini anche del nostro Continente. Il nostro Paese è forse quello che più ha da perdere da questo fenomeno, ma credo che sia una questione che fondamentalmente debba riguardare tutta Europa, perché il danno lo subiscono alla fine anche i consumatori di tutti gli altri Paesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Vienas esminių ES maisto saugos politikos principų – vartotojų saugos, tinkamo informavimo ir produktų atsekamumo kontrolė. Išties pastarieji įvykiai rodo, jog ne visuomet pavyksta užtikrinti, jog galutinis vartotojas gauna tai, ką perskaito etiketėje. Todėl pritariu kontrolės sistemos griežtinimui ir geresniam tokios kontrolės koordinavimui bei raginu Komisiją greičiau nustatyti priemones, leisiančias glaudžiau bendradarbiauti valstybių narių kompetentingoms institucijoms, užkertant kelią tokiems sukčiavimo atvejams.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Potravinová bezpečnosť a záujmy spotrebiteľov a verejné zdravie a bezpečnosť potravín ako celok vždy stáli v centre pozornosti EÚ. Prípady, ako bolo používanie cestárskej soli v poľských potravinách alebo nedávny škandál s konským mäsom, poukazujú na pretrvávajúci štrukturálny problém. Potravinové podvody sa negatívne prejavujú na dôvere spotrebiteľov v potravinové reťazce a distribútorov. Potraviny sú v súčasnosti bezpečnejšie než kedykoľvek predtým, napriek tomu dôvera spotrebiteľov sa stále znižuje. EÚ nedisponuje všeobecne uznávaným vymedzením pojmu potravinového podvodu, keďže súčasná legislatíva EÚ sa zameriava hlavne na potravinovú bezpečnosť. Preto je ťažké určiť súčasný rozsah potravinového podvodu v EÚ, hoci je podľa viacerých zdrojov čoraz väčší. K najčastejším potravinovým podvodom patrí falšovanie, náhrada, manipulácia alebo napodobovanie. Medzi najviac ohrozené výrobky patria ryby, olej a biopotraviny. Je preto potrebné zriadenie siete boja proti potravinovým podvodom, ďalej je nutné jasne vymedziť pojem „potravinový podvod“. Doteraz platilo, že označovanie pôvodu sa týkalo iba čerstvého mäsa, avšak v záujme bezpečnosti by takéto označovanie malo platiť aj pre spracované potraviny. Potravinové podvody sú čoraz častejšie, členské štáty preto musia zakročiť čím skôr. Kontroly musia byť účinnejšie a častejšie, zároveň podvody na potravinách musia byť adekvátne potrestané. Ich hlavným cieľom je zabezpečenie verejného zdravia a obnova dôvery spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. − Agriculture, perhaps more than other sector, is heavily reliant on consumer trust to be successful. It is unfortunate that it took the hugely damaging horsemeat scandal to try and get to grips with fraud in the food chain. To this end, the report makes several useful recommendations, including: extending the Food and Veterinary Office’s role in auditing the food chain to cover fraud, and improved self-regulation by the industry. Moreover the report states that inspections should remain in the preserve of local public authorities rather than economic operators, as this approach enhances communications and compliance with controls. I am however concerned to avoid establishing additional bureaucratic and costly bodies that will have little impact on consumer confidence. Instead we ought to strengthen existing bodies, ensuring there are greater deterrents for food fraud. For instance, one year on from when the horsemeat scandal broke in Northern Ireland, there have still been no prosecutions – a totally unacceptable situation given the damage done to the local agricultural sector. Only when people are 100% confident that ‘what is on the can is in the can,’ will we be able to say that consumer trust in the food chain has been restored.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului și apreciez că textul aprobat astăzi constituie un semnal puternic adresat celor care - sub o formă sau alta - sunt implicați sau tentați să profite de lacunele legislative pentru a se implica în astfel de fraude. De asemenea, raportul reprezintă un îndemn la adresa Comisiei, care trebuie să țină cont obligatoriu de aspectele semnalate și de propunerile formulate.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Viele von uns EU-Bürgern haben mittlerweile ein unsicheres Gefühl in puncto Lebensmittel. Dabei ist es nicht unbedingt die Frage einer wirklichen Gesundheitsgefährdung, formell ist es in der EU 250-mal wahrscheinlicher, an einer Grippeerkrankung zu sterben als durch ein unsicheres Lebensmittel. Es ist vielmehr das Gefühl, dass wir hereingelegt werden und etwas anderes vorgesetzt bekommen als das, was wir wollten. Dabei sind es oft Bio-Lebensmittel, Fisch, Olivenöl, Wein etc., wo wir laut Studien am häufigsten betrogen werden. Der Bericht schlägt vor, dass der Fokus der Lebensmittel leicht verändert wird. Neben der Kommission sollen auch die Mitgliedsstaaten mehr Gewicht auf die Kontrolle der Lebensmittel legen, insbesondere im Hinblick auf Betrugsfälle in der Lieferkette und nicht nur auf die reine Sicherheit der Lebensmittel. Dazu benötigen wir erstens eine gute (rechtliche) Definition, was ein Lebensmittelbetrug ist – die fehlt in der EU. Zweitens wird eine Erhöhung der Kontrollressourcen und eine verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit Europol angestrebt sowie drittens eine Vermehrung der amtlichen Kontrollen. Da keine dieser Punkte für sich schadhaft sein kann, sondern eher nützlich und hier wirklich etwas passieren muss, habe ich für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Przypadki stwierdzenia obecności koniny w mięsie sprzedawanym jako wołowina na rynku europejskim dowodzą istnienia braków w systemie kontroli żywności oraz nierzetelności producentów i dystrybutorów produktów spożywczych. Musimy dać jasny odpór tego typu zachowaniom. Zbyt dużo inwestujemy w europejskie rolnictwo, dopilnowując, by rolnicy i przetwórcy spełniali wyśrubowane standardy jakości, aby potem zaufanie do naszego sektora spożywczego spadało poprzez nieuczciwe praktyki handlowców poszukujących zysku za wszelką cenę.

Opowiadam się za tym, by uczynić łańcuch żywnościowy w UE bardziej transparentnym, uwzględniając potrzebę zmian legislacyjnych w kierunku podwyższonej identyfikowalności produktów i ich składników, tak aby konsument miał jasność, skąd naprawdę pochodzi żywność, którą nabywa. Będzie się to wiązało z przeglądem sposobów znakowania produktów spożywczych. Konieczne są też częstsze, wyrywkowe kontrole w łańcuchu żywnościowym, na różnych jego etapach, uwzględniając transnarodowy charakter tego procesu. Z jednej strony musimy więc postarać się o ujednolicenie przepisów dotyczących kontroli pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie sprawnego obiegu informacji. Z drugiej zaś, postuluję centralizację agencji zajmujących się bezpieczeństwem żywności w obrębie każdego państwa członkowskiego, aby jasno zdefiniować ich zakres obowiązków oraz usprawnić ich funkcjonowanie. Ponadto uważam, że przedmiotowy kryzys jest świetną okazją, by bliżej przyjrzeć się zaletom krótkich, lokalnych łańcuchów produkcji. Z tych powodów w pełni popieram przedłożone sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ces dernières années, des scandales relatifs à la fraude alimentaire ont impacté la confiance des consommateurs. Le Parlement européen a donc décidé de s’emparer de cette question. Le rapport invite les États membres et la Commission européenne à élargir leurs politiques et leurs contrôles à la fraude alimentaire. Le texte propose pour la première fois une définition de la fraude alimentaire afin de mieux pouvoir l'identifier. Il propose également de relever les sanctions en cas de fraude et de retirer l'agrément d'un exploitant récidiviste. Ce rapport apporte des éléments très intéressants pour lutter contre la fraude alimentaire et j'ai donc décidé de voter en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. − Usalduse kadu kogu toiduahelas ja selle kontrollimises on äärmiselt kahetsusväärne. Euroopa Liit ja liikmesriigid on aastaid tegelenud usalduse loomisega – me ei saa ju ilma selleta rakendada ühisturgu.

Viimaste aegade toiduga seotud skandaalid kutsuvad üles tegelema toidupettustega ning seepärast on käesolev resolutsioon ääretult tähtis. Toidupettus tuleb määratleda vastavas õigusraamistikus ning tuleb tegeleda ka rakendatavate sanktsioonidega. Situatsioonid, nagu nn hobuseliha pettus, peavad olema toiduahelas välistatud.

Euroopa Parlament peab olema proaktiivne jõud Euroopa kodanike huvide eest seismisel. Me peame olema see institutsioon, kes taastab kodanike usu Euroopa kvaliteeti ja ohutusse. Usun, et see on valdkond millega edasitegelemine on ka järgmise parlamendi üks olulisemaid punkte.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pranešimą.

Manau, kad sukčiavimo maisto produktų srityje prevencija turi būti neatsiejama ES politikos dalimi, kadangi toks sukčiavimas padarė neigiamą įtaką vartotojų pasitikėjimui maisto grandinėje.

Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą ir atgauti jų pasitikėjimą bendrąja maisto rinka, vartotojai turi žinoti, iš kur kilęs jų perkamas maistas.

Kovojant su šiuo sukčiavimu daugiau dėmesio reikėtų skirti geresniam sudedamųjų dalių ir produktų atsekamumui visoje maisto grandinėje. Būtina nustatyti griežtesnį iš trečiųjų šalių importuojamų prekių tikrinimą. Manau, kad turėtų būti sukurta speciali grupė, tirianti tokius sukčiavimo atvejus, vykdanti patikrinimus be išankstinio pranešimo. Visoje ES turi būti skatinama kurti privačiojo sektoriaus kovos su sukčiavimu programas.

Pažymėtina, kad ekonominę sukčiavimo naudą dar labiau sustiprina palyginti mažos baudos ir dideli valstybėse narėse galiojančios tvarkos skirtumai taip pat griežtos taupymo priemonės. Dėl to siekiant palengvinti veiksmingą kovą su sukčiavimu maisto tiekimo grandinėje, būtina aiški, teisiškai galiojanti, ES mastu taikytina sukčiavimo maisto srityje apibrėžtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La relazione del collega De Lange sulla "crisi alimentare, frode nella catena alimentare e relativi controlli" definisce l'elenco dei prodotti alimentari più soggetti a contraffazione e delinea eventuali misure da intraprendere al fine di tutelare aziende e consumatori per garantire la sicurezza alimentare. L'UE non dispone di un quadro legislativo particolare sulla frode alimentare, concentrandosi piuttosto sulla tutela dei consumatori e, di conseguenza, i controlli relativi sono minori di quanto dovrebbero essere. Con questo testo si vuole quindi porre l'attenzione su quei prodotti più a rischio, come olio d'oliva, pesce, latte e prodotti biologici, nell'acquisto dei quali il consumatore è chiamato a prestare più attenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα έκθεση, την οποία και υποστήριξα, δεν καταπιάνεται μόνο με την ασφάλεια των τροφίμων και τα συμφέροντα των καταναλωτών, ζήτημα το οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έμφαση αυτή την φορά δίνεται στο ζήτημα της απάτης στον τομέα των τροφίμων ως αποτέλεσμα των περιπτώσεων ψευδούς επισήμανσης και άλλων περιπτώσεων απάτης που έχουν επηρεάσει την αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ. Το αλάτι στρώσης οδοστρώματος που χρησιμοποιείται σε τρόφιμα και η ψευδής αναγραφή βιολογικών προϊόντων, αποτελούν μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για τα οποία η έκθεση προτείνει την βαθύτερη διερεύνηση του ζητήματος της απάτης στον τομέα των τροφίμων καταλήγοντας μεταξύ άλλων στην ανάγκη να δοθεί ορισμός σχετικά με το τι συνιστά απάτη στον τομέα των τροφίμων, να ενισχυθεί ο ρόλος του ΓΤΚΘ στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα των τροφίμων, να αυξηθεί η συνεργασία των κρατών μελών μέσω της Eυρωπόλ καθώς και στην ανάγκη να επιβάλλονται κυρώσεις τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οικονομικού οφέλους που επιδιώκεται μέσω της απάτης στον τομέα των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A segurança alimentar e os interesses dos consumidores sempre estiveram no centro dos trabalhos da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e do Parlamento Europeu em geral. A questão da fraude no setor alimentar – tema distinto, ainda que conexo – tem atraído cada vez mais atenção nos últimos anos, em virtude dos casos de rotulagem fraudulenta dos géneros alimentícios e de outras fraudes neste setor que têm afetado a cadeia alimentar da UE e ameaçado a saúde dos consumidores. Por estes motivos, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar decidiu apresentar um relatório de iniciativa sobre a questão da fraude no setor alimentar e, mais concretamente, sobre a sua definição e âmbito de aplicação, os fatores que contribuem para a sua ocorrência e as soluções possíveis. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com as suas preocupações, designadamente no que se refere à proposta de duplicação das sanções, para evitar a vantagem económica resultante da fraude no setor alimentar e, em caso de reincidência, a proposta de anulação dos registos dos operadores dessas empresas do setor alimentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Approvo la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Evropska zveza nima splošno sprejete opredelitve goljufij s hrano. Pozdravil sem predlog, ki bi goljufije v zvezi s hrano zmanjšale s tem, da bodo morale države članice tesneje sodelovati z Europolom, med njimi ter pristojni organi bodo morali bolj nadzirati zasebne nadzorne organe, ki prevzemajo določene naloge nadzora.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D), per iscritto. − Gli scandali alimentari, da ultimo quello della carne di cavallo, hanno fortemente leso la fiducia dei consumatori verso uno dei settori chiave dell'economia europea: quello agroalimentare. Per prevenire ulteriori casi, è in primo luogo necessario dare una definizione armonizzata di "frode alimentare" ad oggi ancora inesistente a livello europeo. Occorrerà, inoltre, rafforzare gli strumenti di controllo previsti nella modifica del regolamento (CE) n. 882/2004 di cui sono relatore, prevedendo, altresì, la creazione di un'Autorità europea delle frodi. Sarebbe, infine, opportuno inasprire le sanzioni previste nei confronti di chi commette frodi nella catena alimentare. Gli Stati membri devono, dunque, intraprendere azioni volte alla realizzazione di una strategia coordinata a livello europeo in ambito di frode alimentare, al fine di tutelare la salute pubblica dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Ӓänestin äsken tämän tärkeän mietinnön puolesta. On hyvä, että elintarvikeskandaalien ryvettämä EU etsii keinoja, miten palauttaa kuluttajien usko elintarvikemarkkinoihin. Olen tyytyväinen siihen, että EU pyrkii tarkentamaan lainsäädäntöä etenkin petosten osalta, sillä tällä hetkellä elintarvikeketjun petokset johtavat vain harvoin oikeudellisiin toimiin ja rangaistuksiin. Tämä on häpeä, sillä elintarvikeketjun petoksista kärsivät usein heikommassa asemassa olevat kuluttajat. Näillä kuluttajilla ei usein ole riittävästi tietoa ja taitoja erottaa terveellinen ja turvallinen ruoka vaarallisesta. Lisäksi heillä on usein heikompi taloudellinen tilanne, jonka vuoksi he ovat halukkaita ostamaan edullisempia elintarvikkeita. Tästä syystä kannatan lämpimästi kollega de Langen mietintöä ja sen ajatusta siitä, että elintarvikeketjun petoksiin on puututtava aiempaa tiukemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This report was decided upon as a reaction to the horsemeat scandal, and to numerous other cases of fraudulent food labelling and other food frauds which impacted the EU food chain, such as the marketing of battery cage eggs as organic eggs, road salt in foods etc. Different types of food fraud include adulteration, substitution, tampering and counterfeiting. The economic gain of fraud is further enhanced by the often ineffective sanction regime due to relatively low sanctions and large differences between Member States’ practices. We have tabled amendments e.g. regarding country of origin labelling (the wording in the ENVI report weakens our amendments, but we agreed in the light of the overall compromises), mislabelling of fish species, shorter food chains, the necessity of action by Member States in order to address issues raised by the FVO, the importance of official controls, which can never be replaced by industry-driven initiatives, the responsibilities of retailers, the need for establishing unannounced inspections as standard inspections, and the need to publish inspection results, e.g. in the form of a rating system. Our amendments were almost all adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − I recenti casi di frode alimentare, come quella della vendita di carne di cavallo spacciata per manzo, dimostrano che l'UE deve rafforzare i controlli e rivedere sia il funzionamento della catena di produzione, sia la legislazione di etichettatura alimentare. È preoccupante notare come sia costante l'aumento dei casi di frode alimentare che sfruttano la debolezze di una catena di produzione sempre più complessa e transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (PPE), per iscritto. − La sicurezza alimentare e gli interessi dei consumatori sono sempre stati al centro dei lavori della commissione ENVI e del Parlamento europeo. A questi aspetti è venuta ad aggiungersi la questione (correlata ma distinta) della frode alimentare, a cui è stata rivolta un'attenzione sempre maggiore negli ultimi anni a seguito dei casi di etichettatura fraudolenta degli alimenti e di altre frodi alimentari che hanno avuto ripercussioni sulla catena alimentare dell'UE. Esempi come quello del sale per il disgelo stradale utilizzato negli alimenti, la commercializzazione di uova comuni come biologiche e, più recentemente, lo scandalo della carne equina sembrano indicare che ci potrebbe essere un problema persistente o strutturale. Questi casi di frode alimentare hanno già avuto un impatto negativo sulla fiducia dei consumatori nella catena alimentare, creando un enorme paradosso: il cibo è più sicuro che mai, ma la fiducia dei consumatori è bassa. Condivido la motivazione che ha portato alla stesura della relazione e ho espresso il mio voto favorevole per l'approvazione; tuttavia ho espresso il mio voto in dissenso rispetto al mio gruppo su alcuni emendamenti per favorire le indicazioni in etichetta dell'origine dei prodotti e la filiera alimentare corta dei "prodotti a km 0".

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – À la suite des cas récents et trop fréquents de fraudes dans la chaîne alimentaire en France et en Europe, je ne pouvais que soutenir ce rapport. Celui-ci est une véritable feuille de route, claire et concrète, à destination des États membres et des autorités européennes pour que des crises comme le scandale de la viande de cheval ne se reproduisent pas. J'ai plus précisément soutenu les points de ce texte visant à améliorer l'étiquetage des produits: le texte que nous avons adopté demande ainsi à la Commission européenne de présenter rapidement des mesures rendant obligatoire l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés. Le vote de ce rapport est une avancée importante en matière de renforcement des moyens techniques nationaux, de transparence dans la chaîne alimentaire et d'établissement de sanctions qui deviennent réellement dissuasives.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole a questa relazione in quanto l'attenzione posta al fenomeno della frode alimentare e la richiesta di interventi più decisi per contrastarlo sono assolutamente condivisibili. Ho particolarmente apprezzato il riconoscimento che gli accordi di libero scambio e il crearsi delle cosiddette filiere lunghe abbiano giocato un ruolo importante nella crisi alimentare, mentre le filiere corte (locali e regionali) possono garantire maggiore trasparenza. Positiva anche la pretesa che la negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi non comporti alcuna modifica alla legislazione europea in materia di sicurezza alimentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à la lutte contre la fraude alimentaire. Après le scandale Spanghero qui a secoué la filière de la viande en 2013, les citoyens européens avaient découvert avec effarement les pratiques inadmissibles de certaines entreprises du secteur. La délégation UMP a demandé que les plats préparés – à l’origine du scandale – soient également soumis à l’étiquetage obligatoire de l’origine de la viande. Cette transparence est nécessaire pour regagner la confiance des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le scandale de la viande de cheval intervenu l'année dernière a mis au grand jour toutes les lacunes de la filière agro-alimentaire. Ce type de tromperie, qui est loin d'être un cas isolé, exige un renforcement du système de traçabilité au niveau européen. Il faut tout d'abord sanctionner sévèrement les fraudeurs. Ensuite il faut multiplier les contrôles et les inspections des autorités nationales et européennes à tous les stades de la production, mieux coordonner les mécanismes d'alertes et mettre enfin en place un étiquetage obligatoire et précis de l'origine des viandes et poissons dans les plats préparés. Au-delà des fraudes, c'est tout l'ensemble du système du trading alimentaire qui semble à l’origine de ces dérives inacceptables. Il ne s’agit plus ici de produire pour vendre, mais d’acheter toujours moins cher pour revendre en engrangeant le plus de bénéfices, soit ni plus ni moins que de la spéculation financière sur les produits agro-alimentaires. Il est essentiel de revenir à un système plus transparent, plus clair et plus éthique avec moins d’intermédiaires et qui valorise les productions locales et les circuits courts.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Hace unos meses, a raíz del escándalo de la carne de caballo, presenté una pregunta parlamentaria (E-001617/13) relacionada con el fraude en la cadena alimentaria y el mal etiquetado de los productos. Por eso mismo celebro calurosamente la aprobación de este informe que está en consonancia con una de mis inquietudes. Tal y como subraya el informe, los alimentos son más seguros que nunca y, sin embargo, la confianza de los consumidores se encuentra en uno de sus puntos más bajos como consecuencia de algunos casos concretos ―que, bajo ningún concepto, debemos permitir que se repitan―. El respeto de los derechos de los consumidores debe ser esencial en nuestras políticas, por eso hemos de actuar en el ámbito de la supervisión del buen etiquetado de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria y aplicar severamente sanciones en el caso de que no se informe correctamente sobre el contenido de los alimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Kolejne demaskowane oszustwa w branży spożywczej ukazują, że są one problemem narastającym, charakteryzującym się coraz większym zróżnicowaniem, niosącym ze sobą konieczność opracowania nowych sposobów ich wykrywania i karania celem zniwelowania uzyskanych nielegalnie zysków.

W pierwszej kolejności należy skupić się na przestrzeganiu obecnie obowiązujących standardów odnośnie do jakości żywności. Z jednej strony wzrastająca ilość zdemaskowanych oszustw, jak w przypadku skandalu z mięsem końskim czy sprzedażą produktów zwykłych jako ekologicznych, pokazuje, że bezpieczeństwo konsumentów wzrasta, a oszustwa są ujawniane. Z drugiej jednak strony wiedza o tym, że w spożywanych na co dzień produktach spożywczych mogła znajdować się sól drogowa, wzbudza w pełni uzasadnione obawy konsumentów. Nie jest łatwo wykrywać fałszowane produkty żywnościowe przed wprowadzeniem ich do obrotu. Trudno jest zapobiec oszustwu. Kiedy jednak już się ono dokona, wiele osób może zostać poszkodowanych wskutek spożycia żywności, której skład nie jest zgodny z etykietą.

Nie zapominajmy, że główną przyczyną oszustw w branży spożywczej nie jest chęć trucia konsumentów, którzy są zarazem klientami producentów żywności, ale uzyskanie korzyści gospodarczej. Powinno się doprowadzić do sytuacji, w której producentom nie będzie się opłacało oszustwo własne, jak również innych firm, obniżające zaufanie konsumentów do danego produktu. Potrzebujemy również jasnego sformułowania definicji przestępstwa i oszustwa w branży spożywczej, a czynnikiem odstraszającym mogą być dotkliwe kary.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Podporila som správu, pretože v ostatnom období sa stretávame s potravinovými podvodmi veľmi často. Nie je to iba škandál s konským mäsom namiesto hovädzieho, ale môžeme uviesť oveľa viac príkladov. V rámci legislatívy EÚ sa zameriavame na potravinovú bezpečnosť, ale do legislatívy sa musí dostať aj pojem potravinové podvody. Spotrebitelia si kupujú biovajíčka, ktoré sú z klietkového chovu, olivový olej, ktorý nie je olivový, kvalitnú kávu, ktorá obsahuje náhrady kávy. Konzumujeme cestnú soľ namiesto jedlej. O podvode môžeme hovoriť aj v prípadoch, keď výrobca na dva samostatné trhy uvádza zdanlivo totožný výrobok vyrobený s použitím zložiek rôznej kvality. Riziká odhalenia potravinových podvodov sú veľmi malé a sankcie nízke. Ani navrhované zvýšenie sankcií na dvojnásobok predpokladaného hospodárskeho zisku neprinesie odstránenie podvodov v potravinovom reťazci, preto pre ochranu spotrebiteľa je potrebné, aby sa pojem potravinový podvod dostal do trestno-právnych postihov. Väčšia osveta, informovanosť spotrebiteľov a sústavná kontrolná činnosť by tiež mohli zohrať lepšiu úlohu pri odhaľovaní a boji proti podvodom v potravinovom reťazci.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), schriftlich. Ja, es ist wichtig, dass wir uns mit Lebensmittelbetrug befassen, und ich begrüße ausdrücklich die Forderung nach hohen, harmonisierten Strafen für Lebensmittelbetrüger. Die Forderung nach einer allumfassenden, verpflichtenden Herkunftskennzeichnung kann ich aber nicht unterstützen. Deswegen habe ich gegen diese Entschließung gestimmt. Keine Herkunftskennzeichnung der Welt hätte die betrügerische Falschdeklarierung von Pferdefleisch verhindern können. Außerdem widerspricht diese Forderung unseren Beschlüssen zur Lebensmittelinformationsverordnung. Weitreichende Herkunftsangaben sind technisch schwer umzusetzen und sehr teuer. Deshalb hatten wir die Kommission aufgefordert, zunächst zu prüfen, ob und wie eine Herkunftskennzeichnung für Frischfleisch und Fleisch in verarbeiteten Produkten umgesetzt werden kann. Offenbar zu Recht: Nach der Folgenabschätzung für Frischfleisch verteuerte eine dreistufige Herkunftskennzeichnung (Orte der Geburt, Haltung und Schlachtung) zum Beispiel Schweinefleisch um bis zu 55%. Diese Kostensteigerung würde dem Verbraucher angelastet. Auch die Folgenabschätzung für Fleisch in verarbeiteten Produkten zeigt, wie schwer eine solche Herkunftskennzeichnung machbar ist. Obwohl alle Fraktionen seinerzeit der vorgelagerten Folgenabschätzung zugestimmt hatten, ignoriert die rot-rot-grüne Allianz in diesem Hause jetzt die Ergebnisse und fordert eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, die weit über das Machbare hinausgeht. Das ist unverantwortlich, schädigt den Mittelstand und zwingt dem Verbraucher enorme Preissteigerungen auf, ohne dass es einen Zusatznutzen hätte. Diese ideologiegetriebene Willkür kann ich nicht unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Sigurnost hrane i zaštita potrošača uvijek su bili u centru rada Europskog parlamenta. U proteklih nekoliko godina svjedočili smo nekolicini skandaloznijih slučajeva pokušaja prevare potrošača u prehrambenom lancu. Pozdravljam svaki pokušaj veće kontrole u prehrambenom lancu kako bi zaštitili naše građane, stoga sam glasovao za ovo izvješće. Posebno podržavam prijedlog izvjestitelja da bi se službene kontrole trebale baviti ne samo sigurnošću hrane već i sprječavanjem prijevare i rizika obmanjivanja potrošača.

Također, podržavam prijedlog Komisiji o osnivanju radne skupinu za prijevare s hranom. Slažem se također i sa prijedlogom da se uvedu mehanizmi veće koordinacije među državama članicama kao i usklađivanje propisa na razini EU-a s obzirom da trgovina hranom prelazi nacionalne granice država članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support this because food fraud cases are becoming a common occurrence and must be tackled at a European level. Country of origin labelling will give consumers the power to make informed choices and would force food manufacturers to get a grip on their supply chain.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – Le scandale alimentaire des lasagnes étiquetées "viande de bœuf" mais qui contenaient en réalité de la viande de cheval a mis en évidence la complexité de la chaine de production alimentaire et surtout l'existence de fraudes au sein de celle-ci. Pour éviter que de telles manipulations puissent se reproduire, le rapport demande à la Commission européenne de réviser et d'améliorer les contrôles effectués tout au long de la chaîne de fabrication des plats préparés. Au sein de ce rapport, j'ai tenu également à ce que l'étiquetage des plats préparés soit amélioré en demandant à la Commission européenne qu'elle impose le fait que l'origine de la viande soit clairement indiquée, malgré la position de certains grands groupes d'agroalimentaire qui estiment que cela augmentera le prix. Je souhaite rappeler à ces grands groupes qu'un scandale alimentaire est également très néfaste pour leur industrie et qu'un étiquetage clair et de meilleurs contrôles renforceront la confiance des consommateurs. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Given the negative impact that recent cases of food fraud have had on consumer confidence in the food chain, it is right that Parliament has compiled this report which looks into the issue of food fraud, its definition and scope, the factors contributing to its occurrence, and possible solutions. I welcome the general thrust of the report and I therefore voted in favour of its adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Ce midi, le Parlement s’est prononcé pour plus de sécurité alimentaire. «Depuis les lasagnes chevalines, le consommateur n’a plus nécessairement confiance dans la qualité de ce qu’il a dans son assiette. Nous voulons que soient mises en place des sanctions financières dissuasives envers les fraudeurs, un réseau anti-fraude alimentaire et une mention claire de l’origine des viandes, entre autre dans les plats préparés. Ceux qui mentent aux consommateurs doivent être sévèrement punis.»

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A qualidade, segurança alimentar e o interesse do consumidor sempre estiveram no centro das preocupações da União Europeia. Os últimos escândalos de fraude alimentar, em particular o caso da carne de cavalo, mostram que o controlo na cadeia alimentar continua a ter falhas. Outro caso flagrante é a etiquetagem incorreta de produtos não orgânicos, como sendo orgânicos. Pelas razões acima enunciadas, a relatora deste relatório de iniciativa toma um conjunto de iniciativas: definição de fraude alimentar, reforço do papel do serviço alimentar e veterinário da União na deteção de fraudes e apelo a uma revisão das regras de etiquetagem no caso dos operadores intermédios. A nível nacional, pede que o controlo em toda a cadeia alimentar seja mais rigoroso, porque também está em causa a saúde pública. Para que a fraude seja desencorajada as sanções/penalizações devem ser também aumentadas nas legislações nacionais. Sou a favor deste relatório que tem enfoque na saúde pública e na qualidade alimentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – Suite au scandale de viande de cheval, le rapport d'initiative du député De Lange traite des façons de combattre la fraude dans la chaîne alimentaire. La fraude alimentaire concerne une large gamme de produits incluant la viande, le poisson, des aliments biologiques, l'huile d'olive, le lait et les céréales. Les cas de fraudes alimentaires deviennent fréquents. Les États membres doivent prendre les mesures conséquentes qui s'imposent pour mettre en œuvre des contrôles efficaces dans la chaîne alimentaire et appliquer des pénalités appropriées afin assurer la santé publique et rétablir la confiance des consommateurs. Ce rapport suggère de prendre des mesures réglementaires. D'une part en proposant une harmonisation de la définition de la fraude alimentaire, d'autre part en énumérant ce qui contribue à ces fraudes. Il encourage l'amélioration de la coopération, il propose d'instaurer un règlement européen de révision sur l'étiquetage ainsi que la mise en place d'un système électronique d'échange rapide des informations pour traiter les cas de fraude. Je me félicite de l'adoption de ce texte qui met en avant la nécessité d'une action rapide et plus stricte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), schriftelijk. − In februari van vorig jaar zijn heel wat Europeanen geschrokken van het zogenaamde paardenvleesschandaal. Veel consumenten verwachten van ons dat we voorkomen dat dit soort toestanden zich in de toekomst kunnen herhalen. Zowel voor mezelf als voor dit Parlement is voedselveiligheid al vele jaren een prioriteit. Voedsel is een basisbehoefte: de mensen moeten kunnen vertrouwen op wat ze kopen en eten. In Europa bestaat al goede wetgeving over voedselveiligheid en etikettering, en de tracering werkt naar behoren. Maar er zijn nog onvoldoende instrumenten die specifiek voedselfraude bestrijden. Er moet een duidelijke en gemeenschappelijke definitie komen van wat we onder voedselfraude verstaan. We hebben doeltreffende instrumenten nodig om fraude te bestrijden: een voedselfraudeteam, een versterking van het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) en een betere samenwerking tussen de EU-lidstaten via Europol. En bovenal: de pakkans moet toenemen en de boetes moeten hoger zijn dan de winst die fraudeurs met hun praktijken kunnen maken. Alleen zo kunnen we een einde maken aan dit soort praktijken en de Europese consumenten gerust stellen. Daarom steun ik dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția Parlamentului European referitoare la criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora. Am votat pentru paragraful 41, prin care îndemnăm Comisia să își prezinte raportul privind etichetarea obligatorie a originii în cazul cărnii folosite ca ingredient și să urmeze propunerile legislative care fac obligatorie indicarea originii cărnii în cazul produselor alimentare prelucrate, ținând în același timp cont de evaluările de impact pe care le realizează și evitând costuri și sarcini administrative excesive. Solicităm o mai bună etichetare a produselor prelucrate care conțin pește, în special în ceea ce privește originea peștilor și tehnicile de pescuit utilizate. Invităm Comisia să prezinte propuneri legislative privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, referitoare la un sistem de etichetare aplicabil „agriculturii locale și vânzării directe”, pentru a contribui la promovarea piețelor în cauză și a-i ajuta pe agricultori să crească valoarea produselor lor. Invităm Comisia și statele membre să continue să încurajeze programele naționale și europene de cercetare și dezvoltare, să dezvolte și să implementeze tehnologii și metode utilizate pentru a detecta frauda din sectorul alimentar, precum tehnologia cu senzori, analiza datelor și amprentarea produselor și să faciliteze disponibilitatea pe piață a testelor pe termen scurt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Prijevara u prehrambenom lancu problem je koji u posljednjih par godina izaziva povećanu pozornost, posebice nakon skandala koji je Uniju zastresao početkom 2013., povezan s konjskim mesom. Ovakve zlouporabe negativno utječu na povjerenje potrošača u prehrambeni lanac, što ima potencijalno iznimno negativan utjecaj na mesnu industriju. Kao dugogodišnja policijska službenica, svesrdno podržavam napor izvjestiteljice u traženju jasnijeg i transparentnijeg označavanja između poduzeća i između poduzeća i potrošača te veće osvještenosti i pojačanog nadzora nad smrznutom hranom. Posebice pozitivno gledam na prijedlog izvjestiteljice da Komisija podnese prijedlog obaveznog označavanja mesa i ribe u kojemu se navodi jesu li proizvodi bili smrznuti, koliko puta i koliko dugo. Smatram da ovakav potez od strane Komisije ne bi narušio princip supsidijarnosti iz razloga sto je državama članicama zbog pitanja nadležnosti često teško progoniti poslovne subjekte koji prodaju krivotvorenu hranu preko granica EU te je ovo sfera u kojoj smatram pozitivnim svaki daljnji razvoj suradnje izmedu država clanica Unije i Europola, a da bi se efikasnije i ujednačenije sprječavali prekogranični slučajevi prijevare s hranom. Stoga sam poduprla izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − After the horsemeat scandal in the UK, I believe it is our duty to ensure high standards of quality and transparency in the British food industry. Cases of food fraud are becoming increasingly common and they need to be tackled at a European level in order to combat the problems at the points of manufacture, distribution and consumption. For this reason, I voted in support of the own-initiative report on fraud in the food chain.

I welcome the harmonisation of the definition of food fraud, as well as the enhancement of the role of, and the resources available to, the Food and Veterinary Office. I believe that sanctions equivalent to twice the profit made by fraudulent means will deter repeat offenders or, in extreme cases of malpractice, close them down. I hope that this report represents a step towards consumers being able to make informed choices and manufacturers having control over their supply chains.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à la fraude dans la chaîne alimentaire. Ces dernières années, on a malheureusement vu se multiplier des fraudes dans la chaîne alimentaire (œufs prétendument biologiques, viande de cheval) et il n'est pas étonnant qu'un consommateur sur trois n'ait ainsi plus confiance dans les informations mentionnées sur les étiquettes des denrées alimentaires. Ce rapport propose plusieurs axes afin de rétablir la confiance des consommateurs européens : - trouver une définition européenne harmonisée de la fraude alimentaire ; - renforcer le rôle et les ressources de l'Office Alimentaire et Vétérinaire européen dans la détection des cas de fraude alimentaire ; - encourager les États membres à davantage coopérer via Europol dans les enquêtes transfrontalières en la matière ; - accroître les sanctions pour arriver au moins au double des gains économiques recherchés par la fraude alimentaire. Même si l'UE est souvent mise en cause, en l'espèce, la responsabilité de la lutte contre les fraudes en ce domaine relève beaucoup plus de la compétence des États-membres ; ce rapport incite donc essentiellement les États à agir en leur donnant un cadre européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Suite au scandale de la viande chevaline début 2013, le Parlement européen a lancé un travail pour analyser les fraudes dans la chaîne alimentaire et définir les mesures à prendre pour lutter contre ces dérives. Le rapport que j'ai voté aujourd'hui comprend un éventail de propositions concrètes, notamment une définition harmonisée de la fraude alimentaire, une révision des règles d’étiquetage, un renforcement des sanctions, la création d’un réseau anti-fraude alimentaire, l'extension de la portée du système européen d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Des amendements socialistes, que j'ai soutenus, exigeaient également l’obligation de la mention de l’origine de la viande dans les plats préparés, ce qui représente une véritable avancée, en phase avec la nécessité de donner une réponse européenne à ce phénomène de fraude alimentaire. Nous avons ainsi obtenu, et je m'en félicite, que le rapport appelle à l’adoption d’une proposition législative étendant l’obligation de la mention d’origine de la viande dans les plats préparés. Je serai particulièrement attentive à ce que ce texte garantisse l’information du consommateur sur le lieu de naissance, d’élevage et d’abattage de l’animal, car cette proposition responsabilisera tous les transformateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – La lutte contre la fraude alimentaire est un point relativement nouveau à l'ordre du jour de l'UE et je me félicite que ce soit devenu une priorité. Les citoyens européens ne comprendraient pas que nous restions inactifs alors que des scandales se sont succédé ces dernières années, qu'il s'agisse de la viande de cheval, des conditions de transport et de conservation ou de l'étiquetage. L'Europe assure, grâce à des règles sanitaires les plus strictes du monde, une sécurité alimentaire sur tout le marché intérieur. Dès lors, il est essentiel de garantir la qualité de l'intégralité de la chaîne alimentaire, et ce du champ à l'assiette. J'ai naturellement soutenu l'appel à la Commission pour le lancement d'une stratégie globale pour renforcer la confiance du consommateur et améliorer le fonctionnement de la chaîne alimentaire, tout en assurant la stabilité des prix agricoles, sans quoi les pratiques d'impunité du passé ne seront pas éradiquées. Le secteur agroalimentaire est une des principales industries en Europe et nous ne pouvons faire l'économie de progrès significatifs pour lutter contre les fraudes. Je considère enfin que notre démarche est indissociable du renforcement des efforts pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui constitue un scandale tout aussi inacceptable.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Berichterstatterin weist auf die jüngsten Lebensmittelbetrugszwischenfälle hin, welche das Vertrauen der europäischen Bürger und Bürgerinnen tief erschüttert haben. Laut de Lange werden diese Fälle von Lebensmittelbetrug viel zu selten aufgedeckt, weil keine direkten Folgen für die öffentliche Gesundheit ersichtlich sind. Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass Lebensmittelbetrug immer dann auftritt, wenn der dadurch erzielte wirtschaftliche Gewinn signifikant höher ist als die bei Aufdeckung zu erwartenden Sanktionen und Strafzahlungen. Es wird daher gefordert, dass die Sanktionen auf mindestens den doppelten Betrag des mit dem Lebensmittelbetrug angestrebten wirtschaftlichen Vorteils angesetzt werden. Der Bericht kann daher als sehr positiv gewertet werden, da die Missstände bekannt sind und Schritte in die richtige Richtung in die Wege geleitet und unternommen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − Food fraud concerns a range of products including meat, fish, organic produce, olive oil, milk and grains. Cases of food fraud are becoming increasingly common, as was highlighted by the horsemeat scandal last year. With food production spanning national borders, it is essential that food fraud should be tackled more vigorously at EU level. I therefore supported this report, which calls for measures such as the introduction of better and more frequent inspections and an enhanced role for the Food and Veterinary Office in combating food fraud.

As a deterrent to non-compliance, it also calls for tough sanctions for those who break the rules, including large fines and the possibility of closing down food-business operators. I tabled amendments to the report calling for mandatory country-of-origin labelling for all meat, including in processed foods, which would force manufacturers to get a grip on their supply chains, while also giving consumers more power to make informed choices; I am pleased that these amendments were supported in today’s vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Największym problemem jest kwestia podrabiania produktów żywnościowych. Potrzebne są sztywne ramy prawne w tym zakresie. Podrabiane produkty żywnościowe są wprowadzane na rynek, co może zagrażać ogółowi konsumentów. Unia Europejska powinna zacząć forsować nowe rozwiązania ustawodawcze. Należy uregulować konkretne działania oraz zwiększyć zaufanie społeczeństwa do instytucji. Sankcje są na razie zdecydowanie dalekie od zastraszających, trzeba zdecydowanie podnieść kary za oszustwa gospodarcze. Dbanie o bezpieczeństwo żywności oraz interes konsumentów zawsze należały do podstawowych zadań komisji ENVI oraz całego Parlamentu Europejskiego.

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się powiązanej, ale jednak odrębnej kwestii oszustw w branży spożywczej, np. w związku z przypadkami oszukańczego oznaczania żywności oraz innymi oszustwami, które miały wpływ na łańcuch dostaw żywności w UE. Przykłady, takie jak stosowanie soli drogowej do celów spożywczych, sprzedaż zwykłych jaj jako jaj z produkcji ekologicznej oraz niedawny skandal dotyczący mięsa końskiego zdają się wskazywać na istnienie stałego lub strukturalnego problemu. Takie przypadki oszustw w branży spożywczej wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów do łańcucha dostaw żywności, powodując powstanie dużego paradoksu: żywność jest bezpieczniejsza niż kiedykolwiek, jednak zaufanie konsumentów jest niskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − It has become clear that more must be done to combat fraud in the food chain and enable better control of our food chain. Member States had to contend with the horsemeat scandal in early 2013 and the issue highlighted just how ineffective current food control is. We need to work to define clearly what fraud in the food chain is and what we can do to reduce it.

We need consistent enforcement measures across the EU and the establishment of national laboratories so that tests can be carried out efficiently and effectively on items in the food chain. This does not mean creating another European agency or increasing the level of bureaucracy. Member States’ cooperation can improve the situation: there is no need to increase expenditure through a supranational body. We must also ensure that our response to fraud is measured. Excessive spot checks and regulations could have adverse effects on the industry. New pressures could increase fraud rather than reduce it, as the industry struggles to survive under a new set of requirements. This issue can only be resolved through the efforts of each Member State. No EU body can ensure long-term stability, quality and control in the food chain.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Nos últimos anos, vieram a público vários escândalos na cadeia alimentar, desde a substituição de ingredientes-chave por outros mais baratos, à rotulagem errónea das espécies animais, passando pela presença de contaminantes químicos, perante o falhanço de todo o quadro regulamentar e de controlo existente. São escândalos que denotam a fragilização crescente de princípios básicos de salvaguarda da saúde pública, dos direitos dos consumidores, da qualidade e segurança alimentares. Este relatório propõe a definição e o âmbito de fraude alimentar, identifica os fatores que contribuem para a sua ocorrência e as possíveis soluções no sentido de reforçar os sistemas de vigilância da UE. Propõe o desenvolvimento de um laboratório de referência da UE para a autenticidade dos produtos alimentares, entre outras medidas. Estas situações são indissociáveis da crescente desregulação e liberalização das políticas agrícolas e comerciais; da complexificação e aumento da extensão das cadeias alimentares, dos modelos de produção intensiva de cariz exportador, que aniquilam a pequena e média agricultura e a produção e consumo locais. E nada disto é mencionado.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου