Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 14 януари 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Преглед на литовското председателство (разискване)
 4.Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (гласуване)
  5.2.Интелигентна специализация: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (гласуване)
  5.3.Правила за гласуването и съдържанието на докладите в рамките на процедурата за одобрение (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (гласуване)
  5.4.Eмисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (гласуване)
  5.5.Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (гласуване)
  5.6.Тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (гласуване)
  5.7.Внос на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (гласуване)
  5.8.Географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (гласуване)
  5.9.Технологии за улавяне и съхранение на въглерод (A7-0430/2013 - Chris Davies) (гласуване)
  5.10.План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (гласуване)
  5.11.Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (гласуване)
  5.12.Ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (гласуване)
  5.13.Финансово участие на служителите в приходите на дружествата (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (гласуване)
  5.14.Социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (гласуване)
  5.15.Нов програмен период в рамките на политиката на сближаване (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (гласуване)
  5.16.Пластмасови отпадъци в околната среда (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (гласуване)
  5.17.Регионална марка за качество (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Интелигентна специализация: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Правила за гласуването и съдържанието на докладите в рамките на процедурата за одобрение (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Eмисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Внос на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Технологии за улавяне и съхранение на въглерод (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Финансово участие на служителите в приходите на дружествата (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Нов програмен период в рамките на политиката на сближаване (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Пластмасови отпадъци в околната среда (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Регионална марка за качество (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Възлагане на договори за концесия - Обществени поръчки - Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (разискване)
 10.Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки (разискване)
 11.Поправка на приет текст: вж. протокола
 12.Мед (разискване)
 13.Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (разискване)
 14.Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки (разискване)
 15.Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (разискване)
 16.Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2486 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (8705 kb)
Правна информация - Политика за поверителност